Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

L-Cetam 1000 mg film tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Levetirasetam

L-CETAM 1000 mg film tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 1000 mg levetirasetam içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, prejelatinize nişasta, povidon K30, talk, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, Opadry II Beyaz 85F18422 [Polivinil alkol, talk, polietilen glikol, titanyum dioksit].

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ila^ve sorular^ınız olursa lüt^fen dokl^orunu^a veya ecza^cın^ı^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olar^ak sizin için r^eçet^e edilmiştir, başkalarına v^erme^iniz.


• Bu ilacın kullanımı sır^asında, dokt^ora v^eya hast^aney^e gittiğinizde dokt^orunu^a bu ilacı kullandığınızı söyleyin^iz.


• Bu talimatta y^azılanlar^a ay^nen uy^unuz. İla^ç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek v^e^a (^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. L-CETAM nedir ve ne için kullanılır?


2. L-CETAM'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. L-CETAM nasıl kullanılır?


4. Olası j^an eskiler neler^ir^?


5. L-CETAM'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. L-CETAM nedir ve ne için kullanılır?

L-CETAM, beyaz renkli, bikonveks, oblong, tek tarafı çentikli film kaplı tablettir. 50, 100 veya 200 film tabletlik ambalajlarda bulunur.
L-CETAM, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
L-CETAM, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.
L-CETAM, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:
• 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
• 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
• 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

2. L-CETAM'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler L-CETAM'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer levetirasetam veya L-CETAM'ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

L-CETAM'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
• Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza başvurunuz.
• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
• L-CETAM gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

L-CETAM'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

L-CETAM'ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, L-CETAM'ı alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
L-CETAM kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. L-CETAM'ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. L-CETAM hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

ha^cı kullanmadan önce dokl^orunu^a v^ey^a ec^acını^a danışınız.


Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

L-CETAM uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. L-CETAM tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

L-CETAM'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

L-CETAM'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli y^a da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıy^or^sanız v^eya son z^a^ma^n^la^rda kullandıy^sanız lütfen dokl^orunuza veya ecza^cın^ıza bunlar hakkında bilgi v^er^iniz.


3. L-CETAM nasıl kullanılır?

•Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz size kaç tablet L-CETAM kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.
L-CETAM'ı, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.

Monoterapi (L-CETAMile tek başına tedavi)


Yetişkinler ve 16yaş ve üst^ün^deki erigenlerde kullanım:


•

Genel doz: günde 1000 mg (1 tablet)-3000 mg (3 tablet) arasıdır.
• Eğer L-CETAM ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz L-CETAM reçete edecektir.

Ör^neğin, eğer gün^lük dozunuz 2000 mg ise sabah \^e akşam birer tablet almalısınız.


Ek-teda^i (Diğer antiepileptik ilaçlar^la birilikte tedavi)


Yetişkinler (>^18yaş) ve 50 k^g ve üst^ün^de^i erdenlerde (12-17 y^aş) kullanım:


•

Genel doz: günde 1000 mg-3000 mg arasıdır.

Ör^neğin, eğer gün^lük dozunuz 2000 mg ise sabah \^e akşam birer tablet almalısınız.


4-11 y^aş ardası çocuklarda \^e 50k^g'ın altındaki erdenlerde (12-17 yaş) kullanımı:


• Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.
• Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve doza göre en uygun L-CETAM farmasötik formunu reçete edecektir.

Ör^neğin, gün^lük 29 mg/kg'lık gen^el bir doz için, 25 kg'lık çocuğunuza sabah v^e akşam birer adet L-CETAM 250 mg t^ablet v^er^melisini^.


•Uygulama yolu ve metodu:

L-CETAM tabletler ağızdan kullanım içindir.
L-CETAM tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

•Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

L-CETAM 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise L-CETAM dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

•Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, L-CETAM dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

Eğer L-CETAM'ın etk^isinin çok güçlü ve^a ^a^yıf olduğuna dair bir izleniminiz v^ar ise dokt^or^unuz veya ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla L-CETAM kullandıysanız:

Aşırı dozda L-CETAM alımının olası yan etkileri uyuklama hali, aşırı huzursuzluk hali, düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve koma'dır.
Doktorunuz doz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

L-CETAM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir dokt^or veya ecza^cı ile konuşunuz.


L-CETAM'ı kullanmayı unutursanız:

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unut^ulan dozları deng^elemek için çift doz almayınız.


L-CETAM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

• L-CETAM kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece L-CETAM tedavisine devam etmelisiniz.
•

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetleriniziarttırabilir.

L-CETAM tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.
Doktorunuz, L-CETAM tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.
İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi L-CETAM'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla
görülebilir.
Seyrek :1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla
görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı )
• Uyuklama hali (Somnolans)
• Baş ağrısı

Yaygın:

• İştahsızlık (Anoreksi)
• Depresyon
• Düşmanca davranış/saldırganlık
• Kaygı (Anksiyete)
• Uykusuzluk (İnsomni)
Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite) İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
Denge bozukluğu Sersemlik hissi İstemsiz titreme (Tremor)
Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji) Dönme hissi (Vertigo)
Öksürükte artış Karın ağrısı İshal,
Hazımsızlık (Dispepsi)
Bulantı
Kusma
Döküntü
Yorgunluk (Asteni/halsizlik)

Yaygın olmayan:

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma Kanda akyuvar sayısında azalma Kilo artışı Kilo kaybı
İntihar girişimi ve intihar düşüncesi Mental bozukluk Anormal davranışlar
Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı) Kızgınlık
Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
Panik atak
Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı) Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
• Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
• İğnelenme hissi (Parestezi)
• Çift görme
• Bulanık görme
• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
• Saç dökülmesi
• Deri iltihabı (Ekzama)
• Kaşıntı
• Kas zayıflığı
• Kas ağrısı (Miyalji)
• Yaralanmalar

Seyrek

• Enfeksiyon
• Kanda nötrofil sayısında azalma
• Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
• İntihar
• Kişilik bozuklukları (davranış bozukluğu)
• Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
• Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
• Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
• Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
• Pankreas iltihabı (Pankreatit)
• Karaciğer yetmezliği
• Karaciğer iltihabı (Hepatit)
• Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarla belirgin durum (multiform eritem)
• Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu)
• Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30'undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)
Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyken her^han^i bir y^an et^k^i ile karşılaş ırksanız doktorunuzu v^eya ecza^cınızı bilgilendiriniz.


5. L-CETAM'ın saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden son^ra L-CETAM'ı kullanmadınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz L-CETAM'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0212 692 92 92
Faks: 0212 697 00 24

İmal Yeri:


Deva Holding A.Ş.
Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma t^alimatıt^arihinde onaylanmışt^ır.


İlaç Bilgileri

L-Cetam 1000 mg film tablet

Etken Maddesi: Levetirasetam

Atc Kodu: N03AX14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.