Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sancefix 400 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefiksim

SANCEFİX 400 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir film tablette; 400 mg sefiksime eşdeğer 447.6 mg sefiksim trihidrat
•

Yardımcı maddeler:

Kroskarmeloz sodyum, mikrokristalize selüloz, hipromelloz, makrogol 400, sodyum dodesil sülfat, magnezyum stearat, kalsiyum hidrojen fosfat, anhidröz, talk, titanyum dioksit

-;-

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

_

Bu kullanma talimatında:


1. SANCEFİX nedir ve ne için kullanılır?


2. SANCEFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SANCEFİX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SANCEFİX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. SANCEFİX nedir ve ne için kullanılır?

SANCEFİX, ağızdan alınan geniş spektrumlu sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.
SANCEFİX, beyaz krem renkli, her iki yüzü çentikli, dikdörtgen, film tablettir. 5, 7, 10 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.
SANCEFİX, sefiksime duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıda belirtilen çeşitli şiddetteki akut ve kronik bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
- Alt solunum yolu enfeksiyonları
- Kulak-burun-boğaz enfeksiyonları (orta kulak iltihabı, sinüzit, tonsilit (bademcik iltihabı), farenjit (farinks adı verilen boğaz kısmının iltihabı), larenjit (ses tellerinin iltihabı gibi))
- Safra kanalı enfeksiyonları
- Gonokokal üretritin de dahil olduğu idrar yolu enfeksiyonları

2. SANCEFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SANCEFİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Sefiksime, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

SANCEFİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Astımlı veya alerjik iseniz aşırı duyarlılık sıklıkla görülebilir. Böyle bir probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz.
Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa (kreatinin klirensi <10ml/dak./1.73m2) SANCEFİX kullanacağınız zaman doktorunuza bildiriniz.
İlacınıza bağlı olarak psödomembranöz kolit (şiddetli ve kan görülebilen ishal) bildirilmiştir. Bu nedenle ilacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelirse ishal önleyici ilaçlar almayınız ve derhal doktorunuza bildiriniz.
Yüksek dozda uzun süreli SANCEFİX kullanıyorsanız doktorunuz böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları ve kan sayımı değerlerinizi kontrol edecektir.
Uzun süreli antibiyotik tedavisi görüyorsanız dirençli bakteri veya mantar enfeksiyonları gelişme olasılığına karşı doktorunuz sizi takip edecektir.
Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar. Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluğunuz varsa doktorunuza bildiriniz.
Diğer beta laktam antibiyotiklere aşırı duyarlılık çapraz alerjiye yol açabilir. Bu nedenle penisilin alerjiniz varsa doktorunuza bildiriniz.
Şiddetli mide-barsak bozukluğunuz varsa yeterli ilaç emilimi sağlanamayabileceğinden SANCEFİX tedavisinden kaçınılmalıdır. Bu durumda doktorunuz uygun bir antibiyotikle ağız yolu haricinde uygulanan bir tedavi tavsiye edecektir.

SANCEFİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SANCEFİX yemeklerden önce veya yemeklerle beraber alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde SANCEFİX kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan once doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SANCEFİX'in emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

SANCEFİX'in araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar.
Bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipin SANCEFİX'in biyoyararlığını %70 oranına kadar artırabilir.
SANCEFİX doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle hormonal olmayan ek bir doğum kontrol yöntemi uygulanması tavsiye edilir.
SANCEFİX ve kumarin antikoagülanların (pıhtılaşmayı önleyici) birlikte kullanımında seyrek olarak kanama ile beraber ya da kanama olmaksızın protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Bu gibi vakalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.
Diğer etkileşimler:
Bazı idrar şeker testleri hatalı pozitif reaksiyon gösterebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SANCEFİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SANCEFİX'i her zaman doktorunuzun talimatına göre alınız.
Yetişkinler, adolesanlar ve12 yaşın üzerindeki çocuklarda (> 50 kg):
Günde bir defa 400 mg tek doz olarak veya günde iki defa 12 saat arayla 200 mg.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi sürenizi doktorunuz belirliyecektir. Genel olarak tedavi süreleri aşağıdaki şekildedir:
Tedavi süresi enfeksiyonun gidişatına bağlıdır. Genel olarak antibiyotiklerle tedavi süresi 7-14 gündür. Streptokokal enfeksiyonlarda, sekonder hastalıklardan (romatizma ateşi, glomerülonefrit) kaçınmak amacıyla, minimum tedavisi süresinin 10 gün olduğu dikkate alınmalıdır.
Kadınlarda komplikasyonsuz alt üriner sistem enfeksiyonlarında çoğunlukla 1-3 günlük tedavi yeterlidir.
Gonokokal enfeksiyonlarda genellikle tek doz 400 mg sefiksim yeterlidir.

Uygulama yolu ve metodu:

SANCEFİX sadece ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

12 yaşın altındaki çocuklarda SANCEFİX 100mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz kullanılması önerilir.
6 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir. Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz böbrek fonksiyonu değerlerine göre doz ayarınız yapacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Belirgin böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza danışınız.

Eğer SANCEFtX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SANCEFİX kullandıysanız

SANCEFtX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz


SANCEFİX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SANCEFİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bu ilacın tedavi boyunca reçete edildiği şekilde kullanılması oldukça önemlidir.Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kesmeyiniz. Eğer tedavi erkenden sonlandırılırsa enfeksiyon tekrarlayabilir. Tedavi sonlandırıldığında kendinizi iyi hissetmezseniz veya daha kötü hissederseniz doktorunuza başvurunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SANCEFİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SANCEFİX'i kullanmayı durudurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde ödem, dilde şişme, gırtlakta şişme ile birlikte soluk yolunun tıkanması, kalp atışında hızlanma, soluk alma güçlüğü, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mecut ise, sizin SANCEFİX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntıyla beraber veya kaşıntı olmaksızın kızarıklık, şişlik
• Deride şiddetli kızarıklık veya kabarcıklar
• Ateş
• Eklem ağrısı
• Üreme organlarında kaşıntı veya vajinal ağrı ve akıntı
• Beklenmedik berelenme veya kanama
• Şiddetli ishal
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• İshal, dışkı değişiklikleri
• Bulantı, kusma
• Karın ağrısı, mide ağrısı
• Mide gazı
Bunlar SANCEFİX'in hafif yan etkilerdir.
SANCEFİX seyrek de olsa kan değerlerinizde değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle doktorunuz sizden bazı kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SANCEFİX'in saklanması

SANCEFİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SANCEFİX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SANCEFİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Üretici:Bu kullanma talimatı 02.04.2009'da onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Sancefix 400 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sefiksim trihidrat

Atc Kodu: J01DD08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sancefix 400 mg Film Tablet KT
 • Sancefix 400 mg Film Tablet KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.