Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cetityrol 10 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Piperazin Türevleri » Setirizin

ASANDOZ

ÖNERİLEN KULLANMA TALİMATI

Cetityrol 10 mg Film Tablet


CETITYROL İÜ mg Hlm tablet Ağız yoluyla uygulanır.

•k'rkin Madde:Hc^r film tablet:

10 mg set)ri/;in dihidroklorilr İçerir

•Yardıma Maddeler:


Laktoz monohidraı. nnikrokristalin. selüloz, kolloidal sililca anhidr. magtKzyum stcarat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan öncc bu Kt'I.LANMA TALİMATINI dikkatlicc okuyuDUiL, çünkü sizio için »nemli bilgiler içermektedir.

•Bu kuil-anma latimaiım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiwç Juyabilirsimz.


• Eğer ilave sorufanmz oFursa. ¡üf/en Johorumıza vey'a eczacınıza ilanısınız.


• Bu tla<; kişisei olarak sisin için reçele eJifmişlir. bafkaİarırta vermeyiniz.


•Bu ilacın kuUammı sıraxındu. doktora y^ya hastaneye gittiğinizde tfokiorunuza hu Hacı kuUanıiı^ınızı sûykyiniz.


• Bu lalimatiayazılanlara ayn-en uymnuz. İlaç hakkında .size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


/.€.'EriTYJtOL nedir ve ne için kulJamiır?


2. CETITYROL'«kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CETITYROL nasıl kullanılır?


4. Olasi yan etkiler nelerdir?


5. CET/TYJİOL'ûn saklanması


Ballıkları yer almaktadır.

1. CKTlTVKOL nedir ve n« için kullandır?

CEiT ITYROl-, oblong, çift taratmda çentik bulunan, beyaz 11!m kaplı tabletlerdir. 10 ve 20 adet tablet içeren blistcrlcrdc ambaiajlanmısiır.

CBTITYROL. antihistaminiklcr {aletji cedavisirvdc kullanılan) olarak bilinen ilaç sınıfına dahildir.

CETITYROL. algıdaki durumların iwlavlsindc kuilanıiır:

• Saman nezlesi (mevsimlere bağlı aleıjik rinit ve konjonktivit (gOzDn konjonktiva tabakasının ihihaplantnası))

• Kronik alerjik rinil (sulu veya tıkalı burun, aksmna)

• Alerjik kaşıntılar

• Nedeni belli olmayan ürlik«r (k urdeşen)

2. CETITVROL'ü kullanmadan öacc (İlkkat vditmcsi gerekenler (.'KTi rVKOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Setİrizinc ya da CETlTYROl/ün İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşınduyarlıiıgmı:ı'. (aleijini?.) varsa

• Hğcr daha öncc4en doktorunuz taralından bazt şekerlere karşı intolerânsını?; oldu0,u söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan ön«c doktonınuTila temasa geçiniz.

CETITYROL'ü aşağıdaki dtırufnlarda DİKKATLİ KL'LLA>iINIZ

• Böbrek veya karaciğer yetmediğiniz varsa, si»; uygulanacak günlük do^ yarıya indirilmelidir.

• Yaşlı hastalarda akalan bCbrek i$levl«ri doğrultusunda idrarla atılım bir miktar azalabilcccğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyanlar, geçnnişteki h<rhangi bir dOnemde <lahi olsa, si/in için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınım.

CKYlTVKOL'un yiyccek ve içecek ile kullanılması

İlaccnı?.! yemeklerden önce veya sonra herhangi bir içecek ile kullanabilirsiniz. Ancak alkolle birlikte kullaımıaymı^.

Hamilelik

Hoct kuUanmadan Onıce dokionmuza eczaanna damştnız.


Hamilelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

Ancak, doktorunu/.unı risk.J'yararoranını gözeterek v^erdiği reçeteye göre kullanabilirsiniz.

Tedavime strastmla hamile vidtfğunuzu /ark ederseniz hemen doktorunuza veya eczaamza dan/ftnıs.


Em/irme

İhct kııUanmadan önce dokiorunttza eczacınıza damdınız.


Setiri?.in süte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

Araçvc makine kullanımı

Motorlu araç kullanan ve dikkat gerektiren işlerde çalışan kişi3er. doktorun taviiiyc ettiği do/u aşmamalıdırlar.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Merkezi sinir sistemi fonksiyonlanndaki azalma nedeniyle, bu sisteme etki eden ilaçlarla ve alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçetelj ya da reçeiesiz herhangi bir Hacı ştı anda kuUanıyorsamz veya son zamanlarda kuUandmtz ise lûsfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında hilgi veriniz.


3. CETITYROL nasıl kulUnılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hrişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara yemeklerden öncc ya da sonra günde bir film tablet önerilir.

İstenildiğinde 10 mg'hk günlük doz5mg sabah vc 5 mg akşam olmak ü^crc ikiye bölünerek verilebilir.

Tedavi süresi şikayetlere bağlı olarak hekim tarafından belirlenmelidir.

Mevsimsel âlcıjik rinit (saman ncz.lcsi) vakalannda 3-6 haftalık tedavi g:ereklidir.

lyguUma yolu vc metodu:

Yeterli miktar sıvı ile ağız yolundan alınır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

6-12 yaş arası çocuklarda günde 5-10 mg( */* • 1 film tablet CETİTYROL).

6yaşından küçük çocuklara ise sctirizinin şurup fonnu önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir uygulama olmamakla birlikte, yaşlı hastaların böbrek fonksiyonlan bozulmuş olabilece-ğindcn. ilacın idrarla atılımı ayalabilir. Bu durumda, setirizinin vücutta birikim yapmaması İçin hekim tarafından dozunun ayarlanması gerekebilir.

ÖMI KULLANıM DURUMLARı:

<Böbrek yetmezliği, karaciğer yetme'/liği, vb.)

Kreatinin klirensi 11-31 mUdak. olan böbrek hastalarında vc karaciğer bozukluğu olanlarda günde 5 mg setiri/.in iSnerilir ( '/S film tablet CHTITYROL).

Kğer('I* i rrYROL'ün eikisinin t;ok ptçİu \cya2ay\f olütij^una dair bir izlenimifiiz var ise doklvrunuz V4iya eczactmz ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daba fazla (.'KTITYROL kullandıysanız:

Yanlışlıkla ya da kasıllı olarak aşın doyxta kullanıldığında ilk görülecek belirti uyku halidir.

[)igcr önemli belirtiler ise: ishal, sersemlik, bitkinlik, baş ağnsı. kınkhk. kaşıntı, huzursuzluk, uyuşukluk, çarpıntı, litreme ve idrar sıkıştırması olabilir.

CHTİTYROI. t/t?«kuUanmanrz gerekenden fazlasını kuİlannu^samz. bir doktor veya eczacı ile Jconufurttız


CETITYROL'S kullanmayı unutursam/

Unuıula» dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CETITYROL ILE (EDAVI SONUNDıRıLDıĞıNDAKI OLUŞABILECEK ETKILER

İlacın kesilmesiyle ilişkilcndirllcbilccck herhangi bir etki görülmez.

Ancak yeterli tedavi gerçekleşmed.en ilaç kesilirse, tedaviye başlamadan önceki belirtiler (kaşıntı, göz yaşarması, burun akıntısı gibi) tekrar g^irülebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CETİTYROL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarh olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşa^ıdakilerden biri olursa CET1TYR0L*Q kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirinu veya size cn yakın hastanenin acil bölfimQne başvurunuz:

• Kaşıntı vc döküntülerinizin çok daha fazla artmasıyla karakterize aşırı duyarlılık hali

• Solunumun zorlanması ve bilinç kaybı ile karakterize anafılaktik şok

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizdı? mcvcul ise, sizin CIiI TI YROl/e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye vey'a hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu vok ciddi yan etkilerin hepsi o2dukç.a seyrek görülür.

Aşağıdakilcrdcn herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunu/:

• Saldırganlık, depresyon. halOsinasyon (gerçekle varolmayan görüntüler)

• Bulanık görme

• Hareket bozukluktan

• Baygınlık

• Çarpmtı

• İshal

• idrar yapma zorluğu

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağtdahilcrdcn herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kilo artışı

• Tat duyunuzda bozukluk

• Yorgunluk, takatsiz kalma

BunlarCETITYR.OL'ün hailfyan etkileridir.

Eğer bu kuflanma fulimatınJa Sahvi geçmeven herhangi bir y>an etki ile karşılaş ırsanız doksorunuzueczacınızı bilgilendiriniz.


5.CETlTVROL'ünsaklanması

CETİTYROL«çocukfarın gûremey-eceği. erişemeyei'eği yerlerde \'e umhalajmda sakkıymıı.


Son kullanma tarihiyle uyumlu alarak kullanınız.

Ambitlajmdaki son kuİlanma tarihinden sonraCETİ TYROL '«kullanmayxnız


Ruhsat sahibi:

Sandoz ilaç San. vc Tie. A.Ş. Oebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:l *41400 Gcbzc/Kocaeli

Cretici:Sandoz Haç San. ve Tie. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bötgesi Atatürk Bulvan 9.Cad. No:I 41400 Gcbzc/Kocaelİ

Hu kullarıma talimaiı onaylanmıştır (gün. ay ^^yrl)


İlaç Bilgileri

Cetityrol 10 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Setirizin dihiroklorür

Atc Kodu: R06AE07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cetityrol 10 mg Film Tablet-Kt
 • Cetityrol 10 mg Film Tablet-Küb
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Cetityrol 10 Mg 10 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.