Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Venladep Xr 150mg Mikropellet Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Diğer Antidepresanlar » Venlafaksin HCL

KULLANMA TALİMATIVENLADEP XR 150 mg mikropellet kapsül Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir kapsül 150 mg venlafaksine eşdeğer, 169.75 mg venlafaksinhidroklorür içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Şeker pelletleri, sukroz, kolloidal silikon dioksit, hipromelloz, etilselüloz, polietilen glikol 6000, magnezyum stearat, izopropil alkol, FD&C kırmızı 3,FD&C mavi 2, jelatin, titanyum dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.


• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

/.

VENLADEP XR nedir ve ne için kullanılır?


2. VENLADEPXR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VENLADEP XR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

VENLADEPXR*m saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.L VENLADEP XR nedir ve ne için kullandır?

• Uzatılmış salimli mikropellet kapsül formundadır. Serotonin ve noradrenalin geri alıminhibitörleri (SNRI'lar) olarak isimlendirilen ilaç grubuna ait bir antidepresandır.
• Kutuda 28 mikropellet kapsül içeren blister ambalajlardadır.
• Majör depresyonun tedavisinde, majör depresyonun nüksünün ve yeni epizodlann(atakların) engellenmesinde, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tedavisinde, sosyal fobitedavisinde, agorafobi (hastanın panik atağının ortaya çıkabileceğini hissettiği yerlerdebulunmaktan korkması) ile birlikte veya agorafobi olmaksızın görülen panik bozukluğutedavisinde kullanılır.

2. VENLADEP XR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Majör Depresyon ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuk ve gençlerde yapılan kısa dönemli klinik çalışmalarda antidepresanlar intihar düşünce ve davranışlarının (intiharayatkınlık) riskini arttırmıştır. Çocuk veya gençte VENLADEP XR veya herhangi diğer birantidepresan kullanılması düşünüldüğünde, tanımlanan risk ile klinik ihtiyaçdengelenmelidir. İntihar ile ilgili uyarıya bakınız.
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavininbaşlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artınlma/azaltılma ya da kesilme dönemlerindehastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşın hareketlilik gibi beklenmedik davranışdeğişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedaviediciler tarafından yakinen izlenmesi gereklidir. VENLADEP XR pediatrik hastalarda (18

yaş altı) kullanım için onaylı değildir.VENLADEP XR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer venlafaksine veya formülasyondaki maddelerin herhangi birine alerjiniz varsa.
• Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) adı verilen ilaçlar ile birlikte: MAOI tedavisininkesilmesinden sonra en az 14 gün geçmeden venlafaksin tedavisine başlamamalısınız.Herhangi bir MAOI kullanımına başlamadan en az 7 gün önce venlafaksin kullanımınason vermelisiniz.

VENLADEP XR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Başka bir ilaç VENLADEP XR ile eş zamanlı olarak kullanılırsa, serotonin sendromuveya Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) benzeri reaksiyon gelişme riskini artırabilir("Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız).
• VENLADEP XR'm da dahil olduğu serotonin geri alım inhibitörü sınıfındaki ilaçlankullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış bildirilmiştir. Bu artışın sebebi tam olarakbilinmemektedir.
• Bazı glokom (göz içerisindeki basınç artışı) çeşitleri gibi göz probleminiz varsa.
• Yüksek kan basıncı geçmişiniz varsa.
• Bir kalp problemi geçmişiniz varsa.
Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit edendüzensiz kalp ritmi) hastalannda kullanımından kaçınılmalıdır.
• Bir nöbet (konvülsiyon) geçmişiniz varsa.
• Vücuda su kaybettiren "diüretik" olarak bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız veya herhangibir nedenden dolayı vücudunuz su kaybettiyse.
¦ Cildinizde kolay morluk oluşuyorsa veya kolaylıkla kanamaya eğiliminiz varsa (kanama bozuklukları geçmişi) ya da kanama riskini artıran başka bir ilacı kullanıyorsanız.
• Kolesterol seviyeniz yüksekse.
• Eğer iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) geçmişiniz varsa veya ailenizdebir kişide bipolar bozukluk geçmişi varsa.
• Agresif davranış geçmişiniz varsa.
* Madde kötüye kullanımı ve bağımlılık geçmişiniz varsa.
• Zayıflatıcı bir ilaç kullanıyorsanız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
İntihar düşüncesi ve depresyon veya anksiyete bozukluklarınızın kötüleşmesi durumu Şayet ruhsal çöküntü yaşıyorsanız (deprese iseniz) veya belirli bazı psikiyatrik bozukluklarınız varsazaman zaman kendinizi öldürme düşüncesine sahip olabilirsiniz. Bu düşünceler sizantidepresanlan kullanmaya ilk başladığınızda veya toplam doz veya dozaj sıklığında herhangibir değişiklik olması durumunda artabilir. Klinik denemelerden elde edilen bilgilerantidepresan ilaçların majör depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklara sahip çocuklar,adolesanlar ve genç yetişkinlerde (18-24 yaşlar) intihar eğilimi riskini artırdığını göstermiştir.Şayet herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceniz olmuşsa, derhaldoktorunuzla iletişim kurunuz veya bir hastaneye gidiniz. Depresyonda olduğunuzu veya biranksiyete bozukluğunuzun olduğunu bir akrabanıza ya da yakın bir arkadaşınıza söylemeniz veonlardan bu kullanma talimatını okumalarını istemeniz size yardımcı olacaktır. Depresyonveya anksiyetenizin gittikçe kötüleştiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki herhangi birdeğişiklikten endişe duyuyorlarsa bunu size bildirmelerini söyleyiniz.
Çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda kullanımı
VENLADEP XR, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmaz. Ayrıca, 18 yaşın altındaki hastaların bu sınıf ilaçlan kullandıklan zaman düşmanlık (hostilite),intihar düşünceleri ve kendine zarar verme gibi yan etkilerde artış olduğunu bilmeniz gerekir.

VENLADEP XR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

VENLADEP XR'ı yiyeceklerle almanız gerekir ("VENLADEP XR nasıl kullanılır" isimli 3. bölüme bakınız).
VENLADEP XR kullandığınız sürece alkol almaktan kaçınmanız gerekir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız durumu doktorunuza söyleyiniz. VENLADEP XR'ı sadece doktorunuz ile birlikte potansiyel faydalannm riskinden fazla olduğunudüşünürseniz kullanmanız gerekir.
Eğer gebelik süresince VENLADEP XR kullanırsanız, bebeğiniz doğduğu zaman bazı belirtilere sahip olabileceğinden bunu doktorunuzun veya ebenizin bilmesine izin veriniz. Busemptomlar genellikle bebek doğduktan hemen sonra meydana gelmektedir. Belirtiler uygunşekilde beslenememe ve nefes alma güçlüğünü içermektedir. Şayet bebeğiniz doğduğu zamanbu semptomları varsa veya siz olabileceğinden endişe ediyorsanız, size tavsiyedebulunabilecek doktorunuz ve/veya ebenizle iletişime geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VENLADEP XR süte geçmektedir. Bebek üzerinde bir etki oluşturması riski bulunmaktadır. Bu yüzden doktorunuzla bu konuyu görüşün, doktorunuz emzirmeyi mi kesmeniz gerektiğineyoksa VENLADEP XR kullanımını mı bırakmanız gerektiğine karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

VENLADEP XR'ın sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araba ve herhangi bir makine kullanmayınız.

VENLADEP XR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VENLADEP XR, şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• MAOI olarak bilinen bir ilaç kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanızVENLADEP XR kullanmayınız.
• Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan ("Olası yan etkiler" bölümüne bkz)"serotonin sendromu" venlafaksinle tedavi görüldüğü sürece özellikle de diğerserotonerjik ilaçlarla birlikte alındığı zaman meydana gelebilir. Bu ilaçlara aşağıdakilerörnek olarak verilebilir:
o Triptanlar (migren için kullanılan)
o SNRI, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) veya lityum içeren diğer ilaçlar gibi duygudurum bozukluğutedavisinde kullanılan ilaçlar
o Bir antibiyotik olan linezolid gibi MAOI olarak bilinen ilaçlar (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan) ve metilen mavisio Sibutramin içeren ilaçlar (kilo vermek için kullanılan)
o S t. John's Wort içeren ürünler (aynı zamanda Hypericum perforatum olarak da isimlendirilen hafif dereceli depresyon tedavisinde kullanılan doğal ya da bitkisel birilaç)
o Triptofan gibi serotonin öncü maddeleri
o Fentanil ve türevleri, tramadol, meperidin, tapentadol, metadon, pentazosin gibi çok güçlü ağrı kesiciler
o Dekstrometorfan (öksürük tedavisinde kullanılan bir ilaç)
Serotonin sendromunun belirtileri ve bulgulan aşağıdakilerin bir karışımını içerebilir: Huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyonlar), koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, artmış vücutısısı, kan basıncındaki hızlı değişiklikler, artmış refleksler, ishal, koma, mide bulantısı, kusma.Eğer sizde serotonin sendromunun meydana geldiğini düşünüyorsanız derhal tıbbı destekalınız.
Ayrıca aşağıdaki ilaçlar da VENLADEP XR ile etkileşime girebilir ve dikkatli kullanılmalıdır. Şayet aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bundansöz etmeniz özellikle Önemlidir:
• Ketokonazol (bir antifungal ilaç)
• Haloperidol (psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için)
• Metoprolol (yüksek kan basıncı ve kalp problemlerini tedavi eden bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz3. VENLADEP XR nasıl kullanılır?• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Majör depresyonda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg VENLADEP XR'dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 375 mg'lık dozdan yarargörebilirler. Yaygın anksiyete bozukluğunda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mgVENLADEP XR'dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde enfazla 225 mg'lık dozdan yarar görebilirler. Sosyal fobide tavsiye edilen doz günlük 75 mgVENLADEP XR'dır. Daha yüksek dozların ilave yarar sağladığına dair bir kanıtbulunmamaktadır. Bununla birlikte, 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyenhastalarda dozun günde en fazla 225 mg'a çıkarılması düşünülebilir. Panik bozukluğundatavsiye edilen doz ilk 7 gün, günde 1 kez 37.5 mg VENLADEP XR'dır. Daha sonra doz günde75 mg'a yükseltilmelidir. Günde 75 mg'lık doza cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225mg'lık dozdan yarar görebilirler.
Doz artışları yaklaşık 2 haftalık veya daha fazla aralıklarla yapılmalıdır, ancak 4 günden kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

VENLADEP XR'ın yemek ile birlikte alınması tavsiye edilir. Her kapsül bütün olarak sıvıyla yutulmalıdır. Kapsül bölünmemeli, ezilmemeli, çiğnenmemeli veya suya karıştırılmamalıdır.VENLADEP XR günde bir kez ve aşağı yukarı aynı saatlerde (sabah ya da akşam) alınmalıdır.

a Değişik yaş grupları; Değişik yaş grupları;

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksinin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad dozda ayarlama yapılması tavsiye edilmez.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almaları gerekir. Eğer karaciğer veya böbrek probleminiz varsa doktorunuza söyleyiniz. ZiraVENLADEP XR dozunuzun azaltılması gerekebilir.

Eğer VENLADEP XR 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla VENLADEP XR kullandıysanız:

Olası bir doz aşımının belirtileri hızlı kalp atımı, uyanıklık seviyesinde değişiklik (uykululuk halinden komaya değişen aralıkta), göz bebeklerinde büyüme, nöbetler veya krizler ve kusmayıiçerebilir.
Yayımlanmış geriye dönük çalışmalar, venlafaksinin SSRI grubundaki antidepresanlara göre daha fazla, "trisiklik" grubu antidepresanlara göre daha az oranda aşın doza bağlı ölüme yolaçtığına işaret etmektedir. Hastalık sıklığı, dağılımı ve nedenlerini ortaya koyan çalışmalar,venlafaksinle tedavi edilen hastaların SSRI grubu antidepresanlarla tedavi edilenlere oranlaintihar risklerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Aşın doza bağlı Ölümlerin ne kadannmvenlafaksin toksisitesine, ne kadannm venlafaksin alan hastalann diğer özelliklerine bağlıolduğu açık değildir.

VENLADEP XR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz,VENLADEP XR kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.VENLADEP XR ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuzun tavsiyesi olmaksızın tedavinizi bırakmayınız veya dozu azaltmayınız. Şayet doktorunuz artık VENLADEP XR kullanmaya ihtiyacınızolmadığını düşünüyorsa, size tamamıyla tedaviyi kesmeden önce dozunuzu yavaşçaazaltmanızı söyleyebilir. İnsanlarda VENLADEP XR kullanımı bırakıldıktan sonra, özelliklede VENLADEP XR kullanımı aniden kesildiği zaman veya doz çok hızlı azaltıldığı zaman yanetkilerin meydana geleceği bilinmelidir. Bazı hastalarda yorgunluk, baş dönmesi, sersemlikhissi, baş ağrısı, uykusuzluk, kabus görme, ağız kuruluğu, iştahsızlık, bulantı, ishal, sinirlilik,ajitasyon (huzursuzluk), konfiizyon (zihin karışıklığı), kulaklarda çınlama, karıncalanma,nadiren elektrik çarpması hissi, güçsüzlük, terleme, nöbet veya grip benzeri belirtilergözlenmiştir. Doktorunuz VENLADEP XR tedavisini aşamalı olarak nasıl bırakacağınızı sizetavsiye edecektir. Bu ve diğer belirtilerin herhangi birini kendinizde gözlemlerseniz, daha fazlaöneri için doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VENLADEP XR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa VENLADEP XR kullanmayı durdurunuz ve derhal size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
• Göğüste sıkışma, hırıltı, yutma veya nefes almada zorluk, yüz, boğaz, eller veya ayaklardaşişme gibi vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşınduyarlılık reaksiyonları, sinirli veya endişeli hissetme, sersemlik hissi, çarpıntı hissi, deride anikızarma ve/veya sıcaklık hissi
• Şiddetli döküntü, kaşıntı veya kurdeşen (genellikle kaşıntı ile birlikte, kırmızı veya solgunlekeler halinde deri kabarıklığı)
• Yerinde duramama, halüsinasyon, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, vücut sıcaklığındaartış, kan basıncında hızlı değişiklikler, aşın aktif refleksler, ishal, koma, bulantı, kusma gibibelirtileri içerebilen serotonin sendromu bulgu ve belirtileri
• Serotonin sendromunun en ciddi formu Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) olarakadiandmlır. NMS belirtileri ateş, kalp atım hızında artış, terleme, ciddi kas sertliği, kafakarışıklığı, kas enzimlerinde yükselme (kan testi ile belirlenir) gibi belirtileri içerebilir.Doktorunuza söylemeniz gereken diğer yan etkiler:
• Öksürme, hınltı, nefes yetmezliği ve yüksek sıcaklık
• Siyah dışkı veya dışkıda kan
• Karaciğerde inflamasyon (hepatit) belirtileri olabilecek deri renginde veya gözlerdesararma, kaşıntı veya koyu idrar
• Hızlı veya düzensiz kalp atımı, kan basıncında yükselme gibi kalp sorunlan
• Göz bebeğinde genişleme, bulanık görme gibi göz problemleri
• Sersemlik hissi, kanncalanma, hareket bozukluğu, nöbet veya kriz gibi sinirlerle ilgiliproblemler
• Hiperaktivite ve öfori (kendini beklenmedik şekilde aşırı heyecanlı hissetmek) gibipsikiyatrik problemler
• Tedavi sonlandırıldığmda oluşabilen etkiler (Bkz. Bölüm 3. VENLADEP XR nasılkullanılır, VENLADEP XR ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler)
Eğer bu ilacı kullandıktan sonra dışkınızda küçük beyaz toplar ya da granüller görürseniz endişelenmeyiniz. VENLADEP XR kapsüller sferoid adı verilen ve üzerinde venlafaksinbulunan küçük beyaz toplar içerir. Bu sferoidler kapsüllerin içerisinden midenizde serbestbırakılır. Mideniz ve bağırsaklarınızda ilerlerken üzerinde bulunan venlafaksin yavaşça salınır.Sferoidlerin kabuğu çözünmez ve dışkınıza geçer. Bu nedenle dışkınızda sferoidleri görsenizbile ilaç dozunuz emilmiştir.
Tüm istenmeyen etkilerin listesi:
Çok yaygın yan etkiler (Her 10 kişide Eden fazla kişiyi etkileyebilecek)
• Baş ağrısı, ağız kuruluğu, terleme (gece terlemelerini de içerir)
• Mide bulantısı
Yaygın yan etkiler (Her 100 kişide 1-10 arası kişiyi etkileyebilecek)
• Kilo kaybı, iştah azalması, kabızlık, kusma, kolesterolde artış
• Kendinden ve gerçeklikten kopma hissi, sinirlilik, kafa karışıklığı, anormal rüyalar,uykusuzluk
• Titreme, kas tonusunda artış
• Karıncalanma
• Kan basıncında artış, cilt kızarması, çarpıntı
• İdrara çıkmada artış, idrar yaparken zorlanma
• Cinsel istekte azalma, anormal ejakülasyon/orgazm (erkeklerde), orgazm olamamak, erekti 1disfonksiyon (sertleşme sorunu)
• Kanamada artış veya düzensiz kanamada artış gibi adet düzensizlikleri
• Kuvvetsizlik (asteni), sersemlik, uyuşukluk, üşüme
• Bulanık görme
• Esneme
• Yorgunluk, halsizlik
• Üşüme
Yaygın olmayan (Her 1000 kişide 1- 10 arası kişiyi etkileyebilecek)
• İç kanama belirtisi olabilecek morarma, siyah dışkı veya dışkıda kan
• Dişleri gıcırdatma, kasların istemsiz hareketi
• Halüsinasyon
• Özellikle yüz, ağız, dil, boğaz bölgesi veya eller ve ayaklar olmak üzere deride kabarmave/veya kaşıntılı döküntü
• Güneş ışığına duyarlılık, anormal saç kaybı, döküntü
• Koordinasyon ve denge bozukluğu, sersemlik hissi (özellikle ayağa çok hızlı kalkıldığında),bayılma, hızlı kalp atımı
• Kilo alma, ishal
• Tat alma duyusunda değişiklik
• Duygu ve hislerde azalma, ajitasyon (gerginlik)
• Kulaklarda çınlama (tinnitus)
• İdrara çıkamama
• Anormal orgazm (kadınlarda)
• Dispne (nefes darlığı, nefes almada güçlük)
Seyrek (Her 10000 kişide 1 -10 arası kişiyi etkileyebilecek)
• Yerinde duramama hissi ya da oturamama veya ayakta durma; nöbet veya kriz, aşırıheyecanlı hissetme veya öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması)
• İdran kontrol edememe

Sıklığı bilinmiyor (Eldeki verilerle tahmin edilemiyor)

• Vücudunuzdaki trombosit miktarında azalma, yaralanma veya kanama riskinde artışa nedenolabilir; enfeksiyon riskinde artışa neden olabilen kan bozuklukları, karaciğer enzimlerininkandaki miktarlarında ufak değişiklik, kandaki sodyum seviyesinde düşme
• Kaşıntı, derinin veya gözlerin sararması, koyu idrar veya nezle benzeri belirtiler karaciğerdeinflamasyon belirtisi olabilir (hepatit)
• Haddinden fazla sıvı alımı (uygunsuz ADH sendromu)
• Göğüslerden anormal süt üretimi
• Kaslarda sertlikle birlikte yüksek ateş, kafa karışıklığı veya gerginlik ve terleme ya da eğerkontrol edemediğiniz düzensiz kas hareketleri deneyimlerseniz bu durum nöroleptik malignsendrom adı verilen ciddi bir durumun belirtisi olabilir
• Aşırı heyecanlı hissetme, uyuşukluk, devamlı hızlı göz hareketleri, sakarlık, yerindeduramama, sarhoşluk hissi, terleme, kaslarda sertlik gibi serotonin sendromu belirtileri
• Halüsinasyon ile birlikte seyreden kafa karışıklığı ve dezoryantasyon (yönelim bozukluğu)(deliryum)
• Kaslarda sertlik, spazm veya istemsiz hareketler
• Kendine zarar verme veya Öldürme düşüncesi
• Ciddi göz ağrısı ve görüşte azalma veya bulanıklık
• Bayılmaya yol açabilecek şekilde kan basıncında düşme, anormal, hızlı veya düzensiz kalpatışı
• Öksürük, hırıltı, kesik nefes alma ve yüksek ateş gibi inflamasyonlu bir akciğer hastalığı ilebirlikte seyreden beyaz kan hücrelerinin miktarında artış (pulmoner eozinofıli)
• Ciddi ve anormal sırt ağrısı (bağırsak, karaciğer veya pankreasta ciddi problemler olduğunugösterebilir)
• Deride ciddi kabarmalara yol açabilen deri döküntüsü, kaşıntı, hafif şiddette döküntü
• Açıklanamayan kas ağrısı, duyarlılık veya kuvvetsizlik
• Yüzde ve dilde şişme, kesik kesik nefes alma veya nefes almada zorluk, genellikle deridedöküntü (ciddi bir alerjik reaksiyon olabilir)
• Kafa karışıklığı
• Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
• Sinirlilik
• Kemik kırığı
VENLADEP XR bazen istenmeyen ve farkında olmadığınız yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler kan basıncında artma veya anormal kalp atım hızı, kan parametrelerinde veya karaciğerenzimleri, sodyum ve kolestrol miktarlarında hafif değişiklikler şeklindedir. Daha nadir olarakVENLADEP XR kanınızdaki trombosit sayısını düşürerek, kanama ve yaralanma riskiniarttırabilir. Bu nedenle doktorunuz, özellikle uzun süredir VENLADEP XR kullanıyorsanız,kan testi isteyebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. VENLADEP \R'ın saklanması

VENLA DEF XR 'ı çocukların gör em eve ceği,eriş em evce ey i yeri er d e ve amb al aj ı n da saklayın ız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENLADEP XR'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. Akpınar Malı. Kanuni Cad. No:634885 Sancaktepe

I

İstanbul

Üretim yeri:


İlko İlaç San, ve Tıe. A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi KuddusiCad. 23. Sok. No:lSelçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı taıi.hinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Venladep Xr 150mg Mikropellet Kapsül

Etken Maddesi: Venlafaksin Hidroklorür

Atc Kodu: N06AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.