Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fungan 150 mg Kapsül(2 kapsül) Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikotik İlaçlar » Sistemik Antimikotikler » Triazol Türevleri » Flukonazol

KULLANMA TALİMATI

FUNGAN® 150 mg kapsül (2 kapsül için)

Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz, mısır nişastası, silisyum dioksit, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. FUNGAN nedir ve ne için kullanılır?


2. FUNGANU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FVNGAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

FUNGAN*ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FUNGAN nedir ve ne için kullanılır?

FUNGAN 1 numara açık pembe/açık pembe sert jelatin kapsül içinde beyaz toz bulunmaktadır.
FUNGAN, antiiiıngal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.
FUNGAN, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni

Candida

adı verilen bir mayadır.
FUNGAN ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeysel mantar enfeksiyonu (tinea korporis), deri yüzeyi mantarı (tinea versicolor), deri ve mukozaların mantar hastalıkları enfeksiyonu dahil olmak üzere bir tür mantar hastalığı (dermatomikozlar) ve tırnaklardaki mantar hastalığı (onikomikozlar) tedavisi için kullanılır.

2. FUNGAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNGAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:
• FUNGAN'ın herhangi bir bileşenine
• Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
Aşırı duyarhlık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
Şizofreni hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.

FUNGAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
• Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç
alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri
reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde
kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.
• Günde 400 mg'dan az terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse
• Kandaki iyon ve minerallerde dengesizlik (elektrolit bozukluğu) varsa
• FUNGAN ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta
(EKG) QT dalgası denilen aralığın uzadığı gözlenmiştir.
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi atım düzensizliğine ve ani ölümlere yol
açabilen bir durum varsa
• Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde ani başlayan veya süregelen hastalığınız varsa
• Kalbiniz dakikada 60'dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi)
Bu uyarılar, geçmişteki heriıangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

FUNGAN'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu konuda özel bir durum yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında FUNGAN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Emzirme esnasında FUNGAN kullanmaymız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate aUnmalıdır.

FUNGAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUNGAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
FUNGAN ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FUNGAN İle etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfoterisin B
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Bir antibiyotik olan azitromisin
Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler
Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin,
isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle
Kan basıncını düşürücü olan losartan
Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler Endojen stero idler
Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri A Vitamini
Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri
Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin Organ nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus Astımı kontrol etmek için kullanılan teofılin
İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin
Martar enfeksiyonlarını önlemek için kullanılan vorikonazol

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FUNGAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar enfeksiyonu (tinea korporis) ve bir tür mantar hastalığı olan kandida enfeksiyonlarını içeren dermal endikasyonlarda önerilen doz haftada bir kez 150 mg veya günde bir kez 50 mg'dır. Tedavinin süresi 2 ila 4 haftadır. Ayak mantarı

(tinea pedis)

6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.
Deri yüzeyi mantarı (tinea versicolor) için önerilen doz 2 hafta için haftada bir kez 300 mg'dır. Kimi hastalarda üçüncü hafta 300 mg flukonazol gerekirken kimi hastalarda tek doz 300-400 mg yeterli olabilmektedir. Alternatif bir doz rejimi 2 ila 4 hafta boyunca, günde 50 mg' dır.
Tırnaktaki mantar hastalığı için önerilen doz, haftada 150 mg tek dozdur. Tedavi, enfekte
olmamış tırnağm uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar devam ettirilmelidir. Normal olarak el tırnaklarının tekrar çıkması için 3-6 ay, ayak tırnakları için 6-12 aylık bir süre gerekmektedir. Bununla birlikte tırnağın uzama süresi kişiye ve yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Uzun süreli kronik enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavisinin ardından, bazen tırnakta şekil bozuklukları kalabilir.
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır.
İlacınız aç veya tok kamına alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

16 yaşından küçük çocuk hastalarda tek doz flukonazolün, doktor gözetimi haricinde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullammı:

Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Mevcut değil.

Eğer FUNGAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNGAN kullandıysanız:

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FUNGAN aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

FUNGAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FUNGAN'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FUNGAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size söylemediği sürece FUNGAN almayı durdurmaymız. FUNGAN almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FUNGAN kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza damşmız,

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUNGAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşmtılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
• AIDS hastasıysanız, FUNGAN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığmız daha yüksektir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygm : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir. Seyrek ; 1.000 hastada birden az görülebilir.
Çok seyrek ; 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
10 hastanın en az 1 'inde görülen çok yaygın yan etkiler:
• Hasta hissetmek
• Midede rahatsızlık
• İshal
• Gaz
• Döküntü
• Baş ağrısı
Bu yan etkiler hafif yan etkilerdir. Eğer rahatsız hissetmenize sebep olur veya uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Diğer yan etkiler:
• Kaşınma
• Hastalanma
• Nöbet
• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
Kanda yüksek kolesterol, yağ veya tuz seviyeleri
Karaciğerde hasar ve gözlerin ve derinin sararması (sarılık)
Saç dökülmesi
Sersemlik
Tat bozukluğu
Kalp ritminde değişiklik
Uykusuzluk
Uykululuk hali
Kas ağrısı
Yorgunluk
Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FUNGAN'ın saklanması

FUNGAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.


30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNGAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayi TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 (34010) Topkapı-İSTANBUL

Üretim yeri:

İ.E. Ulagay ilaç Sanayi TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 (34010) Topkapı-İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


#


İlaç Bilgileri

Fungan 150 mg Kapsül(2 kapsül)

Etken Maddesi: Flukonazol

Atc Kodu: J02AC01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Fungan 150 Mg 2 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.