Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Docetaxel Hospira 20 Mg / 2 Ml İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar (64 ilaç) » Taksanlar » Dosetaksel

KULLANMA TALİMATI

DOCETAXEL HOSPIRA 20 mg/2 mİ İnfüzyon İçin Çözelti Damar yoluyla kullanılır

•

Etkin madde:

Dosetaksel
•

Yardımcı maddeler:

Etanol (anhidrat), Sitrik asit, Makrogol 300. Polisorbat 80

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz

kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:


1. DOCETAKEL HOSPIR4 nedir ve ne için kullanılır?


2. DOCETAKEL HOSPIP4 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3DOCETAKEL HOSPIR.4 nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DOCETAKEL HOSPIR.4 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DOCETAKEL HOSPIRA nedir ve ne için kullanılır?

• DOCETAKEL HOSPIRA. dosetaksel etkin maddesini içerir. Dosetaksel. porsukağacınıniğnemsi yapraklarından elde edilen bir maddedir.
• DOCETAKEL HOSPIRA. bir adet Tip I cam flakon içeren karton kutuda kullanımasunulmuştur. DOCETAKEL HOSPIRA çözelti renksiz-açık san renkli bir çözeltidir.
• DOCETAKEL HOSPIRA. kanser tedavisinde kullanılan ve taksoidler adı verilen ilaçgrubunda yer alır.
• Doktorunuz size DOCETAKEL HOSPIRA'vı meme kanseri, akciğer kanserinin özelformlan (küçük hücreli olmayan akciğer kanseri), yumurtalık kanseri, baş-boyun kanseri,prostat kanseri veya mide kanserinin tedavisi için reçetelemiş olabilir.
• DOCETAKEL HOSPIRA ilerlemiş meme kanserinin tedavisinde, tek başına veyadoksorubisin, trastuzumab veya kapesitabin ile birlikte uygulanabilir.
• DOCETAKEL HOSPIRA lenf bezinin tutulduğu veya tutulmadığı erken evredeki memekanserinin tedavisinde, antrasiklin ve siklofosfamid ile birlikte, aynı anda veya birbirininardından uygulanabilir.
• DOCETAXEL HOSPIRA HER2- pozitif erken e\Te meme kanserinin tedavisindetrastuzumab ile birlikte olarak uygulanabilir.
• DOCETAXEL HOSPIRA akciğer kanserinin tedavisinde tek başına veya sisplatin ilebirlikte uygulanabilir.
• DOCETAXEL HOSPIRA yumurtalık kanserinin tedavisinde, tek başma veya platin grubuilaçlarla birl

ik

te uygulanabilir.
• DOCETAXEL HOSPIRA. prostat kanserinin tedavisinde, prednizon veya prednizolon ilebirlikte kullanılabilir.
• DOCETAXEL HOSPIRA metastaz yapmış mide kanserinin tedavisinde, sisplatin ve 5-fluorourasil ile birlikte uygulanabilir.
• DOCETAXEL HOSPIRA baş- boyun kanserlerinin tedavisinde tek başma veya sisplatinve 5-fluorourasil ile birlikte uygulanabilir.

2. DOCETAXEL HOSPIRA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDOCETAXEL HOSPIRA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Daha önce etkin madde olan dosetaksele veya ilacın içerdiği diğer yardımcı bileşenlerekarşı alerjiniz varsa,
• Beyaz kan hücrelerinizin sayısı çok düşükse.
• Ağır bir karaciğer hastalığınız varsa.

DOCETAXEL HOSPIRA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ


DOCETAXEL HOSPIRA ile tedav

iniz

sırasında beyaz kan hücresi bozuklukları yaşayabilirsiniz ve buna bağlı enfeksiyon ve ateş görülebilir. Bu nedenle her DOCETAXELHOSPIRA tedavisinden önce, bu ilacı almanız için yeterli sayıda kan hücrenizin bulunupbulunmadığını ve karaciğer işlevlerinizin yeterli olup olmadığım anlamak üzere kan testleriyapılacaktır.
DOCETAXEL HOSPIRA uygulamasından sonra ortaya çıkabilecek bazı istenmeyen etkileri, özellikle de aleıjik tepkileri ve vücutta sıvı tutulmasını (el, ayak ve bacaklarda şişme veya kilo

alımı

gibi) en aza indirmek için doktorunuz önlem alacaktır. Bu nedenle DOCETAXELHOSPIRA uygulamasından bir gün önce, deksametazon gibi ağızdan uygulanan birkortikosteroid ile ön tedaviye başlamanız ve bu ilacı almaya, DOCETAXEL HOSPIRAuygulamasından sonraki bir veya iki gün boyunca devam etmeniz istenecektir.
DOCETAXEL HOSPIRA ile tedaviniz sırasında kandaki hücrelerinizin sayısını korumak için doktorunuz başka ilaç (örn. G-CSF) kullanmanızı gerekli görebilir.
Bu uvanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

DOCETAXEL HOSPIRA'nm yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz, doktorunuz tarafından belirtilmeyen durumlar dışında size DOCETAXEL HOSPIRA uygulanmaması gerekir.
DOCETAXEL HOSPIRA doğmamış bebeğe zarar verebileceği için tedaviniz sırasında hamile kalmamalısınız ve hamilelikten korunmanızı sağlayacak uygun bir yöntemkullanmalısınız.
DOCETAXEL HOSPIRA tedavisi gören bir erkek iseniz, tedaviden sonraki 6 aya kadar bebek sahibi olmamanız ve dosetaksel erkek üreme yeteneğini etkileyebileceğinden dolayıtedavi Öncesinde sperm koruma yöntemleriyle ilgili bilgi edinmeniz tavsiye edilir.

Tedenniniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz,hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DOCETAXEL HOSPIRA ile tedavi gördüğünüz sırada bebeğinizi emzirmemeniz gerekir.

Araç ve makine kullanımı

DOCETAXEL HOSPIRA kürleri sırasında araç kullanmanızın bir sakıncası yoktur. .Ancak baş dönmesi/sersemlik hissediyorsanız veya kendinize güvenemiyorsanız, araç kullanmayınız.

DOCETAXEL HOSPIRA'nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi üründe hacmin % 23'ü kadar etanol (alkol) vardır; her flakonda etanol miktarı 182 mg!a kadar çıkabilir. Bu miktar 4.6 mİ bira veya 1.9 mİ şaraptaki alkole eşdeğerdir.
Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.
Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi lüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
Bu tıbbi ürünün bileşimindeki alkol, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir.
Bu ilacın bileşimindeki alkol, araç ve makine kullanma yeteneğinizi azaltabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DOCETAXEL HOSPIRA ile diğer ilaçlar arasında etkileşme olabileceğinden, doktorunuza danışmadan başka bir tedavi kullanmayınız, çünkü DOCETAXEL HOSPIRA veya aldığınızdiğer ilaç beklenen etkiyi göstermeyebilir veya yan etkilerle karşılaşma ihtimaliniz artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandımzsa.lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. DOCETAXEL HOSPIRA nasıl kullanılır?

DOCETAXEL HOSPIRA size uzman sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Uygulanan doz, kilonuza ve gene] durumunuza göre değişecektir. Doktorunuz metrekare (m") olarak vücut yüzeyinizi hesaplayacak ve almanız gereken dozu belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

DOCETAXEL HOSPIRA topl ardam arlarınızdan birine infuzyon yoluyla verilecektir. İnfüzyon yaklaşık bir saat sürecek ve hastanede uygulanacaktır.

Uygulama sıklığı:

DOCETAXEL HOSPIRA infüzyonlarınızın olağan uygulama sıklığı, her 3 haftada bir olacaktır.
Doktorunuz DOCETAXEL HOSPIRA. dozunuzu ve uygulama sıklığım sizin kan testlerinizin sonuçlarına, genel durumunuza ve ilaca verdiğiniz yanıta bakarak değiştirebilir.
Özellikle, ishal, ağızda yaralar, uyuşukluk veya karıncalanma hissi ve ateş gibi belirtileriniz olursa, lütfen doktorunuza haber veriniz ve kan testi sonuçlarınızı doktorunuza iletiniz. Bubilgiler, doktorunuzun dozun azaltılmasına gerek olup olmadığına karar vermesinisağlayacaktır. Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka bir sorunuz varsa, doktorunuza veyaeczacınıza sorunuz.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

Dosetakselin çocuklarda kullanımına ilişkin deneyim sınırlıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Dosetakselin yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir talimat bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı:

Karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarına göre hekiminiz gerekli gördüğünde doz ayarlaması yapabilir.
Eğer

DOCETAXEL HOSPIR.4 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla DOCETAXEL HOSPIRA kullandıysanız:

DOCETAXEL HOSPIRA size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmanız ihtimali yoktur.

DOCETAXEL HOSPIRA'yı kullanmayı unutursanız:

DOCETAXEL HOSPIRA size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmayı unutma ihtimaliniz yoktur.

DOCETAXEL HOSPIRA ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

DOCETAXEL HOSPIRA size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından doktorunuzun denetimi dışmda tedaviyi sonlandırmanız mümkün değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi. DOCETAXEL HOSPIRA'nın içeriğinde bulunan maddelere duvarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Doktorunuz bunları sizinle tartışacak, tedavinizin risklerini ve yararlarım size açıklayacaktır. Çok yaygm: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10'unda görülebilir.
Yaygın olmayan: 1.000 hastanın 1 ila 10'unda görülebilir.
Seyrek: 10.000 hastanın 1 ila 10'unda görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Tek başına uygulanan DOCETAXEL HOSPIRA ile en sık bildirilen yan etkiler şunlardır:

• Kırmızı kan hücrelerinin veya beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma,
• saç dökülmesi,bulantı,
• kusma,
• ağızda yaralar,
• ishal,
• yorgunluk.
DOCETAXEL HOSPIRA'nın yan etkilerinin şiddeti, başka kemoterapi ilaçlarıyla birlikte uygulandığında artabilir.

Hastanede uygulanacak infüzyon sırasında aşağıdaki alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir (bu reaksiyonlar 10'da l'den fazla kişide ortaya çıkmıştır):

• sıcak basması, cilt reaksiyonları, kaşıntı
• göğüste daralma hissi, nefes alma güçlüğü,
• ateş veya titremeler,
• sırt ağrısı,
• tansiyon düşüldüğü.
Daha ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabilir.
Tedavi sırasında durumunuz hastane personeli tarafından yakından takip edilecektir. Eğer bu etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleviniz:
DOCETAXEL HOSPIRA in füzyon lan arasında, aşağıdakilerden herhangi biri ortaya çıkabilir ve bunların sıklığı, size hangi ilaçların birlikte uygulandığına göre değişebilir.
Çok yaygın: (10'da l'den fazla hastada ortaya çıkan)
• enfeksiyonlar, kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (kansızlık), enfeksiyonlarlasavaşta önem taşıyan beyaz kan hücrelerinin veya kan pıhtılaşmasında rol oynayan kanpulcuklanmn (trombositlerin) sayısında azalma
• ateş: ateşiniz yükselirse, hemen doktorunuza haber veriniz
• yukarıda tanımlanan aleıjik reaksiyonlar
• iştahsızlık (anoreksi)
• uykusuzluk
• eklem yerlerinde veya kaslarda ağrı, uyuşukluk hissi veya karıncalanma
• baş ağrısı
• tat alma duyusunda değişiklik
• gözde iltihaplanma veya gözyaşı salgısında artış
• lenf akışında bozukluğa bağlı şişlik
• nefes darlığı
• burun akıntısı; boğaz ve burunda iltihaplanma; öksürük
• burun kanaması
• ağızda varalar
• bulantı, kusma ve ishal de dahil olmak üzere mide bozuklukları, kabızlık
• karın ağrısı
• hazımsızlık
• saçlarda geçici olarak dökülme (çoğu kişide saçlar yeniden normal olarak uzar)
• avuç içlerinde veya tabanlarda kızarıklık ve şişme; bu durum bu bölgelerde de

rinizin

soyulmasına neden olabilir (bu reaksiyon kollarda, yüzde veya vücutta da ortayaçıkabilir)
• tırnaklarınızda renk değişikliği ve tırnak yatağından ayrılma
• kaslarda sızı ve ağrılar; sırt ağrısı veya kemik ağnsı
• adet kanamasında değişiklikler veya adet kanamasının kesilmesi
• ellerde, ayaklarda, bacaklarda şişme
• yorgunluk veya gribe benzer belirtiler
• kilo alımı veya kilo kaybı
Yaygın: (100 hastanın 1 ila 10'unda ortaya çıkan)
• ağızda pamukçuk
• aşın su kaybı (vücudun su kaybetmesi)
• baş dönmesi
• işitme kaybı
• kan basıncında düşme; kalp atışlannda düzensizlik veya hızlanma
• kalp yetmezliği
• yemek borusu iltihabı
• ağız kuruluğu
• yatma güçlüğü veya yutarken ağn hissetme
• kanama
• karaciğer enzimlerinde yükselme (bu nedenle düzenli kan testleri yapılması gerekmektedir)

Yaygın olmayan : {1000 hastanın 1 ila 10'unda hastada ortaya çıkan)

• güçsüzlük
• enjeksiyon yerinde deri reaksiyonları, flebit (toplardamar iltihabı) veya şişme
• kaim barsak iltihabı, ince barsak iltihabı, barsak delinmesi
• kan pıhtıları
Eğer bu yan etkilerden herhangi biri şiddetlenirse, doktorunuzu veya eczacımzı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DOCETAXEL HOSPIRA'nın saklanması

DOCETAXEL HOSPIR-İ 'nm çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°Cmin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.
Flakon açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmayacak ise kullanım için saklama süresi ve koşullan kullanıcının sorumluluğu altındadır.
Mikrobiyolojik açıdan çözme/seyreltme işlemleri kontrollü ve aseptik koşullar altında yapılmalıdır.

% 0.9

sodyum klorür veya % 5 glikoz ile seyreltildikten sonra ve fiziksel kullanım sırasında 25 ° C altmda 4 saat içinde kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik olarak, in füzyon preparatı derhalkullanılmalıdır. Derhal kullanılmadığı takdirde kullanım öncesindeki saklama süresi vekoşullan kullanıcıya aittir ve dilüsyon. kontrollü ve aseptik şartlarda yer almadıkça 2-8 ° C'de24 saati geçmemelidir.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOCETAXEL HOSPIRA 'yı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Oma İlaç, Tekstil, Kimyevi Maddeler Sanayii ve Dış Ticaret Ltd.Şti.
Fatih Sultan Mehmet Cad. Yayabeyi Sok. .Arın İş Merkezi No: 9/4-5-6 Kavacık- İstanbul

Üretici:

Hospira Australia Pty Ltd.
Mulgrave, Victoria, Avustralya
Aşağıdaki bilgiler sadece doktorlar veya sağlık çalışanlarının kullanımı içindin

DOCETANEL HOSPIRA 20 MG/2 ML İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇİN HAZIRLAMA KILAVUZU

DOCETAXEL HOSPIR.4 infüzyon çözeltisini hazırlamaya başlamadan önce burada tanımlanan prosedürün tamamını okumanız önemlidir.


Güvenli kullanım için tavsiyeler:
DOCETAXEL HOSPIRA antineoplastik bir ajan olup, diğer potansiyel toksik bileşikler gibi, DOCETAXEL HOSPIRA çözeltilerinin elle muamelesi ve hazırlanması sırasındadikkatli olunması gerekir. İşlem sırasında eldiven giyilmesi tavsiye olunur.
DOCETAXEL HOSPIRA konsantre veya infüzyon çözeltisi deri ile temas ettiği takdirde, derhal ve iyice su ve sabunla yıkanmalıdır. DOCETAXEL HOSPIRA konsantre veyainfüzyon çözeltisi mukoza ile temas ettiği takdirde, derhal ve iyice su ile yıkanmalıdır.
v,

İntravenöz uygulamanın hazırlanması:


İnfüzyon solüs\'onunun hazırlanması:


Aşağıdakilerden birini içeren 250 ml'lik infüzyon torbası veya şişesine gereken hacim kadarını enjekte ediniz:
- Sodyum klorür, 8 mg/ml (% 0.9)
- Glikoz, 50 mg/ml (% 5)
185 mg dosetaksel dozundan daha büyük miktarda doz gerekiyorsa, 0.74 mg/mElik dosetaksel konsantrasyonunu geçmeyecek daha büyük bir infüzyon aleti kullanınız:
% 0.9 sodyum klorür veya

%nılm

alıdır. Derhal kullanılmadığı takdirde kullanım öncesindekisaklama süresi ve koşullan kullanıcıya aittir ve dilüsvon, kontrollü ve aseptik şartlarda yeralmadıkça 2-8 ° C'de 24 saati geçmemelidir.
Bütün parenteral ürünlerde olduğu gibi, DOCETAXEL HOSPIRA infüzyon çözeltisi kullanımdan önce incelenmeli, çökelti varsa, bu çözelti atılmalıdır.

İmha:


Seyreltme ve uygulama için kullanılan tüm atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.
8

İlaç Bilgileri

Docetaxel Hospira 20 Mg / 2 Ml İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Dosetaksel

Atc Kodu: L01CD02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.