Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Doranit 2,5mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

KULLANMA TALİMATIDORANİT 2.5mg/5ml Şurup Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her 5 mİ (1 ölçek) şurup 2.5 mg desloratadin içerir.

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.DORANİT nedir ve ne için kullanılır?


2.DORANİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.DORANİT nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.DORANİT'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DORANİT nedir ve ne için kullanılır?

DORANİT, 150 rnlTik şişelerde ambalajlanmıştır.
DORANİT, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır, belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Alerjik

reaksiyonl

ar

ve

alerji

DORANİT alerjik nezle ile ilgili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşıalerji) giderir.
DORANİT ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelerinize devam etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

2. DORANİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDORANİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Desloratadin, loratadin veya özellikle renklendirici madde El 10 FDC yellovv no:6 olmak üzereDORANİT'in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
DORANİT 1 yaş ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil yetişkinler için endikedir.

DORANİT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
- Böbrek fonksiyonunuz zayıfsa
- Kardiyovasküler sistem probleminiz varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DORANİT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DORANİT aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Eğer hamile iseniz DORANİT kullanmayınız.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.Emzirme

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Eğer emziriyorsanız DORANİT kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, DORANİT'in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DORANİT, bazı hastalarda uyku halioluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

DORANİT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DORANİT sukroz ve sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.DORANİT boyar madde olarak El 10 FDC yellovv no:6 içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebepolabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; buna bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DORANİT'in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımına ilişkin bilinen bir etkileşme yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Sayfa 2 / 5

13. DORANİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

1 ila 5 yaş arası çocuklar: Günde bir kere 2.5 mİ şurup (5 ml'lik bir kaşığın 'A'si) kullanılır. 6 ila 11 yaş arası çocuklar: Günde bir kere 5 mİ (5 ml'lik 1 kaşık) kullanılır.
Yetişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Günde bir kere 10 mİ (5 ml'lik 2 kaşık) şurup kullanılır.
Bu ilacı aç ya da tok kamına alabilirsiniz.
tadar süreyle

Tedavi süresine ilişkin olarak, doktorunuz alerjik rinitinizin tipini belirleyecek ve ne DORANİT şurup kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size budoğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
ıa fazla ve 4 i önerebilir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da da haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir teda'
Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. DORANİT'i besinlerle ya da ayrı alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

DORANİT 1 yaştan itibaren kullanılmaktadır.

Yaşlılarda Kullanım:

DORANİT'in etkinlik ve güvenilirliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliğinde, DORANİT dikkatle kullanılmalıdır.
DORANİT'in böbrek yetmezliği durumunda kullanmayınız.

Eğer'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla DORANİT kullandıysanız:

ilişkili ciddi

DORANİT'i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile sorunlar beklenmemektedir.
DO RAN İT

'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DORANİT'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer dozunuzu zamanında almayı unutursanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen doza yeniden almaya devam ediniz.

DORANİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DORANİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir.Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk,yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yanetkilerdir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Bitkinlik

Yaygın olmayan:

Ağız kuruluğu,
Baş ağrısı

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü),
Hayal görme,
İnme,
Artan vücut hareketleriyle huzursuzluk,
Çarpıntı,
Kalp atışının hızlanması,
Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
Karaciğerde iltihap,
Sersemlik,
Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu,
Mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma,
İshal,
Uykusuzluk,
Uyku hali,
Kas ağrısı,
Şişkinlik

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DORANİT'in Saklanması

DORANİT'/

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DORANİT'i kullanmayınız.


nız.Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

DORANİT'i kullanmayı


Ruhsat Sahibi:


Berat Beran İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 456 65 70 (Pbx)
Faks : 0216 456 65 79 (Faks) e-mail: info@berko.com.tr

Üretim Yeri:


Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon: 0 216 592 33 00 Faks : 0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı 13/12/2013 tarihinde onaylanmıştır.


Sayfa 5

15


İlaç Bilgileri

Doranit 2,5mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Doranit 2,5mg/5ml Şurup-KUB
 • Doranit 2,5mg/5ml Şurup-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.