Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hitrizin 10 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Piperazin Türevleri » Setirizin

KULLANMA TALİMATIHİTRİZİN 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Setirizin dihidroklorür
Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat,kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metil seluloz, titanyumdioksit (E171), polietilen glikol, talk

Bu ilacı kullanmaya balamadan önce bu KULLANMA TALMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.HİTRİZİN nedir ve ne için kullanılır?


2.HİTRİZİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.HİTRİZİN nasıl kullanılır ?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.HİTRİZİN'in saklanmasıBalıkları yer almaktadır.1. HİTRİZİN nedir ve ne için kullanılır?

HİTRİZİN, beyaz film kaplı, bir yüzü “HTZ” yazılı, diğer yüzü ortadan çentikli, hafif bombeli oblong tabletlerdir. Her kutuda 10 veya 20 tablet bulunur.
HİTRİZİN alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde
kullanılan bir ilaçtır.
HİTRİZİN;
6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;
- Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatikürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisindekullanılır.

2.HTTRTZTN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HİTRİZİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- HİTRİZİN'in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizineveya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,
- Ağır böbrek yetmezliğiniz

(kreatinin klerensinizin10ml/dk'nın altında olduğu böbrek yetmezliği)

var ise bu ilacı kullanmayınız.
- Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlakadoktorunuzla temasa geçiniz.

HİTRİZİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

- HİTRİZİN'i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
- İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesaneproblemleri) doktorunuza danışınız.
- Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce HİTRİZİN ile tedaviyi kesipkesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. HİTRİZİN alerji testinin sonuçlarınıetkileyebilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

HİTRİZİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

HİTRİZİN'i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


HİTRİZİN'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da HİTRİZİN'in hamilelik boyunca ancak mutlakgerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç ve makine kullanımı

Önerilen 10 mg dozda HİTRİZİN araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındakiperformansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassasölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.
Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlıhastalarda, HİTRİZİN'in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ileeşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

HİTRİZİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HİTRİZİN laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.HİTRİZİN, her tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozdasodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

HİTRİZİN'in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. HİTRİZİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

6 vas ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde:Uygulama yolu ve metodu:

HİT

RİZ

İN ağızdan kullanım içindir.
HİTRIZİN'i bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

6 yaş altı çocuklarda HİTRİZİN 10 mg film tablet'in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir.

Yaşlılarda kullanım:Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.
Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Eğer HİTRİZİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla HİTRİZİN kullandıysanız

HİTRİZİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.HİTRIZIN'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.HİTRİZİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

HİTRİZİN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HİTRİZİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
görülebilir.
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla
:1,000 hastanın birinden az görülebilir.
:10,000 hastanın birinden az görülebilir :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa HİTRTZTN'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısınınazalması]
• Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)
• Aşırı duyarlılık
• Konfüzyon (zihin karışıklığı)
• Halüsinasyon (Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
• Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
• Senkop (baygınlık)
• Titreme
• Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
• Bulanık görme
• Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
• Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
• Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
• Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağızveya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
ise, sizin hastaneye

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut HİTRİZİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veyayatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Halsizlik
• Sersemlik hissi
• Baş ağrısı
• Ağız kuruluğu
• Mide bulantısı,
• Somnolans (uyuklama hali)
• Rinit (nezle)
• Farenjit (yutak iltihabı)
• Diyare (ishal)
• Agresyon (saldırganlık hali)
• Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
• Unutkanlık
• Hafıza bozukluğu
• Uykusuzluk
• Tik
• Tat alma bozukluğu
• Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
• Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
• Kaşıntı
• Döküntü
• Ürtiker (kurdeşen)
• Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
• Disüri (ağrılı işeme)
• Enürez (idrar kaçırma)
• Asteni (yorgunluk)
• Kırıklık
• Kilo artışı
• Karın ağrısı
• Depresyon
• Ödem
• Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
• İştah artışı
• İntihar düşüncesi
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
• İdrar yapamama, işeme zorluğu
Bunlar HİTRİZİN' in hafif yan etkileridir. Bu yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. HİTRİZİN'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra HİTRİZİN'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBULTel: 0 212 692 92 92Faks: 0 212 697 00 24

İmal yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 KaraağaçÇerkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.8 / 8

İlaç Bilgileri

Hitrizin 10 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Setirizin Dihidroklorur

Atc Kodu: R06AE07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.