Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Geral Gargara Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Ağız Sağlığı İlaçları » Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) » Diğer İlaçlar » Benzidamin Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATIGERAL gargara Ağız çalkalamak için.

glukonat v; 150 mg

Etkin madde:

100 ml'lik çözelti 120 mg (%0.12) klorheksidin (%0.15) benzidamin hidroklorür içerir.

•Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI cikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu> ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L GERAL nedir ve ne için kullanılır?


2.GERAL7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.GERAL nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.GERAL 'in saklanmasıBaslıkları yer almaktadır.1. GERAL nedir ve ne için kullanılır?

• GERAL ağız içi bölgesel tedavisinde kullanılan bir ağız preparatıdır.
• GERAL yeşil renkli, nane kokulu, berrak bir çözeltidir. 200 ml'lik PET şişelerde ve 15ml'lik ölçeği ile birlikte, karton kutu içerisinde bulunur. Her bir kutuda 1 adet feOO ml'likgargara vardır.
• Ağız ve boğazda mikroorganizmaların üremesinin durdurulması, hastacın yutmafonksiyonun rahatlaması ve diş eti rahatsızlıklarında semptom giderici olarak kullanılır.Diş hekimliğinde işlemlerden önce Önleyici olarak kullanılır.

2. GERAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerGERAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Benzidamin ve klorheksidine veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı (bilinenaşırı duyarlılığınız varsa,
• Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız.

GERAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Sadece ağzı çalkalamak içindir, yutmayınız.
• Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle GERAL 6 yaşın altındakiçocuklarda tavsiye edilmez.
• Yalnızca ağız içinde kullanınız, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçinımz.
• Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Dişlekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebili r.
• GERAL yutulmamak ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmedenkullanılır.
• Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa
• GERAL kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

GERAL'in yiyecek ve içecek He kullanılması

Uygulama yöntemi itibari ile yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz GERAL'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyor iseniz GERAL'i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

GERAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Klorheksidin;
• Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.
• Klorheksidin tuzları katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancakyüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında bağlanma sebebiyle klof ıeksidininetkinliği azalabilir.
• Setrİmid ve lissapol NX gibi yüzey direnci azaltıcılarla ise çözünürlükleri arttırılabilir.
• Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonikpolieiektrolitlerle, nişasta ye kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu rüıaddelerleetkileri de azalır.
Brillant green, k 1 oram fen ikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.
güm

[üş nitrat, yen tuzlar

Sert sularla seyreltildiğinde Ca+2ve Mg+2 katyonları ile etkileştiğinden çözünm|^ halinde çökebilir.
sülfatlarla Özünürlüğür ürlüklerini

Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, bir araya gelen klorheksidin tuzlarının çözeltileri %0.05'ten daha derişikse çdaha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözüarttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökmeler olmaz.
Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakteri öldürücü etkisini eşgüdümlü olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klo •heksidininçökmesini önler
iyi çozunur.
ülasyonda dtkin kılar,etkileşimi

Klorheksidin glukonat hariç klorheksidin ve tuzları alkolde suya göre daha i; Klorheksidin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Fom|tetanol bulunması çözeltiyi Gram negatif mikroorganizmalara karşı dahaSelülozik filtrelerden süzülürken emi lebdirler. Benzidaminle herhangi bir ilaçbildirilmemiştir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz,3. GERAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GERAL'in yetişkin dozu 15 mfdir. Gün boyunca 1,5-3 saatlik aralıklarla uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

GERAL ağzı çalkalamak veya gargara yapmak içindir.
GERAL seyreltilmeden kullanılır.
En az 30 saniye süreyle ağızda tutulur.
Kullanımdan sonra ağızdan atılır.
GERAL'in içeriğinde yer alan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabında azalma yapar. Eğer GERAL diğer ağız içi temizlik uygulamalarına alternatif olarak kullanılıyorsa, ağız
en az 1 dakika süreyle GERAL ile çalkalanmalıdır. GERAL'deki klorheksidinın sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı (6-12 yaş):

5-15 mİ GERAL ile her 1.5-3 saatte bir 30 saniye süre ile gargara yapılır.
Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.
Yanma ve batma hissi oluşursa gargara su ile seyreltilmelidir.
Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle, 6 yaşın altındaki çocuklarda GERALMn kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ karaciğer yetmezliği:

in şiddetli dır.
İtildiği için z önünde

G

Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve yıkım ürünleri idrarla atıldığı i böbrek bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmal ıBozulmuş karaciğer fonksiyonu: Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde yışiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı g(jbulundurulmalıdır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz GERAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Teda|viyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer GERAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla GERAL kullandıysanız

eczacı ileGERAL1den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.


GERAL yalnışlıkla içilirse, belirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir panzehiri /oktur.

GERAL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.GERAL He tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GERAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yaygın yan etkiler:
• Ağız içinde hissizlik
• Tad almada değişiklik
• Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme ve diş taşı oluşumunda artışSeyrek yan etkiler:
• Yanma ve batma hissiÇok seyrek yan etkiler:
• Baş dönmesi
• Baş ağrısı
• Uyuşukluk
• Bulantı
• Kusma
• Öğürme
• Mide barsak hastalıkları
• Yerel kuruluk
• Susuzluk
• Sızlama
• Ağızda serinlik hissi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. GERAL'in saklanması

GERALçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınızAmbalajdaki son kullanma tarihinden sonra GERAL 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GERAL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel: (0216)306 62 60 (5 hat)
Fax: (0216) 353 94 26

Üretim yeri:


MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel: (0216) 306 62 60 (5 hat)
Fax: (0216) 353 94 26

Bu kullanma talimatı 03.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


7/7

İlaç Bilgileri

Geral Gargara

Etken Maddesi: Klorheksidin Glukonat + Benzidamin Hidroklorür

Atc Kodu: A01AD02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Geral Gargara-KUB
 • Geral Gargara-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Geral Gargara 200 Ml
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.