Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Samsca 15 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar » Tolvaptan

KULLANMA TALİMATI SAMSCA 15 mg Tablet Ağızdan alınır.

Etkin Madde:

Tolvaptan

Yardımcı Maddeler:

Hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, mısır nişastası,mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, Indigo karmin (E 132) alüminyum lak içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L SAMSCA nedir ve ne için kullanılır?


2. SAMSCA yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri.SAMSCA nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5.SAMSCA *mn saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1.SAMSCA nedir ve ne için kullanılır ?

SAMSCA 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.SAMSCA etkin madde olarak tolvaptan içerir.
Kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı ve belirli hormon dengesizlikleri gibi rahatsızlıkları bulunan yetişkinlerde, kandaki düşük sodyum seviyelerini arttırmaya yardımcı olması için kullanılır. SAMSCA,vücuttaki fazla suyu İdrar yoluyla vücudunuzdan çıkartarak kandaki tuz seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur.

2. SAMSCA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SAMSCA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Kanınızdaki sodyum seviyesinin acilen yükseltilmesinin gerektiği durumlarda;
- Susama hissinizin yeterli olmadığı veya susuz olup olmadığınızı anlayamadığınız durumlarda;
- Çok fazla vücut sıvısı kaybı ile birlikte kan sodyum düzeyini düştüğü durumlarda;
- Kamnızda çok fazla SAMSCA bulunmasına neden olan ve aşağıda sayılan belirli ilaçlan aldığınız durumlarda:
• klaritromisin veya telitromisin (antibiyotik ilaçlar)
• ketokonazol veya itrakonazol (mantar ilaçlan)
• ritonavir, indinavir, nelfinavir ve sakuinavir (antiviral ilaçlar)
• nefazodon hidroklorür (antidepresan)
- İdrar çıkışınızın olmadığı durumlarda

SAMSCA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Böbrekleriniz ile ilgili bir probleminiz var ve vücudunuz idrar üretemiyorsa
- Susayıp susamadığınızı hissedemediğiniz durumlarda
- Herhangi bir alerjiniz varsa
Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. SAMSCA'nın anne kamındaki bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.
Emziriyorsanız. SAMSCA'nm anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Siz ve hekiminiz emzirme ya da SAMSCAMan hangisine keseceğinize karar vermelisiniz.
SAMSCA bazı ilaçlarla etkileşebilir, hekimize kullandığınız ilaçlan bildiriniz.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

SAMSCA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Greyfurt suyu ile birlikte alınması kandaki ilaç düzeyini 1.8 kat artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SAMSCA gebelerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Gebelikte doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SAMSCA'nm içindeki etken maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. SAMSCA kullanmanız veya emzirmeye devam etmeniz arasında, siz ve doktorunuz bir seçim yapmalıdır. İkisini birden yapmamalısınız.
Araç ve makine kullanılırken zaman zaman baş dönmesi, asteni veya senkop meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

SAMSCA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SAMSCA laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoieransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SAMSCA'mn, klaritromisin, telitromisin (antibiyotik ilaçlar), ketokonazol, itrakonazol (mantar ilaçlan), ritonavir, indinavir, nelfmavir, sakuinavir (antiviral ilaçlar) ve nefazodon hidroklorür (antidepresan) gibi ilaçlarla birlikte kullanılması SAMSCA'nın kandaki seviyesini yükseltebilmektedir.
SAMSCA'nın, rifampin, rifabutin, rifapentin (antibiotik ilaçlar), barbituratlar, fenitoin, karbamazepin (epilepsi ilaçları) ile birlikte kullamiması SAMSCA'nm kandaki seviyesini düşürebilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SAMSCA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Önerilen başlama dozu günde bir defa 15 mg tablet şeklindedir. En az 24 saatlik aralarla, dozu günde bir defa 30 mg' a ve eğer ihtiyaç duyulursa istenen serum sodyumu seviyesine erişebilmek için maksimum doz olan günde bir defa 60 mg doza artınlır

Uygulama yolu ve metodu:

• SAMSCA sadece ağızdan kullanım içindir.
• Ağızdan tablet şeklinde içilir. Bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanılmamalıdır

Yaşlılarda kullanımı:

Yapılan araştırmalarda SAMSCA kullanımı ile yaşlı ve gençler arasında emniyet veya etkinlik açısından hiçbir genel farka rastlanmamıştır ve rapor edilen diğer klinik deneyimlerde, yaşlı ve genç hastalar arasında tedaviye cevap açısından hiçbir fark belirlenmemiştir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyonlarına göre SAMSCA dozunun ayarlanmasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği ve/veya diyaliz hastalannda yeterli veri olmadığı için kullanılmamalıdır.
Orta ve şiddetli düzeyde karaciğer yetmezliği SAMSCA'nm kandaki düzeyini etkilemediğinden doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer SAMSCA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SAMSCA kullandıysanız

SAMSCA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SAMSCA'yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SAMSCA ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler

SAMSCA tedavisini sonlandırmanız gerektiğinde, içmeniz gereken sıvı miktanna yönelik kısıtlamalar hakkındaki doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SAMSCA'nm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SAMSCA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Eğer idrar yapamıyorsanız
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin SAMSCA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.'
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kusma, ishal, sıvı alamama, baş dönmesi
• Açık kırmızı renkte kan kusmak, koyu kırmızı renkte ya da kahve telvesi şeklinde kan kusmak, siyah ya da katrana benzer renkte dışkılamak, kanlı veya kanla bulaşmış şekilde dışkılamak
'Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.'
'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Susuzluk hissi Ağız kuruluğu Çok su içme Halsizlik Bitkinlik
Ayağa kalkınca tansiyonda düşme Fenalık, baygınlık hissi Ciltte yama şeklinde kanama Kaşıntı Ateş
Kan sodyum, potasyum, kreatinin, ürik asid ve glukoz seviyesinde yükselme Kan sodyum düzeyinde hızlı yükselme Kan şekerinde düşme İştahsızlık Kabızlık Bulantı
Sık idrara çıkma ve çok fazla miktarda idrar yapmak Dehidratasyon (vücuttaki su miktannda azalma)
İyi hissetmeme İshal
Kan üre artışı 'Bunlar SAMSCA'nın hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SAMSCA'nm saklanması

SAMSCA 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız,


25 ^C altındaki oda sıcaklığında ışık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SAMSCA 'yi kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Otsuka Pharmaceutical Co.Ltd/ Japonya lisansıyla Abdi İbraliim Otsuka İlaç San. ve

Tic.

A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No: 19 Zincirlikuyu-lstanbui

İlaç Bilgileri

Samsca 15 mg Tablet

Etken Maddesi: Tolvaptan

Atc Kodu: C03XA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.