Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Daplong 30mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIDAPLONG 30 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

•

Etkin madde:

Her bir tablet 30 mg dapoksetin'e eşdeğer 33,58 mg dapoksetin hidfoklorüriçerir.
•

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

iniz.Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirç

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


bu ilacıdışında•Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuzakullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozunyüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L DAPLONG nedir ve ne için kullanılır?


2DAPLONGkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDAPLONG nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler n elerdir ?DAPLONG*un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DAPLONG nedir ve ne için kullanılır?

- DAPLONG'un 30 mg'lık tabletleri mavi renkli, bikonveks ve yuvarlak tabletlerdir.
- DAPLONG, 3, 6 ve 18 film kaplı tablet PVC - PVDC / OPAK ALÜMİNYUM fOLYOambalaj içinde kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.
- DAPLONG, 18-64 yaşlan arasındaki erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkŞeyecekşekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tedi ıvisindekullanılan bir ilaçtır.
- DAPLONG etkin madde olarak dapoksetin içerir. Bu seçici serotonin geri alım injtıibitörü
(SSRI) olarak adlandmlan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba cjahil bir ilaçtır.j
- DAPLONG sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebi lmenizisağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kınklığı ve sıkıntılarınızı azştır.

2. DAPLONG'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DAPLONG'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjinizveya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,
- Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa,
- Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa,
- Mani olarak adlandınlan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşın coşku, huzursuzluk veyaberrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir buıjalımımz(depresyon) varsa,
- Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız:
• Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidazinhibitörü) olarak adlandmlan türden ilaçlar.
• Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
• Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
• Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden bif* durum)tedavisinde kullanılır.
• Linezolid - bazı mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bir antibiyotikfır.
• Triptofan - uyku bozukluklannda kullanılan bir ilaçtır.
• San kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır.
• Tramadol - şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.
• Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.
Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, DAPLONG kul|hnmayabaşlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçlan kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPLONGkullanırken bu ilaçlan almak istiyorsanız, DAPLONG'u kesip 7 gün beklemenizgerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız doktor ya daeczacınızla konuşunuz (Bkz.

"Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı"

bölümü).
Mantar hastalıklannı tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol d4hil bazı mantar ilaçlan (Bkz.

"Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı"

bölümü).
Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfek^iyonlan (AIDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar (Bkz.

"Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı"

bölümü).
Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (Bkz.

"Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı"

bölümü).
Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (Bkz.

"Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı"

bölümü).
- Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığınc|an emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

DAPLONG'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda DAPLONG'u kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

- Alkol kullanıyorsanız (Bkz,

"DAPLONG'un yiyecek ve içecek ile kullanılması"

bölümü);
- Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;
- Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız;
- Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşın coşku, huzursuzluk veya b errak birşekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşın yük: ;elme vedüşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuzolmuşsa;
- Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişsenfz;

h *1 '"t ,'ıi-


- Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;
- Epilepsi (sara) hastasıysanız;
- Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa;
- Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınızvarsa.
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.
bir test

DAPLONG kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncımzııll yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için sizeuygulamalıdır.
lütfen

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse) doktorunuza danışınız.

DAPLONG'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

- DAPLONG yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.
- DAPLONG en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.
- DAPLONG kullanırken alkol almayınız.
lönmesi, da diğer

- DAPLONG kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş c
sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir. i
- DAPLONG kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma yajyan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DAPLONG yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DAPLONG yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DAPLONG kullamyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılmâ, dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkilergörülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de DAPLONG il; birliktealındığında artar ve DAPLONG kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çı tabilecekbayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

Çocuklarda kullanımı

DAPLONG yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız,

DAPLONG'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgjiler

DAPLONG, laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lappj laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların pu ilacıkullanmamaları gerekir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; % dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacj şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesjz satılanilaçlar olabilir. Çünkü DAPLONG diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların ptkilerinideğiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da DAPLONG'un etkisini değiştirebilir. Bıj nedenlediğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek DAPLONG dozunun jae kadarolması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.

j

DAPLONG ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir: j
- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidazinhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.
- Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
- Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden bil* durum)tedavisinde kullanılır.
- Linezolid - bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
- Triptofan - uyku bozukluklannda kullanılan bir ilaçtır.
- San kantaron (St. John's Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır.
- Tramadol - şiddetli ağnlarda kullanılan bir ilaçtır.
- Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağnsı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.
Yukanda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, DAPLONG kullanmaya başlamadan 14gün öncesinde bu ilaçlan kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPLONG kullanırken İm ilaçlanalmak istiyorsanız, DAPLONG'u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasılyapacağınızı tam olarak anlamadıysamz DAPLONG almaya başlamadan önce doktor ya daeczacınızla konuşunuz.
- Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazımantar ilaçları Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüpe bağlıenfeksiyonları (AIDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.
- Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikle^).
- Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
DAPLONG ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listeienmiştir:
- Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
- İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (iltihaplı durum) kullanılan steroidjolmayanilaçlar.
- Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.
- Sildenafıl, tadalafıl veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bcjzukluğu)tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta dururpozisyonda düşürebilir).
- Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veyabüyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu iljaçlar kanbasıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).
- Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantjır ilaçlanamprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonlan (AİD3) tedavietmekte kullanılan bazı ilaçlar.
- Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullaıiılan bazıantibiyotikler.
- Aprepitant - bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son idmanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.|3. DAPLONG nasıl kullanılır?

DAPLONG tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseıjiz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Olağan dozu 30 mg'dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg'a yükseltebilir.
- İlacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız.

- 24 saatte veya bir günde bir kereden fazla DAPLONG almayınız.

- 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.
- İlk 4 hafta ya da 6 doz kullandıktan sonra doktorunuzla tedaviye devam edip! etmemekonusunda görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme karan verilirse her 6 j^yda birdoktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunu tekrar görüşmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

- Acı tadını hissetmemek için DAPLONG'u en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Buşekilde bayılma riskini de azaltırsınız (bakınız Bölüm 4 “bayılma ve düşük kan basıncı”).
- DAPLONG yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızm kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezi) ği varsa,kullanımı önerilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

Eğer DAPLONG'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminifvar ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla DAPLONG kullandıysanız:

Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla DAPLONG almanız durumunda bulantı kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.

DAPLONG 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.DAPLONG'u kullanmayı unutursanız

DAPLONG ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız duKımunda herhangi bir soruna yol açmaz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DAPLONG ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıyc r olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönülesi gibiproblemleriniz olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

erde yan

Tüm ilaçlar gibi, DAPLONG'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişi etkiler olabilir.

fiVt'r'iiri ı^ıfi:-^ H- i ^üi'ıTarh i ffi^'Tı^'rr^jİjAşağıdakilerden biri olursa, DAPLONG'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunun

- Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz
- Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz
- Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz
- İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanızBunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatfrılmamza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bayılma ve düşük kan basıncı

DAPLONG ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açapilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için:
- DAPLONG'u en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.
- İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudjunuz şudurumlarda susuz kalmış olabilir:
¦ İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız
¦ Uzun bir süredir terlemekteyseniz
¦ Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa
- Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir başdönmesi / sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde
me gibi

anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendele
belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgı derinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuzve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya dabayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.
- Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız.
- Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

- Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz.Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın görülenler (her 10 kullanıcıdan bir ya da daha fazlasını etkileyebilenler):
- Baş dönmesi
- Baş ağnsı
- Kendinizi hasta gibi hissetme
Yaygın görülenler (her 100 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler):
- Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama
- Karıncalanma veya iğne batma hissi
- Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk
- Terlemede artış, al basması, sıcak basması
- İshal, kabızlık veya gaz
- Mide ağnsı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme
- Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme
- Yorgun veya uykulu hissetme, esneme
- Burunda tıkanıklık
- Tansiyonda yükselme
- Dikkati toplamada güçlük
- Titreme veya sarsılma
- Cinsel istekte azalma
- Kulaklarda çınlama
- Görmede bulanıklık
- Hazımsızlık
- Ağız kuruluğu
Yaygın olmayan sıklıkta görülenler (her 1.000 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebile:
- Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere baki]
- Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya)
- Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme
- Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması
- Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama
- Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme
- Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi
- Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme I
- Görmeyle ilgili sorunlar ya da göz bebeklerinde büyüme I
- Düşük ya da yüksek tansiyon
- Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme
- Yerinde dönüyormuş hissi
- Anormal tat duyumu
- Diş gıcırdatma
Seyrek görülenler (her 10.000 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler): j
- Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissij
- Ani uyku bastırması|
- Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı
Bunlar DAPLONG'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DAPLONG'un saklanması

DAPLONG 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sakldyımz.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DAPLONG fu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DAPLONG'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3
Esenler/İST ANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Fax: 0212 482 24 78
e-mail: info@celtisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
l.OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 02.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Daplong 30mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Dapoksetin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Daplong 30mg Film Kaplı Tablet-KUB
 • Daplong 30mg Film Kaplı Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.