Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Daplong 60mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Diğer ürolojik » Dapoksetin

KULLANMA TALİMATIDAPLONG 60 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

•

Etkin madde:

Her bir tablet 60 mg dapoksetin'e eşdeğer 67,16 mg dapoksetin hidrpklorüriçerir.
•

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI di okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınızDaha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz\


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuzakullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındaveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.

DAPLONG nedir ve ne için kullanılır?


2. DAPLONG'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.DAPLONG nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.DAPLONG'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DAPLONG nedir ve ne için kullanılır?

n mavi

DAPLONG'un 60 mg'lık tabletleri dapoksetin hidroklorür etkin maddesini içer| renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir.
- DAPLONG, 3, 6 ve 18 film kaplı tablet PVC - PVDC / OPAK ALÜMİNYUM fOLYOambalaj içinde kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.
eyecek vi sinde
tıibitörü qahil bir
menizi ahır.

- DAPLONG, 18-64 yaşları arasındaki erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkİlşekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tediıkullanılan bir ilaçtır.
DAPLONG etkin madde olarak dapoksetin içerir. Bu seçici serotonin geri alım ini):
(SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba ilaçtır.
DAPLONG sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebil sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı ai

2. DAPLONG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerDAPLONG'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
- Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye j^leıjinizveya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,
- Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa,
- Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa,
- Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşın coşku, huzursuzlukveya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız(depresyon) varsa,
- Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız:
o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin ioksidaz inhibitörü) olarak adlandınlan türden ilaçlar,o Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır,o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
o Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden birj durum) tedavisinde kullanılır.
o Linezolid - bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotikti}* o Triptofan - uyku bozukluklannda kullanılan bir ilaçtır.

oo

Tramadol - şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

o

Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.
Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, DAPLONG kullanmaya başlamadan 14 günöncesinde bu ilaçlan kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPLONG kullanırken bu ilaçları almakistiyorsanız, DAPLONG'u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tamolarak anlamadıysanız doktor ya da eczacınızla konuşunuz (Bkz. "Diğer ilaçlar le birliktekullanımı" bölümü).j

oi

dahil bazı mantar ilaçlan (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı"bölümü).i
o Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enftaksiyonlan (AIDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar (Bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte: kullanımı"bölümü).;

o

Telitromisin dahil mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü).

o

Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (Bkz. "E^iğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü).
- Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.
Yukanda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

DAPLONG'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdaki durumlarda DAPLONG'u kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

- Alkol kullanıyorsanız (Bkz. "DAPLONG 'un yiyecek ve içecek ile kullanılması"bölümü);
- Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;
- Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici rjıaddelerikullanıyorsanız;
- Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrakbir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşın jtikselme
ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh Hastalığı sorununuz olmuşsa.
Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz.
- Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;
- Epilepsi (sara) hastasıysanız;
- Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa.
- Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer biıi cinselhastalığınız varsa.
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.
DAPLONG kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızıjjı yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için sizd bir testuygulamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliys^, lütfen doktorunuza danışınız.

DAPLONG'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

- DAPLONG yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.
- DAPLONG en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.
- DAPLONG kullanırken alkol almayınız.
- DAPLONG kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş flönmesi,
sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.
- DAPLONG kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya |la diğeryan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DAPLONG yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DAPLONG yalmzca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

DAPLONG kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma,

\Çocuklarda kullanımı

DAPLONG yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız

İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DAPLONG, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı Çekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasageçiniz
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; fcju dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacj şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetes z satılanilaçlar olabilir. Çünkü DAPLONG diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların itkilerinideğiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da DAPLONG'un etkisini değiştirebilir. Bı{ nedenlediğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek DAPLONG dozunun ine kadarolması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.
DAPLONG ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir:
- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoaminj oksidazinhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar
- Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır
- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
- Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden bjr durum)tedavisinde kullanılır
- Linezolid - bazı mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir
- Triptofan - uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır
- Sarı kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır
- Tramadol - şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır
- Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar
Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha Önceden almışsanız, DAPLONG kullanmaya başlamjıdan 14gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPLONG kullanırken buj ilaçlanalmak istiyorsanız, DAPLONG'u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Burju nasılyapacağınızı tam olarak anlamadıysanız DAPLONG almaya başlamadan önce doktor ya daeczacınızla konuşunuz.
- Mantar hastalıklannı tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dihil bazı
mantar ilaçlan Ritonavir, sakuinavir, nelfınavir ve atazanavir dahil HIV virüsü)ne bağlı enfeksiyonları (AIDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar|
- Telitromisin dahil mikrobik hastalıktan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler
- Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtırj
DAPLONG ile birlikte kullamldıklannda sorun yaratan diğer bazı ilaçlar i aşağıda listelenmiştir:
- Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklannın tedavisinde kullanılan ilaçlar!
- İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (iltihaplı durum) kullanılaıj steroidolmayan ilaçlar.
- Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.
Sildenafİl, tadalafıl veya vardenafıl gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bdzukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayada dururpozisyonda düşürebilir).;
- Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağnnızı (anjhjta ağrısı)
veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).j
- Mantar hastalıklannı tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçlarıamprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonlan (AIDjS) tedavietmekte kullanılan bazı ilaçlar
- Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazıantibiyotikler
- Aprepitant - bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç

hr 1 VA ' 1 n

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. DAPLONG nasıl kullanılır?

DAPLONG tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Olağan dozu 30 mg'dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg'a yükseltebilip.
İlacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız.

- 24 saatte veya bir günde bir kereden fazla DAPLONG almayınız.

- 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.
- İlk 4 hafta ya da 6 doz kullandıktan sonra doktorunuzla tedaviye devam edip; etmemekonusunda görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse her 6 jpyda birdoktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunu tekrar görüşmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

- Acı tadını hissetmemek için DAPLONG'u en az bir tam dolu bardak suyla idiniz. Buşekilde bayılma riskini de azaltırsınız.
- DAPLONG yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gilj i kullanılır.

iÇocuklarda kullanımı:

18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasınla gerek duyulmaksızm kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa,kullanımı önerilmez.

Karaciğer yetmezliği: >

Orta derscedg ve,şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır. ;

Eğer DAPLONG'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


var iseKullanmanız gerekenden daha fazla DAPLONG kullandıysanız:

Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla DAPLONG almanız durumunda bulantı kflendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.

DAPLONG 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.DAPLONG'u kullanmayı unutursanız:

DAPLONG ancak gerektikçe alman bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DAPLONG ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıycjr olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönülesi gibiproblemleriniz olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DAPLONG'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.|

Aşağıdakilerden biri olursa, DAPLONG'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunu^:

- Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz
- Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz
- Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz
- İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bayılma ve düşük kan basıncı

DAPLONG ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için:
DAPLONG'u en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.
- İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şudurumlarda susuz kalmış olabilir:
¦ İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsam^
¦ Uzun bir süredir terlemekteyseniz
¦ Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa
- Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmenizi bir başdönmesi/ sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizdeanormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibibelirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğerbölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacakşekilde oturunuz ve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılıra nöbetigeçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.
- Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız.
- Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makina kullanmayınız.

- Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz.Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın görülenler (her 10 kullanıcıdan bir ya da daha fazlasını etkileyebilenler):
- Baş dönmesi
- Baş ağnsı
- Kendinizi hasta gibi hissetme
Yaygın görülenler (her 100 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler):
- Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama
- Karıncalanma veya iğne batma hissi
- Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk
- Terlemede artış, al basması, sıcak basması
- İshal, kabızlık veya gaz
- Mide ağnsı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme
Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme
Yorgun veya uykulu hissetme, esneme
Burunda tıkanıklık
Tansiyonda yükselme
Dikkati toplama güçlük
Titreme veya sarsılma
Cinsel istekte azalma
Kulaklarda çınlama
Görmede bulanıklık
Hazımsızlık
Ağız kuruluğu
Yaygın olmayan sıklıkta görülenler (her 1.000 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler):
- Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere bajanız)
- Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya)
- Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme
- Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması
- Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama
- Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme
- Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi
- Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme
- Görmeyle ilgili sorunlar ya da göz bebeklerinde büyüme
- Düşük ya da yüksek tansiyon
- Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme
- Yerinde dönüyormuş hissi
- Anormal tat duyumu
- Diş gıcırdatma
Seyrek görülenler (her 10.000 kullanıcıdan 1 ila 10'unu etkileyebilenler):
- Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi
- Ani uyku bastırması
- Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacıBunlar DAPLONG'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DAPLONG'un saklanması

'inız.DAPLONG'u çocukların göremeyeceğierişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sakla}'Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra DAPLONG m kullanmayınız.


mız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DAPLONG'u kullanma^

Ruhsat Sahibi:

Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3
Esenler/İST ANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Fax: 0212 482 24 78
e-mail: info@celtisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
l.OSB. l.Yol No;3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 02.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


İT ı*l -n

İlaç Bilgileri

Daplong 60mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Dapoksetin Hidroklorür

Atc Kodu: G04BX14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Daplong 60mg Film Kaplı Tablet-KUB
 • Daplong 60mg Film Kaplı Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.