Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gerica 75 Mg Sert Kapsül Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIGERİCA 75 mg sert kapsül Ağızdan alınır.

•Etkin madde:


Her bir kapsül 75 mg pregabalin içerir.

•Yardımcı maddeler:


Laktoz nionohidrat, mısır nişastası, talk, jelatin, sodyum lauril sülfat, titanyum dioksit, karmoizin

(El

22), siyah demir oksit, kırmızı demir oksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullapma Talimatında:

L GERİCA nedir ve ne için kullandır?


2. GERİCA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GERİCA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.GERİCA fnın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. GERİCA nedir ve ne için kullanılır?

GERİCA, beyaz renkli kristalize toz dolu karamel-beyaz renkli bir kapsüldür. Her kapsül 75 mg pregabalin içerir, 14 ve 56 kapsül İçeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.
GERİCA, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçlan ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağnnın (nöropatikağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.GERİCA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterligüvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.
Nöropatik Ağrı
GERİCA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zararvererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma,vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğnebatması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.
Nöropatik ağrı, duygud urum un uzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
GERİCA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvül s iyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz,almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, GERİCA'yıtedavinize ekleyebilir. GERİCA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildirve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birliktekullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
GERİCA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşınkaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani veşiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmıştık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyongüçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yolaçabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.
Fibromiyalji
GERİCA yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kastan ve kaslann kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşakdoku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. GERİCA'yı kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenlerGERİCA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer GERİCA'mn etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa GERİCAkutlanmayınız.

GERİCA'y» aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihardüşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu türdavranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
• GERİCA ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalardakaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz,ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
• Dıyabeitiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız,diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
• Konjesltif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniylebu durum; ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan Önce doktorunuzasöyleyiniz.
• GERİCA kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızdaazalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaçkullanımını kesebilir.
• Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılıkdurumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtilerortaya çıkarsa GERİCA derhal kesilmelidir.
• Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğindedeğişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler GERİCA'nın kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
• Omurilik haşan sonrası gelişen nöropatik ağn tedavisi görüyorsanız, bu tedavi içinkullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçlann da (ağn ve spastisite İlaçlan gibi) etkisinedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
• Pazarlama sonrası deneyimlerde, GERİCA'nın morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioidanaljezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsakfonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
• Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaçkullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.
• GERİCA ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon(nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
• GERİCA kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlanndaazalma (etısefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise,doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GERİCA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

GERİCA aç ya da tok olarak kullanılabilir.
GERİCA kullanırken alkol almayınız. GERİCA ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

HamileliH

İlacı kulldnmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,


GERİCA doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ilekorunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanızveya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için GERİCA kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

GERİCA baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. GERİCA'nın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecekaktivitelerde bulunmayınız.

GERİCA'mn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.GERİCA'run her dozu 1 mmol (23 mg):den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyumabağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
GERİCA, içeriğindeki karmoizinden dolayı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçjlar ile birlikte kullanımı

GERİCA Ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.
• GERİCA'nm merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımısonucundi bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artışgörülebilir.
• GERİCA'nın oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete)tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birliktekullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetiniartırabilir.;
• GERİCİ A ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birliktekullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışıdaha sık npeydana gelebilir.
• GERİQA ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. GERİCA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GERİCA'yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• GERİCA'yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.
• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasındadeğişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzlagörüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
• GERİCA'yı her gün aynı saatte alınız.
• GERİCA'nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız,doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• GERİCA ağız yoluyla alınır.
• GERİCA'yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çoculdaıida kullanımı:

GERİCA'mn çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenli! ik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardja kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda GERİCA normal dozlarında kuJlanılabjilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin İçin daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer GERİCA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla GERİCA kullandıysanız

GERİCA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer almanız gerekenden fazla GERİCA kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz GERİCA kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlıkmerkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlıkveya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

GERİCA'yı kullanmayı unutursanız

GERİCA'yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.
Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz takdirde:
• Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuzdozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doztakviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.GERİCA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• Doktorunuzla görüşmeden GERİCA'yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süreile kademeli olarak azaltılarak sonlandınlacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında,tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, başağrısı, mi^ie bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı,

i

terleme vb sersemliktir. Daha uzun süre GERİCA kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçljar gibi, GERİCA'nın içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakülerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde şişme
• Dilde şfişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandın İmi ştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

• İştah artışı
• Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekteazalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramınıyitirmesi
• İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
• Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşmabozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık,sakinlik, aşın halsizlik, baş ağnsı
• Bulanık görme, çift görme
• Baş döftmesi (vertigo)
• Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik
• Peniste sertleşme bozukluğu
• Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferiködem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi
• Kilo artışı
Yaygın olmayan:
• iştah kaybı
• Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazmolamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresifruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinselistekte artış, kısa süreli aşın huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyanlara ilgisiz kalma(apati)
• Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşıhassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus),konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması(diskİnezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen başdönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlıhareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
• Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görselkeskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), gözyaşmda artma
• Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
* Birinci derece AV blok
• Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
• Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik)soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
• Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
• Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması(gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme
• Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
• Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kolveya bacaiklarda ağn, kas sertliği
• Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma
• Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu
• Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme
• Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatininfosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma
• Burun Ve boğaz yollan iltihabı (nazofarenjit)
• Sese hassasiyet (hiperakuzi)
Seyrek:
• Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
• Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
• Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
• Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazmayeteneğinde bozulma (disgrafi)
• Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, gözbebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görselderinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görselparlaklık
• Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
• Sinüs taşikardisİ
• Sinüs aritmisi
• Sinüs bradikardisi
• Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğazkuruluğu
• Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)
• Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
• Boyun| bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı(rabdomiyoliz)
• Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
• Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, ağrılı adet/aybaşıdönemi (dismenore), memelerde büyüme
• Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
• Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilokaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma
Bilinmiyor:
• QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen birdurum
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık
• Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
• Konjestif kalp yetmezliği
• Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
• Halsizlik, kırıklık
• Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı
• İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması
• Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)
• Erkeklerde meme büyümesi
• Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında (EKG)değişiklik
gibi ek yap etkiler bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. GERİCA'nm saklanması

GERİCA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


GERİCA'yı 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GERİCA 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GERİCA'yı kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GERİCA ;yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:


GENERİCA ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4 34349-Esentepe-İSTANBULTelefon: 0 212 376 65 00Faks: 0 212 213 53 24

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze - KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


10/10

İlaç Bilgileri

Gerica 75 Mg Sert Kapsül

Etken Maddesi: Pregabalin

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Gerica 75 Mg 14 Sert Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.