Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pranow 1mg Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KULLANMA TALİMATIPRANOW 1 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:

Pramipeksol.
Her bir tablet 0.7 miligram pramipeksol baza eşdeğer, 1.0 mg pramipeksol dihifiroklorür monohidrat içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Mannitol (E 421), mısır nişastası, prejelatinize nişasta, povid^n K-30,aerosil 200, sodyum stearil fumarat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat.
iu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatli okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsin^.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


*Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığımızı doktorunuza söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayi ksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L PRANOWnedir ve ne için kullanılır?


2. PRANOW'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3PRAN O W nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PRANOW*un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. PRANOW nedir ve ne için kullanılır?

iarafı düz ambalaj
bir ilaç

PRANOW 1 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içeren beyaz renkli, bir diğer tarafı çentikli oblong şekilli tabletler şeklindedir.
PRANOW 1 mg tablet, 30 ve 100 tablet içeren Alüminyum / Alüminyum Büste içerisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
PRANOW'un etkin maddesi olan pramipeksol, dopamin agonistleri adı verilen] grubuna aittir.
Bu grup ilaçlar, vücutta doğal olarak bulunan dopamin adlı bir maddeye karşı duyar ı olan ve beyinde yer alan algılayıcı yapıcıkları (dopamin reseptörleri) uyarırlar. Dopamin reseptörleri,Parkinson sendromu ve huzursuz bacak sendromu adı verilen hastalıkların oluşmasında roloynamaktadır.
PRANOW, Parkinson sendromu ve huzursuz bacak sendromu hastalıklarının tedivisi için kullanılır. PRANOW, Parkinson hastalığında tek başına ya da levodopa ile] birliktekullanılmaktadır.

2. PRANOW'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerPRANOW'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Pramipeksola veya PRANOW içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine kar|ı alerjik (aşın duyarlı) iseniz.

PRANOW'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek hastalığınız varsa, bunu mutlaka doktorunuza söyleyiniz; çünkü b5yle bir durumda alacağınız dozun azaltılması gerekmektedir.
Gerçekte olmayan şeyleri görme ve gerçekte olmayan sesleri duyma, Parkinsonlu hastalarda dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Gerçekteolmayan şeyleri görme haliyle daha sık karşılaşılmaktadır. Böyle bir durum sizfn arabakullanma vb. gibi becerilerinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
Eğer birlikte levodopa alıyorsanız, başlangıçta PRANOW dozu arttırılırken, istemli hareketlerde bozukluklar oluşabilir. Böyle bir durumda doktorunuz levodopa dozunuazaltmayı düşünebilir.
Sakinleştirici etkisi nedeniyle, bazı hastalarda günlük faaliyetler esnasında (örn. sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olayları görülmüştür. İlacın sizin bünyenizinasıl etkilediği hakkında bir fikir sahibi oluncaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşıkmakinaları çalıştırmamak veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçın nalısınız.Doktorunuz gerekli görürse aldığınız dozu azaltabilir ya da ilacı kesebilir.
- Birlikte başka sakinleştirici ilaçlar alıyorsanız, ya da alkol alırsanız dikkatli olmalısınız; sakinleştirici etki artabilir.
PRANOW'un da içinde bulunduğu ilaç grubu olan dopaminerjik ilaçlarla tedevi edilen hastalarda, hastalık derecesinde kumar oynama dürtüsü, cinsel aktivitede artış, aş rı yemekyeme ve zorlayıcı alışveriş isteği gibi davranış değişiklikleri oluşabilir. Bunlar dürtükontrol bozuklukları ve zorlayıcı davranış bozuklukları adı verilen ba;ı ruhsalhastalıkların belirtileri olabilir. Böyle bir durumda doktorunuz aldığınız dozu azal tabilir yada ilacı tamamen kesebilir.
Gözlerin düzenli aralıklarla muayene edilmesi önerilmektedir. Görme yeteıjeğinizde değişiklikler olursa, doktorunuza başvurmalısınız.
Özellikle tedaviye yeni başlandığında, kan basıncında düşmeler oluşabilir. Kan basıncının izlenmesi önerilmektedir.

Parkinson hastaları için;


Bu gruptaki ilaçların aniden kesilmesiyle nöroleptik malign sendrom denilen bir hastalığı düşündüren belirtiler ortaya çıkabilir (örn. kaslarda sertlik, hareket bozuklukları, ateş, kanbasıncında düzensizlik, kalp atışında hızlanma). Bu nedenle tedavinize kesinlikle anidenson vermeyiniz. Mutlaka doktorunuzun tavsiye edeceği şekilde, ilaç dozunu zamaniçerisinde azaltarak sonlandırınız.

Huzursuz bacak sendromu hastaları için:


nedenle

Bu gruptaki ilaçların bu hastalıktaki belirtileri artırabilecekleri bilinmektedir. Bu tedaviye rağmen hastalık belirtilerinin ilerlemesi halinde mutlaka dokjorunuzabaşvurunuz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PRANOW'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

bilir.

mutlaka

PRANOW kullanırken alkol alımından kaçınınız. PRANOW aç ya da tok kama alını

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


£ANOW

Hamilelik durumunda doktorunuz sizi yeniden dikkatle değerlendirecek ve P kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

zaçınızaTedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya e danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğini emziren anneler PRANOW kullanmamalıdır. Ancak eğer doktorunuz kullanmanız gerektiğini söylediyse, emzirmeye son veriniz.

Araç ve makine kullanımı

Olmayan şeyleri görme veya duyma, günlük faaliyetler esnasında (öm. sohbet, yem< k yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olayları görülmüştür. Bu durumların istenmeyen sonullara yolaçabilme olasılığı nedeniyle, bunlar iyileşinceye kadar araba kullanmamalı, sarmaşıkmakinaları çal işti rmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.

erPRANOW'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgi

Her bir PRANOW tablet 1 mmol (23 mg)!dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda: iodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
ıerhangi

mutlaka

Her bir PRANOW tablet 140.80 mg mannitol (E421) içermektedir. Dozu nedeniyle bir-uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PRANOW almadan önce doktorunuza haber veriniz.
Simetidin (bir mide ilacı)
Amantadİn (Parkinson hastalığında kullanılabilen bir ilaç)
Meksiletin (Düzensiz kalp atışları için kullanılır)
Zidovudin (AIDS hastalığı için kullanılır)
Sisplatin (Çeşitli kanser hastalıklarında kullanılan bir ilaç) Kinin (Sıtma ilacı)
Prokainamid (Düzensiz kalp atışları için kullanılır)
ve diğer

alınması

Parkinsonlu hastalarda PRANOW dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması Parkinson ilaçların dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.
Birlikte başka sakinleştirici (sedatif) özellik taşıyan ilaçların alınması veya alkol durumunda dikkatli olunmalıdır; etki artışı görülebilir.
Eğer aynı zamanda ruh hastalığını etkileyen başka ilaç alıyorsanız, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. PRANOW'un bazı ruh hastalığı ilaçlarıyla birlikte alınması önerilmemektjpdir.

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. PRANOW nasıl kullanılır?

PRANOW'u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Parkinson hastalığı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.
İlk hafta boyunca olağan doz, günde 3 kez yarım (1/2) tablet PRANOW 0.25 mg ya dğ günde 3 kez bir (1) tablet PRANOW 0.125 mg'dır (günlük toplam 0.375 mg'a eşdeğer):

Birinci hafta
Tablet sayısı
Günde 3 kez bir (1) tablet PRANOW 0.125 mg ya da
Günde 3 kez yarım (1/2) tablet PRANOW 0.25 mg
Toplam günlük doz (mg)
0.375
Bu doz, hastalığınızın belirtileri kontrol altına alınıncaya kadar, doktorunuzun 1 doğrultusunda her 5-7 günde bir artırılacaktır (idame dozu):
alimatlan

İkinci hafta
Üçüncü hafta

Tablet sayısı
Günde 3 kez iki (2) tablet PRANOW 0.125 mgya da
Günde 3 kez bir (1) tablet PRAN O W 0.25 mgya da
Günde 3 kez yarım (1/2) tablet PRANOW 0.50 mg
Günde 3 kez iki

Ç

PRANOW 0.25 mgya da
Günde 3 kez bir (1 PRANOW 0.50 mgya da
Günde 3 kez yanm (1/ PRANOW 1 mg
) tablet ) tablet2) tablet
Toplam günlük doz (mg)
0.75
1.5

Olağan idame dozu günde 1.5 mg'dır. Ancak alacağınız dozun daha da artırılması ge Eğer gerekli olursa, doktorunuz alacağınız tablet dozunu günde en çok 4.5 mg prankadar yükseltebilir. Günde 3 kez yarım (1/2) tablet PRANOW 0.25 mg ya da günde(1) tablet PRANOW 0.125 mg şeklinde, daha düşük bir idame dozu vermesi de müm
rekebilir. lipeksole3 kez birûindür:

En düşük idame dozu
En yüksek idame dozu

Tablet sayısı
Günde 3 kez bir (1) tablet PRAN O W 0.125 mg
ya da
Günde 3 kez yanm (1/2) tablet PRANOW 0.25 mg
Günde 3 kez üç PRANOW 0.50 mgya da
Günde 3 kez iki PRANOW 0.75 mgya da
Günde 3 kez bir buçı tablet PRANOW 1 mgya da
Günde 3 kez bir PRANOW 1.5 mg
3) tablet 2) tabletk (1+1/2)1) tablet
Toplam günlük doz (mg)
0.375
4.5PRANOW 0.25 mg, PRANOW 0.50 mg PRANOW 1 mg ve PRANOW 1.5 mg table çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir. Böylece yukarıdaki tabloda veriler dozlar,
tabletler ortadan ikiye bölünerek elde edilebilir.
Tedavinin sonlandınlması:
PRANOW tablet, günlük doz 0.75 mg'a düşünceye kadar günde 0.75 mg, daha sonrasında ise günde 0.375 mg azaltılarak, basamak tarzında sonlandırılmalıdır.
Birlikte levodopa tedavisi alan hastalarda doz uygulaması:
Birlikte levodopa tedavisi almakta olan hastalarda, PRANOW ile gerek doz artırım gerekse idame tedavisi dönemlerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulma!ıdır. Tabletler aç ya da tdk karma alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PRANOW'un çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir. PRANOW'un Parkinson hastalığında bu yaş grubuna ilişkin bir kullanımalanı bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

PRANOW'un vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

bir doz cecektir.
tablet u günde

O)


Eğer orta derecede ya da şiddetli böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz daha düşük reçete edecektir. Bu durumda tabletleri günde yalnızca bir ya da iki kez almanız gereEğer böbrek hastalığınız orta derecede ise, olağan başlangıç dozu günde iki kez birPRANOW 0.125 mg'dır. Eğer böbrek hastalığınız şiddetli ise, olağan başlangıç dozyalnızca bir kez bir (1) tablet PRANOW 0.125 mg'dır.

Karaciğer yetmezliği:

r.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olmadığı düşünülmekted

Huzursuz bacak sendromu

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

e alman 7 günde

Önerilen PRANOW tablet başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat öne 0.125 mg'dır. Belirtilerde daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-
bir artırılarak, günde en fazla 0.75 mg'a kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).,

PRANOW Doz Şeması
Doz artırma aşamaları
Günde bir kez, akşam dozu (mg)
1
0.125
2*
0.25
3*
0.50
4*
0.75
* Gerek duyulursa

PRANOW 0.25 mg, PRANOW 0.50 mg PRANOW 1 mg ve PRANOW 1.5 mg tablet çentikli

olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir.

Tedaviye birkaç günden daha fazla ara verilirse, tedavi yeniden başlatılırken

yukarıda

anlatılan doz artırımı uygulanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da to alınabilir.

e karına

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PRANOW'un çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkinliği ve guvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

PRANOW'un vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa sizin için uygun olamayabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen ilacın yaklaşık %90T böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezi hastalarda doz azaltımının gerekli olmadığı düşünülmektedir.

ği olan

Eğer PRANOW'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla PRANOW kullandıysanız

PRANOlV'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanızbir doktor veya kczacı ile konuşunuz.


Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kazaen daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastaneninacil servisine müracaat ediniz.

PRANOW kullanmayı unutursanız

Parkinson sendromu:


Bir dozu unutursanız, ilacınızı hatırlar hatırlamaz içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse veya yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normaldekullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.
Huzursuz bacak sendromu:
alı ı

uz. Eğer erişinde

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün iiki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PRANOW ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

PRANOW ile tedavi sonlandırıldığında, hastalığınızın belirtileri ağırlaşabilir. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PRANOW'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu yan etkiler ilacı kullanan herkeste ortaya çıkmaz.
Pramipeksol kullanımı esnasında, aşağıda kullanım alanlarına göre verilen yari etkiler bildirilmiştir.
Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir:
Çok yaygın
10 hastada 1 'den fazla

Yaygın
100 hastada 1 'den fazla

Yaygın olmayan
1,000 hastada 1 'den fazla

Seyrek
10,000 hastada 1 'den fazla

Çok seyrek
10,000 hastada l'den az

Parkinson hastalığı için kullanım:


Çok yaygın:

- Baş dönmesi, istemli hareketlerde bozukluk, uykululuk hali
- Bulantı

Yaygın:

Anormal rüyalar, dürtü kontrol bozuklukları ve zorlayıcı davranış bozuklukları altlı verilen bazı ruhsal hastalıkların belirtileri, zihin karışıklığı, hayal görme, uykusuzluk
- Baş ağrısı
- Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları
- Kan basıncında düşmeKabızlık, kusma
Bitkinlik, vücut dokularında sıvı birikimi (ödem)
İştahta azalma dahil kilo kaybı

Yaygın olmayan:

- Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)
Çok aşırı yemek yeme1, zorlayıcı alışveriş isteği, mantıksız ve yanlış düşünceller, aşın yemek yeme1, aşın cinsel aktivite, cinsel istek bozukluktan, anormal derecede kuşku vegüvensizlik duyma, hastalıklı kumar oynama isteği, huzursuzlukBellek kaybı, aşırı hareketlilik, ani uyku çökmesi, bayılmaKalp yetmezliği1
- Nefes darlığı, hıçkınk
- Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntüKilo artışı
1 Bu yan etki pazarlama sonrası dönemde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık kategorisi yaygın olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki klinikaraştırmalarda görülmediği için kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.

Huzursuz bacak sendromu hastalığında kullanım:


Çok yaygın:

Bulantı

Yaygın:

- Anormal rüyalar, uykusuzluk
Baş dönmesi, baş ağrısı, uykululuk hali
Kabızlık, kusma
Bitkinlik

Yaygın olmayan:

Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)1
- Dürtü kontrol bozuklukları ve zorlayıcı davranış bozuklukları adı verilen bsjbı ruhsalhastalıkların belirtileri; örn. çok aşırı yemek yeme, zorlayıcı alışveriş isteği, aşın cinselaktivite, hastalıklı kumar oynama isteği1; zihin karışıklığı, mantıksız ve yanlışdüşünceler1, hayal görme, aşırı yemek yeme1, cinsel istek bozukluklan (artma ya daazalma), anormal derecede kuşku ve güvensizlik duyma1, huzursuzluk
- Bellek kaybı1, istemli hareketlerde bozukluk, aşırı hareketlilik1, ani uyku çökmesi,bayılma
ırı

Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukl
- Kalp yetmezliği1Kan basıncında düşme
- Nefes darlığı, hıçkırık
- Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntüVücut dokulannda sıvı birikimi (ödem)
- İştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı
1 Bu yan etki pazarlama sonrası dönemde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık yaygın olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yanetki

tegorisi
klinik

araştırmalarda görülmediği için kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.5. PRANOW'un saklanması

PRANOJV'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRANOW'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRANOW'u kullanmayıılız.

Ruhsat Sahibi:


Vıtalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3
Esenler/İST ANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Fax: 0212 482 24 78
e-mail: info@vitalisilac.com.tr

Üretim Yeri:


Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
l.OSB, l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 02.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


12

İlaç Bilgileri

Pranow 1mg Tablet

Etken Maddesi: Pramipeksol Dihidroklorür Monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Pranow 1mg Tablet-KUB
 • Pranow 1mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Pranow 1 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.