Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Trombostat 12,5mg/50ml I.v. İnfüzyon İçin Konsant... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Platelet Agregasyon İnhibitörleri » Tirofiban

KULLANMA TALİMATITROMBOSTAT 12.5 mg/ 50 mİ I.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flııkon Damar içine uygulanır.

•Etkin madde:

Her bir flakon bir mİ'de 0.25 mg tirofıbana eşdeğer miktarda tirofibanhidroklorür monohidrat içerir.

•Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bil ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yütysek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L TROMBOSTA T nedir ve ne için kullanılır?


2. TROMBOSTA T ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerS. TROMBOSTA T nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5. TROMBOSTATin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. TROMBOSTAT nedir ve ne için kullanılır?

(trombosıtlerın

TROMBOSTAT trombosit agregasyon inhibitörleri adı verilen kümelenmesini engelleyen) ilaç grubunun bir üyesidir.
TROMBOSTAT steril, renksiz, berrak ve paıtikiil içermeyen bir çözelti olup 50 millik küçük cam şişelerde (flakonlarda) kullanıma sunulmuştur. TROMBOSTAT yalnızca doktorunuztarafından hazırlanması ve uygulanması gereken bir ilaçtır.
Kalbe giden kan akımında azalma sonucunda kararsız anjina olarak bilinen belirli bir tip göğüs ağıısı oluşabilir. Doktorunuz kalbinize giden kan akışını desteklemek ve bu j durumunkalp krizi gibi olası komplikasyonlarını önlemek için size TROMBOSTAT reçetjslemıştır.TROMBOSTAT kalbe giden kan akışını iyileştirmek için balon tipi prosedürler uygulananhastalarda da kullanılır.

j

TROMBOSTAT kan dolaşımında bulunan ve pıhtılaşmadan sorumlu olan trombositleri
(trombositler, kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluşturan kan hücreleridir) bloke ederek etki
!
gösterir. TROMBOSTAT trombosit üzerindeki bir reseptörü (alıcı) blokej ederek trombosıtlerm birbirine yapışıp kan pıhtıları oluşturmasını ve buna bağlı olarak kalbe gidenkan akışım azaltarak göğüs ağrısı ve kalp krizler ine yol açmasını önler.

2. TROMBOSTAT T kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TROMBOSTAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
- İlacm etkin maddesi (tirofiban) veya içerdiği maddelerden herhangi birine k^rşı aşırıduyarlılığınız varsa,
- İç kanamanız varsa veya son 30 gün içinde iç kanama yaşadıysanız,
- İntrakranyal (kafatası içerisinde) kanama, intrakraııiyal (kafatası içerisinde) tüimör, birkan damarında bozukluk (m al formasyon) veya anevrizma (damar genişlemesi)yaşadıysanız,
- Kontrol altına alınamayan ciddi yüksek tansiyonunuz varsa (malign hipertansiyon),
- Kan trombosit sayınız düşükse (trombositopenı) veya kanınızın pıhtılaşmasıyla ilgili
sorunlarınız varsa, j
- Daha önce TROMBOSTAT veya aym gruptan başka bir ilaç tedavisi alırkejn sizde
trombosıtopeni (trombosit sayısının azalması) geliştıyse, |
- Son 30 gün içinde inme yaşadıysanız veya herhangi bir hemorajik (kanamalp inmegeçmişiniz varsa,
- Son 6 hafta içinde ciddi bir yaralanma veya önemli bir cerrahı operasyongeçirdıyseniz,
- Şiddetli karaciğer yetm ezliğiniz vars a.

TROMBOSTAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer:
- Kalp masajı (kardıyopulmoııer resüsıtasyon), son 2 hafta içinde böbrek taşlarjnı kırmaveya biyopsi alınması işlemi geçirdiyşeniz,
- > 6 hafta ancak < son 3 ay içinde ciddi yaralanma veya önemli bir ameliyatgeç ırdiy şeniz,
- Son 3 ay içinde mide veya duodennm (mce barsak) ülseri olduysanız,
- Yakm tarihte kanama bozukluğu (son 1 yılda), örneğin (gastrointestınal) mide-barsakkanaması veya idrarda ya da dışkıda kan görülmüşse,
- Yakın tarihte omurga veya kuyruk sokumunuza bir prosedür uygülandıysa
(spinal/epıdural prosedür), j
- Kalbe giden ana damar' olan aortun açılması (diseksiyonu) öyküsü veya belirtileriniz
varsa, i

|

- Kontrol altında olmayan yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) varsa,j
- Kalbinizi saran dokuda iltihap (perikardit) var sa,
- Kan damarlarında iltihap varsa,
- Gözün retinasındaki kan damarlarında problemleriniz varsa,

j


- Kan pıhtılarını önlemeye veya çözmeye yardımcı olan ilaçlarla tedavi alıyorsajıız,
- Böbrek sorunlarınız varsa,
- Son 24 saatte köprücük kemiğinizin altma özel bir intravenöz kateter yerleştirifdiyse,
ı

1

- Kalp yetmezliğiniz varsa,
- Kalp yetmezliğine bağlı çok düşük kan basıncınız (kardiyojenık şok) varsa,
- Kar aciğer bozukluğunuz varsa,
- Kan hücre sayısı düşüklüğü veya aneminiz varsa.

)

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliys^ lütfen doktorunuza danışınız.

TROMBOSTAT'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

TROMBOSTAT ile aç veya tok kamına uygulama yapılabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kesin gerekli olmadıkça TROMBOSTAT hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fai'k edersiniz hemen doktonmuza veya Eczacınıza danışınız.


Emzirme i

I

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.j

ı
Eğer çocuğunuzu emziriyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz jbu ilacı kullanmanızın sizin için uygun olup olmayacağını size söyleyecektir.

Araç ve makine kullanımı

TROMBOSTATın araç veya makine kullanma becensı üzerindeki etkilerine ilişkin veri yoktur.

TROMBOS TAT 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün 50 mİ flakonda 1 mmoTden (23 ıng) daha az sodyum ihtiva eder, qıu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Genel olarak TROMBOSTAT diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Ancak bazlı ilaçlar birbirlerinin etkisini değiştirebileceğinden, reçetesiz satılan ilaçlar dahil aldığınız diğer ilaçlandoktorunuza söylemeniz önemlidir. Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen başka ilaçlar (varfaringibi) alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.j

j

3. TROMBOSTAT nasıl kullanılır?j

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: j

Bir sağlık görevlisi tarafından size TROMBOSTAT verilmiştir veya verilmesi planlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek) ve sizeuygulayacaktır.j

Uygulama yolu ve metodu:

TROMBOSTAT size yavaş enjeksiyon (damar içine uygulama) yoluyla uygulanacaktı]

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda güvenlilik ve etkinlik belirlenmemiştir'.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları: j

Böbrek yetmezliği:

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza belirtiniz. Doktorunuz TROm|bOSTAT dozunuzu azaltacaktır.

j


Eğer TROMBOSTAT 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.j


Kullanmanız gerekenden daha fazla TROMBOSTAT kullandıysanız:

ayarlanacaktır. Ancak size çok fazla dozda TROMBOSTAT verildiğim düşünüyorsanız doktorunuzla veya diğer bir sağlık personeli ile temasa geçiniz.

Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tjarafindan

TROMBOSTAT ' t an /adlanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve^a eczacı ile konuşunuz.J


!

TROMBOSTAT T kullanmayı unutursanız |

Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tjrafindan ayarlanacaktır.

j


I

I

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. \


TROMBOSTAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler |

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonl andımı ayınız.

J


4. Olası yan etkiler nelerdir?I

Tüm ilaçlar gibi TROMBOSTAT'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakiler den biri olursa, TROMBOSTAT T kullanmayı durdurunuz ve UARHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:|

• Alerjik reaksiyonlar

j

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin TROMBOSTAT'a karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya
!

i

hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.|

i

Aşağıdakiler den herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz iveya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:j

• Ateş, bulanüj
• Kanama

J


Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbı müdahale gerekebilir.

Aşağıdakiler den herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı
Bunlar TROMBOSTATın hafif yan etkileridir. j

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşır s anız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TROMBOSTAT'ın saklanmasıi

TROMBOSTAT'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


TROMBOSTAT, 25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurulmama!!, ışıktan korunmalıdır.j

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız I

!

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TROMBOSTAT ' ı kullanmayınız.J


Ruhsat Sahibi:j


Farma-Tek İlaç San. ve Tıc. Ltd. Şti. |
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı. Beyan Sok. j
No: 12 Ümraniye/İstanbul !

Üretim Yeri:I


i

MEFAR İlaç San ve A. Ş j
Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20

j


Kurtköy/Pendik İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 02/12/2013 tarihinde onaylanmıştır.

j

6

İlaç Bilgileri

Trombostat 12,5mg/50ml I.v. İnfüzyon İçin Konsant...

Etken Maddesi: Tirofiban Hidroklorür Monohidrat

Atc Kodu: B01AC17

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.