Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Symra 150mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Pregabalin

KULLANMA TALİMATISYMRA 150 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etkin madde-.

Her bir SYMRA kapsül 150 mg pregabalin içerir.

Yardımcı maddeler:

Dikalsiyum fosfat anhidrat \vhite coarse povvder, Sodyum nişasta glikolat. Kolloidal silikon dioksit.

Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler:

Titanyum dioksit (El 71), Jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.BuKullanma Talimatında:

1. SYMRA nedir ve ne için kullanılır?


2. SYMRA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SYMRA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SYMRA 'nm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. SYMRA nedir ve ne için kullandır?

SYMRA 150 mg kapsül, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte toz içeren, opak beyaz renkte “1” numara sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 150 mg pregabalin içerir ve 56kapsüllük PVDC/A1 folyo blister ve karton kutu ambalajlarda sunulmaktadır.
SYMRA, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçlan ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasanna bağlı ağnnın(nöropatik ağn) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde vefıbromiyalji (esas olarak kasları ve kaslann kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygınağnya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
SYMRA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altmdakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.
Nöropatik Ağn
SYMRA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağnlarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalıksinirlerinize zarar vererek sinir hasanna bağlı ağnya sebep olabilir. Bu ağn hissi, sıcaklık,yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, kanncalanma şeklinde ya da elektrikçarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağn şeklindetanıml anabilir.
Nöropatik ağn, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
SYMRA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonlann eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar).Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman,SYMRA'yı tedavinize ekleyebilir. SYMRA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başınakullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılandiğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
SYMRA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırıkaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani veşiddetli heyecan, köşeye sıkıştınlmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyongüçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlarayol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.
Fibromiyalji:
SYMRA yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşityumuşak doku romatizması olup daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. SYMRA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerSYMRA'y* aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer SYMRA'nın etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa SYMRAkullanmayınız.

SYMRA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihardüşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor ve\a bu türdavranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
• SYMRA ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalardakaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşınüzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadardikkatli olmalısınız.
• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız,diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
• Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniylebu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza
söyleyiniz. .
• Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idraraçıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumudüzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
• Pazarlama sonrasında aleıji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılıkdurumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtilerortaya çıkarsa SYMRA derhal kesilmelidir.
• Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğindedeğişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler SYMRA'nın kesilmesi ile iyileşebilir veya sonaerebilir.
• Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi içinkullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçlan gibi) etkisinedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
• Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağn kesiciler (opioidanaljezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsakfonksiyonlannda azalma (öm. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
• Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaçkullanmaya ihtiyacımz olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.
• Pregabalin ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandınldıktan kısa bir süre sonrakonvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişimegeçiniz.
• Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarındaazalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer ve böbrek hastalığı öykünüz var ise,doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYMRA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

SYMRA aç ya da tok olarak kullanılabilir.
SYMRA kullanırken alkol almayınız. SYMRA ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığım artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SYMRA doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ilekorunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanızveya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için SYMRA kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

SYMRA baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. SYMRA'nm sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecekaktivitelerde bulunmayınız.

SYMRA'nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her kapsülde 1 mmol (23 mg) den daha az sodyumu ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilâçlar ile birlikte kullanımı

SYMRA ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.
• SYMRA'nın merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımısonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerdeartış görülebilir.
• SYMRA'mn oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete)tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birliktekullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetiniartırabilir.
• SYMRA ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birliktekullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kiloartışı daha sık meydana gelebilir.
• SYMRA ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçlan ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. SYMRA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SYMRA'yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• SYMRA'yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.
• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasındadeğişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzlagörüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
• SYMRA'yı her gün aynı saatte alınız.
• SYMRA'nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız,doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
• Doktorunuzla görüşmeden SYMRA'yı aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• SYMRA ağız yoluyla alınır
• SYMRA'yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

SYMRA'mn çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda SYMRA normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin İçin daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer SYMRA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SYMRA kullandıysanız:

SYMRA 'yı kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer almanız gerekenden fazla SYMRA kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz SYMRA kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlıkmerkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı,saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

SYMRA'yı kullanmayı unutursanız:

SYMRA'yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.
Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:
•Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız. •Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuzdozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normaldoz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SYMRA ile tedavi sonlandırıldıgında oluşabilecek etkiler:

• Doktorunuzla görüşmeden SYMRA 'yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandınlacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında,tedaviniz sonlandınldığmda bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, başağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik depresyon, ağrı,terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre SYMRA kullanmanız halinde, bu yan etkilerinsıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SYMRA'nın içeriğinde bulunan maddelere aşın duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde şişme
• Dilde şişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

* Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

• İştah artışı...
• Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte
azalma, çevresel uyanlara karsı aşın hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi
• İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksİ)
• Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşmabozukluğu (dizartri), yanma, batma, kanncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık,sakinlik, aşın halsizlik, baş ağnsı
• Bulanık görme, çift görme
• Baş dönmesi (vertigo)_
• Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, kann boşluğunda şişkinlik
• Peniste sertleşme bozukluğu.. _
• Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (pentenk
ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi
• Kilo artışı

Yaygın olmayan:

• İştah kaybı
• Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalızasyon), org32™olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri depresıruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar,cinsel istekte artış, kısa süreli aşın huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılarailgisiz kalma (apati)
• Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşıhassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus),konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerinbozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarkengörülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karsı aşın hassasiyet, tat alamama, yarunaduygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hah,
• Görme bozukluklan, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görselkeskinlikte azalma, gözlerde ağn, göz yorgunluğu (astenopi), gözyaşında artma
• Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozukluklan
• Birinci derece AV blok
• Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
• Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (penfenk)soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
• Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
• Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna gen kaçması(gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme
• Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
. Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağn, kas sertliği
• Ağnlı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma
• Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu
• Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı üşüme
. Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanın ammotransferaz, kreatının fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma
• Burun ve boğaz yollan iltihabı (nazofarenjit)
• Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek: .

• Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
• Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
• Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
• Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmı), yazı yazmayeteneğinde bozulma (disgrafi)
• Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsı), gözlerde mtasyon, gbebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osılopsı), görsederinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (perıferık) görme kaybı, şaşılık, görse
parlaklık
• Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozukluktan
• Sinüs taşikardisi
• Sinüs aritmisi
• Sinüs bradikardisiu .
. Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rınıt), horlama, boğaz

•Karın

boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatıt)

• Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)~ ö ~

• Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve agn
(rabdomiyoliz) _

• Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği,,

. Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağnsı, memede akıntı, agnlı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme
• Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
• Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilokaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma
^GTuzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabılen bir
•Oltte ve göz çevresinde kan oturması, sislik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşın duyarlılık
• Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
• Konjestif kalp yetmezliği
• Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
• Halsizlik, kırıklık
¦ Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı
• İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşın idrar toplanması

• Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)

• Erkeklerde meme büyümesi..,

• Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faalıyetlenn kayıtlarında
(EKG) değişiklik
gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SYMRA'nın saklanması, , .,„

SYMRA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayın^.


SYMRA'yı 25 °C'nin altındaki oda sıcaidığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SYMRA 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYMRA'yı kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız SYMRA'yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi'¦

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34460 İstinye - İstanbul

Üretim yeri

- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Symra 150mg Kapsül

Etken Maddesi: Pregabalin

Atc Kodu: N03AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Symra 150 Mg 168 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.