Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

LANSODEX 15MG MİKROPELLET KAPSÜL Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Lansoprazol

KULLANMA TALİMATI

LANSODEX 15 mg mikropeliet kapsül Ağızdan alınır.

Etkin Madde:

Lansoprazol 15 mg

Yardımcı Maddeler:

Lansoprazol, Nötral pellet, ağır magnezyum karbonat, şeker, düşük sübstitüeli hidroksipropilselüloz, hidroksipropil selüloz, hidroksipropil metil selüloz, metakrilik asit - etil akrilat kopolimer %30'luk dispersiyonu, (1:1), makrogol 6000, polisorbat 80, mikronize talk, Deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

*Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşükdoz kullanmayınız,

_

Bu Kullanma Talimatında:


1, LANSODEK nedir ve ne için kullanılır?


2, LANSODEKİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3, LANSODEX nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5, LANSODEK7/ısaklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LANSOD£X nedir ve ne için kullanılır?

LANSODEX 15 mg Mikropeliet Kapsül, gövde ve kapak beyaz opak renktedir, kapsüller beyaz veya hemen hemen beyaz yuvarlak pelletler içerir.
LANSODEX lansoprazol etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 15 mg etkin madde bulunur. 14 veya 28 kapsül içeren kutularda kullamma sunulmuştur.
LANSODEX, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.
• Asit salgılanmasım önleyerek mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin kısa süreli tedavisinde.
Mide asidinin yemek borusuna kaçışından kaynaklanan (gastroözefageal reflü) reflü hastalığının kısa süreli tedavisinde ve mide asidinin yemek borusunu tahrip etmesinden kaynaklanan yemek borusu iltihabı (erozif özofajit) tedavisinde Midedeki aşın asit salgılanmasımn engellenmesinde (Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumlan),
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlann (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tadavisinde,
Midede ve on iki parmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan

Helicobacter pyiori

enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde kullanılmaktadır. LANSODEX aynca, 1-11 yaşındaki çocuklarda görülen mide asidinin yemek borusuna kaçışından kaynaklanan reflü (gastroözofageal reflü) hastalıgımn tedavisinde ve mide asidinin yemek borusunu tahrip etmesinden kaynaklanan yemek borusu iltihabı (erozif özofaljit) tedavisinde kullamlmaktadır.

2. LANSOD£X'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LANSODEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

• LANSODEX içeriğindeki etkin ya da yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığımz varsa,

LANSODEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
Tedaviniz sırasında herhangi bir aleıji gelişirse (deri döküntüsünden ciddi solunum yetmezliğine kadar değişebilir)
• Tedavi sırasında herhangi bir ciddi enfeksiyon gelişirse,
• Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonra uzun süreli kanlı veya kansız ishaliniz olursa,
• Bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsamz,
• Tedavi sırasında deri döküntüleri ile birlikte ateşiniz yükseliyorsa,
• İdrar yaparken yanma, ağn meydana geliyorsa (kum döküyor olabilirsiniz)
• Karaciğer bozukluğunuz varsa
• 65 yaşın üzerinde iseniz ve özellikle karaciğer, böbrek işlevlerinizde azalma olduğu söylenmişse
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

LANSODEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LANSODEX aç kamına alınmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik sırasında yalnızca doktomnıızun mutlaka gerekli gördüğü durumlarda LANSODEX'i kullammz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlaci kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafmdan mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde LANSODEX'i kullanmayımz.

Araç ve makine kullanmıı

LANSODEX'in araç ve makine kullammı gibi dikkat isteyen eylemler üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

LANSODEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LANSODEX'in içeriğinde şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Mide koruyucusu olan sukralfat ile birlikte alımrsa etkisi azalabileceğinden aralannda en az 30 dakika zaman bırakarak kullammz.
• Mantar hastahklannda kullanılan ketokonazol, antibiyotik olan ampisilin esterleri, kansızlık tedavisinde kullamlan demir tuzlan ve kalp yetmezliğinde kullanılan digoksinin emiliminde azahna meydana getirebilir.
• Ketokonazol ve itrakonazol gastrointestinal sistemde gastrik asit artmasına sebep olacağından lansoprazol ile birlikte kullammmdan kaçınılmalıdır.
• Yapılan çalışmalarda, aids tedavisi için kullanılan atazanavir ile birlikte
kullamldığından ciddi bir indirgenme söz konusu olduğundan atazanavir ile birlikte kullanılmaz.
• Lansoprazol, akciğer rahatsızhklannda kullanılan teofilinin plazma konsantrasyonlarmda azalmalara yol açtığından dolayı birlikte kullammlarmda dikkatli olunmalıdır.
• Lansoprazol, cilt hastalıklanmn tedavisinde kullanılan tacrolimusun plazma konsantrasyonlannda artışa yol açtığından dolayı birlikte kullanımlannda dikkatli olunmalıdır.
• Depresyon tedavisinde kullanılan flovoksamin, lansoprozolün plazma konsantrasyonlannı yükselteceğinden birlikte kullanım durumlannda doz azaltma durumu söz konusu olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyor sanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LANSOD£X nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Eğer LANSODEX'i günde bir defa kullamyorsamz, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alımz.
• Eğer LANSODEX'i günde iki defa kullamyorsamz, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alımz.
Yetişkinler için önerilen dozlar şöyledir:

Mide ülseri:

• 4 hafta boyunca, günde bir defa 30mg

On iki parmak bağırsağı ülseri:

• 2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg, idame tedavisi günde 1 defa 15 mg'dır.

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde:

• 4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg

Gastroözefageal reflü hastalığında:

• 4 ya da 8 hafta boyunca günde bir defa 30 mg

Zollinger-Ellison sendromu:

• Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 2 defa 90 mg uygulanabilmektedir.

On iki parmak bağırsağı ülseri tekrarı riskini azaltmak içinHelicobacter pyloritedavisinde:

• üçlü tedavi rejiminde; 10-14 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg
LANSODEX, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır. ikili tedavi rejiminde ise; 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg LANSODEX ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı:

Lansoprazolün çocuklarda kullanımı önerilmez.

12-17 vaş arası hastalar:


Gastroözofageal reflü hastalığında tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde 1 kez 15 mg'dır. Erozif özofajitte tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde bir kez 30 mg'dır.

Yaşlılarda kullanım:

65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmekledir.

Eğer LANSODEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LANSODEX kullandıysanız:

Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

LANSODEK'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LANSOD£X'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LANSOD£X ile tedavi sonlandınidığmdaki oluşabilecek etkiler:

LANSODEX kullammımn sonlandıniması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

4,Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LANSODEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LANSODEX'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kaim bağırsak iltihabı Ağız iltihabı
Stevens-Johnson sendromu Lyell sendromu Anafilaktik şok
Kolesterol artışı ve trigliserit düzeylerinde artış Kanda sodyum düzeyinde artış
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LANSODEX'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kansızlık
Uykusuzluk, halisünasyon görme, sersemlik Uyuşma, kanncalanma veya yanma hissi Şuur bulamklığı Titreme
Görme bozukluklan Dil iltihabı
Yemek borusunda pamukçuk oluşması Pankreas yangısı Tat alma bozukluğu Karaciğer iltihabı Sanlık
Deri kanaması
Deri altında kan lekeleri oluşması Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması Güneş ışığına duyarlılık
Erkeklerde memelerin normalden daha büyük ölçülerde büyümesi Yüksek ateş Aşın terleme
Deri altı alerjik rahatsızlıklar Cinsel güçsüzlük
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Depresyon
Vücutta sıvı toplanması Huzursuzluk Baş dönmesi Tat alma bozukluğu Saç dökülmesi İştahsızlık Baş agnsı Mide bulantısı Kann ağnsı Kabızlık Kusma Şişkinlik
Ağız veya boğaz kuruluğu Deri döküntüleri Kaşıntı
Güçsüzlük, kırgınlık
LANSODEX kullanımı ile laboratuar testlerinde değişiklikler olabilir. Testleri yapan kişiyi ve doktorunuzu aldığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz.
Bunlar LANSODEX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.LANSODEX'in saklanması

LANSODEK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklannda kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LANSODEX'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Biocodex İlaç San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi, Öncü Sokak, Güzle İş Merkezi, No:3, Paf., 22 Par., Kat:5 Çekmeköy / İstanbul

Üretici :

SANDOZ İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvan, 9. Cad. No:l Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır


İlaç Bilgileri

LANSODEX 15MG MİKROPELLET KAPSÜL

Etken Maddesi: Lansoprazol

Atc Kodu: A02BC03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.