Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cardenor 4mg/4ml Iv İnfüzyon İçin Konsantre Çözel... Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kardiyak Stimülanlar » Adrenerjik ve Dopaminerjikler » Norepinefrin (Noradrenalin)

KULLANMA TALİMATI

CARDENOR 4mg/4ml İV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır.

•

Etkin madde

: Her ampul 8 mg norepinefrin tartarat (4 mg norepinefrin baza eşde| er) içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, sodyum metabisülfıt, %10 tartarik asit (pH ayarlamakiçin) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumayc\ ihtiyaçduyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın^,


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozufy dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CARDENOR nedir ve ne için kullanılır?


2. CARDENOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3CARDENOR nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5. CARDENOR 'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CARDENOR nedir ve ne için kullanılır?

personel tarafından kullanılması gereken bir

CARDENOR hastanede uzmanlaşmış tıbbi ilaçtır.
CARDENOR 10 adet 4 mİ çözelti içeren tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her pir ampul etkin madde olarak norepinefrin tartarat içerir.
CARDENOR çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır. CARDENOR aşağıdaki acil durumlarda kullanılır;
- Akut hipotansiyon durumlarında acil önlem olarak kan basıncının normale döndürülmesinde.

2. CARDENOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CARDENOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Norepinefrine veya CARDENOR'un içeriğindeki diğer yardımcı maddedurumlarında.
• Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif ha|basıncının artışı altında norepinefrinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.
• Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon durumlarında.
• Kanda aşırı karbondioksit (hiperkapni), doku oksijen yetmezliği (hipoksi)damar hastalığı durumlarında.
• PrinzmetaPs Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile iağrısı durumlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları)miyokardiyal enfartüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düş^b
• Hipertroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) durumlarında böylenorepinefrinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana
• Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü norepinkaslarının uyarı labi liri iğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalaı|ıolabilir.

ere alerji

talar kan

ıre tıkayıcı

il S

ili göğüs can akımıilir.hastalargelebilir,^frin kalpna neden

CARDENOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• CARDENOR alt ekstremite bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.
• CARDENOR'un güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli biryükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşırı yükselmesi durumuıfda tedavidurdurulmalıdır.
• Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, danfarlarda kiplazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların jfardımıylakalıcı olarak giderilmelidir.
• Şeker hastalığı (diyabet), dar açılı glokom veya prostat büyümesi durumun(|a dikkatliolunmalıdır.
• Norepinefrin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmişçözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hisşedersenizacilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınızaçıkıyor olabilir.

CARDENOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Norepinefrin plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hız|anmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetüsünboğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında,eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczapınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Norepinefrin'in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Norepinefrin'in süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emrizırmenm durdurulup durdurulmayacağına ya da CARDENOR tedavisinin durdurulupdurdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmeninçocuk açısından faydasmı ve CARDENOR tedavisinin emziren anne açısından faydas|m dikkatealarak doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

CARDENOR'un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

CARDENOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli ^ilgiler

ıaz m

sülfitlere a neden

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için doktorunuza danışınız.

geçerli)

se

lütfen

CARDENOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerir, bu (özellikle duyarlı hastalarda) çok nadiren ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospolabilir.
CARDENOR her ampulde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yan| esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirliğini arttıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazıilaçlar ile norepinefrin kullanılmamalıdır.
Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda ve kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniframin) iledikkatli kullanılmalıdır.
Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) norepinefrinin yazopresor etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.
Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir. Rezerpin, guanetidin ve kokain CARDENOR etkilerini arttırabilir.
Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (örn. İmipramin) ve mıonoamın oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.
Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.
Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, p-hidroksibutirat ve glukoz'un dolaşımdaki se viyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepfnefrin iledüşer.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. CARDENOR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

CARDENOR %5'lik glukoz çözeltisi içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

Uygulama yolu ve metodu:

CARDENOR, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır.

Eğer CARDENOR 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimir iz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuzKullanmanız gerekenden fazla CARDENOR kullandıysanız

CARDENOR hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa qpktorunuzveya hemşireniz ile konuşunuz.
Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkile:1 daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasında ağrı, solufduk, aşırıterleme ve kusma.
Tedavi:
Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.
Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

Uygulanması gerekenden fazla CARDENOR kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.CARDENOR'u kullanmayı unutursanız

Geçerli değildir.
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CARDENOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görü ebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10 000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın:

- Yüksek tansiyon ve dokuda oksijen yetersizliği: Güçlü damar daraltıcı etkiflen dolayıiskemik hasar.

Yaygın:

- Çarpıntı, düşük nabız, kalp ritminde bozulma, düzensiz kalp atışı, kalpteki (3]adrenerjik etkiden kaynaklanan kalp kasının kasılmasındaki artış, akut kalp yetmezliği

Yaygın olmayan:

- Endişe, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, psikotik durum, güçsüzlük, çarpıfıtı, dikkatartışı, iştahsızlık, bulantı ve kusma.
- Göz içi basıncının ani yükselişi: iridokom açısının kapanmasına anatomik |olarak önyatkınlığı olanlarda çok sıktır.
- Solunum yetmezliği ve güçlüğü, nefes darlığı.
- Enjeksiyon bölgesinde tahriş ve doku ölümü, uzuv ve yüzde soğukluk ve solgunluklasonuçlanabilecek kan damarlarının büzülmesi.
Kan hacim yerine konması yapılmadan, kan basıncını devam ettirmek içjh sürekli
norepinefrin uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:
- Ciddi çepersel ve iç organsal damar daralması
- Renal kan çıkışında azalma
idrar üretiminde azalma
Dokularda yetersiz oksijen düzeyi
Kanda laktik asit seviyesinde artış
etkisinden
meydana

Norepinefrin'in olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hipertansif kaynaklanmaktadır. Akciğer ödemi ve beyin kanaması ile akut hipertansiyongelebilir.
edebilir, sargı veyonu ile

İntravenöz infüzyon sırasında norepinefrin sızıntısı infüzyon alanının çevresinde uyuşukluğa ve doku ölümüne neden olabilir. Uzamış infuzyonları ekstremitelerin kangreni tİnfüzyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (sızıntılı veya sızıntısız olabilir) sıcakfentolamin (5mg/10ml serum fizyolojik ile seyreltilmiş) ile alanın infiltraşhafifletilebilir.
Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.
Herhangi bir potent vazopressorun uzamış uygulaması plazma hacim deplesyonuna neden olabilir, bu uygun sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazmahacimleri düzelmezse, norepinefrin tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veyakan basıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi periferik ve viseral vazokonstriksiyc n riskiyledevam edebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CARDENOR'un saklanması

CARDENOR 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


CARDENOR ampulleri 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında ışıktan soruyarak saklayınız.
Seyreltilen infüzyon çözeltileri 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında %0,9'luk sodyum klorür içeren (karışım 50/50 h/h) veya içermeyen %5'lik dekstroz çözeltisinde 24 saat stabildir.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDENOR 'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARDENOR'u kul lan|nay iniz.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız CARDENOR 'u şehir suyuna veya çöpe Satmayınız.Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:

DEFARMA İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
ATB iş merkezi, I blok, No.; 213 Ostim/Yenimahalle /ANKARA

Üretim yeri:

MEFAR İLAÇ San. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah., Ensar Cad. No: 20, Pendik/ Kurtköy TR 34906 İstanbul

Bu kullanma talimatı 22/11/2013 tarihinde onaylanmıştır.AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİRKullanım, ambalaj ve imha bilgileri

1) İnfüzyon için konsantre çözelti aşağıda belirtilen dilüsyon çözeltisi ile seyreltilmelidir.İntravenöz infüzyon için norepinefrin dilüsyonu esnasında aseptik tekniklerikullanınız.
2) Enjeksiyon ile uygulanan ürünler her zaman görsel olarak incelenmeli v|e partikülvarlığı veya renk değişimi durumunda kullanılmamalıdır.
3) Norepinefrin sadece intravenöz infiizyon olarak kullanılır. Norepinefrin in füzyonlarıgeniş bir ven içine yapılmalıdır. Özellikle antekubital venler tercih edilir, | çünkü budurumda uzamış vazokonstiriksiyondan dolayı üzerini örten dokunun nejkroz riskizayıf gözükmektedir. Alt ekstremite venlerinden kaçınmak gereklidir.
4) Damar dışına enjeksiyon durumunda, etkilenen bölgeler fentolamin niazilat ileyıkanmalıdır.
5) İntravenöz kateteri bir enjektör iğnesi yoluyla uygun bir merkezi vene| takın veyapıştırıcı bantla sabitleyin.
6) İnfüzyon bölgesi serbest akış için sık sık kontrol edilmelidir.
7) Kan basıncının düzenli izlenmesi gereklidir. İnfüzyonun başlangıcından istenen kanbasıncı elde edilene kadar her iki dakikada bir, eğer uygulama devam ^tmeliyse,istenen kan basıncına ulaştıktan sonra her beş dakikada bir yapılmalıdır.
8) İnfüzyon akış hızı bir infüzyon sistemiyle sabit olarak takip edilmelidiıj ve hastainfüzyon boyunca gözlenmelidir.
9) Kullanılmamış ürün yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.

Kan basıncının düzeltilmesi


Akut hipotansif durumlarda: Kan hacmi deplesyonu, herhangi bir vazopressör kullanılmadan önce mümkün olduğunca tam olarak düzeltilmelidir. Norepinefrin, kan hacmi r^plasmamsırasında veya öncesinde uygulanabilir.
Olağan doz:
İnfüzyon genellikle başlangıçta 2-3 ml/dakika (dakikada 8-12 ug) veya 0,11 -0,17 mikrogram/kg/dakika)olarak verilir ve kan basıncındaki duruma göre miktar ayarlanır. Kanbasıncı değeri başlangıçta her iki dakikada bir kaydedilir ve infüzyon hızı sür eki j gözlenir.
Hastanın başlangıç dozuna cevabı gözlemledikten sonra, akış hızı, hayati Organlarda sirkülasyonu devam ettirmek için yeterli normal kan basıncını (genellikle 80-10) mm Hgsistolik) oluşturmak ve devam ettirmek için ayarlanır. Daha önceden hipert|nsif olanhastalarda, kan basıncının daha önceden varolan sistolik basıncın 400 mm Hgffden dahafazlasına yükseltilmemesi önerilmektedir.
Seyreltilen çözeltinin 0,5- lml/dakika ortalama akışı (veya 0,03-0,06 mikrogram/kg/dakika) genellikle tatmin edici kan basınç değerlerini elde etmek için yeterlidir.
Yukarıda anlatılan pozoloji kesin değildir. Doz hastanın kalbinin ve kan dafnarl arının durumuna bağlı olarak belirlenir. Ürüne hassasiyet kişiden kişiye önemli farklılıklargösterebilir.
Eğer hasta hipotansif kalıyorsa 24 saatte 4 mlTik 17 ampule kadar miktarlı irin (0,67 mikrogram/kg/dakikaya denk gelen miktar) uygulanması gerekebilir, ama her zamap gizli kanhacim deplesyonundan şüphelenilmeli ve eğer gerekliyse düzeltilmelidir. Santral vehöz basınçtakibi bu durumun tespitinde ve tedavisinde genellikle yardımcı olur.
Tedavi süresi:
Tedavi süresi her bir klinik vaka için farklıdır ve 1-2 saatten 6 güne kadar değişebil».
İnfüzyon, yeterli doku infüzyonu ve yeterli kan basıncına kadar devam ettirilmelidir
Kan basıncının ciddi bir şekilde düşmesini önlemek için infüzyon yavaş yavaş İLzaltılarak durdurulmalıdır.
* Dilüsyon:
CARDENOR, 1 litre %5 glukoz içinde veya %0.9 sodyum klorür ve %5 glukoz k|rışımmda (50/50) seyreltilerek iv infüzyon şeklinde uygulanır. Tuzsuz diyet uygulanan hastalarda yalnız

%5

lik glukoz çözeltisi içinde seyreltilir. Glukoz çözeltisi norepinefrinin, L nor^pinefrin'eoksidasyonunu önlemek amacıyla kullanılır.
Norepinefrinin istenen konsantrasyonlarını elde etmek için ampul içeriklerinin dili hesaplamada, aşağıdaki tablo referans olarak kullanılabilir:
Elde edilmek istenen Norepinefrin baz içeriği
Kullanılacak ampul sayısı
Kullanılacak dilüsy< hacmi
>n çözelti
4 mikrogram/ml
1
1 litre

8 mikrogram/ml
2
1 litre

12 mikrogram/ml
3
1 litre

16 mikrogram/ml
4
1 litre

20 mikrogram/ml
5
1 litre

syonlarını

CARDENOR plazma veya tam kanla karıştırılmaz, uygulama ayrı ayrı yapılmalıdır (örneğin aynı anda verilecekse, Y-tüp veya ayrı ayrı kapların kullanılması gerekir).
•Sıvı alımı:
Dilüsyonun derecesi klinik hacim gereksinimlerine bağlıdır.
Eğer, birim zamanda aşırı dozda presör ajan içeren bir akış hızı için sıvının (dekstroz) yüksek hacimleri gerekliyse, 4 mikrogram/mEden daha seyrek bir çözelti kullanılmalıdır. Öfe yandan,sıvının yüksek hacimleri istenmediği zaman, 4 mikrogram/ml'den daha y|iksek birkonsantrasyon gerekli olabilir.
• Enjeksiyon bölgesi:
Norepinefrin sadece intravenöz infıizyon olarak kullanılır. Norepinefrin infiizyonları geniş bir ven içine yapılmalıdır. Özellikle antekubital venler tercih edilir, çünkü bu durum ia uzamışvazokonstiriksiyondan dolayı üzerini örten dokunun nekroz riski zayıf gözükmektedir. Altekstremite bölgesindeki venlere enjeksiyondan kaçınılmalıdır.
•Kan basıncı kontrolü:
İnfuzyonun başlangıcından istenen kan basıncı elde edilene kadar her iki dakikada bir kan basıncı kontrol edilmelidir. Eğer uygulama devam edecekse, istenen kan basıncına ulaştıktansonra her beş dakikada bir kontrol edilmelidir.
İnfıizyon akış hızı sık sık kontrol edilmelidir ve hasta infıizyon sırasında afla yalnız bırakılmamalıdır.
• Ekstravazasyon riski:
İnfıizyon akış serbestliği sık sık kontrol edilmelidir.
Artan permeabilite ile ven duvarının vazokonstriksiyonundan dolayı, venin Etrafındaki dokularda ilaç sızıntısı meydana gelebilir. Bu durum kesin ekstravazasyondan dolayı değildirve dokuların solmasına neden olur. Bundan dolayı, eğer soluklaşma meydana gelfrse, lokalvazokonstriksiyonun etkilerini azaltmak için infuzyon bölgesi değiştirilmelidir.
•Ekstravazasyondan dolayı olan iskeminin tedavisi:
arlarında gelebilir,lat içeren
;lidir.

ıı

ve renk

aın

İlacın damar dışına sızıntısı sırasında veya damar dışına enjeksiyonda, kan d ilacın vazokonstiriktif etkisinden kaynaklanan bir doku harabiyeti meydanaEnjeksiyon alanı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, 5-10 mg fentolamin mezfizyolojik tuz çözeltisiyle yıkanmalıdır.
Bu amaçla, ince enjektör iğneli bir şırınga kullanılmalı ve lokal olarak enjekte edilmJb Ampuller kullanılmadan evvel görsel olarak kontrol edilmeli ve eğer partikül varlı

%Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Norepinefrin'in farmakokinetiği renal veya hepatik hastalıklarla önemli derecede e|kilenmez. Karaciğer ve böbrek gibi organlarda kan akımı düşebileceği için, karaciğer 4e böbrekhastalarında sempatomimetikler kullanılırken dikkat edilmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

Yenidoğanlarda norepinefrin etkilerine ait çalışmalar yeterli değildir. Çocuklara ndbepinefrin verirken yetişkinlerdekine benzer şekilde dikkat edilmelidir. Başlangıç dozu ofprak, kanbasıncı kontrolüyle norepinefrin genellikle 0,05 pg/kg/dakika norepinefrin

bbzGeriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda, özellikle de sempatomimetik ajanlara ve norepinefrin'e duyarlı olanlard^, dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanım için uyarılar:


Norepinefrin; alkalin çözeltiler veya oksidatif maddeler, barbitüratlar, klorf'eniramin, klorotiyazit, nitrofurantoin, novobiosin, fenitoİn, sodyum bikarbonat, sodyuıitı iyodür,streptomisin, insüiin (bir geçimsizlik bildirilmiştir), tam kan veya plazma ile geçimsizdir.

CARDENOR'u tam kan veya plazma ile karıştırmayın.i

rneğin, Ysistemi kullanılarak.
dokuların

İnfüzyon alanı sık sık kontrol edilmelidir. İnfüzyon için kullanılan venin etrafındaki nekrozuna neden olan ekstravazasyondan kaçınmak için dikkat edilmelidir.
Norepinefrin ekstravazasyonu sırasında veya enjeksiyon venin dışına yapıldığa z|man, kan damarlarındaki tıbbi ürünün vazokonstriktür etkisinden dolayı dokuların tahribi meydanagelebilir.
edil

Artan permeabilite ile ven duvarının vazokonstriksiyonundan dolayı, infüze etrafındaki dokularda norepinefrinin sızması meydana gelebilir. Bu dunekstravazasyondan dolayı değildir ve dokuların haşlanmasına neden olur. Bundanhaşlanma meydana gelirse, lokal vazokonstriksiyonun etkilerini azaltmak içinbölgesinin değiştirilmesine dikkat edilmelidir.

do

en venin m kesinlayı, eğerinfüzyon

Ekstravazasyondan dolayı olan iskeminin tedavisi:


Ürünün damar dışına sızıntısı sırasında veya damar dışına enjeksiyonda, kan dalarlarında ilacın vazokonstiriktif etkisinden kaynaklanan bir doku harabiyeti meydana gelebilir.Enjeksiyon alanı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, 5-10 mg fentolamin mezflat içerenfizyolojik tuz çözeltisiyle yıkanmalıdır.
Bu amaçla, iyi bir enjektör iğnesi olduğu ispatlanmış bir şırınga kullanılmalı ve lo|kaI olarak enjekte edilmelidir.

Sirkülasyonun diğer problemlerinin tedavisi

İnfüzyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (ekstravazasyonlu veya ekstravazasyon suz) sıcak sargı ve 5 mg fentolamin mezilat içeren 10 mİ sodyum klorür çözelti enjeksiyonu ile alanıninfiltrasyonu hafifletilebilir.

Uygulamanız gerekenden daha fazla CARDENOR uyguladıysanız

Uygulama acilen, hastanın durumu stabilize olana kadar kesilmelidir.
fa-blokeri

Antidot olarak intravenöz olarak fentolamin mezilat (5-10 mg) gibi bir a' uygulanabilir. Eğer gerek olursa bu doz tekrarlanabilir.

Laboratuar testleriyle etkileşim

Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, p-hidroksibutirat ve glukoz'un dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepint frin etkisiile düşer.
13

İlaç Bilgileri

Cardenor 4mg/4ml Iv İnfüzyon İçin Konsantre Çözel...

Etken Maddesi: Norepinefrin Tartarat

Atc Kodu: C01CA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.