Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ibuactive 100 Mg/5ml Pediatrik Şurup Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » İbuprofen

KULLANMA TALİMATI İBUACTİVE 100 mg/5 mİ Pediatrik ŞurupAğız yoluyla alınır.

Etlin madde:

ibuprofen'dir.
He 5 ml'Iik ölçek, 100 mg ibuprofen içerir.

Yardımcı maddeler:

Sükroz, gliserol, sorbitol %70, sitrik asit monohidrat, sodyum benzoat, disodyum EDTA, polisorbat 80, ksantan gum, beta karo ten%l[portakal aroması, deiyonize su.

Hac


Bu i

okuycı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice nuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya İhtiyaç<|uyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. İBUACTİVE nedir ve ne için kullanılır?


2. İBUACTİVE 'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İBUACTİVE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.İBLACTIVE 'in saklanmasıBaşlık arı yer almaktadır.1. IjiUACTİVE nedir ve ne için kullanılır?

İBUACTİVE, portakal kokulu, sarı renkli kıvamlı şuruptur.
İBUACTİVE, 100 ml'Iik amber cam şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır. İBUACTİVE 'in etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroid antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç sınıfına aittir.İBUACTİVE bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
- 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak,
- 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesiamacıyla kısa süreli olarak,
- Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı (juvenil artrit) belirtilerinin tedavisi.

2. İBUACTİVE 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerİBUACTİVE 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ;

- Ço

aşıttı

;uğunuz ibuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı duyarlı (alerjik) ise,
Ço; iltiJ ıÇo :del

Ço'Ço< ı

İbup(Üİ!ÇoÇo

uğunuz daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ'lere karşı, astım, burun abı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyse,uğunuz sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veyaninesi geçirdiyse,
uğunuzun tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak alıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarıa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse,uğunuzun şiddetli kalp yetmezliği var ise,
rofen kullanırken çocuğunuzda mide-bağırsak kanaması veya yarası erasyon) oluşur ise,
tuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği var ise,
- Ço ;ıisel,
- Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesiam eliyatı) öncesi veya sonrası dönemde İBUACTİVE kullanılmamalıdır.

İBUACTİVE 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ


ouğunuzda ağır böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon<30ml/dk) var ise, uğunuzda kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var
Eğer;
Çocuğunuz astım hastası ise, veya daha önce astım geçirdiyse; bronşlarda spazma yol açabilir,
Çocuğunuz önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak has:alıkları geçirdiyse; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
Çocuğunuzda böbrek hastalığı varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerininbozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü(dii ıretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılardayül< selmektedir,
Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa,
Çocuğunuzda kalp hastalığı varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,İbuırofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreylekul anıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçükbir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inmegeçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksekkolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara İçenlerde) tedavi doktor veyaeczacı ile görüşülmelidir.
İbuarofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, çocuğunuz önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler,kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkmariski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaçdoz arında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
- Çocuğunuzun vücudunda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa,dol< tora başvurunuz,
- Çocuğunuzda üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı vekusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; birtür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
- Çocuğunuzun cildinde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktorabaşvurmalısınız.
Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, İBUACTİVE infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.
Çocuğjı kısa sü

nuzun hastalığının belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

ü reyle

Bu uydrılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

İBUACTİVE 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İBUACTİVE 'i çocuğunuza aç kamına biraz su ile verebilirsiniz. Ancak az sayıda hastada İBUACTİVE ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğerçocuğunuzda böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermenizyararlı olacaktır. İBUACTİVE ile birlikte alkol kullanılması önerilmez.

Hamil dik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğin 1. ve 2. üç aylık döneminde, çok gerekli olmadığı sürece ibuprofen kullanılmamalıdır.
Hamili ligin son üç ayında kullanılmamalıdır.

Tedavi tiz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacımza danışınız.


Emzir

İlacıne

kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İBUACTİVE 'in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

İBUACTİVE, sersemlik, rehavet, yorgunluk ve görme bozuklukları gibi yan etkilere neden alabilir. Eğer bu yan etkiler görülürse, hastalar araç ve makine kullanmamalarıkonusunda uyarılmalıdırlar.

İBUACTİVE 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgile]'

İBUACTİVE Şurup, her ölçekte 1.5 g sükroz ve 0.5 g sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşıduyarlılığı olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuzlatemasa geçiniz. Sorbİtol zaman zaman midede huzursuzluk ve ishale nedenolabilir.
İBUACTİVE, her dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
İçeriği

ide yer alan sodyum benzoat yeni doğanlarda sarılık riskini arttırabilir.
İBUACTİVE Şurup aynı zamanda gliserol içermektedir. Gliserol yüksek dozlarda bazen baş ağrısı, midede huzursuzluk ve ishale yol açar.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, İBUACTİVE tedavisinde iken, çocuğunuz için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:
- Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin);bunların atılından azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.
N S Ali'ler, ADE inhibitörieri,beta-blokerler ve diüretikler gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir. Diüretikler ayrıca, NSAİİ'lerinnef "otoksisite (böbrekler üzerine zararlı etki) riskini artırabilir.
bağ
Sül
tedd

Kobstiramin : ibuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin mide-rsak kanalındaki emilimini azaltabilir. Fakat klinik önemi bilinmemektedir, onilüre : NSAIİ'ler sülfonilüre tedavilerini potansiyalize edebilirler. Sülfonilüre: visi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemirap< >r edilmiştir.
- Mibpriston : NSAİİ'lerin prostaglandin etkiyi ters yönde etkileme özelliklerisebebiyle, teorik olarak ilacın etkililiğinde azalma olabilir. Sınırlı kanıt,prostaglandin ile NSAİİ'lerin aynı gün birlikte uygulanmasının, mifepriston veyaprostaglandinin servikal olgunlaşma veya uterus kontraktilitesİ (rahmin kasılması)üzerindeki etkilerini olumsuz etkilemediğini ve hamileliğin medikalterminasyonunun (tıbbi olarak sonlandırılması) klinik etkililiğini düşürmediğinigösj ermektedir.
- C

yap

bir

"YP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev jan proteinleri durduran ilaç grubu) : ibuprofenin, CYP2C9 inhibitörleri ileikte uygulanması, ibuprofene (CYP2C9 enzimlerini etkileyen madde) maruziyetiarttırabilir. Vorikonazol ve flukonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar,CYP2C9 inhibitörleri) ile yapılan bir çalışmada, yaklaşık %80-100 oranında artmışS(+)-ibuprofen maruziyeti gösterilmiştir. Özellikle yüksek dozdaki ibuprofeninvorikonazol veya flukonazol gibi güçlü CYP2C9 inhibitörleri ile birlikteuygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.
- Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombositılar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif
serctonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin); NSAli'ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskiniarttı rabi lirler.
Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.
Gintgo biloba bitkisel özütü; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
İdrf r söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.
Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Kir olon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.
Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ'ler; örn., aspirin, nayroksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birliktekul anılmasından kaçınılmalıdır.
Kolizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir. Litvum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklemhastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılanlarıazalabilir. NSAİİ'ler, metotreksatın tubular sekresyonunu (idrara atılmasını)engelleyebilir ve metotreksatın klerensini (temizlenmesini) düşürebilir.
Mi 'epriston (düşük ilacı); ilacın etkililiğinde azalmaya neden olabilir.
Sikiosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.
Takrolimus; NSAİİ'ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etk lerinde artış olabilir.
Tiklopidin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Zidovudin; NSAİİ'ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili(ka lamanın durmaması sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kanbirikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.

Eğer


veya


bilgiçocuğunuzda reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız n zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkındariniz.sı yve3. IBUACTIVE nasıl kullanılır?

İBUAC doktor ıeczacıı l

Uygun


TİVE'i çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda nuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya daıza sormalısınız.

kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Çocuk ar


İBUAC 30

mg/k

'TIVE 'in olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-g'dır. Bu dozlar, şurup aşağıdaki gibi verilerek sağlanabilir:

kqş
1-
3-
8-

ay-1 yaş :Günde üç defa 2.5ml(yarım ölçek-çocuğunuzun 7kg'dan ağır olması ulu ile)
yaş : Günde üç-dört defa 2.5 mİ (yarım ölçek) yaş : Günde üç-dört defa 5 mİ (bir ölçek)
2 yaş : Günde üç-dört defa 10 mİ (iki ölçek)
Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kgdozum kadar verilebilir.

'tiler


Yetişk


Öneril
ölçek)

m doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg'dır (günde üç defa 4-6
Bazı hıstalarda 600-1200 mg/gün dozunda idame edilebilir.
Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg'ı geçmemelidir.
Ancakl gerektiğinde, doz 3200 mg'a yükseltilebilir.

Uygul ima yolu ve metodu

İBUACTİVE, aç karma biraz su ile verilebilir. Ancak az sayıda hastada İBUACTİVE ile halif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa,şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.
İBUACTİVE alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Değişi k yaş grupları

Yaşlıkırda kullanımı:

İBUACTİVE böbrekleri ve karaciğeri normal çalışan yaşlılarda, doz a/arlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Ancak yaşlılardaki dozajda dikkatliolunmalıdır. En düşük etkin doz olası en kısa süreyle kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı:

İBUACTİVE, 7 kg'ın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü olarak kullanıldığında, şurup uzun süreler kullanılmamalı ve 6 aydanküçük gocuklara verilmemelidir.

ıı İlan im durumlarıÖzel k

BÖbrei i/karaciğer/kalp yetmezliği:

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü İBUACTİVE gibi NSAİİ'lerin kullanımı böbrekfonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşükdüzeyce tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Eğer İBUACTİVE'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullar manız gerekenden daha fazla İBUACTİVE kullandıysanız

Reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız.

İBUAC TİVEfden kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız,bir doktor veya


eczacıile konuşunuz.İBUACTİVE *i kullanmayı unutursanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı veriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normaldekullanc iğiniz şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutul m dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.jpTIVE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

IBUA

Doktojf önemvermedahaunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar İBUACTİVE kullanmaya devam etmeniz kaşımaktadır. Sadece çocuğunuz kendisini daha iyi hissettiği için tedaviye sonviniz. İBUACTİVE almayı zamanından önce keserseniz, çocuğunuzun hastalığıkötüleşebilir.
Hastal ğın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.
Bu ilat m kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4.

Tüm
yan

Olası yan etkiler nelerdir?

eti i

i|açlar gibi, İBUACTİVE 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde iler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, İBUACTİVE fi kullanmayı durdurunuz ve DERE AL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

Spesifik olmayan alerjik reaksiyon (Döküntü veya kaşıntı)
Anafılaksi - Nefes darlığı veya yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde veya boğazda kaşıntılı döküntü ve/veya şişkinliğe sebep olabilecek ciddi aleıjikreaksiyon
Astım, sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanması
Ağırlaşmış astım, sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanmasının ağırlaşmasıBronkospazm, ciğerlerde, nefes almayı zorlaştırıcı geçici solunum yolu darlığıDispne, nefes almada zorlukKaşıntı (pruritus)
Deri üzerindeki kırmızı veya mor lekeler (purpura)
Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
Steven-John son sendromu, deri üzerinde veya ağız yüzeyinde, acı veren, kırmızı veya mor döküntü ve kabarıklığa sebep olan hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonAğızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklıbüyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden :iddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
Kurdeşen (ürtiker)
Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü
Bunlar çocuğveya

un

ço


n hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, uzun İBUACTİVE 'e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleyecuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği
Soğuk algınlığı veya boğaz ağrısına neden olabilecek, beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
- Aplastik anemi - kan hücreleri sayısında ciddi azalma (kırmızı kan hücreleri,beyaz kan hücreleri ve/veya kan pulcukları), kanama veya enfeksiyonlarayatkınlığın artması
- Kemik iliği baskılanması, kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması
- Hemolitik anemi (bir tür kansızlık), kırmızı kan hücrelerinde artan bozulmanedenli yorgunluk hissi
- Kan pulcuklarının kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyoninhibisyonu)
- Kanamaya yatkınlığın artması, morlukların görülmesi
- Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
- Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni),vücudun enfeksiyon ile mücadele yeteneğinde azalma
- Trombositopeni (Kanda, kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma), kanama, morlukların görülmesi
- Kanama, morlukların görülmesi
- Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)
- Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)
- Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)
- Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu, vıcık vıcık, yapışkan dışkı (melena)
- Pankreas iltihabı (pankreatit)
- Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit), mide yanması
Kan kusma veya kahve telvesi renginde veya kıvamında kan tükürme (hematemez)
- Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)
- Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi, karında şiddetlikramp, ishal
- Karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık
- Akut böbrek bozukluğu, sersemlik, idrar oluşmaması
- Üre ve benzeri azotlu maddelerin kanda birikmesi (azotemi), bilinç bulanıklığı
- İdrarda kan bulunması (hematüri)
- Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensininazalması)
- Hematokrit azalması (kırmızı kan hücre sayısında azalma), halsizlik
- Aseptik menenjit (mikropsuz beyin zarı iltihabı)
- Gastrointestinal perforasyon (mide ve bağırsaklarda delinme)
Eğer banlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya çocuğmuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Aşağıı ahilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kulak çınlaması (tinnitus)
- Kanda eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında artma (eozinofili)
- Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfıizyon)
- Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
Görme bulanıklığı
- Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)
- Görme değişiklikleriDuymada azalma
ECan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
- Burun kanaması (epistaksis)
Rinit (nezle,grip)
- Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
- Mide ülseri (gastrik ülser)
- Sarılık
- Hemoglobin azalması ve anormal karaciğer fonksiyon testiDepresyon
- Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)
- Uyuşma (parestezi)
- Uykululuk hali (somnolans)
- Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit), bulanık görme
- İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
- Duyma zorluğu
Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve neffotik sendrom dahil).
İBUACTİVE gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunabilir.
Seyrek

olarak İBUACTİVE ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıcahilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Döküntü
- Kaşıntı
- Ödem (sıvı birikimine bağlı deri altında oluşabilecek şişlik)
- Yorgunluk
- S ıvı tutulması
- İştah azalması
- Sinirlilik
- Baş dönmesi (sersemlik hali)
- Baş ağrısı
- Bulantı
- Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)
- Mide yanması
- Hazımsızlık (dispepsi)
- Kusma
- Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı
- İshal (diyare)
- Kabızlık (konstipasyon)
- Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
- Ağızda veya boğazda geçici yanma hissi.
Bunlar

İBUACTİVE 'in

hafif yan etkileridir.

Eğer b \ı doktorı ıkullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsamı nuzuya da eczacınızı bilgilendiriniz.BUACTİVE 'in saklanması

5. İ

İBU Atsaklay,25°C'Son kııAmbala

Eğer ü

'TİVE 'i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında mz.


töı altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

İlanına tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

ıjdaki son kullanma tarihinden sonra İBUACTİVE'i kullanmayınız.

¦ünde/ambalajında bozukluklar fark ederseniz İBUACTİVE 'i kullanmayınız.

Ruhsı t Sahibi :Üretin YeriPharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-istanbul Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı çıkışı, Kandaki ar Mevkii, Adapazarı/Sakarya

Bu kuhanma talimatı 21.11.2013 tarihinde onaylanmıştır.


10

İlaç Bilgileri

Ibuactive 100 Mg/5ml Pediatrik Şurup

Etken Maddesi: Ibuprofen

Atc Kodu: M02AA13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.