Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

L-cetam Xr 500 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Levetirasetam

KULLANMA TALİMATIL-CETAM XR 500 mg uzatılmış salimli tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her tablet etkin madde olarak 500 mg levetirasetam içerir.
•

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


*

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışkıdayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. L-CETAMXR nedir ve ne için kullandır?


2. L-CETAM XR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. L-CETAMXR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.L-CETAM XRftn saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. L-CETAM XR nedir ve ne için kullanılır?

L-CETAM XR, 500 mg levetirasetam içeren 50 tabletlik ambalajlarda sunulan| film kaplı tablettir.j
L-CETAM XR 500 mg uzatılmış salimli tablet; beyaz, oval, bikonveks, film tablettir.
L-CETAM XR, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepil ;ptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
Epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, parsiyel (kısmi) başlangıç! nöbetlerin tedavisinde, diğer antiepileptik ilaçlara ilave olarak kullanılır.

2. L-CETAM XR'ı kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenlerL-CETAM XR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• L-CETAM XR*ın etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerdim herhangibirine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

L-CETAM XRT aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz, doktorunuzdozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza dalışınız.
• L-CETAM XR gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kjndine zararverme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihaf düşüncesibelirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

L-CETAM XR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

L-CETAM XRh yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik ön^mi olarak, L-CETAM XRT alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
L-CETAM XR kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır] L-CETAM XRTn doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. L-CETAM XRhayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde,üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç ve makine kullanımı

L-CETAM XR uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet vibya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki birartıştan sonra mümkündür. L-CETAM XR tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuzdeğerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

L-CETAM XR'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

L-CETAM XRTn içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığıolan hastaların kullanmaması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son Samanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. L-CETAM XR nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz size kaç tablet L-CETAM XR kullanacağınızı söyleyecektir, ilacınız: daima tam
olarak doktorunuzun size belirttiği gibi alınız.
Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Genel doz: günde 1000 mg (2 tablet) - 3000 mg (6 tablet) arasıdır.
L-CETAM XR'm başlangıçtaki tedavi dozu günde 1 kez 1000 mg'dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde dozu artırabilir.
• L-CETAM XRT, günde 1 kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekildealmalısınız. Yiyecekle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.
• Belirtilerinizde geri dönüş varsa doktorunuza başvurunuz, fakat doktorunuzsöylemedikçe L-CETAM XR alimim kesmeyiniz.

• Uygulama yolu ve metodu:

L-CETAM XR tabletler ağızdan kullanım içindir.
L-CETAM XR tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

L-CETAM XR 16 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde bulunmadığından kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

güvenliliği

Vi


etkinliği

ise L-CETAM

XR dozu

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, L-CETAM XR dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafınayarlanacaktır.

Eğer L-CETAM XR m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenim \ doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.doktorunuz dozunuz

dm

nız var iseKullanmanız gerekenden daha fazla L-CETAM XR kullandıysanız:

Aşın dozda L-CETAM XR aliminin olası yan etkileri uyuklama hali, aşırı huzursuzluk hali, düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve komadır. Doktorunuzdoz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

L-CETAM XR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor vejjja eczacı ile konuşunuzL-CETAM XR'ı kullanmayı unutursanız:

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.L-CETAM XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

• L-CETAM XR, kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz siie söylediğisürece L-CETAM XR tedavisine devam etmelisiniz.
•

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum

nljöbetlerinizi

arttırabilir.

L-CETAM XR tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar | vermelidir. Doktorunuz, L-CETAM XR tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonljandırılmasıhakkında sizi bilgilendirecektir.
İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi L-CETAM XRTn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kimilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek
Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görü ebilir.
100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir. 1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Timden fazlagörülebilir.
10.000 hastanın 1 ' inden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)
• Uyuklama hali (Somnolans)
• Baş ağrısı

Yaygın:

• İştahsızlık (Anoreksi)
• Depresyon
• Düşmanca davranış/saldırganlık
• Kaygı (Anksiyete)
• Uykusuzluk (İnsomni)
• Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
• İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
• Denge bozukluğu
• Sersemlik hissi
• İstemsiz titreme (Tremor)
• Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
• Dönme hissi (Vertigo)
• Öksürükte artış
• Karın ağrısı
• İshal,
• Hazımsızlık (Dispepsi)
• Bulantı
• Kusma
• Döküntü
• Yorgunluk (Asteni/halsizlik)

Yaygın olmayan:

• Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
• Kanda akyuvar sayısında azalma
• Kilo artışı
• Kilo kaybı
• İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
• Mental bozukluk
• Anormal davranışlar
• Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam)
• Kızgınlık
• Zihin karışıklığı (Konfuzyon)
• Panik atak
• Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları
• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
• Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
• Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
• Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
• İğnelenme hissi (Parestezi)
• Çift görme
• Bulanık görme
• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
• Saç dökülmesi
• Deri iltihabı (Ekzama) i
• Kaşıntı

j


• Kas zayıflığıi
• Kas ağrısı (Miyalji) i
• Yaralanmalar1

Seyrek

• Enfeksiyon
• Kanda nötrofıl sayısında azalma
• Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma

j


• İntihar
• Kişilik bozuklukları (davranış bozukluğu)
• Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)j
• Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
• Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)i
• Hiperaktivite, aşın hareketlilik (Hiperkinezi)
• Pankreas iltihabı (Pankreatit)
• Karaciğer yetmezliği

j


Karaciğer iltihabı (Hepatit)
Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklar durum (Multiform eritem)
Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendıf: Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30'undan fazlasını etkileyen ciddi bir dittoksik epidermal nekroliz)

i belirgin mu)
Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcı doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

ırum olan [nda veya

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. L-CETAM XRTn saklanması

Çocukların göremeyeceğierişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra L-CETAMXR 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz L-CETAM XR'ı kulLAnmayınız

Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Malı. Basın Ekspres Cad. No:l 34303 Küçükçekmece/İSTANBULTel: 0212 692 92 92Faks: 0212 697 00 24

İmal yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 11/11/2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

L-cetam Xr 500 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet

Etken Maddesi: Levetirasetam

Atc Kodu: N03AX14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.