Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

L-cetam Xr 750 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Levetirasetam

KULLANMA TALİMATI

L-CETAM XR 750 mg uzatılmış salimli tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her tablet etkin madde olarak 750 mg levetirasetam içerir.

•Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirdiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunubu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışın iayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L L-CETAMXR nedir ve ne için kullanılır?


2.L-CETAMXR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.L-CETAMXR nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5. L-CETAM XR 'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. L-CETAM XR nedir ve ne için kullanılır?

i İm kaplı

L-CETAM XR, 750 mg levetirasetam içeren 50 tabletlik ambalajlarda sunulan tablettir.
L-CETAM XR 750 mg uzatılmış salimli tablet; beyaz, oval, bikonveks, film tabletti)'
L-CETAM XR, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepile] )tik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
Epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, parsiyel (kısmi) başlangıçlı höbetlerin tedavisinde, diğer antiepileptik ilaçlara ilave olarak kullanılır.

2. L-CETAM XR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerL-CETAM XRT aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• L-CETAM XRTn etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerdeıf herhangibirine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

L-CETAM XRT aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Dbktorunuzdozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danı|ınız.
• L-CETAM XR gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zararverme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesibelirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

L-CETAM XR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

L-CETAM XRT yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önleıfıi olarak, L-CETAM XR'ı alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
L-CETAM XR kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. E-CETAM XR'ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. L-CETAM XRhayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz sevi (yelerinde,üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç ve makine kullanımı

L-CETAM XR uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet ve>a makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki birartıştan sonra mümkündür. L-CETAM XR tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuzdeğerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

bilgiler

nedeniyle
duyarlılığı

L-CETAM XRTn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

L-CETAM XR'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırıolan hastaların kullanmaması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zâmanlarda


kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. L-CETAM XR nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz size kaç tablet L-CETAM XR kullanacağınızı söyleyecektir, ilacınızı Jlaima tam
olarak doktorunuzun size belirttiği gibi alınız.
Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Genel doz: günde 1000 mg - 3000 mg arasıdır.
L-CETAM XRTn başlangıçtaki tedavi dozu günde 1 kez 1000 mg'dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde dozu artırabilir.
• L-CETAM XRT, günde 1 kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olac^ şekildealmalısınız. Yiyecekle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.
• Belirtilerinizde geri dönüş varsa doktorunuza başvurunuz, fakat doktorunuzsöylemedikçe L-CETAM XR alimim kesmeyiniz.

• Uygulama yolu ve metodu:

L-CETAM XR tabletler ağızdan kullanım içindir.
L-CETAM XR tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

L-CETAM XR 16 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde bulunmadığından kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

güvenliliği ve

ise

L-CETAM

etkinliği

XR dozu

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, L-CETAM XR dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre dbktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafmdaş dozunuzayarlanacaktır.

Eğer L-CETAM XR 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla L-CETAM XR kullandıysanız:

Aşırı dozda L-CETAM XR aliminin olası yan etkileri uyuklama hali, aşın huzursı| düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve komadır,doz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

L-CETAMXR fdan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.Da

zluk hali, klorunuz

eczacı ileL-CETAM XR'ı kullanmayı unutursanız:

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.L-CETAM XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

• L-CETAM XR, kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediğisürece L-CETAM XR tedavisine devam etmelisiniz.
•

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nö

betlerinizi
arttırabilir. L-CETAM XR tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar v

Doktorunuz, L-CETAM XR tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonl hakkında sizi bilgilendirecektir.
İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza damşi


ermelidir, diri İması

nız.

4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi L-CETAM XRTn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiş|lerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek
Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın en az l'inde görülebilir.
10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülf 100 hastanın 1! inden az, fakat 1000 hastanın 1! inden fazla gö1000 hastanın 1 'inden az, fakat 10.000 hastanın Tigörülebilir.
10.000 hastanın 1 ' inden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

bilir, itilebilir,en fazla

im 1

Çok yaygın:

• Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)
• Uyuklama hali (Somnolans)
• Baş ağrısı

Yaygın:

• İştahsızlık (Anoreksi)
• Depresyon
• Düşmanca davramş/saldırganlık
• Kaygı (Anksiyete)
• Uykusuzluk (İnsomni)
• Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
• İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
• Denge bozukluğu
• Sersemlik hissi
• İstemsiz titreme (Tremor)
• Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
• Dönme hissi (Vertigo)
• Öksürükte artış
• Karın ağrısı
• İshal,
• Hazımsızlık (Dispepsi)
• Bulantı
• Kusma
• Döküntü
• Yorgunluk (Asteni/halsizlik)

Yaygın olmayan:

• Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
• Kanda akyuvar sayısında azalma
• Kilo artışı
• Kilo kaybı
• İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
• Mental bozukluk
• Anormal davranışlar
• Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam)
• Kızgınlık
• Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
• Panik atak
• Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları
• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
• Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
• Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
• Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
• İğnelenme hissi (Parestezi)
• Çift görme
Bulanık görme
Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik Saç dökülmesiDeri iltihabı (Ekzama)
Kaşıntı Kas zayıflığıKas ağrısı (Miyalji)
Yaralanmalar

Seyrek

Enfeksiyon
Kanda nötrofıl sayısında azalma Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalmaİntihar
Kişilik bozuklukları (davranış bozukluğu)
Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
Pankreas iltihabı (Pankreatit)
Karaciğer yetmezliği Karaciğer iltihabı (Hepatit)
Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarda belirgin durum (Muitiform eritem)
Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu) Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30!undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olantoksik epidermal nekroliz)
Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıç ında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karş laşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. L-CETAM XR'm saklanması

Çocukların göremeyeceği erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra L-CETAMXR 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz L-CETAM XRT kullanmayınız

Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:l 34303 Küçükçekmece/İSTANBULTel: 0212 692 92 92Faks: 0212 697 00 24

İmal yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 11/11/2013 tarihinde onaylanmıştır.


8/8

İlaç Bilgileri

L-cetam Xr 750 Mg Uzaltılmış Salımlı Tablet

Etken Maddesi: Levetirasetam

Atc Kodu: N03AX14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.