Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Emfer 100mg/5ml Iv Enjeksiyon Ve İnfüzyon İçin Ko... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » Demir Eksikliği İlaçları » Demir Trivalan (parenteral) » Şekerli Demir Oksit

KULLANMA TALİMATIE M FER 100 mg/5 mİ IV enjeksiyon ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul Damar içine enjeksiyon (in traven öz) yoluyla veya infüzyon yoluyla uygulanır.

Etkin madde:

5 ml'lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer £700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi içerir.

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI {dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunûza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. EM FER nedir ve ne için kullandır?


2. EM FER7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EM FER nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.EMFERfin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. EMFER nedir ve ne için kullanılır?

EMFER her ampulde (5 mİ) 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 ıpg ferrik hidroksit sükroz kompleksi içerir. EMFER demir yetmezliğine bağlı kansızlık durumlarındadamar içine uygulanmak üzere geliştirilmiş bir ilaçtır.
Her kutuda 5 ampul EMFER vardır.
EMFER'in aktif maddesi olan demir, kanda oksijen taşınması için gerekli olan bir maddedir. Demir, kan hücreleri içinde hemoglobin adlı bir maddenin yapısında bulunur ve oksijentaşımakla görevlidir.
EMFER ağız yoluyla kullanılan demir tedavisinin yeterli olmadığı, etkisiz kaldığı ya da doğru kullanılamadığı demir eksikliğine bağlı kansızlık durumlarında ve diyaliz: tedavisigören böbrek hastalarında gelişen demir eksikliğine bağlı kansızlık durumlarında kullanılır.
Eğer;
EMFER'e ya da içindeki maddelerden birine aleıjik (aşın duyarlı) iseniz
Vücudunuzda aşın demir yüklenmesi söz konusu ise
Kansızlığınız demir eksikliğine bağlı değilse
Astım, ekzema gibi allerjik hastalıklannız varsa
Hamileliğinizin ilk 3 ayındaysanız EMFER'i kullanmayınız.

EMFER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EMFER uygulandıktan sonra nadiren de olsa bayılma, tansiyon düşmesi, solunum sıkıntısı, havale gibi hayatı tehdit edebilen alerjik olaylar görülebilir. Bu tip olaylar demir içeren pekçok ilacın damar içi kullanılması sırasında gözlenmektedir Bu nedenle damar içine EMFERuygulaması sırasında da bir önlem olarak acil yaşam desteği için gerekli donanımlar hazıredilmelidir.
Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlahğı tehlikeli olabileceğinden, EMFER uygulanan hastalarda, düzenli olarak kan tetkiklerinin(hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferlin saturasyonu) yapılmasa gereklidir.Aşın demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demir tedavisi kesilmelidir
İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için EMFER önerilen dozda kullanılmalıdır.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

kullanılabilir, nılmıştır veileri olduğue kadınlara

Gebeliğin ilk 3 ayında EMFER kullanılmamalıdır. Gebeliğin 4. ayından itibaren Hamileliğinin 4. ayından sonra kansızlık tespit edilen bir çok gebede EMFER kulli^ilacın gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde yangörülmemiştir. Bugüne kadar herhangi önemli bir yan etki bildirilmemiştir. Gebverilirken tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.veyaeczacınızaEmzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


EMFER'in içindeki demirin anne sütüne geçip geçmediği ve eğer geçiyorsa; bu demirin bebekteki etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle EMFER emzirme dönemimde anneninsağlayacağı fayda ile bebeğe olabilecek etkiler değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Damar içi yolla EMFER kullananlarda bazen baş dönmesi, kafa karışıklığı ya da s^semlik gibi belirtiler olabilir Bu belirtiler geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

EMFER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

EMFER, her bir dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ağız yolundan alman demirin barsaklardan emil imini azaltabileceği için EMFER oral demir ilaçlan ile birlikte kullanılmamalıdır. Ağız yolundan alınan demir tedavisi son EMFERdozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır.

zamanlardaEğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya sori kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. EMFER nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 mg demir) EMFER, haftada 1-3 kez şeklinde uygulanır. Hemodiyaliz hastalannda toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 1000 mg'dır. Gerektiğindeönerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

EMFER, sadece damar içi yoldan uygulanması gereken bir ilaçtır.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardaki güvenliliğine ve etkililiğine ilişkin yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuzEğer EMFER 'in etkisinin çok güçlü veya veya eczacınız ile konuşunuz.

Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecek ve damar içi yoldan uygulayacaktır.

EMFER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile koncunuz.EM FER1 i kullanmayı unutursanız i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.EMFER ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler4. Olası yan etkiler nelerdir?

yan etkiler

oktorunuza

tmayı veya

Tüm ilaçlar gibi, EMFER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerdi olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EMFER'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL di bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

ya

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EMFER'e karşı ciddi alerjiniz var defrıektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirini^ veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Derinizin herhangi bir yerinde veya dudaklarınızda şişme veya kızarıklık olması dorumunda. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama sırasında geçici tat bozuklukları (özellikle metalik tat), tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, ateş ve titreme, injeksiyon bölgesinde ağrı, kaşıntı ve şişme, baş ağrısı, sersemi i lçfhissi, nefesalmada zorluk, kas kramplan, kas ağrısı, bulantı, ishal ve deri döküntüleridir.
Bunlar EMFER'in hafif yan etkileridir
Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. EMFER'in saklanması

EMFEKiçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde ışıktan koruyarak saklayınız,

jSon kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EMFER 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EMFER'i kullanmayı)!

Ruhsat sahibi

:
Biem ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Anıttepe Mah. Turgut Reis Cad.No:21 06570 Tandoğan-ANKARA/TÜRKİYETel: (0312) 230 29 29Faks: (0312) 230 68 00

Üretim yeri:


Mefar İlaç Sanayii A.Ş. Kurtköy-Pendik/ İstanbul

Bu kullanma talimatı 09.10.2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Emfer 100mg/5ml Iv Enjeksiyon Ve İnfüzyon İçin Ko...

Etken Maddesi: Ferrik Hidroksit Sükroz Kompleksi

Atc Kodu: B03AC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.