Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fexadyne 180 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Feksofenadin Hidroklorid

KULLANMA TALİMATI

FEXADYNE® 180 mg film tablet Ağızdan alınır

Etkin madde:

Feksofenadin hjdroklorür

Yardımcı maddeler;

Mikrokristalin selüloz pH 101, Mikrokristalin selüloz pH 102, prejeltttinize mısır nisastası, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, hipromcUoz, titanyum dioksit (El71), etil selüloz, dietil fitalat. Ponceau 4R Lake (açık kırmızı), FD&C san no.6/günbatımı sansı FCF alüminyum lake, FD&C mavi no.2/indigo kaimin alüminyum lake.

Bu iİacı kulUnmaya ba$lamâdalı Snör^bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlicc okuyunuz, çüakii sizin için önemti bilgeler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayma. Daha sortra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya ecıacımza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak $izin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlwa aynen uyunuz. Haç hakkında size önerilen dozun dtşındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


UFEXADYf^E nedir ve ne için kallamitr?


2.FEXADYNE*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.FEXADYSE nasti kutlamUr?


4,0lastyan etkiler nelertiir?


S.FEXADYME^nitt saklanması


Başlıklanyer almaktadır.

1. FEXADYNE nedir ve ne için kullaaıhr?

FEXADYNE'nin etkin maddesi feksofenadin hidroklorür'dür. 1 film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidrokloriir (168 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, eflatun renkli, bir yüzü “180'“ baskılı, kapsül biçimli (oblong) film kaplıirlar,
FEXADYNE, 20 film tabletlik blistcrlcr içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
FEXADYNE'nin 2 dozaj şekli mevcutlur. FV:,XADYNE 180, bir film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidrokloriir İçerir. FEXADYNE 120, bir film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidrokloriir içerir,
FEXADYNE, antihistaminik ilaçlar grubundandır, Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akmtısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri aynca kronik idiyopatik üılikcı denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı ve kızarma gibi belirtileri İyileşlirirler.
• Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza FEXADYME'i, kronik idiyopatik üıtiker adı verilen hastalığa bağit olaj^ gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçctelemiş olabilir:
- Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

2. FEXADYNE'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler FEXADYNE'i a?8^daU durunılarda KULLANMAYINIZ

Eğer F£XADYNE'nin içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre kaı^ı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

FEXADVNE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
Sizde karacigcr ya da böbrek problemimi var ise
Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (FEXADYNE gibi ilaçlar kalp atımmın tuzlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)
İleri yaşta iseniz
Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışımz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz, F£XADYNE'nin sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan FEXAD\'NE'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğumtzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kmrirmc


İlacı kullanmadan önce doklonmma veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasmda FEXADYME kullanımı önerilmemektedir. Emzirme sırasında FEXADYNH ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen az miktarda feksofenadin hidroklorürden korumak için, süt vermeyi bırakmamz gerekir.

Araç vc makine kullantmı

Araç ve makine kullammı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kulianımı

- Alüminyum vc magnezyum hidroksil içeren antasitler (FEXADYNE ile bu tip antasit ilaçlann uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir).

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza v(ya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


FEXADVNE.^*nin içeriğinde bulunan bazı yardmcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün her bir film tableti, 0.0005 mmol'den (ya da 0.0115 mg) daha a?: sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirmemektedir.

3. F£XADYNE nasıl kullanılır?

Vygnn kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 180 rag'dır (Günde 1 adet, FEXADYME 180 mg Film Tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

FEXADYWE ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce alınız.
Hazımsızlık şikayetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antasit ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçlann alınmasıyla, FEXADYT>tE'nin yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakımz.

De^fik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanum;

FEXADYNE 12 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliği v« etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, kullanılmaz.

Yaylılarda kullanımı:

Yaşlı hastalan kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

özel kullanım durumları:

Bdbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel risk gruplanm (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Eğer FEKADYNE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktoruma veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FEXAJDYNE knllandıysanız

FEXADYNE 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor yeya eczacı ile konuşunuz.


FEXADYNE'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FEKADYIVE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FEXADYNE tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızanklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FEXADYNE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşagtdakilerden biri olursa, FEXADYN£*i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakıa hastanenin acil servisine başvurunuz:

• Zorlukla vc hmitjh bir şekilde nefes almaya başlarsanız
• Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişm« ortaya çıkarsa
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, FEXADYNE'e kaışv ciddi alerjik reaksiyonunuz var dönektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimamza gerek olabilir.

Aşagıdakflerden herhangi birini Hark ederseıüz» doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağnsı, uyuşukluk, bulantı, baş dönme», yorgunluk Bunlar FEXADYNE'nin zayıf yan etkileridir.

E^er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi hir.yan etki ile karfilastrsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FEXADWE'nin saklanması

FEX4DVJ\E'İ ÇOCUKLARıN GÖREMEYECEĞI, ERIŞEMEYECEĞI YERLERDE VE AMBALAJıNDA SAKLAYıNıZ. 25°C'NINaltındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FEKADYNE'i kullanmc^ımz.


Ruhsat sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Dilaver Sokak No; 4
34418 Oto Sanayi - 4. Levent/ İstanbul

Üretim yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad H, Kısım No: 228 34306 İkitelli/İstanbul

Bu kullanma talimatı............tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Fexadyne 180 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Feksofenadin hidroklorür

Atc Kodu: R06AX26

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Fexadyne 180 Mg 20 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.