Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Wansaar Plus 160/12.5mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Valsartan ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATIYVANSAAR PLUS 160/12.5 mg film tablet Ağız yolu He alınır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

*

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabiliriniz.


* Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


*

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


* Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza|uilacı kullandığınızı söyleyiniz.


*

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışınd\ıyüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. WÂNSAAR PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. WANSAAR PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. WANSAAR PLUS nasıl kullanılır?


4,Olası yan etkiler nelerdir?


5.WANSAAR PLUS'tn saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. WANSAAR PLUS nedir ve ne için kullanılır?

takdim

WANSAAR PLUS, 28, 84 ve 98 adet film tablet içeren blister ambalajlarda edilmektedir.
Her bir film tablet, 160 mg valsartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir. Film tabletler koyu kırmızı renkli, oval şeklinde bikonveks, her iki yüzü çentiksizdir.
WANSAAR PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyote nsin-II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir. Vücutta bulunan doğal bir madde olananjiyotensin II kan damarlarının daralmasına ve böylece kan basıncının yükselmesine nedenolur. WANSAAR PLUS içindeki valsartan anjiyotensin II'nin etkisini önler. Sonuç olarck, kandamarları genişler ve kan basıncı düşürülür. Diüretikler, idrar atılımını artırarak vücutt.İki tuzve su miktarını düşürür. Bu, uzun süreli kullanımda kan basıncını düşürmeye ve kontrol altınaalmaya yardımcı olur.
WANSAAR PLUS, yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek kan 1 asıncı kalbin ve atardamarların iş yükünün artırır. Bu durum uzun süre devam ederse, beyin, k alp veböbrek damarlarını hasara uğratabilir ve inme, kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği ilesonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı kalp krizi riskinin artırır. Kan basıncınızı normal delerleredüşürmek bu hastalıkların gelişme riskini azaltır.
WANSAAR PLUS'tn nasıl çalıştığı veya bu ilacın size neden reçete edildiği ile ilgili borularınız
var ise, doktorunuza sorunuz.

2. WANSAAR PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

WANSAAR PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Valsartana, hidroklorotiyazide veya benzeri idrar söktürücülere (dil iretiklere)sülfonamidlere karşı ya da WANSAAR PLUS'ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangibirisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (eğer hangisinin sizin için zararlı olduğu konusundaemin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz),
• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa ve karaciğer içindeki küçük safra kanal arı harapolmuşsa (biliyer siroz) ve bu durum safranın karaciğerde birikmesine yol açıyorsa(kolestaz),
• Vücudunuz idrar üretemiyorsa (anüri), bununla birlikte şiddetli böbrek hastalığımız varsa
• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.

W ANSA AR PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Potasyum takviyeleri, potasyum tutucu ilaçlar, potasyum içeren yapay tuzlar veyapotasyum düzeylerini artıran öm. heparin gibi diğer ilaçlar kullanıyorsanız (doktorunuzkanınızdaki potasyum miktarını düzenli olarak kontrol etme ihtiyacı duyabilir),
• Kanınızdaki potasyum ya da magnezyum düzeyi düşükse, (kas güçsüzlüğü, kas s pazmlarıve anormal kalp ritmi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
• Kanınızdaki sodyum düzeyi düşükse (yorgunluk, konfiizyon (kafa karışıkliğı), kasseğirmesi, nöbet belirtileri İle birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
• Kanınızdaki kalsiyum düzeyi yüksekse (bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı, sı c işeme,susuzluk, kas güçsüzlüğü ve seğirmesi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
• Kusma, ishal ya da yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı ra ıatsızlıkyaşadıysanız,
• Ciddi kalp hastalığınız varsa veya kalp krizi geçirdiyseniz. Başlangıç dcjzu içindoktorunuzun talimatına dikkatlice uyunuz. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarjnızı dakontrol edebilir.
• Böbrek arter damarınızda daralma şikayetiniz varsa,
• Size yakın zamanda yeni bir böbrek nakli yapıldıysa,
• Hiperaldosteronizm (Böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışmasından oluşan hastalık. Bu hastalıksizde varsa WANSAAR PLUS kullanımı önerilmemektedir.) hastalığınız varsa,
Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,
Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığının belirtileri olabilir, SLE; otoimmün bir hastalık olarak isimlendirilir) yaşadıysanız,
Diyabetiniz (yüksek kan şekeri) varsa,
Kanınızdaki ürik asit, kolesterol ya da trigliserit düzeyleri yüksekse,
WANSAAR PLUS ile aynı ilaç sınıfında (anjiyotensin II reseptör antagonistleri) olân, kan basıncını düşüren diğer ilaçların kullanımıyla alerjik reaksiyon (yüzünüzde ve boğanınızdaolmak üzere şişlik yaşadıysanız) yaşadıysanız ya da alerjiniz veya astımınız varsa,
Bu durumda, WANSAAR PLUS kullanmayı kesiniz ve hemen doktorunuzu arayınız. Tekrar WANSAAR PLUS kullanmamalısınız.
Görme azalması veya gözde ağrı yaşıyorsanız. Bu belirtiler göz için basıncının artmasıyla alakalı bir belirti olabilir ve WANSAAR PLUS alimini takiben saatler veya hafi alar içindeortaya çıkabilir. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde, kalıcı görme bozuk uğuna yolaçabilir|
WANSAAR PLUS, derinizin güneşe karşı hassasiyetini artırabilir.
Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (ya da hamile kalabileceğinizi) bunu dt ktorunuza söyleyiniz. WANSAAR PLUS, hamileliğin erken dönemlerinde önerilmemekte! ir. Eğer 3aydan daha uzun süredir hamileyseniz WANSAAR PLUS kullanmayınız çünfc ü eğer budönemde kullanırsanız bebeğinize ciddi zararlar verebilir (bkz. Hamilelik bölümii).
AR

PLUS, izleyiniz.

WANSAAR PLUS'ı sadece tıbbi bir muayeneden sonra kullanabilirsiniz. W ANSA, tüm hastalar için uygun olmayabilir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatliceDoktorunuzun talimatları bu kullanma talimatı içindeki genel bilgiden farklı olabilir.
[torunuza

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen do danışınız.

WANSAAR PLUS'm yiyecek ve içecek He kullanılması

WANSAAR PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.
Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayınız. Alkol, kan basıncınızın d^ha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine ya da bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız WANSAAR PLUS kullanmayım^. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle,hamile olma olasılığınız varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doklorunuzubilgilendiriniz. Doktorunuz hamilelik sırasında WANSAAR PLUS kullanmanın potansiyelrisklerini size anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemi süresince de WANSAAR PLUS kullanmamanız önerilir. WANSAAİt PLUS bileşimindeki diüretik madde, anne sütüne geçmektedir ve süt miktarınızı azaltabilir.Emziriyorsanız doktorunuz tarafından önerilmedikçe WANSAAR PLUS kullanımındansakınınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi WANSAAR PLUS İla bazı hastalarda baş dönmesi ya da bayılma gibi etkilere neden olabilir. Bu nedenle araç ve makinekullanımından önce ya da diğer konsantrasyon gerektiren durumlarda, WANSAAR PjLuS'ınüzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

WANSAAR PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında |nemli bilgiler

WANSAAR PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız (yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ya da bazı durumlarda birisini bırakmanız gerekebilir:
ilaçlardan

• Lityum (bazı depresyon tiplerini tedavi etmekte kullanılan bir ilaç),
• Potasyum takviyeleri ya da potasyum içeren yapay tuzlar, potasyum tu ucu idrarsöktürücüler heparin (doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını periyodik olaı ak kontroledebilir.)
• Diüretikler (idrar söktürücüler), kortİkosteroidler (kortizal benzeri ilaçlar), laksatifler(kabızlık giderici ilaçlar), karbenolokson, amfoterisin ya da penisilin G gibi kanınızdakipotasyum miktarını azaltabilen ilaçlar,
• Antiaritmikler (kalp problemlerini tedavi etmekte kullanılan ilaçlar) ve bazı antidsikotikler(ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlar, düzensiz kalp atışına nedenolabilirler.
• Antidepresanlar, antipsikotikler, antiepileptikler (karbamazepin) gibi kanınızdakji sodyummiktarını azaltabilen ilaçlar,
• Allopurinol gibi gut tedavisi için kullanılan ilaçlar,
• Vitamin D ve kalsiyum tuzları,
• Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (metformin gibi oral ajaıi|lar ya dainsülinler),
• Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (metildopa dahil),
• Noradrenalin ya da adrenalin gibi kan basıncını artıran ilaçlar,
• Digoksİn ya da diğer dijitalis glikozidleri (kalp problemlerini tedavi etmede klullamlanilaçlar),
• Diazoksid ya da beta blokörler gibi kandaki şeker düzeyini artırabilecek ilaçlar,
• Metotreksat ya da siklofosfamid gibi sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi için kullanılır),
• Selektif siklooksijenaz inhibitörleri (Cox-2 inhibitörler) dahil steroid yapıda plmayaniltihap giderici ilaçlar (NSAİİ'ler) gibi ağrı kesiciler,
• Artrit (eklem iltihabı) ilaçları,
• Kas gevşetici ilaçlar (örn. tübakürarin),
• Antikolinerjik ajanlar (mide-barsak sistemi krampları, idrar kesesi spazmı, astjm, taşıttutması, kas spazmı, Parkinson hastalığı ve anesteziye yardımcı ilaçlar gibi çeşitlihastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar),
• Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde ve ayrıca virüslerin sebep olduğuhastalıkları tedavi etmede ya da önlemede kullanılan bir ilaç),
• Kolestiramin ve kolestipol (Özellikle kanda yüksek düzeydeki lipidlerin tedavisinde
kullanılan reçineler), |
• Rifamisin grubu (bazı antibiyotikler), siklosporin (organ reddini önlemek içiıl organnaklinde kullanılan bir ilaç), ritonavir (HIV/AIDS enfeksiyonu tedavisinde kullanılanantiretroviral bir ilaç). Bu ilaçlar WANSAAR PLUS'ın etkisini artırabilir.
• Alkol, uyku ilaçları ve anestezikler (hastaların ameliyata ya da diğer işlemlere alınır ası içinkullanılan ilaçlar),
• İyot kontrast maddeleri (görüntüleme yöntemi için kullanılan ajanlar),

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamctfılarda


kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

er. Birçok tfem olarakşeniz bile

• Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmez]kişi, bu durumda kendini normal hissedebilir. Bu durum sizin ilacınızıdoktorunuzun ve eczacınızın söylediği şekilde almanızı ve kendinizi iyi hisse;doktorunuz ile randevularınıza devam etmenizi daha önemli kılar.
• Doktorunuzun açıklamalarım dikkatle uygulayınız.
• Önerilen dozu aşmayınız.
eyecektir.

• WANSAAR PLUS'ı ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağınızı doktorunuz size söyTedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha cüşük dozönerebilir.
• WANSAAR PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmı Ldan dozudeğiştirmeyiniz ya da tedaviye son vermeyiniz. WANSAAR PLUS'ı her gün aynı saattealmak, ilacı almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
• İlacın istenen şekilde etki ettiğinden emin olmak için, düzenli kontrollerde durumunuzukontrol etmek doktorunuz için önemlidir.
• WANSAAR PLUS tedavisi öncesi ve sırasında düzenli olarak kan testleriniz yapıl abilir. Butestler sayesinde kanınızdaki (potasyum, sodyum, kalsiyum veya magnezyum gibi)elektrolit miktarlarınız takip edilecektir ve özellikle de 65 yaşının üzerindeyse ıiz, kalp,karaciğer veya böbrek hastalıklarınız varsa ve potasyum takviyeleri alıyorsam?: böbrekfonksiyonlarınız izlenecektir. Doktorunuz size bu konuda tavsiyelerde bulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

WANSAAR PLUS, besinlerle birlikte ya da tek başına su ile birlikte alınabilir.
İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahlan almanız önerilir.
WANSAAR PLUS, aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bard|k su ile
yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı (18 yaş altı):

Valsartan/hidroklorotitazid'in çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır. WANSAAR PLUS'ın 18 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ya da üzeri):

65 yaş ya da üzerindeki kişiler de WANSAAR PLUS kullanabilir.

Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

iddetli

Hafıf-orta şiddetteki böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur, böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız. Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
Doktorunuz söylediği sürece WANSAAR PLUS kullanmaya devam edin. W ANSA. VR PLUS'ı ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuz veya eczacınızadanışınız.
Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü WANSAAR PLUS tedavisini durdurmak haftalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer JVANSAAR PLUS'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimi ıiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla VVANSAAR PLUS kullandıysanız:

Eğer baş dönmesi ve/veya bayılma, normalin dışında yorgunluk ya da güçsüzlük, kasjkrampları veya düzensiz kalp atışları yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

VVANSAAR PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor v&ya eczacı ile konuşunuz.VVANSAAR PLUS'ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonrakijdozu her zamanki saatinde alınız.J
Eğer ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.VVANSAAR PLUS ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

olabilir.

ikte yan

VVANSAAR PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VVANSAAR PLUS'ı kullanan hastalarda da herkeste olmamakla bir etkiler ortaya çıkabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok SeyrekSıklığı bilinmeyen

:10 hastanın en az Tinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla göıjülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
:EIdeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir

Yaygın olmayan:

• Susama, idrar çıkışında azalma, koyu renk idrar, kuru ve sıcak deri, uyaranlara kdlrşı aşırı duyarlı olma durumu (dehidratasyon belirtisi olabilir)|
Karıncalanma ya da hissizlik (parestezi semptomu olabilir)
Görme bozuklukları YorgunlukÖksürükKas ağrısıKulak çınlaması
Baş dönmesi, kafada ağırlık (hipotansiyon semptomu olabilir)

Çok seyrek:

• Baş dönmesi
• İshal (dıyare)
• Eklem ağrısı

Bilinmiyor;

Nefes darlığı (kardiyojenik olmayan pulmoner ödem semptomu olabilir)
Ani bilinç kaybı (senkop semptomu olabilir)
İdrar çıkışında Önemli derecede azalma (böbrek fonksiyonlarının bozulmasının |emptomu olabilir)
Enfeksiyon nedeniyle ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (nötropeni semptomu jolabilir) Kas güçsüzlüğü, kas spazmı, anormal kalp ritmi (kanda potasyum düzeyi azalmasınınsemptomu olabilir)
Yorgunluk, zihin karışıklığı (konfuzyon), kas titremesi, havale (konvülziyon(ar) (hiponatremi semptomu olabilir)
la ure

Anormal böbrek fonksiyon testi sonucu (serum ürik asit ya da kreatinin ya da ka nitrojeni artışı semptomu olabilir)
lir)
enmiştir;

Anormal karaciğer fonksiyon testi sonucu (serum bilirubin artışı semptomu olabi
Aşağıdaki etkiler valsartan/ hidroklorotiyazid ile yürütülen klinik çalışmalarda göz ilaç ya da diğer nedenlere bağlı olup olmadıkları saptanmamıştır:
Karın ağrısı, üst karın ağrısı, kaygı, endişe (anksiyete), eklem ağrısı ve sertliği (artrit), güçsüzlük (asteni), sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve ateş ile birlikte balgamlı öksürük (broı şit ya daakut bronşit), göğüs ağrısı, ayakta dururken baygınlık, yemek sonrası mide raıatsızlığı(dispepsi), nefes darlığı (dispne), ağız kuruluğu, burun kanaması (epistaksis), «reksiyonsağlanma ya da sürdürme güçlüğü (erektil disfonksiyon), ishal ve kusma ile birlikti görülenmide ve barsak enfeksiyonu (gastroenterit), baş ağrısı, aşırı terleme (hiperhidroz), deriduyarlılığında azalma (hipoestezi), grip (influenza), uykusuzluk (insomnia), kas spa zmı, kasincinmesi, burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), burun mukozasının iltihabı (nazo farenjit),bulantı, boyun ağrısı, şişlik (ödem), el, ayak ve bileklerde şişlik (periferik ödem), o ta kulakiltihabı (otitis media), uvuzlarda ağrısı, çarpıntı, boğaz ağrısı (faringolaringeal ağrı), ol; ığanüstüsık idrara çıkma durumu (pollakiüri), ateş (pireksİ), yanak/alında baskı hissi (sinüzit), sinüstıkanıklığı, sersemlik (somnolans), hızlı kalp atışı (taşikardi), üst solunum yolu enfecsiyonu,idrar yolu enfeksiyonu, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi duygusu (Vertigo),viral enfeksiyonlar, görme bozukluğu.
Valsartan/ hidroklorotiyazid ile gözlenmemekle birlikte aşağıdaki muhtemeleıiı ciddi istenmeyen etkiler tek başına valsartan ya da hidroklorotiyazid içeren diğer ilaçlarlabildirilmiştir.

ValsartanYaygın olmayan:

* Karın ağrısı
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi dönme duygusu (vertigo)

Bilinmiyor:

• Kanda hemoglobin ve kırmızı kan hücresi azalması (şiddetli olgularda anemiye yolaçabilir) sıra dışı kanama ya da berelenme (trombositopeni),
• Döküntü, kaşıntı ile birlikte ateş, eklem ağrısı, lenf nodüllerinde şişlik ve/veya g|ip benzerisemptomlar (serum hastalığı dahil olmak üzere diğer hipersensitivite/alerji reaksiyonları),
• Kas spazmları, anormal kalp ritmi (serum potasyum düzeyi artışı)
• Mor-kırmızı noktalar, ateş, kaşıntı (vaskülit)
• Karaciğer enzimleri değerlerinde yükselme,
• Döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, yüz, dudak, dil ya da boğazda şişlik, nefes ye yutmagüçlüğü (anjiyoödem) ile birlikte alerjik reaksiyonlar
• Döküntü, kurdeşen (kaşıntı),
• İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek yetmezliği)
• Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremı).
Çalışma ilacıyla nedensel ilişkisinden bağımsız olarak hipertansİf hastalarda klinik çjalışmalar sırasında aşağıdaki olaylar gözlenmiştir: Artralji, asteni, sırt ağrısı, ishal, baş dön [nesi, başağrısı, uykusuzluk, libido azalması, mide bulantısı, ödem, farenjit, rinit, sinüzit, üst [solunumyolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar.

Hid ro klo rotiyazid

Çok yaygın:

• Kanda lipid (yağ) düzeyi artışı (hiperlip idemi)

Yaygın:

• Kanda magnezyum düzeyi azalması (hipomagnezemi), kanda ürik asit düzeyi artışı(hiperürisemi)
Baş dönmesi, ayakta dururken baygınlık (ortostatik hipotansiyon)
İştah azalması, hafif bulantı, kusma,
Kaşıntılı ya da diğer döküntü tipleri (ürtiker)
Ereksiyon sağlanamaması ya da sürdürülememesi (empotans)
Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).

Seyrek:

• Deride mor lekeler (trombositopeni, purpura belirtisi olabilir)
• Bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı gibi gastrointestinal bozukluklar, sık idrarâ çıkma,susuzluk, kas güçsüzlüğü ve titremesi (hiperkalsemi belirtisi olabilir), kan ve idrarca şekerdüzeyi artışı (hiperglisemi, glikozüri),
• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, depresyon, karıncalanma ya da ]pissizlik(parestezi),
Görme bozukluğu,
Şiddetli ve sürekli kusma, ishal, düzensiz kalp atımı (aritmi belirtisi olabilir)
Karında rahatsızlık, kabızlık ya da ishal Derinin güneşe karşı duyarlılığında artış (fotosensitivite),
Göz ve deride sararma (kolestaz ya da sarılık),

Çok seyrek:

• Ateş, boğaz ağrısı, sık enfeksiyon (agranulositoz belirtisi olabilir), ateş, boğaz ağrılı ya daağızda ülser (lökopeni belirtisi olabilir), güçsüzlük, berelenme ve sık enfeksiyon
(pansitopeni, kemik iliği depresyonu belirtisi olabilir), soluk deri, yorgunluk, ne|fes darlığı, koyu renk İdrar (hemolitik anemi belirtisi olabilir),
Deri döküntüsü ve/veya nefes darlığı (hipersensİtivite reaksiyonu belirtisi olabil r) Konfİizyon, yorgunluk, kas titremesi ve spazmı, hızlı soluk alma (hipokloreır ik alkalozbelirtisi olabilir),
• Şiddetli karın ağrısı (pankreatit belirtisi olabilir)
• Döküntü, mor-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (nekrotizan vaskülit belirtisi olabi lir), yüzdedöküntü, eklem ağrısı, kas bozukluğu, ateş (Sistemik Lupus Eritematozus belirtisi olabilir),

Bilinmiyor:

• Gözde yüksek basınç nedeniyle görme kaybı ya da gözde ağrı (akut dar açılı glokom),
• Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz ya da ağızda, deride soyulma, atej (ToksikEpidermal Nekroliz, eritema multiforme belirtileri olabilir)
• Kas spazmı
• İdrar çıkışında önemli düzeyde azalma (böbrek bozukluğu/yetmezliği belirtisi),
• Ateş (pireksi), güçsüzlük (asteni)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşı, ^şırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. WANSAAR PLUS'ın saklanması

WANSAAR PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız,


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra WANSAAl\ PLUS'ı kullanmayınız.


PLUS'ı

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz WANSAAR kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul

Üretim yeri :

Pharmact i ve İ laç S an. ve Tic. A. Ş.
Atatürk Mah., Fatih Blv., No:32 ÇOSB - Çerkezköy/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 23.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.


9/9

İlaç Bilgileri

Wansaar Plus 160/12.5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Valsartan, Hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.