Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lipolin 600mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Diğer » Çeşitli Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Tioktik Asit

KULLANMA TALİMATI

LİPOLİN 600 mg Film Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

Her tablet 600 mg alfa lipoik asit içerir.

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktor muza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozufy dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L LİPOLİN nedir ve ne için kullanılır?


2. LİPOLİNTi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerLİPOLİN nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.LİPOLİN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. LİPOLİN nedir ve ne için kullanılır?

LİPOLİN, etkin madde olarak 600 mg alfa-lipoik asit içeren film kaplı tabletlerdir.
r. Alfa-li bazı şı sinir

Alfa-lipoik asit, sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri grubunda yer almaktadi lipoik asit, vücut metabolizması sırasında oluşan bir maddedir ve vücudun belmetabolik işlevleri üzerine etkiye sahiptir. Ayrıca, zararlı parçalanma ürünlerine kalrıhücrelerini koruyucu özelliklere (anti-oksidatif) sahiptir.
LİPOLİN, 50 tablet içeren, polietilen kapaklı amber renkli cam şişelerde ve kutusunda sunulmaktadır. LİPOLİN, şeker hastalığında (diyabet) diyabetik nöropati adı verilen, < çevreselsinir hasarına bağlı olarak vücudun uç bölgelerinde ortaya çıkan ağn, his kaybı, kuvv ;t kaybıgibi belirtilerin tedavisinde kullanılır.

2. LİPOLİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

LİPOLİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Alfa-lipoik asit veya LİPOLİN'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi bi|ine karşı aşırı duyarlılığınız varsa.
18 yaşından küçükseniz.

LİPOLİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

LİPOLİN kullanımından sonra, idrarınızın kokusu farklı olabilir ancak bunun klinik (Jlarak önemi yoktur.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

LİPOLİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

aldıktan

Süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanmayınız. Bu tür yiyecek ve içecekleri LİPOLİN en az yarım saat sonra alınız.
Düzenli olarak alkol tüketimi, şeker hastalığındaki sinir hasarına bağlı şikayetlerin ortaya çıkması ve ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle LİPOLİN ile tedavidebaşarıyı azaltır. Tedavi süresince ve tedaviye ara verildiğinde alkolden uzak durunuz

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde LİPOLİN doktor talimatı doğrultusunda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


urulup
veya

Alfa-lipoik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin durd durdurulmayacağma ya da LİPOLİN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağmştedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

LİPOLİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

karşı
aniz.

LİPOLİN laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlen intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa ge
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu ıhiktar, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için bir risk oluşturmaz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 400 mg/kg'dan daha az propilen glikol ihtiva eder. Bu dozda pıopilen glıkole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

aç) etkisi

LİPOLİN ile birlikte kullanıldığında Sisplatin'in (kanser tedavisinde kullanılan bir i] azalabilir.

rmç eriğinden in toplamgnezyum

Metal içeren ürünler (demir preparatları, magnezyum preparatları ve kalsiyum i dolayı süt ürünleri) ile beraber LİPOLİN'i aynı anda kullanmayınız. Eğer LİPOLİN'günlük dozunu kahvaltından 30 dakika önce alınmışsanız, demir ve/veyapreperatlarım Öğlen veya akşam alınız.
İnsülin ve/veya diğer oral antidiabetik ilaçların (seker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) kan şekerini düşürücü etkisi artabilir. LİPOLİN ile beraber bu ilaçlan almanız gere kiyor isekan şekerinizi düzenli ölçünüz/ölçtürünüz. Kan şekerinin düşmesine bağlı gözlenebi ecek baş
işmesıne
ilaçlann

dönmesi ve halsizlik gibi bulgular olursa doktorunuza danışınız. Kan şekerinizin d bağlı belirtilerden kaçınmak için doktorunuzun talimatları doğrultusunda budozlarının azaltılması gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. LİPOLİN nasıl kullanılır?

LİPOLİN daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusun|a emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe: Sabahları kahvaltıdan 30 dakika önce, günde bir tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

LİPOLİN film kaplı tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda su ile mide boşken alınjnalıdır. Aynı zamanda gıda alımı alfa-lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu nedenle, özellik e mideboşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır.
Dİyabetik nöropati kronik bir hastalık olduğu için, LİPOLİN'i yaşam boyu kullanmanız gerekebilir. Hastalığınızın durumuna göre buna doktorunuz karar verecektir.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanım:

Çocuklara ve adölesanlarda LİPOLİN'in uygulaması ile ilgili klinik deneyim yoktur. Dolayısıyla ürün çocuklarda ve adölesanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda (>65 yaş) özel çalışma yürütülmemiştir.

Özel kullanım durumları:Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer LİPOLİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla LİPOLİN kullandıysanız:

Aşın doz kullanımında mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı gözlenebilir.
Tek tük bildirilen vakalarda, özellikle alkol ile birlikte ağız yolundan 10 gramdan daha fazla alfa-lipoik asit alınmasından sonra, ciddi, bazen hayatı tehdit edebilecek zehirlenme belirtileri(vücutta yaygın kasılmalarla seyreden nöbetler, kanda asidozun eşlik ettiği asidbazdengesizliği ve/veya kan pıhtılaşma bozukluğu gibi) görülmüştür. Bu nedenle,LİP OLİN ile
kilogram

aşın doz (örn. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücut ağırlığına göre
başına 50 mg'dan daha fazla alfa-lipoik asit alınması) şüphesi bile, acil hastaneye yatırılmayı ve zehirlenmeyi tedavi edecek standart girişimlerin (örn. mide yıkanması, akt |f kömürverilmesi, vs) başlatılmasını gerektirir.
Herhangi bir zehirlenme belirtisinin tedavisi modem yoğun bakım prensip]erir|e dayalı olarak,belirtilere yönelik olmalıdır.

LİPOLİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya et zaçı ile konuşunuz.LİPOLİN'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..LİPOLİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan LİPOLİN'i almayı kesmeyiniz. Aksi taktirde rahats|zlığınız şiddetlenebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LİPOLİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan İletkileri olabilir.
Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor)
Olası yan etkiler:
Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı
Çok Seyrek: Kusma, mide ağrısı, bağırsak ağrısı ve diyare Aşın duyarlılık reaksiyonları:
Çok seyrek: Deri döküntüsü, ürtiker ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar
Sinir sistemi hastalıkları Yaygın: Baş dönmesi
Çok Seyrek: Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Çok seyrek: Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan şeker düzeyinde düşme ve buna hipoglisemi semptomları (halsizlik, terleme, baş ağrısı ve bulanık görme) görülebilir

bağlı

İlave tedbirler:

Yukarıdaki yan etkilerden biri görülürse, ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumun ciddiyetim değerlendirecek ve gereönlemlere karar verecektir.DERHAL ı:irse ilaveBir alerjik reaksiyonun ilk semptomları görüldüğünde, ilacı almayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz.DERHALEğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsan^, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. LİPOLİN'in saklanması


LİPOLİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LİPOLİN'i kullanmayınız.Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LİPOLİN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

İmal yeri :

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı i3.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.İlaç Bilgileri

Lipolin 600mg Film Tablet

Etken Maddesi: Alfa Lipoik Asit

Atc Kodu: A16AX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Lipolin 600mg Film Tablet-KUB
 • Lipolin 600mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.