Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ventolin Nebules 2.5mg/2.5ml Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Sistemik Adrenerjikler » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamol

KULLANMA TALİMATIVENTOLIN nebules 2.5 mg /2.5 mİ Ağızdan solunarak alınır.

Etkin maddeler:Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır?


2. VENTOLIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VENTOLIN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VENTOLIN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır?

VENTOLIN selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir. VENTOLİN nebüller normal serum fizyolojik içindesalbutamol çözeltisi içeren plastik ampullerdir. Her nebül 2.5 ml çözelti içerir. Nebüllerin içindebulunan sıvı haldeki VENTOLIN nebülizör adı verilen cihaz yardımıyla buhar haline getirilir.Ağızdan solunarak akciğerlere çekilen VENTOLIN hava yollarını genişleterek daha kolay nefesalıp vermenizi sağlar.
• Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
• Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
• Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcıilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.

2. VENTOLIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerVENTOLIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer salbutamole veya VENTOLIN'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjinizvarsa,
• VENTOLIN erken doğum tedavisi için uygun değildir. VENTOLIN preparatları düşüktehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

VENTOLIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımımartırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
• Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
• VENTOLIN sadece inhalasyon yoluyla kullanılmalıdır; ağız yoluyla solunmalı ve enjekteedilmemeli ya da yutulmamalıdır.
• Eğer VENTOLIN ile evde tedavi görüyorsanız, ilaçtan sağladığınız fayda veya etki süresiazalırsa ilacınızın dozunu veya doz sıklığını artırmayınız, doktorunuza danışınız.
• VENTOLIN kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bunedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
• VENTOLIN kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yolaçabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve VENTOLIN aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalpatışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler farkederseniz doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamileyseniz VENTOLIN'i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi isekullanınız.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Araç ve makine kullanımı

VENTOLIN'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Araç ya da makine kullanımı sırasında nebulizer kullanılmamalıdır.

VENTOLIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VENTOLIN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VENTOLIN'i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. VENTOLIN nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Başlangıç dozu nemli inhalasyon yoluyla 2.5 mg'dir. Doz 5 mg'a kadar çıkarılabilir.
Tedavi günde 4 kez tekrarlanabilir.
Çok ağır hava yolu tıkanması olan yetişkinlere hastanede çok sıkı medikal gözetim altında günde 40 mg'a kadar yüksek dozlar uygulanabilir.
Ventolin günün herhangi bir saatinde, aç ya da tok kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

VENTOLİN hekim gözetimi altında nebülizör adı verilen cihaz ile kullanılmak içindir.
Çözeltiyi enjekte etmeyiniz veya içmeyiniz
VENTOLİN seyreltilmeden kullanılır ancak uzun sürede (10 dakikadan uzun) verilmesi gerekli ise serum fizyolojik ile seyreltilir.
İlacınız nebülizör yardımıyla buhar haline getirilir. Aerosol yüz maskesi, T parçası veya soluk borusunun içine yerleştirilen tüp yardımı ile buhar ağızdan solunarak akciğerlere çekilir.
Aşırı doz yan etkilere yol açabileceğinden doz veya uygulama sıklığını doktorunuza danışmadan artırmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

18 aylıktan küçük çocuklarda VENTOLIN'in klinik etkisi belirsizdir.

Yaşlılarda kullanım:

İleri yaştaki hastalarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Eğer VENTOLIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOLIN kullandıysanız:

VENTOLIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.VENTOLIN'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VENTOLIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Alerjik reaksiyonlar

(10.000 hastanın birinden az görülebilir)
Eğer alerjik bir reaksiyon yaşıyorsanız Ventolin Nebules almayı durdurunuz ve derhal bir doktora başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen,yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesive yere yığılma.

Yaygın görülen yan etkiler

• Titreme, baş ağrısı
• Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)

Yaygın olmayan görülen yan etkiler

• Çarpıntı
• Ağız ve boğaz iritasyonu
• Kas krampları

Seyrek görülen yan etkiler

• Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
• Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahilkardiyak aritmiler)
• İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
• Kanda laktik asit düzeyi artışı
• Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırı duyarlılık(hipersensitivite) reaksiyonları
• Aşırı hareketlilik

Bilinmiyor

• Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. VENTOLIN'in saklanması

VENTOLIN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


VENTOLIN'i 30 oC'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
VENTOLİN'i kutuda folyo paketinde saklayınız. Folyoyu açtıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENTOLIN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 l.Levent / İSTANBUL

Üretici:


GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd., Avustralya

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır


5

İlaç Bilgileri

Ventolin Nebules 2.5mg/2.5ml

Etken Maddesi: Salbutamol

Atc Kodu: R03CC02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ventolin Nebules 2.5mg/2.5ml-KUB
 • Ventolin Nebules 2.5mg/2.5ml-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ventolin Nebules 2,5ml 20 Doz
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.