Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Befron 100 Mg/5ml Süspansiyon Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » İbuprofen

KULLANMA TALİMATIBEFRON 100 mg/5 mİ süspansiyon

Ağız yoluyla alınır.
•

Etkin madde:

ibuprofen'dir.
Her 5 ml'lik ölçek, 100 mg ibuprofen içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Sitrik asit monohidrat, Sodyum sitrat dihidrat, Sodyum benzoate,Asesülfam-K, Sorbitol, Xantham Gum, Tween 80, Aerosil, Rafine şeker, Brillantmavisi, Allura kırmızısı, Üzüm aroması, Deionize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L BEFRON nedir ve ne için kullanılır?


2.BEFRONfu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleru kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BEFRON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BEFRON}un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. BEFRON nedir ve ne için kullanılır?

• BEFRON, eflatun-mor renkli, karakteristik kokulu viskoz süspansiyondur.
• BEFRON, 100 ml'lik bal renkli cam şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır.
• BEFRON'un etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroidantiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç sınıfına aittir.
• BEFRON bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak,
- 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıylakısa süreli olarak,
- Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı (juvenil artrit) belirtilerinin tedavisi.

2. BEFRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerBEFRON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Çocuğunuz ibuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırıduyarlı (alerjik) ise,
- Çocuğunuz daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ'lere karşı, astım, buruniltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyse,
- Çocuğunuz sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veyadelinmesi geçirdiyse,
- Çocuğunuzun tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsakhastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıkları varsaya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse,
- Çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği var ise,
- İbuprofen kullanırken çocuğunuzda mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon)oluşur ise,
- Çocuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği var ise,
- Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği (glomerüler fıltrasyon<30ml/dk) var ise,
- Çocuğunuzda kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
- Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesiameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde BEFRON kullanılmamalıdır.

BEFRON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ,

Eğer;
- Çocuğunuz astım hastası ise, veya daha önce astım geçirdiyse; bronşlarda spazma yolaçabilir,
- Çocuğunuz önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsakhastalıkları geçirdiyse; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
- Çocuğunuzda böbrek hastalığı varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir.İbuprofen ve benzeri NSAİİ'leri uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulmarisld, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADEinhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
- Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa,
- Çocuğunuzda kalp hastalığı varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitlibölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
- İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında,kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkilibulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bugibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şekerhastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.
- İbuprofen ve benzeri NSAİİ'ler uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, çocuğunuz öncedenbu türlü bir hastalık geçirmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama vedelinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önceböyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek İlaç dozlannda ve tedavisüresi uzadıkça artmaktadır.
- Çocuğunuzun vücudunda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorabaşvurunuz,
- Çocuğunuzda üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı vekusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir türbeyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
- Çocuğunuzun cildinde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.
Diğer NSAİİ'ler ile olduğu gibi, BEFRON infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.
Çocuğunuzun hastalığının belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

BEFRON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

BEFRON'u çocuğunuza aç kamına biraz su ile verebilirsiniz. Ancak az sayıda hastada BEFRON ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer çocuğunuzda böyle birdurum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.
BEFRON ile birlikte alkol kullanılması önerilmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğin 1. ve 2. üç aylık döneminde, çok gerekli olmadığı sürece ibuprofen kullanılmamalıdır.
Hamileliğin son üç ayında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BEFRON'un emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

BEFRON, sersemlik, rehavet, yorgunluk ve görme bozuklukları gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkiler görülürse, hastalar araç ve makine kullanmamaları konusundauyarılmalıdırlar.

BEFRON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her bir ölçeğinde (5 mL) 1600.0 mg şeker ve 1500.0 mg sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı duyarlılığı olduğusöylenmişse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Sorbitol zamanzaman midede huzursuzluk ve ishale neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, BEFRON tedavisinde iken, çocuğunuz için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:
- Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunlarınatılımlan azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
- Yüksek tansiyon ilaçlan; tansiyon düşürücü etki azalabilir.
- NSAİİ'ler, ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve diüretikler gibi yüksek tansiyontedavisinde kullanılan ilaçlann etkisini azaltabilir. Diüretikler aynca, NSAİİ'lerinneffotoksisite (böbrekler üzerine zararlı etki) riskini artırabilir.
- Kolestiramin: İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin mide-bağırsak kanalındaki emilimini azaltabilir. Fakat klinik önemi bilinmemektedir.
- Sülfonilüre: NSAİİ'Ier sülfonilüre tedavilerini potansiyalize edebilirler. Sülfonilüretedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi raporedilmiştir.
- Mifepriston: NSAİİ'lerin prostaglandin etkiyi ters yönde etkileme Özellikleri sebebiyle,teorik olarak ilacın etkililiğinde azalma olabilir. Sınırlı kanıt, prostaglandin ile NSAli'lerinaynı gün birlikte uygulanmasının, mifepriston veya prostaglandinin servikal olgunlaşmaveya uterus kontraktilitesi (rahmin kasılması) üzerindeki etkilerini olumsuz etkilemediğinive hamileliğin medikal termİnasyonunun (tıbbi olarak sonlandınlması) klinik etkililiğinidüşürmediğini göstermektedir,
- CYP2C9 inhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapanproteinleri durduran ilaç grubu): İbuprofenin, CYP2C9 inhibitörleri ile birlikteuygulanması, ibuprofene (CYP2C9 enzimlerini etkileyen madde) maruziyeti arttırabilir.Vorikonazol ve flukonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar, CYP2C9 inhibitörleri) ileyapılan bir çalışmada, yaklaşık %80-100 oranında artmış bir S(+)-ibuprofen maruziyetigösterilmiştir. Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol gibigüçlü CYP2C9 inhibitörleri ile birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunundüşürülmesi düşünülmelidir.
- Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.
- Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklannın faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombositajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektifserotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin);NSAİİ'ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskiniarttırabilirler.
- Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.
- Ginkgo biloba bitkisel özütü; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
- İdrar söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğuriski artabilir.
- Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçlarınkan düzeyleri artabilir.
- Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
- Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riskivardır.
- Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NS Ali'ler; örn., aspirin, naproksen,selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİİ'nin birlikte kullanılmasındankaçınılmalıdır.
- Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
- Lityum tuzlan (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklemhastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir.NSAİİ'ler, metotreksatın tubular sekresyonunu (idrara atılmasını) engelleyebilir vemetotreksatın klerensini (temizlenmesini) düşürebilir.
- Mifepriston (düşük ilacı); ilacın etkililiğinde azalmaya neden olabilir.
- Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.
- Takrolimus; NSAİİ'ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerindeartış olabilir.
- Tiklopidin ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Zidovudin; NSAİİ'ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir.Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanamanındurmaması sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskindeartışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.
Eğer çocuğunuzda reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BEFRON nasıl kullanılır?

BEFRON'u çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda doktorunuzun talimatlarım izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Çocuklar


BEFRON'un olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg'dır. Bu dozlar, süspansiyon aşağıdaki gibi verilerek sağlanabilir:
- 6 ay-lyaş: Günde üç defa 2.5ml (yarım ölçek-çocuğunuzun 7 kg'dan ağır olmasıkoşulu ile)
- 1-2 yaş: Günde üç-dört defa 2.5 mİ (yarım ölçek)
- 3-7 yaş: Günde üç-dört defa 5 mİ (bir ölçek)
- 8-12 yaş: Günde üç-dört defa 10 mİ (iki ölçek)
Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadarverilebilir.

Yetişkinler


Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg'dır (günde üç defa 4-6 ölçek). Bazı hastalarda 600-1200 mg/gün dozunda idame edilebilir.
Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg'ı geçmemelidir.
Ancak gerektiğinde, doz 3200 mg'a yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

BEFRON, aç kanna biraz su ile verilebilir. Ancak az sayıda hastada BEFRON ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktaryiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.
BEFRON alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanımı:

BEFRON böbrekleri ve karaciğeri normal çalışan yaşlılarda, doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Ancak yaşlılardaki dozajda dikkatli olunmalıdır. Endüşük etkin doz olası en kısa süreyle kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı:Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği:

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü BEFRON gibi NSAİflerin kullanımı böbrek fonksiyonlarındabozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı veböbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Eğer BEFRON'un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla BEFRON kullandıysanız

Reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız.

BEFRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.BEFRON kullanmayı unutursanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı veriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınızşekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.BEFRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar BEFRON kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece çocuğunuz kendisini daha iyi hissettiği için tedaviye son vermeyiniz.BEFRON almayı zamanından önce keserseniz, çocuğunuzun hastalığı daha da kötüleşebilir.
Hastalığın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.
Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BEFRON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, BEFRON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Spesifik olmayan alerjik reaksiyon (Döküntü veya kaşıntı)
- Anafilaksi - Nefes darlığı veya yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde veya boğazdakaşıntılı döküntü ve/veya şişkinliğe sebep olabilecek ciddi alerjik reaksiyon
- Astım - Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yoluiltihaplanması
- Ağırlaşmış Astım - Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabileceksolunum yolu iltihaplanmasının ağırlaşması
- Bronkospazm - Ciğerlerde, nefes almayı zorlaştırıcı geçici solunum yolu darlığı
- Dispne - Nefes almada zorluk
- Kaşıntı (pruritus)
- Deri üzerindeki kırmızı veya mor lekeler (purpura)
- Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşın duyarlılık(anjiyoödem)
- Steven-Johnson sendromu - Deri üzerinde veya ağız yüzeyinde, acı veren, kırmızı veyamor döküntü ve kabanklığa sebep olan hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon
- Ağızda ve vücudun diğer alanlannda su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerdekırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
- Deride İçi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi birhastalık (toksik epidermal nekroliz)
- Kurdeşen (ürtiker)
- Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun BEFRON'a karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veyaçocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.
- Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği
- Soğuk algınlığı veya boğaz ağrısına neden olabilecek, beyaz kan hücrelerinin sayısındaaşın azalma (agranülositoz)
- Aplastik anemi - kan hücreleri sayısında ciddi azalma (kırmızı kan hücreleri, beyaz kanhücreleri ve/veya kan pulcuklan) - Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması
- Kemik iliği baskılanması - Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması
- Hemolitik anemi (bir tür kansızlık) - Kırmızı kan hücrelerinde artan bozulma nedenliyorgunluk hissi
- Kan pulcuklannın kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu) ~Kanamaya yatkınlığın artması, morlukların görülmesi
- Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
- Kanda nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni) - Vücudunenfeksiyon ile mücadele yeteneğinde azalma
- Trombositopeni (Kanda, kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit-kan pulcuğu sayısındaazalma) - Kanama, morlukların görülmesi
- Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)
- Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)
- Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)
- Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu, vıcık vıcık, yapışkan dışkı (melena)
- Pankreas iltihabı (pankreatit)
- Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit) - Mide yanması
- Kan kusma veya kahve telvesi renginde veya kıvamında kan tükürme (hematemez)
- Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)
- Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi - Karında şiddetli kramp,ishal
- Karaciğer iltihabı (hepatit) - Sarılık
- Akut böbrek bozukluğu - Sersemlik, idrar oluşmaması
- Üre ve benzeri azotlu maddelerin kanda birikmesi (azotemi) - Bilinç bulanıklığı
- İdrarda kan bulunması (hematüri)
- Kreatinin maddesinin böbreklerden atı lımının azalması (kreatinin klerensinin azalması)
- Hematokrit azalması (kırmızı kan hücre sayısında azalma) - Halsizlik
- Aseptik menenjit (mikropsuz beyin zan iltihabı)
- Gastrointestinal perforasyon (mide ve bağırsaklarda delinme)
Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kulak çınlaması (tinnitus)
- Kanda eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında artma (eozinofıli)
- Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)
- Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
- Görme bulanıklığı
- Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)
- Görme değişiklikleri
- Duymada azalma
- Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
- Burun kanaması (epistaksis)
- Rinit (nezle, grip)
- Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
- Mide ülseri (gastrik ülser)
- Sanlık
- Hemoglobin azalması ve anormal karaciğer fonksiyon testi
- Depresyon
- Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)
- Uyuşma (parestezi)
- Uykululuk hali (somnolans)
- Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit), bulanık görme
- İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
- Duyma zorluğu
- Çeşitli formlarda toksik böbrek bozukluklan (interstisyel nefrit ve neffotik sendrom dahil).
BEFRON gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunabilir.
Seyrek olarak BEFRON ile kan bozukluklan ve böbrek problemleri oluşabilir.
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Döküntü
- Kaşıntı
- Ödem (sıvı birikimine bağlı deri altında oluşabilecek şişlik)
- Yorgunluk
- Sıvı tutulması
- İştah azalması
- Sinirlilik
- Baş dönmesi (sersemlik hali)
- Baş ağnsı
- Bulantı
- Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağn)
- Mide yanması
- Hazımsızlık (dispepsi)
- Kusma
- Kann (abdominal) ağnsı/rahatsızlığı
- İshal (diyare)
- Kabızlık (konstipasyon)
- Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
- Ağızda veya boğazda geçici yanma hissi.
Bunlar BEFRON'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.5. BEFRON'un saklanması

BEFRON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C 'in altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEFRON'u kullanmayınız.


Eğer üründe/ambalajmda bozukluklar fark ederseniz BEFRON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim Yeri:


NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


9


İlaç Bilgileri

Befron 100 Mg/5ml Süspansiyon

Etken Maddesi: Ibuprofen

Atc Kodu: M01AE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Befron 100 Mg/5ml Süspansiyon-KUB
 • Befron 100 Mg/5ml Süspansiyon-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Befron 100 Mg/5ml Süspansiyon
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.