Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Melenda 5 Mg/basiş Oral Solüsyon-kt Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Diğer » Memantin

KULLANMA TALİMATI

MELANDA® 5 mg/basış Oral Solüsyon Ağızdan alınır.

• Etkin Madde:

Pompaya her bir basışta 0.5 mİ (0.5g)'sinde; 5 mg memantin hidroklorür (4.16 mg memantine eşdeğer) içeren çözelti akar.

• Yardımcı Maddeler:

Sorbitol (E 420), potasyum sorbat, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınızDaha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


• kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MELANDA nedir ve ne için kullanılır?


2.MELANDAkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MELANDA® nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.MELANDA® 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MELANDA® nedir ve ne için kullanılır?

/gv *
MELANDA 5 mg/basış oral solüsyon, renksiz, berrak ve kokusuz çözelti şeklindedir. 100 g'lık kahverengi cam şişede piyasaya sunulmaktadır.
MELANDA®, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.
Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyansında rol oynarlar. MELANDA® NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. MELANDA®, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

2. MELANDA®'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MELANDA®'yı kullanmadan önce aşağıdaki bölümleri okumanız ve olabilecek herhangi bir sorunuzu doktorunuzla görüşmeniz önemlidir. Bakıcınızdan doktorunuzla görüşme konusunda yardım isteyebilirsiniz.

MELANDA®'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

MELANDA®^1

Eğer;
• Epileptik (sara hastalığı) nöbet hikayeniz var ise,
• Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) şikayetiniz var ise.
Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve MELANDA®'nm klinik yaran doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.
Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.
Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz için kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMD A -antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.
MELANDA , çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MELANDA®'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlanmn zayıflığı) durumunuz veya şiddetli üıiner sistem enfeksiyonunuz (idrar yolu iltihabı) varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MELANDA® kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.
(S)
Aynca; MELANDA reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

MELANDA®'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse MELANDA® oral solüsyonu kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmoFden daha az (2 mg) potasyum içerir yani esasında “potasyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri MELANDA® ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:
• Amantadin (Parkinson ve viral hastalıkların tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz amaçlı kullanılır), dekstrometorfan (soğuk algınlığında öksürük ve nezleye karşı kullanılır)
• Dantrolen, baklofen (merkezi kas gevşeticiler)
• Simetidin (ülser tedavisinde kullanılır), ranitidin (ülser tedavisinde kullanılır), prokainamid (kalp ritmini düzenleyen bir ilaçtır), kinidin (kalp ritmini düzenleyen bir ilaçtır), kinin (sıtma tedavisinde kullanılır), nikotin (sigara bırakma preparatlannın içeriğinde bulunur)
• Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon) (idrar söktürücü)
• Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)
• Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)
• Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
• Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi parkinson tedavisinde kullanılan maddeler)
• Nöroleptikler (zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
• Oral antikoagülanlar(kan sulandırıcı ilaçlar)
Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu MELANDA® kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MELANDA® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MELANDA®'yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen MELANDA® dozu günde bir kez dört tam basışla elde edilen çözelti miktarına eşdeğer 20 mg'dır. Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır:
1. hafta
1 tam basış
2. hafta
2 tam basış
3. hafta
3 tam basış
4. hafta ve sonrası
4 tam basış
Olağan başlangıç dozu, ilk hafta için, günde bir kez bir tam basıştır (1x5 mg). ikinci hafta bu doz, günde bir kez iki tam basışa (1x10 mg) ve üçüncü hafta günde bir kez üç tam basışa (1x15 mg) artırılır.
Dördüncü haftadan itibaren önerilen doz, günde bir kez dört tam basış (1 x 20 mg) şeklindedir.

Tedavi süresi:

(S)
MELANDA 'yı size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

MELANDA günde bir kez ağızdan alınır. Oral solüsyon her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral solüsyon, yiyecekle veya yiyecek alımından bağımsız olarak alınabilir.
Ürünün hazırlanması ve kullanımına ilişkin detaylı bilgi için bu kullanma talimatının sonuna bakınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg'dır (dört basışa eşit olan 2.0 mİ çözelti).

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer M E LA NDA'n ı n etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MELANDA® kullandıysanız:

- Genel olarak, çok fazla MELANDA® kullanmak sizde herhangi bir zarar oluşturmamalıdır. “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde belirtilen sorunları artmış olarak yaşayabilirsiniz.
- MELANDA®'dan aşın doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

MELANDA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MELANDA®'yı kullanmayı unutursanız

MELANDA® dozunuzu almayı unuttuğunuzu farkederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

.

MELANDA® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MELANDA®'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):


Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, karaciğer fonksiyon testlerinde artış, sersemlik, denge bozuklukları, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon, aşın duyarlılık.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):


Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfuzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az):


Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):


Pankreasın iltihaplanması, karaciğerin iltihaplanması(hepatit) ve psikotik reaksiyonlar
Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. MELANDA® ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MELANDA®'nın saklanması

MELANDA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Karton ve şişe etiketi üzerinde basılı son kullanma tarihinden sonra M ELA NDA'yı kullanmayınız.


Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade eder.
Şişe açıldıktan sonra, 3 ay içinde tüketilmelidir.
Ürün, sadece dikey durumda tutulmalı ve taşınmalıdır.

Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Dilaver Sokak No:4
34418 Oto Sanayi-4.Levent/İstanbul

Üretim Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


Pompanın doğru şekilde kullanılması için talimatlar

:
Çözelti şişesinden veya pompadan direkt olarak ağzınıza dökmeyiniz ve basmayınız. Ölçeceğiniz dozu, pompa kullanarak, bir bardak suya alınız.
Dozlama pompasının kullanımı:
Dozlama pompasının başı iki pozisyonda bulunur ve çevirmek kolaydır:
saat yönünün tersinde (açık durum) saat yönünde (kilitli durum)
Dozlama pompasının başı kilitli durumda iken aşağı bastırılmamalıdır. Çözelti sadece açık durumda iken alınabilir.

Dozlama pompasının kullanıma hazırlanması:

Kilidi açmak için, dozlama pompasının başını, ok yönünde, daha fazla dönmeyinceye kadar (yaklaşık olarak, bir dönüşün sekizde biri) çeviriniz (Şekil 1).
Dozlama pompası bundan sonra kullanıma hazırdır.

Şekil 1.

İlk defa kullanılacağı zaman, dozlama pompası doğru miktarda oral çözelti vermez. Bu nedenle, şişeyi hafif eğik bir şekilde tutarak, dozlama pompasının başına, ardarda beş defa tam olarak bastığınızda, pompa kullanıma hazır hale gelecektir (Şekil 2).

Şekil 2.

Bu şekilde 5 defa basma ile alınan çözelti, kullanılmadan atılır. Bir dahaki seferde, dozlama pompasını tam olarak bastırdığınızda doğru dozu alabilirsiniz (Şekil 3).

Şekil 3.

Dozlama pompasının doğru kullanımı:
Şişe hafif eğik bir şekilde elde tutularak kullanılmalıdır. Pompa ağzının altına, bir miktar su içeren bardak tutarak, dozlama pompasının başına sıkı ama sakin ve kararlı bir şekilde (çok yavaş olmamalı) basınız (Şekil 4).

Şekil 4.

Dozlama pompasının başı, daha sonra serbest bırakılabilir ve bir dahaki dozlama işlemi için hazırdır.
Dozlama pompası, sadece, MELANDA çözeltisi ile kullanılabilir, diğer maddeler ve kaplar için uygun değildir. Melanda dozlama pompasım şişeden çıkarmayınız. Eğer pompa kullanım sırasında anlatılan şekilde çalışmaz ise, doktorunuza veya bir eczacıya danışınız. MELANDA'yı kullandıktan sonra dozlama pompasını saat yönünde kilitleyiniz.

İlaç Bilgileri

Melenda 5 Mg/basiş Oral Solüsyon-kt

Etken Maddesi: Memantin Hidroklorür

Atc Kodu: N06DX01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.