Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Imuran 50 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Diğer İmmünsupresif Ajanlar » Azathioprine

KULLANMA TALİMATI

IMURAN 50 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin maddeler:

Azatioprin'dir. Her tablet 50 mg azatioprin içerir.

• Yardımcı maddeler:Titanyum dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit.


Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. IMURAN nedir ve ne için kullanılır?


2. IMURAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. IMURAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. IMURAN'm saklanmasıBaşlıklan yer almaktadır.

1. IMURAN nedir ve ne için kullanılır?

IMURAN blister içinde bulunan 50 mg'lık 100 tablet halinde satılmaktadır.
IMURAN immünosüpresif ilaçlar adı verilen grubun bir üyesidir. İmmünosüpresif ilaçlar, bağışıklık sistemini zayıflatır, ancak bu durum, organ nakli yapılan hastalarda veya bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine zarar verdiği bazı hastalıklarda (otoimmun hastalıklarda) istenen bir etkidir.
IMURAN aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Organ nakli yapılan hastalarda, nakledilen organın kabul edilebilirliğini artırmak amacıyla
• Bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine zarar verdiği bazı hastalıkları (otoimmun hastalıklar) tedavi etmek amacıyla
IMURAN'ın kullanıldığı otoimmun hastalıklar aşağıdadır;
• Şiddetli romatoid artrit (iltihaba bağlı eklemlerde şişme ve ağrı)
• Sistemik lupus eritematozus (eklemler, böbrek, deri, kalp, akciğer, damarlar ve hatta beyin dahil birçok organda iltihaba yol açan ve savunma sisteminin kendi sağlıklı vücut hücrelerine zarar verdiği hastalık)
Dermatomiyosit/polimiyosit(iskelet kasında görülen nedeni bilinmeyen iltihabi hastalıklardır, dermatomiyozitte polimiyositten farklı olarak bulgulara deri döküntüleri de dahildir)
Otoimmun kronik aktif hepatit (genelde genç kadınlarda görülen ateş, eklem ağrısı ve deri döküntüsü ile gelişen otoimmun bir hastalıktır)
Pemfıgus vulgaris (deri ve müközalar üzerinde büllerin oluşmasıyla karakterize sebebi bilinmeyen otoimmun bir hastalık)
Poliarteritis nodosa (küçük atardamarların iltihabı ile gelişen zaman zaman ateşin eşlik ettiği damar hastalığı)
Otoimmun hemolitik anemi (Bağışıklık sistemi hücrelerinin alyuvar adı verilen kan hücrelerine zarar verdiği bir hastalık)
Kronik refi-akter idiyopatik trombositopenik purpura (kanda trombosit adı verilen ve pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin sayısında azalma ve mukozalar üzerinde kanama ile gelişen otoimmun hastalık)

2. EMURAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMURAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Azotioprine veya IMURAN'm bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)
• 6-merkaptopurine (6-MP) karşı alerjiniz varsa

IMURAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Tedaviniz süresince doktorunuz sizi yakından izleyecek ve tedavinin ilk 8 haftasında haftada bir tam kan sayımı yaptırmanızı isteyecektir. Eğer yüksek dozda ilaç alacaksanız veya şiddetli böbrek ya da karaciğer bozukluğunuz varsa kan sayımını daha sık yaptırmanız istenecektir. Tedavinizin ilerleyen aşamalarmda ayda bir kez veya en azmdan 3 ayda bir kez tam kan sayımı yaptırmanız gereklidir.
• Tedavi sırasmda herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz, vücudunuzun herhangi bir yerinde kanama veya morluk oluşursa hemen doktorunuza haber veriniz.
• Hipoksantin-guanin-fosforibosiltransferaz eksikliği (Lesch-Nyhan sendromu) olan hastalar, tiopurin metiltransferaz enziminin kalıtsal olarak bulunmadığı bazı kişiler IMURAN'ın etkin maddesi olan azatioprinin bağışıklığı baskılayıcı aktivitesine karşı aşırı derecede duyarlı olabilir. Bu nedenle kan sayımlarınızı düzenli yaptırmanız ve durumunuzdaki değişiklikleri hemen doktorunuza bildirmeniz önemlidir.
• Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuz tedaviye önerilen en düşük dozla başlayacak ve kan değerlerinizi yakından izleyecektir.
• IMURAN ile tedavi edilen hastaların bazılarında kromozom (kalıtsal özellikleri belirleyen
genleri taşıyan cisimcikler) anormallikleri görülmüştür. Kromozomal anormallikler
IMURAN ile tedavi edilen hastalarm çocuklarmm lenfositlerinde (vücudun savunmasmda görev alan beyaz kan hücreleri) de gözlenmiştir. Çok seyrek durumlar dışmda tedavi gören hastalarm çocuklarmda fiziksel bir anormalliğe rastlanmamıştır.
• Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi gören hastalarda bazı kanser türlerinin
gelişme ihtimali vardır. Özellikle birden fazla immünosüpresif ilaç alan hastalarda kanser
riski daha yüksektir. Bu nedenle güneş ve ultraviyole ışınlara maruz kalmamaya özen
gösteriniz, koruyucu giysiler giyiniz ve yüksek koruyucu faktörlü güneş yağı kullanınız.
• Bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerin uygulanması suçiçeği veya zona gibi
enfeksiyonları şiddetli hale getirebilir. Bu nedenle daha önceden bu enfeksiyonları
geçirdiyseniz mutlaka doktorunuza bildiriniz. Eğer geçirmediyseniz bu hastalıkları taşıyan kişilerle temastan kaçmmız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EVniRAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

IMURAN mide bulantısına yol açabilir, bunu engellemek için ilacınızı yemeklerden sonra alınız.

Hamilelik

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalma ihtimaliniz varsa IMURAN kullanmaymız.
• Eşlerden herhangi biri IMURAN kullanıyorsa uygun doğum kontrol önlemlerinin alınması tavsiye edilmektedir.

•Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• İlaç anne sütüne geçtiğinden, IMURAN kullanan annelerin bebeklerini emzirmesi tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

IMURAN'm araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

IMURAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

IMURAN'm içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer allopurinol, oksipurinol, tiopurinol, nöromüsküler blokörler (süksinilkolin ve tubokürarin gibi), varfarin, indometazin, simetidin, kaptopril, sitostatik ilaçlar, miyelosüpresif ilaçlar (penisilamin), aminosalisilatlar (kotrimoksazol, olsalazin, mesalazin ya da sulfasalazin gibi), fiırosemid gibi ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
IMURAN aşıların aktivitesini bozabilir, bu nedenle aşılanmadan önce doktorunuza İMURÂN kullandığınızı söyleyiniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BVfURAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sildiği için talimatlar:

Yetişkinlerde kullanım

Organ naklinde:

Genellikle tedavinin ilk günü 5 mg/kg/gün doza kadar IMURAN verilebilir. İdame dozu 1 -4 mg/kg/gün arasmdadır.
Nakledilen organın reddedilme riskinden dolayı IMURAN tedavisi, çok düşük dozlarda bile olsa süresiz olarak uygulanmalıdır.

Diğer hastalıklar:

Genel başlangıç dozu 1-3 mg/kg/gün'dür. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz ilacmızın dozunu 1 mg/kg/gün'ün altında olan dozlardan 3 mg/kg/gün'e kadar çıkarabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

IMURAN tabletleri bir miktar su ile birlikte almız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

Organ naklinde ve diğer hastalıkların tedavisinde:

Yetişkinlerde uygulanan doz ve uygulama yöntemi ile aynıdır.

Yaşhlarda kullanım:

Doktorunuz genel durumunuza göre ilacmızın dozunu ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Doktorunuz böbrek ve karaciğer hastahğmızm durumuna göre ilacmızm dozunu ayarlayacaktır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacmızı zamanmda almayı unutmaymız.
Doktorunuz IMURAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size söyleyecektir. Tedavinizi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsmız.

Eğer IMURAN'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla IMURAN kullandıysanız:

IMURAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


IMURAN'ı kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


IMURAN ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

IMURTVN TEDAVISINI BıRAKMAYı DÜŞÜNÜYORSANıZ, ÖNCE DOKTORUNUZA DANıŞıNıZ.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, IMURAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa IMURAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları:
- Genel yorgunluk hali, baş dönmesi, bulantı, kusma veya diyare.
- Yüksek ateş, titreme veya üşüme
- Deride kızarıklık veya deri döküntüsü
- Kas ve eklemlerde ağrı
- İdrar renk ve miktarında değişiklik ( böbrek problemleri)
- Kan basıncındaki düşüklükten kaynaklanan baş dönmesi, konfuzyon, sersemlik
• Kolay morarma veya olağandışı kanama
• Yüksek ateş veya diğer enfeksiyon bulguları
• İleri derecede yorgunluk
• Vücutta topaklar
• Ciltte su toplaması, soyulma gibi değişiklikler
• Genel sağlık durumunun bozulması
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

• Diğer yan etkiler

Çok yaygın (10 kişide l'i etkilenir)

- Virüs, mantar veya bakteriden kaynaklanan enfeksiyonlar
- Kendinizi rahatsız hissetmenize neden olacak veya kan testlerinde görülebilen kemik iliği işlevlerinde azalma
- Kan testlerinde enfeksiyona neden olabilecek akyuvarlarda düşme

Yaygın (10 kişide l'den azı etkilenir) '

- Berelenme ve kolay kanamaya neden olacak düşük platelet seviyesi

Yaygın olmayan (100 kişide l'den azı etkilenir)

- Kendinizi yorgun hissetmenize, baş ağrısına, egzersiz sırasmda nefes darlığına, baş dönmesi ve solgun görünmeye neden olacak alyuvarlar seviyelerinde düşme.
- Üst mide ağrısına, bulantı ve kusma hissine neden olacak pankreas enflamasyonu
- Koyu renk gaita, koyu renk idrar, kaşıntı ve deri ve gözlerde sarılğa neden olacak karaciğer problemleri.

Seyrek (1000 kişide l'den azı etkilenir)

- Zayıflık, yorgunluk, solgunluk, baş ağrısı, dilde ağrı, nefes daralması, berelenme veya enfeksiyona neden olacak kan ve kemik iliği ile ilişkili problemler
- Diyare, karın ağrısı, kabız, bulantı ve kusmaya neden olacak bağırsak problemleri
- Imuran kullanımına devam edilse de iyileşebilecek saç kaybı
- Hayatı tehdit edebilecek şiddetli karaciğer harabiyeti
- Kan, lenf ve deri de dahil olmak üzere bazı kanser tipleri
- Derinin renklenmesine ve döküntüye neden olabilecek güneş ışığma karşı hassasiyet.

Çok Seyrek (10,000 kişide l'den azı etkilenir)

- Nefes darlığı, öksürük ve ateşe neden olacak akciğer enflamasyonu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EMlIRAN'in saklanması

IMURAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra IMURAN'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

ASPEN Europe GmbH lisansı ile
VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Büyükdere cad. No: 127 ASTORİA İş Merkezi B Blok K9 34394 Esentepe - İSTANBUL

Üretici

: Excella GmbH / Almanya
Bu kullanma talimatı /...../.... tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Imuran 50 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Azatioprin

Atc Kodu: L04AX01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.