Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Imıgran 100 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » Migren İlaçları » Selectif Serotonin (5HT1) Agonistleri » Sumatriptan

KULLANMA TALİMATI

IMIGRAN 100 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

Her bir tablette 140 mg sumatriptan süksinata eşdeğer 100 mg sumatriptan (INN)

Yardımcı maddeler:

Laktoz (monohidrat), mikrokristalize selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

o

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


o

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:

1. İMİGRANNedir ve Ne İçin Kullanılır?


2. İMİGRAN'ı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler


3. İMİGRAN Nasıl Kullanılır?


4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?


5. İMİGRAN'ın Saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. İMİGRAN nedir ve ne için kullanılır?

İMİGRAN, ağrı başlamadan belirti veren veya vermeyen migren ataklarının akut tedavisinde kullanılır.

2. İMİGRAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İMİGRAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Sumatriptan'a ve/veya ilacın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
Kalp atar damarlarında daralma (iskemik kalp hastalığı) ya da göğüs ağrısı (anjina) gibi kalp hastalığınız varsa ya da kalp krizi geçirmişseniz
Bacaklarınızda yürürken kramp benzeri ağrılara yol açan dolaşım sorununuz varsa (periferik damar hastalığı)
İnme ya da hafif inme (geçici iskemik atak) geçirdiyseniz
Tansiyonunuz yüksek ise. Hafif ve tedavi edilen bir tansiyon yüksekliğiniz varsa İMİGRAN kullanabilirsiniz.
Ergotamin, metiserjit, triptan ya da naratriptan veya zolmitriptan gibi diğer migren ilaçları kullanıyorsanız
MAOİ (monoamin oksidaz inhibitörleri) adı verilen ilaç grubundan bir ilaç kullanıyorsanız ya da son 2 hafta içinde kullandıysanız
• Sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin ve sertalin gibi SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) ilaçlar kullanıyorsanız
• Venlafaksin ve duloksetin gibi SNRİ (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri) ilaçlar kullanıyorsanız
• 18 yaşından küçükseniz.

İMİGRAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Özellikle 40 yaş üzerinde erkek ya da menopoz döneminde bir kadınsanız ve sigara kullanıyor ya da nikotin tedavisi kullanıyorsanız Sara nöbeti geçirdiyseniz
Kafa yaralanması ya da alkolizm sorununuz olduysa Karaciğer ya da şiddetli böbrek hastalığınız varsa Sülfonamid adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa
Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İMİGRAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İMİGRAN gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İMİGRAN gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

İMİGRAN ile tedavi sonucu uyuşukluk olabilir.
Araç veya makine kullanımı gibi özel beceri gerektiren durumlarda dikkatli olunmalıdır.

İMİGRAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
İMİGRAN laktoz içerir. Bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Her bir tablet 3 mg kroskarmeloz sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuzun kullandığınız tüm ilaçları, bitkisel ilaçlar veya besin desteklerini (vitaminler, demir, kalsiyum gibi) bildiğinden emin olunuz.
Ergotamin, metiserjit, triptan ya da naratriptan veya zolmitriptan gibi diğer migren ilaçları kullanıyorsanız İMİGRAN en az 24 saat sonra alınabilir. İMİGRAN alımını takiben ergotamin içeren ilaç 6 saat sonra alınabilir.
MAOİ (monoamin oksidaz inhibitörleri) adı verilen ilaçlar ile birlikte ya da en yakın 2 hafta içinde İMİGRAN kullanılmamalıdır.
Sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin ve sertalin gibi SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) ilaçlar ve venlafaksin ve duloksetin gibi SNRI (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri) ilaçlar ile birlikte kullanıldığında huzursuzluk, kafa karışıklığı, terleme, reflekslerde artış, kas spazmı, titreme, kalp atımında artış gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3İMİGRAN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İMİGRAN, migrenden koruma amaçlı olarak kullanılmamalıdır.
İMİGRAN'ın migren baş ağrısının başlamasından sonra mümkün olduğunca erken verilmesi tavsiye edilir, fakat atağın hangi safhasında verilirse verilsin eşit derecede etkilidir. Yetişkinler için önerilen İMİGRAN dozu 50 mg dır (1 tablet). Bazı hastalar 100 mg'a ihtiyaç duyabilirler.
Eğer ilk İMİGRAN dozundan bir etki göremediyseniz, aynı atak için ikinci bir doz almayınız. Daha sonra gelen ataklar için alabilirsiniz.
Eğer ilk doza cevap verir, fakat belirtiler tekrar ederse ilk dozu takip eden 24 saat içinde ikinci doz alabilirsiniz. Ancak herhangi bir 24 saatlik süre içinde 300 mg'dan daha fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altı olanlarda kullanılmaz.
Y

aşlılarda kullanımı:

65 yaş üzeri hastalarda İMİGRAN kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Yaşlılarda kullanımı daha genç popülasyondan belirgin bir farklılık göstermez. Ancak klinik bilgiler yeterli oluncaya kadar, 65 yaşın üzerindeki hastalarda sumatriptan kullanılması tavsiye edilmez.

Özel kullanım durumları: Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

İMİGRAN, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi ilacın emilimi, metabolizması veya atılımını önemli ölçüde etkileyen bir hastalığı olanlarda dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer İMİGRAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İMİGRAN kullandıysanız:

İMİGRAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da en yakın acil servise başvurunuz.


İMİGRAN kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İMİGRAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İMİGRAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa İMİGRAN'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar: döküntü, kaşıntılı döküntü, hırıltılı solunum, göz kapakları, yüz ve dudaklarda şişlik ve dolaşımın durması.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın yan etkiler

• Göğüs, boğaz ya da vücudun başka bölümlerinde ağırlık, basınç ya da sıkma hissi, hissizlik, ısınma ya da soğuma gibi sıra dışı hisler
• Bulantı, kusma
• Yorgunluk ya da sersemlik
• Baş dönmesi, güçsüzlük ya da sıcak basması
• Geçici kan basıncı artışı
• Nefes darlığı
• Kas ağrısı

Çok seyrek yan etkiler

• Karaciğer fonksiyonu değişiklikleri
• Sara nöbetleri, titreme, kas spazmı, boyun sertliği
• Görmede bozukluk, çift görme, gibi görme bozuklukları; bazı olgularda kalıcı kusurlar oluşabilir
• Kalp sorunları; kalp atımında hızlanma, yavaşlama, göğüs ağrısı (anjina) ya da kalp krizi
• Deride soluk mavi renk ve/veya parmaklarda, kulak, burun ya da soğukta ve duygusal streste ağrı (Raynaud fenomeni)
• Baygınlık (kan basıncı düşmesi)
• Karında ağrı ve kanlı ishal (iskemik kolit)
• İshal
• Eklem ağrısı
• Gerginlik duygusu
• Aşırı terleme

Eğer bu kullanma talimatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İMİGRAN'ın Saklanması

İMİGRAN'ı

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30oC'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İMİGRAN'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İMİGRAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Adı: GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Adresi: Büyükdere Cad. No.173, l.Levent Plaza B Blok 34394 l.Levent/İstanbul Tel no: 212 - 339 44 00 Faks no: 212 - 339 45 00

Üretici:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Polonya.

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Imıgran 100 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sumatriptan

Atc Kodu: N02CC01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Imıgran 100 mg Film Tablet-KT
 • Imıgran 100 mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Imigran 100 Mg 2 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.