Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%8.5 Freamine III Enjektabl Aminoasit Solüsyonu Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Amino Asit

KULLANMA TALİMATI

Vo8.5 FREAMINE-III Enjektabl Amino Asit Solüsyonu

Damar yoluDdan uygulanır

Etkin maddeler:

Her 100 ml'lik çözelti 0.59 g L-İzolösin, 0,77 g L-Lösin, 0.62 g Lizin*
(0.87 g L-Lizin asetat olarak), 0.45 g L-Metiyonin, 0.48 g L-Fenilalanin,
0.34 g L-Treonin, 0.13 g L-Triptofan, 0.56 g L-Valin, 0.60 g L-Alanin,
0.81 g L-Aıjinin, 0.24 g L-Histidin, 0.95 g L-Prolin, 0.50 g L-Serin, 1.19 g Glisin ve 0.014 g'dan az Sistein (0.020 g'dan az L-Sistein dihidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler:

Fosforik asit, Sodyum bisülfıt, Glasiyel asetik asit, Enjeksiyonluk su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma [alimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. %8.5 FREAMINE-III nedir ve ne için kullanılır?


2. %8.5 FREAMINE-UVü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. %S.5 FREAMINE-III nasıl kullamhr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. %8.S FREAMINE-IirünsaklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. %8.5 FREAMINE-III nedir ve ne için kullanılır?

%8.5 FREAMINE-III vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 mililitrelik şişelerde bulunur ve bir şişesi 41 gram proteine eşdeğer amino asit sağlar.
Tek başına ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan %8.5 FREAMINE-III, kandaki amino asit derişimlerini normalleştirir.

2. %8.5 FREAMINE-lII'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

%8.5 FREAMINE-IIl'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
- Daha önce %8.5 FREAMINE-IIl'ü ya da içerdiği maddelerden birini aldığınızda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz yani sizde aniden soluk kesilnaesi, hınitılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa (alerjiniz olup olmadıgmdan emin değilseniz, doktorunuza danışmız);
- İdrarmızı hiç yapamıyorsanız (anüri) ve bu durum tedavi edilmemişse;
- Karaciğer komasmdaysanız;
- Sizde amino asitlerin yapım ve yıkım olayları (amino asit metabolizması) doğuştan bozuksa [Özellikle Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı (Maple Syrup Urine Disease) ve isovalerik asidemi gibi dallanmış zincirli amino asit metabolik bozukluklan]
bu ilacı KULLANMAYINIZ.

%8.5 FREAMINE-III'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,
- Böbrek işlevleriniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;
- Size ıızun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşın sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa;
- Karaciğer işlevleriniz bozuksa ve ilacın size uygulanmasıyla kandaki amonyak düzeyleri yükseliyorsa;
- Astım hastalığınız varsa;
- Kalp yetmezliğiniz varsa;
- Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;
- Bu ürün size kol veya bacaklannızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda %8.5 FREAMINE-III uygun oranda sulandırılmalı ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).
Doktorunuz bu ilacı zamanından önce doğmuş (prematüre) bebeklerde kullanırken özel bir dikkat gösterecektir. Ayrıca uzun sûredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda doktorunuz size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanacaktır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

%8.S FREAMINE-III'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

Hamilelikilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik döneminde %8.5 FREAMINE-III'ü kullanıp kullanamayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlanndan fazla olduğu düşünülürse, doktorunuzun karanyla ilacı kullanabilirsiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makina kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

yo8.5 FREAMINE-lU'fln içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

%8.5 FREAMINE-llFün içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşın duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki bekleımıez.
Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfıt içermektedir. Sülfit bazı duyarlı kişilerde alerjik tipte reaksiyonlara, anafilaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfite karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfit duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığını kontrol edecektir. %8.5 FREAMINE-Iire herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle kanştınlarak kullanıldığı durumlarda, kanşım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı .şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3- %8.5 FREAMINE-III nasıl kullanılır?

Uygun kulIaDim ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktan ve ne kadar süreyle damar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.
Protein ve kalori gereksiniminin ileri derecede arttığı travma ve ağır beslenme bozukluğu durumlarında, vücudun protein gereksinmesini karşılamak ve pozitif bir azot bilançosu sağlamak için, yeterli kalori ile birlikte yetişkinlere günde kilo başına yaklaşık 1.5 gram, çocuklara ise günde kilo başına 2-3 gram amino asit verilir. Ağır katabolik durumlarda daha yüksek dozlar gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

%8.5 FREAMINE-III toplardamarlannıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklannızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

c


Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz beslenme sıvısmm toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlanna göre bireysel olarak hesaplayacaktır.
Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerini yakından izleyecektir. Özellikle böbrek yetmezliği olan, ani başlayan şiddetli bir iltihabi durumu (akut sepsis) olan ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklerde %8.5 FREAMINE-Ill kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastaların, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlannda bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olar^ yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.
c

Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasmda, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir.

Özel kullanım dunımlan:

Özel kullanımı yoktur.
£ğer

%8.5 FREAMINE-IIl'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla %8.5 FREAMINE-III kullandıysanız:

%8.5 FREAMINE-Ill'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


%8.5 FREAMINE-III'û kullanmayı unutursanız:

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


%8.5 FREAMINE-III ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz %8.5 FREAMINE-III ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi %8.5 FREAMINE-III'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın birinden az, fakat ICO hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1000 hastanın birinden az görülebilir.
10000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Bilinmeyen sıklıkta görülenler:
- Aşın duyarlılık reaksiyonları (Vücudun bazı bölgelerinde veya tümünde kaşıntı, kızarıklık, kabanklık, yanma hissi; Solunum sıkıntısı, hınitılı solunum, göğüste ağn;
Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi; Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya
tüm vücutta şişme; Baş dönmesi, bayılma hissi).
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin %8.5 FREAMINE-lH'e karşı ciddi alerjiniz var
demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşın duyarlılık reaksiyonlan dışında aşağıdaki yan etkiler de görülebilir:
Bilinmeyen sıklıkta görülenler:
- Uygulamanın yapıldığı damar çevresinde kızarıklık, şişlik ya da ağn (enfeksiyon) ve
uygulamanın yapıldığı yerden damar boyunca yayılabilen damar içi iltihaplı pıhtılaşmalar
(venöz tromboz ve flebit)
- Vücudunuzdaki sıvı hacminin artışıyla ilgili belirtiler: ayak bilekleri ya da bacaklarda şişlik, gözlerde şişme (ödem);
- Kanınızdaki üre düzeylerinin (BUN) yükselmesi;
- Vücut sıvılannın asiditesinin (pH) asit yönde değişmesi (asidoz)
- Cildinizde bölgesel renk değişikliği, kızanklık, sıcaklık hissi
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan damar içi uygulamaya bağlı
olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Diğer ciddi olmayan yan etkiler
Bilinmeyen sıklıkta görülenler:
- Genel bir halsizlik durumu
- Kilo artışı
Bunlar %8.5 FREAMINE-IIl'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. %8.5 FREAMINE-lII'Ün saklanması

%8.5 FREAMINE-Iirü çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kutlanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız

%8.5 FREAMlNE-IIl'ün raf ömrü iki yıldır. Her bir şişe üzerindeki etikette son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra %8.5 FREAMINE-III'ü kullanmayınızson kullanma tarihinden önce kullanınız.


€


25°C üzeri sıcaklıklarda saklamayınız. Aşın sıcaktan ve donmaktan koruyunuz. Kullanım öncesine kadar ışıktan koruyunuz. Berrak olmayan ve şişesi sızdıran çözeltileri kullanmayınız. Yanm kalan çözeltileri atınız; kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Ruhsat sahibi:

Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı en sontarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

%8.5 Freamine III Enjektabl Aminoasit Solüsyonu

Etken Maddesi: Esansiyel Amino Asit Solüsyonu

Atc Kodu: B05BA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.