Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nevakson 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

NEVAKSON 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulama içindir.

Etkin madde:Yardımcı madde:

İçermemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yük^^^^ düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1.

NEVAKSON nedir ve ne için kullanılır?


2.

NEVAKSON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NEVAKSON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEVAKSON'u^ ^^nmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. NEVAKSON nedir ve ne için kullanılır?

NEVAKSON, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı
verilen ilaç grubuna dahildir. NEVAKSON etkisini bakterilerin tam olarak gel^imini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.
NEVAKSON beyaz ila sarımsı renkli, kristalize tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 3.5 ml'lik %1 lidokain çözeltisi içeren 1 adet ampul bulunmaktadır. Bir ampul 35 mg lidokain hidroklorür ve steril enjeksiyonluk su içerir.

•bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlanndaki çeşenfeksiyonlann tedavisinde kullanılır.

• NEVAKSON ^^^^^^lar için kullanılabilir.
- Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda at^

ve titremeye neden olan hastalık)

-Beyin zan iltihabı (menenjit),

- Kene yoluyla bul^^^

Lyme borreliosis'in erken ve geç

evrelerinde

-Kann bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (kann zan iltihabı, safra ve menfeksiyonlan)

- Kemik, eklem, yum^^^

^a enfeksiyonlan,

- ^^mi bozukluğ^^^siyonlar,

-Böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlan,

-Solunum yollan enfeksiyonlan, özellikle pnömoni (bir tür akciğ^^^ ^^plike olmayan otitis media (orta kulak

iltihabı)

- Cinsel yoldan buldan bir enfeksiyon olan gonore (bel s^ğukl^ğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,

-Enfeksiyonlann oluşmasını önlemek için

, ameliyatlardan önce

2. NEVAKSON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NEVAKSON'u KULLANMAYINIZ Eğer,

•^^^^^^ğınızvarsa,^^ ^^^^^^^^rin' adı veril^^^ aşın duyarlılığınız (aleijiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin

maddeler dahildir.

•^^^^ ^ ve şeAleijik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden ş^bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayaklann ve^^ızla gelişşiddetli döküntü bulunmaktadır.

• Lidokaine alerjiniz varsa (NEVAKSON'u kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür)

NEVAKSON kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması

beklenen 28 günlükten küçük yeni d^an bebeklerde
• Bebek prematüre ise (37 haftadan önce d^m^ bebekler).

•^^ık mevcut ise

NEVAKSON'u ^^mlarda DİKKATU KULLANINIZ

^er,

• Yakm bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız

•ğırsaklannızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kolit gibi^^^ak iltihabı)

•^^^^ rahatsızlığınız varsa.

• Kan rahatsızlıklan gibi başka bir rahatsızhğımz varsa.

• Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşşbulgulannız varsa.

• Astımmız varsa.

• Hamile iseniz.
• Beb^^^^^^^ ^^^riyorsanız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi oldoktorunuza danışınız.

NEVAKSON'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkil

^^^^^^^^^^^ ^ veya tok kamına

uygulanabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEVAKSON'

^^ kullanımının güvenilirliğ^^

tir.

veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce

doktorunuzla koncunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEVAKSON'un etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçt^i için, emziren

annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

^^^^^^OTsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuz

a

veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

NEVAKSON'un motorlu ta

şıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisiuğdair bir veri bulunmamaktadır. Baş

dönmesine yol açabilec^inden araç ve makine kullanmadan ve NEVAKSON'u almadan önce doktorunuzla koncunuz.

NEVAKSON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakondadiyetinde olan hastalar için göz önünde bulunduruhnahdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve

bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, NEVAKSON'un d^^^^

aticisini gösterme

yolunu etkileyebilmesidir. Aynca, diğ

er ilaçlar da, NEVAKSON'un etki gösterme yolunu etkileyebilir.

^^^^rımuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

• Oral kontraseptifler (d

^ğhaplan)^^^^ol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzdenkullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğkullanmalısınız.

•^tedavisinde kullanılır)

• Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)

• Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)

• Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

•^^^^ ^^^^^^^^^ralann tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NEVAKSON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• NEVAKSON'un standart dozu günde 1^^

^^^Men enfeksiyonun ş

iddetine ve
tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gr'a kadar

artınlabilir).

^er bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine b^^^^

^^rasyondan 30

-90 dakika
önce 1-2 g^^^^ ^

dozuygulaması önerilir.

Tedavi süresi hastalığıuğgibi, hastanın ateş

i d^tükten veya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat NEVAKSON tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

NEVAKSON genellikle bir doktor veya he^^^^^

uygulanır. Bir bölgeye 1

gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çoc

uğ^^^ak uygulanacak doz

a karar verecektir.
Yenid^an, bebek ve 12

çocuklarda aş^^^^^ şeması günde tek

dozda uygulzmır.

Yenid^anlar (14 günl^e kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut

^mlük doz 50

mg/kg'ı aşmamalıdır.

Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 y^^^^adar): Günde tek doz 20-80 mg/kg.
Vücut

normal çocuklarda normal yetiş

kin dozu

kullanılmahdır.

Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg

dozunda (1g^ ^mamak k^uluyla) tek uygulama önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:^^alardamerilen dozları

kullanılmaktadır.

özel kullanım durumları:

Böbrek/^^^^^^^^^etmezliği:

Karac^^^^

^^^ızlığınız varsa, dahaİhtiyacınız olan

dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

EğerNEVAKSON'unetkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanma^^ daha fazla NEVAKSON kullandıysanız:

NEVAKSON'dankullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


NEVAKSON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


^^^^ız gerekedozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

NEVAKSON ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

NEVAKSON

kullanmayı doktorunuza danışa ^^^^layınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEVAKSON'un

içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Ciddi aleijik reaksiyonlar (yaygın olmayan, herkiş

ide 1'den az k^iyi etkiler)
Yüz, boyun, dudak ve

miiden ş^

mesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada zorl^a yol
açabilir.

- Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi

• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 10000 k^ide 1 kaiden az k^iyi etkiler)

^şgidiniz. Belirtiler arasında,

kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişşkısmın

da

kabarcıklar oluşması da olasıdır.

Olası diğer yan etkiler

Yaygın (her 10 kişide 1 k^iyi etkiler)

•^^^^ veya ishal

• Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.

Yaygın olmayan (her 100 kişide 1'den az k^iyi etkiler)

•^^^^ ^^^^yonlan. Bunla^^^ ve

ş^kinlik dahildir.

Seyrek (her 1000 k^ide 1'den az k^iyi etkiler):

• Mantar ve maya sebebiyle görülen d^er enfeksiyon türleri (örn^in pamukçuk).

•^rgun hissetme, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır.

• B^ ^^sı
• B^ dönmesi hissi

• oluşması

• Dil iltihabı (glossit)Belirtiler arasında dilin ve iltihaplanması

bulun^^^dır.
• Karac^er problemleri (kan testinde gösterilir).
• Safra kesenizde ve hasta olmanıza yol açabilecek
rahatsızlıkİEir

• Böbrek sorunlanBunlar idrar yapma miktiinmzı etkileyebilir. Bazı kiş^^^^ kişiler idreıra çıkmamaya başl

ayabilir.

• İdrarınızda kan ve şeker olması

•^^anma hissi.

• Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağn.

• Yüksek at^ veya titreme.

Çok seyrek (her 10000 k^ide 1'den az k^iyi etkiler)

•testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıkları için kullanılan bir test).

• Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, cildin kolay morarmasıve ş^

kinlik.

• Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında ^^^Mer arasında ateş

in aniden
yükselmesi, titreme ve b^az ^^^mımaktadır.

• Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, sırtınıza doğru yayılan midede

şiddetli ^^^^naktadır.
• Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolon). Belirtiler arasında genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ^^^^e ateş bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NEVAKSON'un

NEVAKSON'uçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25^^^^^^ ocaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEVAKSON'ukullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Pak Iş Merkezi
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No: 5/1 34349 Gayrettepe - İstanbul

Üretim yeri:


Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Çobanç^me Mah. Sanayi Cad. No:13 34196 Yenibosna ^^^tobul

Bu kullanma talimatıonaylanmıştır


(gün ay yıl)

İlaç Bilgileri

Nevakson 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon

Etken Maddesi: Seftriakson sodyum

Atc Kodu: J01DD04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.