Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dekort 0.75 mg Tablet - Sancaktepe Kullanma Talimatı

Endokrin Sistem » Sistemik Kortikosteroidler » MONO KORTİKOSTEROİDLER » Glucocorticoids » Deksametazon

KULLANMA TALİMATI

DEKORT 0.75 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir.

•Etkin madde:

Her bir tablet 0.75 mg deksametazon içermektedir.

• Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, F.D.C. kırmızı no:3.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ila^e sorgularınız olur^sa, lütfen doktorunuza veya ecza^cın^ız^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizlin için reçete edilmiştir, başkalarıma v^er^me^ini^.


• Bu ilacın kullanımı sır^asında, dokl^ora veya hasl^aney^e g^il^l^iğinizde dokl^orunu^a bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu l^alimal^l^a y^a^ılanlara a^nen uyun^uz. İlaç hakkında si^e öner^ilen do^un dışında y^ü^s^ek v^e^a ^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DEKORT nedir ve ne için kuIIanıIır^?


2. DEKORT' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DEKORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DEKORT' un saflanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. DEKORT nedir ve ne için kullanılır?

DEKORT, kortikosteroid grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren tablettir.
DEKORT, 10 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 20 tablet içermektedir.
DEKORT, deksametazon etkin maddesini içermektedir.
DEKORT, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.
Deksametazon alerjik bozukluklar, deri hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalığı, eklem iltihabı, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalıklar, kan hastalıkları, kas hastalıkları, ödeme yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

2. DEKORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DEKORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Deksametazon'a veya DEKORT' un bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise
• Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise
• Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)

DEKORT' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Kalp yetmezliğiniz var ise,
• Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz
• Tüberküloz hastalığınız var ise
• Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise
• Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız (şeker hastalığı) var ise,
• Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise,
• Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
• Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)
• Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise
• Göz tansiyonunuz (glokom) var ise
• Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise
• Mide (peptik) ülseriniz varsa
• Migreniniz varsa
• Parazit enfeksiyonunuz varsa
• Büyüme bozukluğunuz varsa
• Cushing sendromu'nuz (yüksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal hastalık) varsa
• Kafa travması geçiriyorsanız
• İnme geçirdiyseniz
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEKORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEKORT' u yemeklerden sonra alınız.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DEKORT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fa^rk ederseniz hemen doktorunuza v^ey^a eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce dokl^orunu^a v^ey^a ec^acını^a danışınız.


Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DEKORT' un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

DEKORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir DEKORT 0.75 mg tablet 150 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKORT kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:
• Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)
• Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler,
• Fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar,
• Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar,
• Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları,
• Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin,
• Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid,
• Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon,

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lül^fen dokl^orunu^a v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi verin^i^.


3. DEKORT nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Başlangıç dozu, günde 0.75 - 9 mg arasında değişebilir. Hafif olgularda 0.75 mg' ın altına inilebilir daha ciddi olgularda ise 9 mg' ın üzerine çıkabilir. Günlük dozun 3 veya 4 kısıma bölünerek verilmesi gerekir.
Hastaların klinik tablosuna göre kullanılan doz değişebilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

DEKORT' u kırmayınız veya çiğnemeyiniz. Bir miktar su ile yutunuz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda DEKORT baslangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir.
Başlangıç dozu, 0.02 - 0.3 mg/kg/gün'dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.
İdame dozu 0.01 - 0.1 mg/kg/gün'dür.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Karacier yetmezlii

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Eg^er DEK^OR^T' un etkisinin çok güçlü y^a da çok za^ıf olduğuna dair bir izleniminiz v^ar ise dokl^orunuzya da eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKORT kullandıysanız:

DEKORT' dan fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

DEKORT'dan kullanmanız ^^erekenden ^a^lasını kullanmışsanız bir doktor v^ey^a eczacı ile konuşunuz.


DEKORT' u kullanmayı unutursanız

Unut^ulan dozlar^ı deng^elemek için çift doz a^lma^yını^.


Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

DEKORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bu ilacı almayı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir. Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu(gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEKORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Eğer bir yan etki yaşarsanız, yan etkilerden biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKORT' u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Döküntü
• Kaşınma
• Nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma
• Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEKORT' a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Depresif duygu (intihar düşüncesi dahil) hali
• Ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)
• Sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı
• Var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma
• Yalnız kalındığında korkutucu düşüncelere sahip olma Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aaıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Mide şişkinliği Bulantı veya kusma Hıçkırık İshal
Pankreas iltihabı (şiddetli sırt ya da mide ağrısı oluşumuna sebep olur)
Kanda tuz seviyesinde problemler Kan basıncında yükselme Kanın pıhtılaşması
Kalp krizini takiben kalp kası problemleri Kan sekerinin yükselmesi Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)
Kas zayıflığı
Ciltteki yaraların yavaş iyilesmesi Sivilce
• Glokom, katarakt, göz enfeksiyonları
• Menstrual düzensizlik
• Çocuklarda büyümenin yavaşlaması
• Yüzde şişme
• Nöbet veya epilepsinin tetiklemesi
• Şiddetli baş ağrısı
• Yorgunluk
• İştah artışı veya kilo kaybı
• Ödem ve kilo artışı
Bunlar DEKORT' un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma l^alimal^ında bahsi geçmeden her^hang^i bir y^an el^^i ile karşılaşır^sanız dokl^orunu^u v^eya ecza^cınızı bilgilendiriniz.


5. DEKORT'un saklanması

DEK^ORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sakladınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKORT'u kullanmayınız.
Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz DEKORT'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal Yeri:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mahallesi Fatih Cad. No: 17 Samandıra-Sancaktepe/İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dekort 0.75 mg Tablet - Sancaktepe

Etken Maddesi: Deksametazon

Atc Kodu: H02AB02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Dekort 0.75 mg Tablet - Sancaktepe - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Dekort 0,75 Mg 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.