Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nervogil 1mg Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Monoamin Oksidaz B İnhibitörleri » Rasajilin

KULLANMA TALİMATI

NERVOGİL 1 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir.

Yardımcı maddeler:

Prejelatinize nişasta, mannitol, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, stearik asit, talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.NERVOGİL nedir ve ne için kullanılır?


2. NER VOGILkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NERVOGİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NER VOGİL 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NERVOGİL nedir ve ne için kullanılır?

NERVOGİL tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir.
NERVOGİL 1 mg tablet, 30 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.
NERVOGİL tabletler, beyaz renkli ve yuvarlak biçimlidir.
NERVOGİL, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Levodopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç) ile birlikte veya levodopa tedavisi olmaksızın kullanılabilir.
Parkinson hastalığında, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur. Dopamin beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. NERVOGİL, beyinde dopamin düzeylerinin artmasını ve sürekli olmasını sağlar.

NERVOGİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,
• Etkin madde rasajilin veya NERVOGİL'in içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
• Şiddetli karaciğer sorununuz varsa
NERVOGİL kullanırken aşağıdaki ilaçlan

kullanmayınız:


• Parkinson hastalığı tedavisi, depresyon veya diğer herhangi bir endikasyon için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn. St. John's Wort)
• Güçlü bir ağrı kesici olan petidin
Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) veya petidin ile tedaviye başlamak için NERVOGİL tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

NERVOGİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Eğer hafif ve orta düzeyde karaciğer sorununuz var ise,
• Derinizde daha önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler farkederseniz doktorunuzla konuşmalısınız.

Çocuklar:


NERVOGİL'in 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NERVOGİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NERVOGİL yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik sırasında ilaç kullanımına, doktorunuz tedavinin faydalarını fetusta meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirerek karar verecektir. NERVOGİL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Deneysel verilere göre NERVOGİL emzirmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımındaki etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. NERVOGİL'in olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

NERVOGİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, her tablette 157,1 mg mannitol ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya sigara içiyorsanız ya da sigarayı bırakma niyetindeyseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Aşağıdaki ilaçlardan birini NERVOGİL ile beraber kullanmadan önce mutlaka

doktorunuza danışınız.


• Belirli antidepresanlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar)
• Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasin
• Öksürük kesici dekstrometorfan
• Göz damlaları, nazal ve oral dekonjestanlar ve efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler.
NERVOGİL'in fluoksetin veya fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.
NERVOGİL ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.
Fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlamak için NERVOGİL tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

3. NERVOGİL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NERVOGIL'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz. NERVOGİL günde bir kez bir tablet (1 mg) alınır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. Yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.
Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve adolesanlarda NERVOGİL kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek bozukluğu

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer bozukluğu

NERVOGİL hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer bozukluğuna ilerleme gösteren hastalarda kullanımı sonlandırılmalıdır. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda ise kesinlikle kullanılmamalıdır.

Eğer NERVOGİL in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NERVOGİL kullandıysanız:

NER VOGİL den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NERVOGİL kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

NERVOGİL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

NERVOGİL kullanmayı sonlandırırsanız

İlk önce doktorunuzla konuşmadan NERVOGİL almayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de, NERVOGİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın:

• Anormal hareketler (diskinezi)
• Baş ağrısı

Yaygın:

• Karın ağrısı
• Düşme
• Alerjik reaksiyon
• Ateş
• Grip (influenza)
• Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)
• Boyun ağrısı
• Göğüs ağrısı (anjina pektoris)
• Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon)
• İştah azalması
• Kabızlık
• Ağız kuruluğu
• Bulantı ve kusma
• Gaz
• Anormal kan testi sonuçları (lökopeni)
• Eklem ağrısı (artralji)
• Kas iskelet ağrıları
• Eklem yerlerinde enflamasyon (artrit)
• Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)
• Kilo kaybı
• Anormal rüyalar
• Kas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)
• Depresyon
• Baş dönmesi (vertigo)
• Uzun süreli kas kasılması (distoni)
• Rinit (nezle)
• Deride tahriş (dermatit)
• Döküntü,
• Gözlerde kanlanma (konjunktivit)
• Ani idrar sıkışması

Yaygın olmayan

• İnme (serebrovasküler olay)
• Kalp krizi (miyokardiyal infarktüs)
• Deride döküntü (vezikülobüllöz döküntü)
Ayrıca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık % 1 'inde deri kanseri bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Herhangi bir şüpheli deri değişikliği farkederseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.
Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimde, NERVOGİL ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler gözlemlenmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NERVOGİL'in saklanması

NERVOGİLçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NERVOGİL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


İlko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe/İstanbul

Üretim yeri:


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok. No:l Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı24.05.2013tarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Nervogil 1mg Tablet

Etken Maddesi: Rasajilin Mesilat

Atc Kodu: N04BD02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nervogil 1mg Tablet-KUB
 • Nervogil 1mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nervogil 1 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.