Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xeplion 100mg/1ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diğer İlaçlar » Paliperidon

KULLANMA TALİMATI

XEPLION lOOmg/lml IM enjeksiyon İçin uzun salimli süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör

Kas içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her kuÜanıma hazır doUı enjektör i 00 mg paliperidona eşdeğer 156 mg palipericion palmitat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Polisorbat 20, pot i el il en glikol 4000, sitrik asit monohidrat, unhitir disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, sodytım hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilac) kullanmaya başlamadan önce hu KULLANMA TALİMATINI dikkatlicc* okuyunuz, çünkü sizin için önemii bilgiler içermektedir.

• Bu kııüanııuı lalimatıın .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularmız olnr.sa, lütfen doktorunııza veya eczaanıza danıyııuz.


• Bu ilaç ki.şisel olarak sizin için reçete edilmi.^tir, ha.ykaları>ıa vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanrnn su'asnula, doklora hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talİmalta yazdanlara aynen tıyımuz- İlaç hakkında sizfi Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kulUmmaytıuz.


Bu Kullanma Talimatında:


L KEPLlON nedir ve ne için kullanılır?


2. KEPLION'u kııllanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KEPtJON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. XEPLION'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. XEPLION nudir ve ne İçin kullanılır?

• XEPLION IM ENJEKSIYON IÇIN UZıM SALIMLI SÜSPANSIYON IÇEREN KULLANıMA HAZıR ENJEKTÖR, T ML'DE 100 MG PATIPERIDON ETKIN MADDESINI IÇERIR.

• XEPL10N antipsikotikler oktrak adlandirılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar psikiyiitrik ha.staiıkiarın fedavisinde etkilidir,
• XEPL10N, beyaz ile grimsi beyaz arası renkte paliperidon sii.spansiyonunu içeren, kullanıma hazır doiu enjektör ile kullannııa sımulmakladir. XEPLION sadece tek kullanım içindir.
• XEPL10N, şizofreni tedavisi ve şizofreni belirtilerinin tekrarintn önlenmesinde kullanılır. Şizofreninin belirtileri arasında; orada olmayan nesneleri duyma, görme veya hissetme, doğru olmayanlara inanma, olağandışı şüphecilik veya zihin karışıklığı yer alır.

2. XEPLION'u kullanmadan önco dikkat edilmesi gerekenler XEPLION'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Paliperidon veya XEPLION'un bileşiminde bulunan yardimcı maddelerden herhangi birine (yardmacı maddeler listesine bakiniz) veya risperidonıı d;i içercn dige-r ;iFUinHikoiikferc {i'uhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç) karşı alerjiniz varsa XEPL10N'u kullanmayınız,

XEPLION'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Sizde bunama varsa,
• Size Parkİnson hastalığs veya Levvy C i sime i kİ i De m an s tanısı konmuşsa,
• Daha önce size yüksek ateş, bilinç düzeyinde değişme ve kas sertliği ile karaklerize bir hastalık (nöroleptik malign sendrom) teşhisi konmuşsa,
• Daha önce size ağız, dİl, kol ve bacağın istemsiz hareketleri ile karakterize bir hastalık (Tardif diskinezi) teşhisi konmuşsa,
• Şeker hastalığına yatkınhğsmz veya yüksek kan şekeriniz varsa,
• Mcrne kanseri veya beyin hipofkinde unnorüniiz vaf^a.
• Bilinen kalp hastalığınız veya uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) İle ilgili aile hikayeniz varsa,
• Kalbinizle ilgili bir hastalığınız varsa veya sizi kan basmcmızm düşmesine eğimli yapacak bir kuip hastalığı tedavisi alıyorsanız,
• Nöbet geçirme hikayeniz varsa,
• Böbrek yetmezliği veya karaciğer yeEmezliğintz varsa,
• Uzun süreli ağrılı sertleşmeniz varsa,
• Vücut sıcakhgmız kontrol etmede güçlük yaşıyorsanız,
• Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan pıhtısı oiuşumu ile ilişkilendirilmektedir)
Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen ve bunaması olan hastalarda inme veya ölüm riskinde artış meydana gelebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

XEPLION*un yiyecck ve içecek i!e kullanılması:

XEPLION yiyeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.
XEPL10N kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

• Ihtcı kıdlünnuuhm Önce doklonımızü veya ecz.acimz.a dauıştmz-


•

Eğer hamileliğinizin son üç ayında antipsikotik ilaçlar (paliperidon da dahil) kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, .solunum sıkmltsı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve XEPLION kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

• Tedaviniz sırasımhı hamile oldtığunıızıı fark ederseniz hemen doktonmıaa veya ec~acnıtz.a danışınız.


Emzirniü

• Jlacı kulhınmadan Önce dokıoruntızacczacmızeı danj-şınız.


•

Emziriyorsanız XEPLION'u kulhmmayıniz.

Araç ve makine kullanımı

• XEPLION dikkatinizi ve görüş yeteneğinizi azaiiabiİL'ceğinden araç ve makine kuliunmayınız.

XEPLION'un içeriğinde bulunan baz* yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

KEPLION her ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasmda “sodyum içermez”. Sodyuma bağh herhangi bir etki göiilenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;
• QT aralığın! uzattığı bilinen ilaçlar atıyorsanız,
- Ka!p ritmini düzenleyen ilaçlar (kinidin, disopramid, amiodaron, sotalol gibi)
- Alerjik hastalıklara karşı etkİlİ bazı anlİhi-staminik ilaçlar
" Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı diğer antipsikotik ilaçlar
- Sıtma tedavisinde kullanılan bazı antimaSaryal ilaçlar {mefiokin gibi)
• Beyin üzerinde elkiii ilaçlar (alkol dahil) alıyorsanız,
• Kan basıncını etkileyen ilaçlar (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullandan diğer antipsikotik ilaçlar, depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili trisiklik antidepresanlar gibi) alıyorsanız,
• Parkinson hastalığı için (levodopa gibi) ve sara tedavisi için (karbamazepin gibi) ilaç alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
• Nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen ilaçlar (fenotiyazinler, biitirofenonlar gibi antipsikotik ilaçlar; trisiklikler, SSRFİar gibi antidepresan ilaçlar; tramadol gibi merkezi sinir sistemini etkileyen ağrı kesiciler; mefiokin gibi sıtma tedavisinde kullanılan İlaçlar) alıyorsanız.

Eğer reçele!i ya ihı reçetesiz herhangi bir ilacı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kil Ihındınız İse lütfen doktorumıza veya eczacınıza bıınlar hakkında hilgi veriniz..


3. XEPL10N nasU kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• XEPLION'un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde 150 mg ve bir hafta sonra 100 mg'dır. Daha sonra önerilen ayhk doz 75 mg'dtr. Bazt durumlarda doktorunuz daha yüksek veya daha düşük dozlar uygulamaya karar verebilir.
• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

• XEPLION, bir doktor veya hemşire tarafından doktor veya kiiııiku; kalçaya veya
omuza, kas içine enjeksiyon yapılarak uygulanır.
• XEPLION'un nasıl uygulanacağı konusunda, bu kılavuzun sonunda bulunan ve sağlık personeli için hazırlanan bölüme bakınız.
Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kuflanımı:
XEPLION'un çocuklarda ve 18 yaşm altındaki ergenlerde kuliantiması tavsiye edilmez. Yaşlılarda kullanımı:
Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda, XEPL10N'un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde 150 mg ve bir hafta sonra 100 mg'dır. Daha sonra Önerilen uyhk doz 75 mg'dır.
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları azalabileceğin den, doktorunuz böbrek fonksiyon durumunuza göre ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Özel kullanım durumları; Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa XEPLION'u kullanıp kullanamayacağınıza veya başlangıç ve devam dozunuza doktorunuz karar vermelidir. Ona dcrecede veya ciddi böbrek yi^inıezlıginiz KEPLJON küyıynimanıahdi]'.

Karaciğtr yetmezliği;

Hafif veya oria derece karaciğer yeimeztiğiniz varsa doz ayarlaması gerekli değildir, XEPL10N ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda çahşılmadığıtıdan bu hastalarda kullanılırken dikkatli olunması Önerilmektedir.

Eğer KEPUON'uıı etkisinin çok f>üç!ii z.aytf okluğuna dair hir izleniminiz var ise doktonınıız veya ecz.at'tmz İle hmıı.^tımız,


KuUanmanız gerekenden daEıa 1'azia XEPLION kuilandıysanız:

XEPLION'un, sağlık personeli iarafmdan uygulanması gerektiğinden aşırı doz alma potansiyeliniz düşüktür.
Bu durumda yorgunluk, uyuşukluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma veya yürümede problemler, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz,

KEPLlON'dan ktıllanmanız gerekenden Jdzlasmt ktıllanmiisamz hir doklareczacı ile konuiimnz.


XEPLION'u kuUanmayt unutursanız:

Eğer XEPLION'u kullanmayı unutursanız doktorunuza söyleyiniz, Doktorunısz atlanan dozun ne zaman uyguianacuğma karar verecektir. Unutulan doz en kısa zamanda uygulanmalıdır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulaınayınız.


XEPLION ile tedavi sonlandırıldığında oluşabİIccük etkiler:

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar XEPL10N ile tedaviye son vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KEPLION'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı oian kişilerde yan etkiler olabilir. Nadir obirak aieş, şişkinlik, yü/, dil ve düdakhu'd;* şişlik, nefes duriıgı,
k[iŞHüı, ciltle kizankhkku; bazen düşük k;jıı bassnci ile karakierize sdcEjik reaksiyoniiH'
olabilir (anafilaklik reaksiyonlar), Bclirüleıı yan cikslere rasik^nirs;! ;stnen

c-n

yakio sağlık kurulüşıuKs haşvnrunüz.
Savfa (i / i5
Buoi^iiıas! (DciiıansO csian yaşh iıasialard;!. KBFLJON'uü da içinde buloiKİoğu gmba ait üaçhtr, yüzde, kol ve bacakku'da uvuşokl konuşma bozuklogu, hukirok görme gibi yan elkner He ilişknendiriİFnişör. Bti senıploıııku' İeiç i[c ijişkikndiiilenıhr. Eüt"r beürüier^ y;s« eikitevile]! iıerhaogi bbi kısa süreliğine bile olursa acşlen

ubin

de^iek LÜiniZ Bolüne 2, XEPL!()N'u aşağşdaki dunmılarda DİKKA11.J KULLANINIZ)
Sıvalanan iifass yan etkiler aşaÖKİaki dönu^ürn labiosy kyllanıiarak [iclniennıişlir: yaygn? ( K) kişide I 'den iazla kişiyi etkiler)
Yaygsşi (İOO kişide I Ha H) kişi arasüü eikiier)
Yaygın ofiiıayan (j000 kişide I ila H) kişİy! etkiler)
Seyrek MOOOO kişide i da K) kişiyi elkiler)
Çok seyrek (İO(KK) kişide I 'den az kişiyi eıkiler)
Bdinnıiyor (eioe edilen verderden saklık lişhıni^ı ediiemjyoı-)
Çok yaygso 3 arı etkiler:

»

Uykuya daisnada güçlük s Baş agiiss Vûvgsii VİM1 eikOer:
İlarckes grubu problemi ufarak bilinen ekslmpiııınıidai bo/uklukian pidiş)eridon de tedavi sırasında en çok bilinen yan eikilcRİen birisidir: Scnıptoniplarr anornıal k[is iıarekedcri, Ljğşz, dd veya çenenin anorınal harekeUeri. çene kiıieiiniesi, saiya artışn kaslarda yavaş veya sih'ekli kasdiTKdar. harekellerinizi sarsımdı gösieren sen kansar, yavaş [ivL^klannı sürüyerek ytirünie, kas spa/ndarL titreme (irej^ıorj. anonnal gö^ harekcderi, isiesı^siz kasdnıakir. boyım kasİLLrauo süre kasd? kalması sonueu kalaıurı anonnal pozisyonu, yavaş İKircket^er veya hüzursü/lıık: Siz paliperidorı pLdn^ilal de ledavi obi?aya devana ederken by heürUİerin b;ii^dan başka üaçky' de tedavi cdilebibı-,
!3iğer yaygın yan elkdor:
® Enjeksiyon bölgesinde afirş veya diğer reaksiyoryar (enjeksiyor? bölgesİEuJe şişoıe gibi), EnjeksiyoiKİan sonra ağn hissederseniz dokıorijouz iie konitşniantz öncınüciir.
Siiyfa 7/15
Dokiornnüz ilacinı^! en rahal. şeküde ükliğüHzdan cn?İn osn^^k için si/inle nbiikle çaİışacLsklir,
Bunio, boğaz veya g{)ğüs[e ef^feksivon
Kilo aİiiKL yüksek kan şekeri, yüksek irigliseridi (bir çeşji yüğ)
Baş döıınıesi, uykulu vey^ı dahu

it/,km't

ba^^sncL
Bükiiil;, kü'^nia, karnı agrisı \e karında niİKU.sızhk, kabi/(ik. diş agriss DükiiıMü
Snt ;iğnsL iiZuvkü'dLL Lsğrı Zayıllşk, yorgoıılnk Y;iy^in olnıayun yao ctkiier:.
Aleriik reaksiyoıı
Kar? icsılcriiuie “proi;?kn^r' honııonuniHi yüksek (İü/eyde (^enipion^lara yol L^çahıiir de açmayabilir de) çiknıasL Yüksek prokikiirı senıpiO^niani yol açarsu:
o ErkeklCRie: rnenıc böyünıesi, e?-eksiyon oinıada \e siirekHHgişuk i?o[iük veya diğer cinsel bozuklyklar
o Kaclınİiirda: incice ucundan si*? gcinıesi, adet gönnetie tiüzensizlik vey.i adcf ile ifgili diğer problerulcr
• Karula arUnsş (kuR şeker seviyesiiii ayarlayan hir honiion), iişUthla ariuıa ya da
a/alına, kandis kolesterol seviyesinin arniKBi
* Huzursuzluk, kabiisiar
® Bayıln';a, kasılOKh konüşn^a ite ilgih proiılesnier, sürekli olarak vÜLüdon belirH yerlerini oynauna, ayağa kalknıc;! baş d(İ!isiiesi
® Görnıede bülaiiikhk
® Baş dönnıesi {verügo)
® EKG (kiiibin cleklnksel etkinliğine ;ui kııyK) sonuçlarnıd:.^ düzensizlik, yavaş kaip
ainni, ayağa kaikinca hızh kalp a?HOL kalp tjUrpnitiHi, OT nraNğtnjn yzıınnısi « Ayağa k;dk=nca düşük kan [Kisınci (]7;jÜperıd(in palrniiat kulk^jaıı bazr fıa^ialar
halsizükv baş dörniit^si, hisKedebslişler veya aniden ayağa kahp ou.ırdiikiarnKİa
baydahilirler).
• Tükürük NalgssHida :ifUş, LLûizda karuluk
« tivliker, kaşinti
* Ekfenderüe ve/veya kaslarda gerginlik hissi, kas ağnkyı

<K

Erkeklerde rııeıne buyi!iöii;'ii, creksiyon pıoblendcri, cinsel işlevlerde bo/ukİuk,
n^eoıelerden süı gcinıcsı, düzensiz atleHer ve adet de l^gdi diğer problender (kadsıdar)
» Enjeksiyo!! bülgesiıule kaşnıü
Sevfek yan eıkikr:
® Nöroıepsik n):dign sendronı (konlozyon, bilific düzeyinde azahiia ya da büinç kaybı,
yüksek ateş ve şiddelli k.as sertliği), aniden beyne kaii üiinKnıesı (irüBe)
« Gizletin kteırısiz barekeiL göz [lareketİerifKJe problem
s haca bağlı üşıiker
® Boysin serlleşiv^esi
« Menıelerden akiriU
® Uygıdaıııa bölgesiııde ağri, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon, eiijeksiysin bölgesinde
şişbk
Aşağida oraİ pabperidcirı üZ[;i.dn»ş saisnıh uıbieiier ile bildirilen ek advers ilaç reakHİyt>rskMi sjfakjonıışür;
Y[iygHi yan eskiler:
® Boğazda ve bunjnda enfeksiyoii
« Öksürük, bogaz.da ve soluk boıaısunun iisı kısnınıda agn. bünm Ukanıkhği
« Sindirin! güçlüğü
s Ekienı agiis!
Yaygn'i olmayan yan etkiler:
« İdrar yoikır? enieksiyonu
® Uyku bozaklügu
® Ne^es aİHKsya bağh kalp atııınnda aruş
e Diişük karı basnıcı
« Âşirs gaz geçişi
® KiLS agnsi
® İdrar yaprnLuJa /orhik
e Dokiiktnia su !üüjnn.i?HİiS arüş (odero)
Seyrek yan eikiler:
« Düdiik ve gözlerde sohnıom güçliiğEİne scbebiyel veren

\MU

şişkinnk
® Yüz, k<)l ve hacaklarÜLs özcinkle ick iarana göriilcşı lüh gtks(sz[i!k veya uyııştikiiık, 24
s:i;d5eji daha az süren koiiuşnKj İKiZükiuğü (nıins-Celçi, kashu'da titreme ve gerginlikle
birlikle kaşımalar ® KaihİB söi iarafinın blogü
s Kan doliişsmiiHİa kısüiaş^!n;i
« İnce bağırsakla t^kaınklık
® Deride kızankl^kki birlikte kahareskkir
® İdrara çikırıa /(irluğu
« Göğüsleriri ieintieki bezlerde büyorne; göğüs ağrıss; erkeklerde boşalnsa esnasında senıer^in idrar kesesine s^znıası Biüurneyen;
® Mide içcnginııı ciğcriere kaçmasiiıa bağlı pRoınoni
® Düde şişkinlik
* Uztjo süreli ve ae* veren ercksiyoıı. Eğer 3-4 saaüeii fazki sürerse en yakın sağlık kiirulüşüiva başvuruhrıası ksvsiye edilir.
« ()zeHikk bacaklarda sıklıkla raslianan (oplardanıarlarda kan pıhidaşnıaHi ışişkinlik, agr? ve kizarskhk ib biiiikie), kar^ pduısnırr? akciğerlere gihiıesi durynıuıuJa göğüs ağrisı ve solunijnı güçlüğü görü lebi (ir, IHğer bu senıptoriikıi'dLn^ herİK^ıgi biriyic karşıkışırsainz aciİeı^ en yaknş sağhk kunik^şuiia başvuruBüz.
PaİrperidofL vücuna risperktonuf? y^ksırır soruJCii ustaya çıkan hır bileşik olduğundaki doiayj rispcridon (başka bir andpssko(ik) kona^^mundan sonra görülebilecek lıerhangi bir yan eiki XEPLK')K kidİanırni ile ^ie görülebibr. Yan elkder hakkinda dıdıa ^'azla bilgi almak için doktorunuza başvürunuz.

Eğar hu ktılhmma talimaıuıda hahsİ geçmeyen herlutngi hir yan eiki ile karşılaşırsanız üohorıımıztt veya eczacınızı bilgilenıliriniz.


5. XEPLION'un saklanması

KEPUON'u çocukların }>öremeyeceği, en^eıuL'ycceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25''C

altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kulianma tarihiyle uyumlu olarak kullunmtz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KEPLlON'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz XEPL10N'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Piaza No; 13 Kavacık-Beykoz/lsUınbul

Üretici:

Janssen Pharmaceutica N.V. Belçika

Bu kullanma Uıliınatı gün/ay/yıl tarihinde onaylanmı^itr.


K..........................................-....... -......-...............
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR Kil, inlramüsküter enjeksiyon için kullanıma hazır dolu bir enjektör ve 2 güvenlik iğnesi içerir.

.n jeti lir

Uı; hiiilıgc

XEPLION sadece tek kulSanım içindir,
1. Homojen bir süspansiyon sağlamak için enjektörü en az 10 saniye kuvvetli bİr şekilde çalkalayınız.
2, Uygun iğneyi seçiniz.
DELTOİD enjeksiyon için hasta 90 kg'dım hafif ise merkezi mavi renkli iğne; hasta 90 kg veya daha ağır ise merkezi gri renkli iğne seçilir.
GLUTEAL enjeksiyon için merkezi gri olan iğne kullanınız.
3. Enjektörü dik olarak tutarken lastik uç başhğnıı saat yönünde çevirerek çıkarmız.
4. Güvenlik iğnesinin kabını yanyıı kadar sıyırınız. Plastik sıytrmu kabını kullanarak İğne kılıfını kavrayınız. Güvenlik iğnesini enjektörün cam şırnıga bağlantı s ma saat yönünde çevirerek takınız.
3. İğnenin kıhfmı düz bir şekilde çekerek iğneden ayırınız. İğne gevşeyerek enjektörden çıkabileceği için kslıfı bükmeyiniz.

-r7l


h


i

6. Havasını gidermek için, takılmış olan İğne ile birlikle enjektörü dik pozisyona getiriniz. Piston çubuğunu dikkatli bir şekilde İleri iterek enjektörün havasım gideriniz.
7. Enjektör içeriğinin tamamım hastanın seçilen deltoid veya gluteal kası içine intramüsküler oiarak enjekle ediniz. İntravasküler veya subkutan olarak uygulamayınız.
Savla 14 /15
8. Enjeksiyon tamamlandıktan sonra iğne koruma sistemini etkinleştirmek için haşparmağmızı veya bir parmağımzt (8a, 8b) veya düz bir yüzeyi kullanınız. 'Klİk' sesi duyulduğu zaman iğne koruma sistemi tam olarak etkinleşmiştir. İğne ile birlikte enjektörü uygun şekilde aimız.

8a

8b

8c

X7 /


.....

m,

' .A,

İlaç Bilgileri

Xeplion 100mg/1ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon

Etken Maddesi: Paliperidon palmitat

Atc Kodu: N05AX13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.