Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xeplion 150mg/1,5ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diğer İlaçlar » Paliperidon

KULLANMA TALİMATI

XEPLION 150mg/L5ml IM enjeksiyon için uzun saiımh süspansiyon içeren kullanıma liazır enjektör

Kas içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her kullanıma haz(r dofu enjektör 150 mg palipcridona eşdeğer 234 ıng paliperidon palnıitat içerir,

• Yardımcı maddeler:

Polisorbat 20, polieiilen glikol 4000, sitrik asİt monohİdrat, anhidr d i sodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat monohİdrat, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kııllamua taliınaHm saklaynuz. Daha sonra lekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorıdaruuz ahırsa, h'itfen doktorunuza eczacuuza dant^uuz.


• Bü ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmİ!ştir, ba:^kalanna vermeyiniz..


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kulkmdığtnızt söyleyiniz.


• Bn talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun difinda yüksek veya düşük doz kullannıayımz.


Bu Kullanma Talİmatmda:


/.

XEPL10N nedir ve ne için kullanılır?


2. KEPLION'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KEPLION nasıl ktdlamlır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.KEPLIONhm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. XEPLION nedirne için kullanılır?

• XEPLION İM enjeksiyon için uzun salımii süspansiyon içeren kııihmmıa hazır enjektör, i,5 ml'de 150 mg paliperidon elkin maddesini içerir.
• XEPLION antipsikoEikler oiarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkilidir.
• XEPL10N, beyaz ile grimsi beyaz arası renkte paliperidon süspansiyonunu içeren, kuİlantma hazır dolu enjektör ile kullanıma sunulmaktadır. XEPL10N sadece tek kullanım içindir.
• XEPL10N, şizofreni tedavisi ve şizofreni belirtilerinin tekrarının önlenmesinde kullanılır. Şizofreninin belirtileri arasında; orada olmayan nesneleri duyma, görme veya hissetme, doğru olmayanlara inanma, olağandışı şüphecilik veya zihin karışıklığı yer alır.

2. XEPLION'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler XEPLION'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Paliperidon veya XEPL10N'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) veya risperidonu içerer? dmcr aruipsikoıiklerc (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç) karşı alerjiniz varsa XEPLION'u kullanmayınız.

XEPLION'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sizde bunama varsa,
• Size Parkinson hastalığı veya Lewy Cisimcikli Demans tanı.sı konmuşsa,
• Daha önce size yüksek ateş, bilinç düzeyinde değişme ve kas sertliği ile karakSerize bir hastalık {nöroleptik malign sendrom) teşhisi konmuşsa,
• Daha önce size ağız, dil, kol ve bacağın istemsiz hareketleri ile karakterize bir hastalık (Tardif diskinezi) teşhisi konmuşsa,
• Şeker hastalığına yatkınlığınız veya yüksek kan şekeriniz varsa,
• Mcivic kijHsei'i hevnı fşipofi/İndi^ tihiKİronü/ varsa,
• Bilinen kalp hasialıgmız veya uzun QT sendromu (kalpte ciddi arilmilere ve anİ ölümlere yol açabilen bir dunım) ile ilgili aile hikayeniz varsa,
• Kalbinizle ilgili bir hastahğmız varsa veya sizi kan basıncmızın düşmesine eğimli yapacak bir kalp hastahgı tedavisi alıyorsanız,
• Nöbet geçirme iıikayeniz varsa,
• Böbrek yelmezliğİ veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Uzun süreli agrıiı sertleşmeniz varsa,
• Vücut sıcaklığınız kontrol etmede güçlük yaşıyorsanız,
• Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan ptiiUst oluşumu ile ilişkilendirİImektedir)
AntİpsikoEİk İlaçlar ile tedavi edilen ve bunaması olan hastalarda inine veya ölüm riskinde artış meydana gelebilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

XEPLION*un yiyectk ve içecek ile kuUanılması:

XEPLION yiyeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnma uygulanabilir,
XEPLION kullanırken alkol almaymız.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce dokionınuzat'cz.aci}it:.a ekinisiniz.


• Eger hamileliğinizin son üç ayında antipsikotik ilaçlar (paliperidon da dahil)
kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durumu dikkatle
değerlendirecek ve XEPLION kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir,

• Tedaviniz sırasımht hamile oklıığıınuzıt fark L>tlerxeni- hemen doklonınnza eczacınız.a danışınız.


Emzirme

•İiaci knllaıuuadctn ance dokionınuziJ veya ec-.acmızu danışınız.


•

Emziriyorsanız XEPLION'u kullanmayınız.

Araç ve makine kullanfmı

• XEPLION dikkatinizi ve görüş yeteneğinizi azaltabileceğinden araç ve makine kufUmmaymız,

XEPLION'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XEPL10N her ml'sinde t nımol (23 nıg)'dan daha uz sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez''. Sodyuma bağlı herhangi bir etki gözlenmez.

Diğer İlaçiar İle birlikte kullanımı

Eğer;
• QT urahgmı uzattığı büinen ilaçİar alıyorsanız,
- Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (kinidİn, disopramid, amiodaron, soialol gibi)
- Alerjik hastalıkhıra karşi etkili bazı antihislaminik ilaçiar
- Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı diğer antipsikotik ilaçlar
- Suma tedavisinde kullanılan bazı antimaiaryal ilaçlar (meflokin gİbi)
• Beyin üzerinde etkili ilaçlar (alkol dahil) alıyorsanız,
• Kan basıncını etkileyen ilaçlar (psikiyatrik hastaiıkiarm tedavisinde kullanılan diğer antipsikotik ilaçlar, depresyonayruhsal çöküntüye karşı elkili tri,siklik antideprcsanlar gibi) alıyorsanız,
• Pnrkinson hastalığı için (levodopa gibi) ve sara tedavisi için (karbaniazepin gibi) İlaç alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
• Nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen ilaçlar (fenotiyazinler, butirofenonlar gibi antipsikotik ilaçlar; trisiklikler, SSRI'lar gibi untidepresan ilaçlar; tramadol gibi merkezi sinir sistemini etkileyen ağrı kesiciler; meflokin gibi sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar) alıyorsanız.

Eğer reçeldi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı .yu anda kullanıyorsanız veya son zanumlanhı kullandınız ise liiifen doktorunuza ecz.acımz.a bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. XEPLION nasti kuUanıhr?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• XEPLION'utı önerilen biişhingıç dozu, tedavinin birinci gününde 150 mg ve bİr hafta .sonra 100 mg'dır. Daha sonra önerilen aylık doz 75 mg'dır. Bazı durumlarda doktorunuz daha yüksek veya daha düşük dozlar uygulamaya karar verebilir.
• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

• XEPLION, bir doktor veya hemşire tarafından doksor od;i^.ınd;s veya kiiiüktc kalçaya veya omuza, kas içİne enjeksiyon yapılarak uygulanır.
• XEPL10N'un nasıl uygulanacağı konusunda, bu kılavuzun sonunda bulunan ve sağhk personeli için hazırlanan bölüme bakınız.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı:

XEPL10N'un çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmas! tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşh hastalarda, XEPLION'un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde 150 mg ve bir hafta sonra 100 mg'dtr. Daha sonra önerilen ayhk doz 75 mg'dır.
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları azalabileceğinden, doktorunuz böbrek fonksiyon durumunuza göre ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Özel kullanım durumları; Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa XEPL10N'u kullanıp kullanamayacağınıza veya başlangiç ve devam dozunuza doktorunuz karar vermelidir.

Om.

derecL'de veya ciddi böbrek yciınczNğiniz vtifsa XEPI.JON kyH;HiilnK.üna[uİşr.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gerekli değildir. XEPLION ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmadtğıııdan bü hastalarda kullanıhrken dikkatli olunması önerilmektedir.

Bğ,er KEPLION'un eıkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunu- eczucunz ile konu-^unuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla XEPLION kullandıysanız:

XEPLION'un, sağlık personeli tarafından uygulanması gerektiğinden aşın doz alma potansiyeliniz düşüktür.
Bu durumda yorgunluk, uyuşukluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma veya yürümede problemler, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve anormal kalp atışlan yaşayabilirsiniz,

KEPUON'dan kullanmanız gerekenden fazlasmı kullanmışsanız bİr doklar veya eczacı ile konuşunuz.


XEPLION'u kullanmayı unutursanız:

Eğer XEPLION'u kullanmayı unutursanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan doz en kı.sa zamanda uygulanmalıdır.

UnuUıkm dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


XEPLION ile tedavi soıılandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar XEPL10N ile tedaviye son vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, XEPL10N'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı uian kişilerde yan etkiler olabilir. Niuiir olarak aıcş, ağızda şişkinlik, yü/, dii ve düdakhirtia şişlik, ncles darhği, kaşııUL ciüic ohişaii kiz;H']khklar, bazen düşük kan bas^nci ile karaktcri/e alerjik rcaksiyordar olabilir lanatikskûk reaksiyonlar). BcShlileıı yao etkileri^ nis!];in!risa en yaknı saghk
kum]üşura.! başvnrysHi/,
Bunanıass U)eniansu olan vüşIi haslaıavü;? XI:PL!()N'ü[i da içinde bülıınduğü gruba

ıth\lc

ilişkilendirilehUir. I:iğer hclirijlcn yan clkilevden herhangi bisi k?sa süreiiğhie bşk olursa ;iC!İen nbbi destek ahnşz (Bkz. Bıilünı 2, XEI'LI(^)N'u din-ünıiard[i DİKRAllJ KULLANANIZ)
Sindanan okısı yLiR eskiler aşaguİL^ki ilönyşiiııı lablosü kşHbyı^iarak beiirlenınişiir;
Çok yaygnı { H) kişide l 'den la/la kişiyi etk^er)
Yaygın ([!)!) kişide

l

ila lOkiş^ anissnı c(kÜeE')
Yaygın oirnayan ( KKK) kişide I ifa N) kişiyi etkiler)
Seyş'ek (10000 kişide i ihs iO kişiyi etkiler)
Çok seyrek (iOO(K) kişide ! 'den az kişiyi eikiler)
BilirMiHVor (eide edilen venleniep sskhk lahnıin ed]iendyor)
Çok ya.vgyı yan t'tkilcr:
« üykyya dan^ada güçlük ® Baş ağşi'^J Yaygoı yun o {kiler:
Harckel grubu problenşi okirak bilineli ekslrapirafoidat bozukhiklar, paliperidon de ied;^vi sırasnıda en yok bibneii yati elkiicroers birisidir, Seinjiiornplarr aiiosıual kus harekcderi, ağşz, dil veya çenenin anornnd liarekelleri, çcfk; kitlennıcsi, salya arlışg kaslarda yavaş \eya surekH kasıIınaksF, iıarekederirdzi sarsıntdi gösteren seri kaskır, yavaş ayakkuıni sürüyerek yürdnıe. kas spa/ndari, liyeine (Ireınr^r), anonnai göz harekeiJeri, isiernsiz kasrlnıakir. boyun kask^nnn^ ü/on süre kasdı kalnusSi sonucu kaiaoın anorn^» pozisynnii, yavaş hareketler veya [iuzürsisziük. Si/ pafiperidon paiınilLil ile tedavi ohoaya devanı ederken bü bebiülerin bazdan başKL^ Üaçiar lie ledavi eddebdir.
Diğer yaygnı yao etkiler;
® Enjeksiyon bdlgesinue ağri veya diğer reaksiyfaıkn' (enjeksiynri böigesinde ŞiŞHiC gibi). Enjeksiyondan sonra ağn hissederseniz doktorunu/, ile kontışıııaniz Öiieodldir.
DokiOFiiEiüz il;.ECini7.i en rahal şekilde akhğin^zdası cinin oIhkü. si/inle biriikıe çahşacaklir,
f^uRuı, bog;i/ veya gögilsie enfeksiyon
KHo ain^;y yüksek kan şekeri, yüksek k[iii trigliseridı (bir çeşll yağı Sifiiriilik
B:^ş dönmesi, uykuNi veya dalıa n/ uyanık hissetme İe hüzursüzhık fli/Ji kalp annu Ydksek kan basşiieı
Bülanii, küsşna, karEo ağrisr ve kiHinda raiiulsızhk, isİıaL kııiiizlık, <liş :ıyrLsı [)ökiiiilii
Sül uğrisL uzuvlarda iiğrı ZayHİık, yoi'gunluk Y;wgın ohiiayan yan elkiler;
Alerjik reaksiyon
Kan lesdciinde ''prui;ikün'" hnırnonunun yüksek diizeyde (scıııptornianı yol ^şealıilir de açııiiiyabilirdej çıkması. Yüksek prok^ktin sejı^pionıfara

yal

açarsa:
o Erkeklerde: nıcnıe büyüınesi, ereksiyon i^İmaüa ve siirekHIiğinde zorluk veyLi diğer cinsel bozrskluklar
o Kadü'ihirda; nıerne ucundar^ sü[ geln^si, adet gönrıede dd/ensi/İ^k \eya adei de dgili diğer problemler
« Kanda arünsş ]I1s(İ[hi (kajı şeker seviyesini ayarkiyai! bir hosiııosiK işUıkla ya da azahııa, kanda koles=erol seviyesinin arüsiLiss
® Hozürsüzlük, kabuslar
s B[iydnıa, kasılına, kor^uşına ile dgdi pıo[)iender, sürekli olarak vüeodun heiirli yerİcrird oynaUiKL ayağii kalkınca

IYAŞ

ddnnıesi
« Göniiede bukaııklik
® döiimesi hısseyise (ver(Ego)
* EKG ikiilbin elektriksel cşkiniiğine aH k;wH) KoniiçhLnriüLi diizeo^izlik, yavaş

k'j'lp


ayağa kalkınca hş/lı ka!p anniL k^dp çarpşniiSL O'F ariHigHHn üi'Lirnosj s Avüg-i k;ilk»ıca düşük k[in hiisıncs (pa fi peridon painiitat kolhiiıiiiı buzş İıasialar
İKüsiZiik, baş dönnıCHL h^sscdebiilrler veya anidcı^ ;iyağa kalıp oturduk
bayılnbilirkrj.
® 'l'ükiMdk Hüig^snıua artış. ağ?zda kuraduk
® Urljker, kaşınii
« Eklenderde ve/vcya kıislarda j^ergİ^ük lassi. kas agrdan
® Erkek ierde n-^eriie biiydnıe=ii, ereksıy^n prohjeirdt:rL csnsei işlevlerde bozuk kik,
ıııeıııeierden sİH geln^enL düzensiz adeHer ve adei de dgiH dmer prob[eEnler {kLLiİLnhsr)
* Enjeksiyon iıölgesiade kaşyşu Seyrek yan elkder:
® Nx)n:de[3lik Fnaügr! sendroın (koniüzyorh biline dis/eyiode js^ainu! ya da bilinç k;ıyhı,
yük sek ıHeş ve şiddelsi kas serlliûi). anidcB beyne kan gitn^eniesi (innıe)
« Gdzleıan isienı^jiz harekeli,

uirı

harekcflenndc prohlen?
® haca bağh urdker
* !k>yun serdeşn^esi
^ Menıeierdea aksnn
® UygrdaiiKi böigesinde ağri, cr\jeksiyoii bölgesinde reakssytşn, enjeksiyon bölgesjiide
şişiik
Aşağula or;d pahperidoF! üzaldnirş sahndr lableder de bd(]irden ek advers d:jç reaksiyonknı sindanriiışn!':
Yaygsn yan eikder:
® Boğazda ve bumoda enieksiyon
® ()ksörük, hoöa/(ia ve soİ*;k borüsıınüFi dss kiHii^nıda ağn, barını lıkaH^khgs
s Sindirini güçlüğü
® Eklerv; ağrısa
Yaygin olniayan yan eiki^er:
« İdrar yoİlan erdeksiyoııu
® Uyku bo^okiügü
* Neles alnusva hağİ! kalp aiıo^^şıda arüş
® Düşük kan ba^^nua
Siiyia!) /15
s Aynı gaz geçişi
® Kas agns!
» idrar yaprs?;uJ;.s zoriuk
® Dokularda su üilıınHinda arlış ({kj;;ın)
Seyrek yafi elkiİer;
* Dudak ve gÖ/lcrx[e sohinunş güçlüğüne sehehiyel vere^ aoi şişkinlik
® Yüz, kol ve bj^caksard;.! ö/elHkle lek Usrafla görüien aru güçsü/lük veyış uyuşükluk, 24
saatien daha az süren kontışnıa bozükiuğo (ruinid'c^çi; kasha'dıs illıtine ve gerginlikle
biviikie kasLİnıalar Kalbin

sol

İLirainııo bloğu Kan dobiŞiininda k?sülaiioia ince bağırsakta lıkanıkhk [.)eıidc kızankİıkhi birbkle kabarciktar idrara ç^kma zurlngu
Göğüslerin içindeki bezlerde büyüıne; göğüs ağnsK erkekle;Xİe boşalıma csnasındLŞ sensenin idrar kesesijıe H.ıZB^asj Bdinineyeır
« Mide ieeriğbdn eigenere kaçmasına bağh pndo^Dni
^ Dilde şişkinlik.
® l.]/ün süren ve acı veren ereksiyon, Bğer 3 -4 saatlen bızla sürerse en y;^km sağhk kuruhişyna haşvumlnKisı lavsiyc cdıbr,
^ ()zedikle bacaklarda sıklıkla nısıla?ıan lopİısRİanıarlarda kijn pıhliiaşnıası (şişkinlik, agri ve kızarıklfk ile birbkşei, kan pdıusnun akciğerlere gilnıesi ünrnnnnuJa göğüs agriH! ve sol unum güçlüğü görü lebi Hr, Eğer hu seiiıplouHardati Iscrharıgi biriyle karşdaşnsaniz [sede^ı en yaksn sağbk kunıluşnna [>aşvs!nnıu/.
Paliperuion, vücuna risperidonun yıknnı sonücu ortaya çıkan bir bileşik ükhiğ«nd;yı dtday? risperidon (başka bir anbpslkoiik) küllannrnndan sonra göriilebdecck hei'hangi bir yan etki KEPLİON k^Haıunn ile de görülebibr. Yan e(kiicr hakkında daha ia/bı bilgi ıdıııak için doklornnu/a başvunuHiz.

Eğer bil kulktnıua talimatııula bahsiherhangi bir yan aki İle kar^ıki^irsanız Joktorıınnzııeczacınızı bilgilendiriniz.


5. XEPLION'un saklanması

XEPUON'u çoL'iıkkınn göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve amhahıjında saklayınız.


25'^C

altındtıki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdakikulhınma tarihinden sanra KEPLION'ıt kıdlanmayuuz.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz XEPLION'u kullanmayınız.

Ruhsat sahihi:

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No: 13 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Üretici:

Janssen Pharmaceutica N.V, Belçika

Bu kul Umma ial imalı giin/ay/yıl tarihinde onaylamnii'tır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR Kil, intrımıüsküler enjeksiyon İçin kıtilanıma hazır dolu bir enjektör ve 2 güvenlik iğnesi içerir.
Ktslhr-itiij lu/ır
biislı^ı
XEPLION sadece tek kullanım içindir.
I. Homojen bir süspansiyon sağlamak İçin enjektörü en az 10 saniye kuvvesli bir şekilde çalkalayınız.

2.

Uygun iğneyi seçiniz.
DELTOİD enjeksiyon İçin lıasta 90 kg'dan lıafif ise merl<ezi mavi renkli iğne; hastıı 90 kg veya dalıa ağsr ise merkezi gri renkli iğne seçilir,
GLUTEAL enjeksiyon için merkezi gri olan iğne kullanmız,
3, Enjektörü dik olarak tutarken lastik uç başiığnıı saat yönünde çevirerek çıkanntz.
4. Güvenlik iğnesinin kabmı yarıya kadar sıyırmız. Plastik sıyırma kabını kullanarak iğne kılifmı kavrayınız. Güvenlik iğnesini enjektörün cam şırmga baglantısma saat yönünde çevirerek takınız.
5. İğnenin kılıfını düz bir şekilde çekerek iğneden ayırınız. İğne gevşeyt:rek enjektörden çikfibiieceği için kılıfı bükmeyiniz.
6. Havasını gidermek için, takılmış olan iğne ile birlikte enjektörü dik pozisyona getiriniz. Piston çubuğunu dikkatli bir şekilde iteri iterek enjektörün havasını gideriniz.
V
\
/
7. Enjektör İçeriğinin tamamını lıastanm .seçilen delloid veya gluteal kası içine intramüskülcr olarak enjekte ediniz.

İntravaskülcr veya subkutan olarak uygulamayınız.

8. Enjeksiyon tamam i andıktan sonra iğne koruma sistemini etkinleştirmek için başparmağınızı veya bir parmağınızı (8a, 8b) veya düz bir yüzeyi kuilanmız. 'Klİk' sesi duyulduğu zaman iğne koruma sistemi tam olarak etkinieşmiştir. İğne ile birlikle enjektörü uygun şekilde atınız.

8a

-'-'U

8b

./

8c

İlaç Bilgileri

Xeplion 150mg/1,5ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon

Etken Maddesi: Paliperidon palmitat

Atc Kodu: N05AX13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.