Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xeplion 50mg/0,50ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diğer İlaçlar » Paliperidon

KULLANMA TALİMATI

XEPLION SOmg/O.SOml IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon içeren kuUanıma hazır enjektör

Kas içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her kullanima hazır dolu enjektör 50 mg paliperidona eşdeğer 78 mg paliperidon palmilal içerir.

• Yardımcı maddeler:

Polisorbat 20, polietilen glikol 4000, sitrik asİt monohidrat, anhidr disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

liu İlacı kullanmaya başlamadan önce Iju KULLANMA TALİMATINI dikkatlicc okuyunuz, çünkü sizin İçin önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kuHaıumı ialhmıUnt saklayınız. Dalıcı sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer Hare sorularmız olursa, Uitfen Joktorumtza ecz.aanız.a danışınız..


• Bu Haç ki.^isel olarak sizin için reçete edilmiştir, ha.i'kalanna vermeyiniz..


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Jlaç hakktnda size Önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kuUanmayımz.


Bu Kullanma Talimatmda:


L KEPLION nedir ve ne için kullamtır?


2. KEPUON'u kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KEPLION nasü kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KEPLION hm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. XEPLION nedir ve ne için kullanılır?

• XEPL10N IM ENJEKSIYON IÇIN UZUN SALıMLİ SÜSPANSIYON IÇEREN KUİTANıNNA HAZTR ENJEKTÖR, 0,50 ML'DE 50 MG PALIPERIDON ETKİN MADDESINI IÇERIR.

• XEPL10N antİpsikotİkler olarnk adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar psikiyatrik hastaiıkiann Sedavisinde etkilidir,
• XEPL10N, beyaz ile grimsi beyaz arası renkte paliperidon süspansiyonunu içeren, kullanıma hazır dolu enjektör ile kullanıma sunulmaktadır. XEPL10N sadece tek kullanım içindir.
• XEPL10N, şizofreni tedavisi ve şizofreni belirtilerinin tekrarının Ünlenmesinde kullanılır. Şizofreninin belirtileri arasında; orada olmayan nesneleri duyma, görme veya hissetme, doğru olmayanlara inanma, olağandışı şüphecilik veya zihin karışıklığı yer ahr.

2. XEPLION'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenier XEPLION'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Paliperidon veya XEPL10N'un bileşiminde bulunan yardmıeı maddelerden herhangi birine {yardımcı maddeler listesine bakınız) veya risperidono

ı.kı

içeren cliğer Lsnlipsikoyklerc (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç) karşı alerjiniz varsa XEPLION'u kullanmayınız,

XEPLION'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Sizde bunama varsa,
• Size Parkİnson hastalığı veya Lewy Cisimcikli Demans tanısı konmuşsa,
• Daha ünce size yüksek ateş, biHnç düzeyinde değişme ve kas seriÜği ile karakterize bir hastalık (nöroleptik maiign sendrom) teşhisi konmuşsa,
• Daha önce size ağız, dil, kol ve bacağın istemsiz hareketleri ile karakterize bir hastalık (Tardifdiskinezi) teşhisi konmuşsa,
• Şeker hastalığına yatkınlığınız veya yüksek kan şekeriniz varsa.
• Meme kanseri vev;ı beyirı hşpoilzinüı; t^hnürünisz vLirsiK ¦
• Bilinen kalp haslalıgınız

veya uzunsendromu (kaİpEearitmilere ve aniyolbir durum) iieaile hikayeniz

varsa,
• Kalbinizle ilgili bir hastaJığmız varsa veya sizi kan basıncmızm düşmesine eğimli yapacak bir kalp lıaslalıgı tedavisi alıyorsanız,
• Nöbet geçirme hikayeniz varsa,
• Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, :
• Uzun süreli ağrılı sertleşmeniz varsa,
• Vücut sıcakhğmız koniro! etmede güçlük yaşıyorsanız,
• Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçiar kan pıhtısı oluşumu ile iiişkİlendirilmekledir)
Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen ve bunaması oian hastalarda inme veya ölüm riskinde artış meydana gelebilir, ;
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bİr dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

XEPLION'un yiyecek ve içecek i!e kuüamlması:

XEPLION yiyeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir,
XEPL10N kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

• İlacı kıdlaıunadcm önce doklontmıza veya eczacııuzii ilan ışınız.


•

Eğer hamileliğinizin son üç ayında antipsikotik ilaçlar (paliperidon da dahi!) kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve XEPLION kullanıp kulianmayacağmıza karar verecektir,

• Tedaviniz sırasında lıaınik' olduğunuzu fark ederseniz hemen Joklorunuza veya eczacınızii danr^ınız.


Emzirme

• İlacı kullanmadan önce dokionmuza veya eczacınıza dam:^mtz.


• Emziriyorsanız XEPLION'u kulttinmayınız.

Araç ve makine kullanımı

• XEPLION dikkatinizi ve görüş yeteneğinizi uziiUabileceğinden liraç ve makine kuUanmaytniz.

XEPLION*un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda Önemli bİİgüer

XEPLION her mi'sinde I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağh herhangi bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
• QT aralığın! uzattığı bilinen ilaçlar alıyorsanız,
" Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (kinidin, dtsopramid, amiodaron, soialol gibi)
" Alerjik hastalıklara karşı etkili bazı antihistaminik ilaçlar
- Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı diğer antipsikotik ilaçlar
- Sıtma tedavisinde kullanılan bazı antimaluryal ilaçlar (mctinkin gibi)
• Beyin üzerinde etkili ilaçlar (alkol dahil) alıyorsanız,
• Kan basıncını etkileyen ilaçlar (psikiyatrik hastahkların tedavisinde kullanılan diğer antipsikotik ilaçlar, depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkiü trisikiik antidepresanlar gibi) aiıyorsanız,
• Parkinson hastalığı için (levodopa gibi) ve sara tedavisi için (karbamazepin gibi) ilaç alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
• Nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen İlaçlar (fenotiyazinler, buiırofenonlar gibi antipsikotik ilaçlar; trisiklikler, SSRTlar gibi antidepresan ilaçlar; iramadol gibi merkezi sinir sistemini etkileyen ağn kesiciler; meflokin gibi sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar) alıyorsanız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı anda kıdlantyor.sanız veya son zaıuanlarda kullandınız ise liiifen doktorunuza eczacınıza bunlar hakkında bUş'İ veriniz.


3. XEPLION nasıl kullanılır?

Uygun kullanımVÜdoz/uyguEama sıklığı için tulimatlur;

• XEPL10N'un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde i 50 mg ve bir hafta sonra İOÜ mg'dır. Daha sonra önerilen aylık doz 75 mg'dır. Bazı durumlarda doktorunuz dıtha yüksek veya daha düşük dozlar uygulamaya karar verebilir.
• Doktorunuz hastalsğnuza bağh olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metotlu:

• XEPL10N, bir doktor veya hemşire tarafından doktor odasnıda veya kinikle kalçaya veya omuza, kas içine enjeksiyon yapılarak uygulanır,
• XEPL10N'un nasii uygulanacağı konusunda, bu kılavuzun sonunda bulunan ve sağlık personeli için hazırlanan bölüme bakınız.
Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

XEPLION'un çocuklarda ve 18 yaşm altındaki ergenlerde kullanılması tavsiye edilmez. Yaşlılarda kullanımı:
Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda, XEPL10N'un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde 150 mg ve bir hafta sonra 100 mg'dır. Daha sonra önerilen aylık doz 75 mg'dır.
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları azalabileceginden, doktorunuz böbrek fonksiyon durumunuza göre ilacmızm dozunu belirleyecektir
Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa XEPL10N'u kullanıp kullanamayacağınıza veya başlangıç ve devam dozunuza doktorunuz karar vermelidir. Onu derecede veya ciddi b(ibrek yetnıezliğini/ varsa KEPLION kuHanşInsamahdir, .

Karaciğcr yctmeziiği:

Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayariaınası gerekli değildir. XEPLION ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda çahşıSmadığından bu hastalarda kullanılırken dikkatti olunması önerilmekledir

Eğer XEPLION'nn eikisinin çok f;üçlti veya zayıf okluğuna dair bir izleniminiz var ise clokiornnıız veya eczacınız ile konıt^ıınuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla XEPLION kullandıysanız:

XEPL10N'un, .sağlık personeli tarafmdan uygulanması gerektiğinden aşın doz alma potansiyeliniz düşüktür.
Bii dummda yorgunluk, uyuşukluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma veya yürümede problemler, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve anormal kalp atişian yaşayabilirsiniz.

KEPLION'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hir doktor eczacı ile konuşunuz.


XEPL10N'ii kullanmayı unutursanız:

Eğer XEPLION'u kullanmayı unutursanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan doz en kısa zamanda uygulanmalıdır.

Unutulan dozhın dengelemek için çifl daz uygulamayınız.,


XEPLION ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafmdan karar verilinceye kadar KEPLİON ile tedaviye .son vermeyiniz.

4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, XEPLION'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Nadir olarak ateş, ;föizda şişkinlik, yüz, dil ve dıuiakhjrd;? şişlik, rıefes d.irisgj, kısşjniı, tiiüc olüşiü'i kizankhkİLir, bıUL'R düşük kün hasincı He karakterize ak'rjik veaksiy()i?İar ohibiHr (aiKifiksktik reiiksiyoriL;.u'). Belirlilen vlui eskilere, raslfajnrsa acilen cn yakın sagiik kunüoşunii b^^şvymnyz.
BüiİLUiıasi (DenıunsO ofan yuşh İKissiikn'd;.! KEPLION'uii da için.de biUoncHJgu gruba ai^ ilaçlar; yüzde, kol ve bacaklarda uvüşiiki, konuşnıa bo/uklüğu, bükMiik görme gihİ vlhi eikHer ile inşkılendUılmişnr. Bu sen^ploıniiLr felç ile [HşkÜeiuJirilebılir. Eğer be^iniser^ yan LMkilerck^ü [ıcrhang^ biri süreliğine hile olursa acilen tıbbı desıck alniiz (Bkz. Bölüm 2. XEPL10N'u aşağıdaki durunılarda DİKKATLİ KULLANiNIZ)
S^n.UarK!n

olmı

yiineikiler aşağıdaki dösnlşun^ tahkisu kullaiHİarak be[irleın«iş[lr:
Çok yaygın { H) kişide ['den lazla kişiyi eskiler)
Yaygın (H.K) kişide

l

iki H) kişi arassns LakÜer)
Yaygın OiVnayan { KKK.) kişide

l

iks !() kişiyi clkiki'}
Seyj'ek (10000 kişide I ihs K) kişiyi eikiler)
Çok seyrek (lOO(K) kişkle 1 'den az kişiyi eskiler)
Bilinnıiyor {ekle edilen verUerderı sjkhk [alenin edilerniyor)
Çok yaygio yao etkilere
s Uykuya dahiKsda güçlük

*

lüaş ağrısı Yayg^ii yarı elkiler:
Mareke? grubn problenıi olarak bifincn ekslrapirarnidaf bozokiukky'. paliperidon ile tedavi sirasinda en çok biHneıı yan eskilerden birisidir.. Senıploınplari: aııomıal kas harekeleri, ağ^z, dil veya çenenin anonnal Ijurekei^eri, çene kitleriiiiesi, salya arüşı, kaslarda yava.ş veya sürekli kasiiiiiakü', İKirekellerinizi sar'sinliij gİKleren ser! kasky\ yavaş ayaklarinı sürüyesek yitrünıc, kas spazndaru iitrenre (treinoj'), anorrnL^I gt)/ harekeden, işlenişi/. kasdmak»r, boyını kaskuının üZün süre kasılı kşılnKisı sonvıcır kafanızı anormal pozisyonu, yavaş İKivekeder

scyn

l'uizürsozhik. Siz jialiperidon palndial ik- iedavi olmaya devanı ederken bu belİrlikain ba/ılar] başka, ikiçlar ile ledavi edilebilir.
Diğer yaygın yari etkiler;
* Enjeksiyon bölgesinde agrs veya diğer reaksiyojıiar (enjeksiyon bölgesinde şişnıe gd;!0. Enjeksiyondan soiir;i ağn [dssederseniz doklorun«z sk' konyşrnariiZ örsenılİdir.
Şayka 7/15
Doklümiioz ilacinızi en nsiıat şekilde L^diginızÜLüi eırûn oNnak için sizinle birHkk' çahşacaktrr.
Burun, bisğaz veya göğüste enfeksiyon
KHö Uİİ3Kİ, yfiksek kan şekeri, yüksek kan InghscTİdi (bir çeşü yağ}
SinirlHık
Baş dönriK'si. Liykukı veya dana uyLsnjk hisseuoe İç lıııxürsu/Jük Hızii k;Lİp [iiniK Yüksek kan basnie]
Bulanıl, kv^nıa, k;srFO üğrss! ve kiisında ralnüsizhk, islıal kabs/Jık, diş -ağrısı DökünUl
Sırı agriHS, üzuvlarüa agn ZayHİLİc, yorguıılük Yayguı rsnnısyan yan eikiier:
Alesjik reaksiyon
Kan icstleriifde “prokıkliır' hornsonınuH? yüksek düzeyde (seriipioniiani yol açabinr de LiÇiiiayabdir de) i^ıknıasL Yüksek prok^knn sempton^lara yo^ açarsLL:
o Erkeklerde: oicnıe böyüiBent ereksiyoıı oinıada \e siirekHlsğyule z.urkik veya diğer ciiisel bozüklüklar
o KiHİsnksrda: nıerne ucundao

sü\

gelmesi» adet görsnede düzensizlik veya adei i^e ilgili diğer problerrder
® KiHida artiiiiş insiiİin (kaû şeker .seviyesini ayarlayan bir honıion), işlaiila üriiııa ya da azaİHKi, kanda k(desşcrol seviyesinin arünasi
® Huzüvsii^lük, kabiislar
s Baydma, kasdnıa, konuşma de ilgili problemler, sürekli ohirak vücudıuı heiirsi yerlerini oyoatma, ayağa kalkioca baş dfjnmesi
s Göriiie'de buksnıkhk
® Baş döorneHL iu^scirne ( verlig-o)
« BKG (kalbin cleklıiksef elkhıliusnc ait kayü) sonuçiannda düzensizlik, y^rvaş kalp asHiH, :rv-ağ;^ kalknıcLL hı^li k[üp alıniL kalp çarpıoh:-;?, QT arahğHini üzaınahs « Ayağ[.ı kaiknjca düşük kan baı^incı (palipesidon pafnıHiil kııiianan bazı hıasUdar
İnsisi/lik, baş döiinuiSii, hİHSedebüiiler veya an^Jen ayağa kafsp oierdukİanrKİa
baydahiliiier). . .
» Tükürsik sasgi'^ıoda arısş, ağızda kyruiük
* Üniker, kaşuHi
® Ekleınierde vc/veya kaslarda gcfginlik iıissk kas ağnkuı
® Erkeklerde nıen^e buydiiiesi, ereksiyon problenderı, cinsel işlevlerde boziiklük,
iiienKderdcn süt gelmcsL dli/ensb. adetler ve adet ile dgili diğer probiender (kadırUar)
® Enjeksiyon böigcsnidc kaşint* . . ¦
Seyrek yan elkder: . ¦
® Nörolepiik Eiıalign sendroırş (koiHozvün, hifine düzeyinde azalnia ya da bilinç kaybı,
yüksek aleş ve siddeOi k;is Hcılligi k anideii beyoe kan giinıenıesi (iniTic) e Gözlerin issenısiz iıarckeiı, göz lıare'kederindc pmbkaış
® İlaca bagh ürûkei'
“ l'k'.iVHn serıleşiiıesi
® Men^cİerden akıııtr
® UygtıkHna b()lge?ibıde ağrL eiijeksiyon bölgesinde reaksiyofh enieksiyon bölgesinde
şişlik
Aşağida oral palİperRiOii Lizaühnış sabrnh tabieder ile biİdirücn ek advers dae reaksiyoıdari SH'akji'irnışür:
Yaygnı yan elkiler:
® Boğa.^da ve buruiKİa enfeksiyon
« Öksürük, bogaziks ve soluk borusunüiı üst kiSfiHoda ağrı, burun ukanıkliğj
« Sindirim giiçHiğd
» Bkienı ağrısı
Yaygnı olmayan yan etkiler:
* İdrar yollan eofeks^iyonu
« Uyku bozoklüğu
» Nefes ahiiaya ba.ğh kalp aİLinnıda iiruş . : ¦
« Düşük kan basioci ¦
® Âş^n gLiZ geçiŞE
® K;şs agriss
® İdrar yapınadü zorluk
* Dokukirda so üsuunundu arUş (tklenıj Seyrek eikik'r:
® Dıuiak ve gö/lerüe soUüiüni güçlüğliiie scbcbiyel vercıı arn şişkinlik
® Yüz, ko! ve bucaklarda öze lükle ^ek tarafla görülesi an e gtjçsrı/ıük vey;i üVüşukh^k, 24
H;iL$üeri d;ıha az süresi konüşnıa bo/ukluğü (nıİBİ-felç), kasiıtrda üireiişe ve gergiiiliklc
hu'Hkte ka^ıhiKiiar ® Kalbiji sol lanifinin bfogu
« Kao doksşırjiinda kısülannıa
s ince bağırsakla likan]khk
® Deride kızıuıkhkkL birlikse kabarcikkar
» Idram ç^knıa zorfuûe

*

Gögü^vk'riPi içindeki bezlerde bilyünıe; göğüs agnss:, erkekkerde bcsşaİRiLi esnasinda scnıenin kirar kebesine ,'^izması
BiHnnıeyei'i:
® Mkle keriğiniii ciğerlere kaçoıij^^^na hağh pncniioni
s l.')ikJe şişkinlik
« Uzrın suren ve acs veren creksiyoıı. Eğer 3-4 saatten

i'dih,

sürerse eii y;ikin saghk kurykiŞiina bL^şvısrıHnuiSi lavsiye edilir.
» ()^'el[ikk*. b;'.iCLikİarda sıkhkla nssikınari topku'danKirlarda kan pihokışoıası {şişkinlik,
;iğn ve kizankhk He biiiik(e), kan Likcmerlere giüricsi dururnusKİa göğüs
agriSi ve sohinun) giiçiöğü göriilebibr. Eğer bu seriiplomlardaş? herhangi biriyie karşdaşşrsanşz acilen y[ik»ı sağhk kondoştina haşvurıınüz,
Pahperİdon, vucuna ri.speridoniii^ ysknı^f sciiiüeo orlay:.i çik^m bir bileşik oidugınidan dolavi rssperidon (haşka bir anupsikruik) kuikHinıiindan sonra göriHebdecek herhangi bir y;sn eıki XEPLION küHanin^i lie de göridebilir. Yan eıkifer fi;jkk!iida dalıa i'azla bilgi alnıak için doklorunuza başvyrıınt.;/.

Eğer hu kııllauma taUmatnuia hahsi geçmeyetı herhan!>i bir yan etki ile kar.^tla.^ırxa!uz dokionıınızıı eczacvnzt lyilgilendiriniz^


5. XEPLION'un saklanması

XEPLlON'tı çocııkkmıı göremeyeceği, eri.'şemeyeceği yerlerde ve ümbaiajmda saklaymız,.


25“C ailındaki odu sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma lanhinıJcn sonra KEPLlON'u kıtllanmaymız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz XEPLION'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San, ve Tİc. Ltd. Şti, Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No: 13 Kavacık-Beykoz/istanbul

Üretici:

Janssen Pharmaceutica N.V. Belçika

Btı kullanma ialiman ı^üıı/mfyıl tarihinde onayUmmı^tır.


AŞAĞ!DAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR Kit, intramüskUter enjeksiyon için kulkınıma hazır dolu bir enjektör ve 2 güvenlik iğnesi içerir.
Kui].:ını;t^ lııii'.iT •nİL'-llOı'

r

...................................................

m


' '

b i

NİL'fk'/XEPL10N sadece lek kullanım içindir.
L Homojen bir süspansiyon sağlamak için enjektörü en az 10 saniye kuvvetli bir şekilde çalkalayınız.
2. Uygun iğneyi seçiniz.
DELTOİD enjeksiyon için hasta 90 kg'dan hafif ise merkezi mavi renkli iğne; hasta 90 kg veya daha agır ise merkezi gri renkli iğne seçilir.
GLUTEAL enjeksiyon için merkezi gri ohın iğne kuHanmız.
3. Enjektörü dik olarak tutarken lastik uç başiıgtni saat yönünde çevirerek çıkannız.
4. Güvenlik iğnesinin kabmı yarıya kadar sıyırmız. Plastik sıyırma kabmı kutlanarak iöne kılıfmı kavraymız. Güvenlik iğnesini enjektörün cam şırınga bağlantısına saat yönünde çevirerek takınız.
Ş L
-L,':
5. İğnenin kılıftnı düz bir şekiide çekerek iğneden uyınnız. İğne gevşeyerek enjektörden çıkabileceği İçin kılıfı bükmeyiniz.

i \


6. Hiivasıni gidernıek için, Uıkiimış olan iğne ile birlikte enjektörü dik pozisyona getiriniz. Piston çubuğunu dikkatli bir şekilde ileri ilerek enjektörün havasını gideriniz.
-te
/
7. Enjektör içeriğinin tamammt ha.stamn seçilen deitoid veya gluteal kası İçine intramüsküler olarak enjekte ediniz,

İntravasküler veya subkutan olarak uyguianıayıniz.

8. Enjeksiyon tam anı bn diktan sonra iğne koruma sistemini etkinleştirmek için başparmağınızı veya bir parmagınszı (8a, 8b) veya düz bir yüzeyi kullanınız. 'Klik' sesi duyulduğu zaman iğne koruma sistemi tam olarak etkinleşmiştir. İğne ile birlikte enjektörü uygun şekilde atınız.
8a
8b

8c

:N

.....

KSZT'-^"-


\X


İlaç Bilgileri

Xeplion 50mg/0,50ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon

Etken Maddesi: Paliperidon palmitat

Atc Kodu: N05AX13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.