Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xeplion 75mg/0,75ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diğer İlaçlar » Paliperidon

KULLANMA TALİMATI

XEPLION 75mg/0.75ml IM enjeksiyon için uzun salımh süspansiyon içeren icuüamma hazır enjektör

Kas içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her kullanıma hazır dolu enjektör 75 mg paüperidona eşdeğer 117 mg paliperidon palmitat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Polisorbat 20, polietilen glikol 4000, sitrik asil monohidrat, anhidr di sodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, sodyum hidroksit, enjeksiyoniuk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkalliee okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kuUunma laiimatmı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer Have sorularınız olursa, lütfen doktorunuzav'evoeczacuuza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, bai'kalanna vermeyiniz.


• Bu ilacın kulUınınn strasnukı, doktorart'v«hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun âbındayüksek veya dii^ükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talİmatmda:


L XEPLION nedir ve ne için ktdlamlır?


2. KEPUON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KEPLION nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KEPLION hm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. XEPLION nedir ve ne için kullanılır?

• XEPLION İM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör, 0,75 ml'de 75 mg paliperidon etkin maddesini içerir.
• XEPLION antipsikotikier olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür İlaçlar psikiyatrik hastalıklann tedavisinde etkilidir.
• XEPLION, beyaz ile grimsi beyaz arası renkte paliperidon süspansiyonunu içeren, ktıllunıma hazır dolu enjektör ile kullanıma sunulmaktadır. XEPL10N sadece lek kullanım içindir.
• XEPL10N, şizofreni tedavisi ve şizofreni belirtilerinin tekrarının önlenmesinde kullanılır. Şizofreninin belirtileri arasında; orada olmayan nesneleri duyma, görme veya hissetme, doğru olmayanlara inanma, olağandışı şüphecilik veya zihin karışıklığı yer alır,

2. XEPL10N'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler XEPLION'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Paliperidon veya XEPL10N'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) veya risperidonu da içcıen diğer ajıiipsikoliklere (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç) karşı alerjiniz varsa XEPL10N'u kullanmayınız.

XEPLION'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sizde bunama varsa,
• Size Parkinson hastalığı veya Lewy Ci.simcikli Demans tanısı konmuşsa,
• Daha önce size yüksek ateş, bilinç düzeyinde değişme ve kas sertliği ile karakterize bir hastalık (nöroteptik malign sendrom) teşhisi konmuşsa,
• Daha önce size ağız, dil, kol ve bacağın istemsiz hareketleri ile karakterize bir hastalık (Tardif diskinezi) teşhisi konmuşsa,
• Şeker hastalığına yatkınlığınız veya yüksek kan şekeriniz varsa.
• Meme kafiscri veya beyin hjpo^i/iiide iüıoüi üniiz varsa. ¦ ¦ ¦ .
• Bilinen kalp hastalığınız veya uzun QT sendrotnu (kalple ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ile ilgili aile hikayeniz varsa,
• Kalbinizle ilgili bİr hastalığına varsa veya sizi kan basmctnızın düşmesine eğimli yapacak bir kalp hastalığı tedavisi alıyorsanız,
• Nöbet geçirme hikayeniz varsa,
• Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, :
• Uzun süreli ağrılı sertleşmeniz varsa,
• Vücut sıcaklığınız kontrol etmede güçlük yaşıyorsanız,
• Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmektedir)
Antipsİkotİk ilaçlar ile tedavi edilen ve bunaması oian hastalarda inme veya Öiünı riskinde artış meydana gelebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız,
XEPLION'un yiyccek ve içecek ile kullantlması:
XEPLION yiyeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.
XEPLION kullanırken alkol almayınız.
HamiicUk

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacnuzc^ damştnız.


• Eğer hamileliğinizin son üç ayında antipsikotik ilaçlar (paliperidon da dahil) kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer hamile İseniz, doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve XEPLION kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

•Tedaviniz sırastndcı hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzavnYJeczacnuza danii'inız.


Emzirme

•İlacı kıdlattımuknı Önce doktorımuza ecz.acunz.a damdınız.


• Emziriyorsanız XEPLION'u kullanmayınız.

Araç ve makine kullammı

• XEPLION dikkatinizi ve görüş yeieneğinizi azaltabileceğinden araç ve makine kullanmayınız,

XEPLION'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

XEPLION her mf'sinde 1 mmoi (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasmda “sodyum içermez". Sodyuma bağlı herhangi bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
• QT aralığını uzattığı bilinen ihıçlar alıyorsanız,
- Kalp ritmini düzenleyen itaçtar {kinidin, disopramid, amiodaron, soıalol gİbi)
- Alerjik hasüıhklara karşı etkili bazı antıhistaminik ilaçlar
- Psikiyatrik hastahklarm tedavisinde kullanılan bazı diğer antipsikotik İlaçlar
- Sıtma Sedavisinde kullanılan bazı aniimalaryal ilaçlar (mctlokin gibi)
• Beyin üzerinde etkili ilaçlar (alkol dahil) alıyorsanız,
• Kan basıncını etkileyen ilaçlar (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer antipsikotik ilaçlar, depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili trisiklik anddepresanlar gibi) alıyorsanız,
• Parkinson hastalığı İçin (levodopa gibi) ve sara tedavisi için (karbamazepin gibİ) ilaç alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz,
• Nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen ilaçlar (fenotiyazinler, butirofenonlar gibi antipsikotik ilaçlar; trısiklikler, SSRI'lar gibi aniidepresan ilaçlar; tramadol gibi merkezi sinir sistemini etkileyen agn kesiciler; meflokin gibi sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar) alıyorsanız.

Eğer reçel eli ya da reçetesiz herhanşii bir iUtct>/anda kıdlantyorsamz veya san zonıanlarda kııllamhnız ixe lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. XEPLION nasıl kulianıhr?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• XEPL10N'un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde İ50 mg ve bir hafta sonra İOO nıg'tiir. Daha sonra önerilen aylık doz 75 mg'dır. Bazı durumlarda doktorunuz daha yüksek veya daha düşük dozlar uygulamaya karar verebilir.
• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yoiu ve metodu:

• XEPL10N, bir doktor veya hemşire tarafından doklor odiissnda veya kfinikie kalçaya veya omuza, kas içine enjeksiyon yapılarak uygulanır.
• XEPLION'un nasıl uygulanacağı konusunda, bu kılavuzun sonunda bulunan ve sağlık personeli İçin hazırlanan bölüme bakınız.

Oeğişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

XEPL10N'un çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda, XEPLION'un önerilen başlangıç dozu, tedavinin birinci gününde 130 mg ve bir hafta sonra 100 mg'dır. Daha sonra önerilen ayitk doz

75

mg'dır.
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları azalabileceğinden, doktorunuz böbrek fonksiyon durumunuza göre iiacnuzın dozunu belirieyecektir.

Özel kullamm durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa XEPL10N'u kullanıp kullanamayacağınıza veya başlangıç ve devam dozunuza doktorunuz karar vermelidir. Ona derecede veya ciddi böbrek yeiJoe/liginiz. var^a XEPlJON kullanilnKUiiaiidir, . . . .

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gerekli değildir. XEPLION ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda çahşılmadığmdan bu hastalarda kullanılırken dikkatli olunması önerilmektedir.

Eğer KEPLlON'nn etkisinin çok ş'iiçlii veya zfiyıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise üoktovımuzv'n'«eczacmız ile kanıı^unttz.,


KuHanmamz gerekenden daha fazla XEPLION kullandıysanız:

XEPLION'un, sağlık personeli tarafından uygulanması gerektiğinden aşın doz alma potansiyeliniz düşüktür.
Bu durumda yorgunluk, uyuşukluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma veya yürümede problemler, düşük kan basıncmdan kaynaklanan baş dönmesi ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

KEPLION'dan kullanmanız gerekenden fazlasuu kullanmışsanız bir doktor veya ecz.acı ile konuşunuz.


XEPLION'u kullanmayı unutursanız:

Eğer XEPLION'u kullanmayı unutursanız doktorunuza .söyleyiniz. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan doz en kısa zamanda uygulanmalıdır,

Unttiulan dozlan dengelemek için çift doz uygulamayınız,


XEPLION iie tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar XEPLION ile tedaviye son vermeyiniz.

4. Olasi yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, XEPL10N'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Nad»' lueş, ağizda şişkinük. yü/, dil ve dudaklarda şişhk, nefes darlıg*,
kaşınn, cilite olüşan kiz;inkiii;h^r, düşük kan b;3*^^nc! ile k;y;sklerize alejjik rcaksiyosıhır olabiSir (aiKÜlh^klik reaksİ3-onhir), yaii eikilere raslhirnrsii acilen c?? yaknı saghk
kunıhişurni b;işvyrünoz.
Bunarruısi (DenıansO hLssudard.^ XEPL10N'ün clii içinde bü^y^u!ıiğu gruba ait
Haçlar; yüzde, kol vc bijcakk^rdis uyoşnı;L konyşnKi bozuklüğu, bülanşk görnie gsbi yısn eikibr ık iHşkileıulirHnHşlir. Bu scsiipk;ml;.sr ^eiç iie Hişkiieııdjnlebilir- Eğer belirlilen yiio cikikrdeB herhangi hirİ kisa süi'eüğine bib olursa acEİeo iibbi dk^sick ı^hruz (Bkz. Böİiiin 2, XEPLI(jN'u aşimıdaki duronıİLirda DİKKATLİ KULLANINIZ}
SiraİaiK^n ohşsi yan cikder aşaöutakj dünüşüın kihloHü kıdlanilar;ik belnleiinıişür: kişide l 'dcfi lazla kişiyi eikiser)
\b.iygin f H)Ü kişide i ila 10 kişi ;yaHinı dkder)
VaygHi oir^myan (iOOO keşide [ ila K) ksşjyi elkikr)
Seyrek (j()0()0 kişide 1 ila il) kişiyi eıkiler)
Çok seyrt'k (10000 kişide Ldeis az kişiyi eikiier) ¦
Biiinnıiyor (ekie edilen verde^deıı s^khk talımio ediieiBiyor)
Çj)k ytıygHi elldler^
® Uykuy;s dahiKukı jiüçUik ® Baş ağfii^^

^'iivgnı ysMi etkiler;

liarekcl grutnı problcnn ofurak bilinen ek^iirapİramida! bozukhikkif, pabperidon ile ied;^vi HU'iJsında en çok bıHneo yan cikHeş'deı? birisidir, SempionıplarL a.nornıal kas hareketlerk ağız, dil veya çenenin anornııd harekederi, çesıe kiıicnmesi. salya artış!, kaslarda yavaş veya sürekn kasdnıaksr, hareketieriiHf^^ sars^rnd? gösiemn sert kaslar, yavaş ayaklarşrıs sürüyerek yürinvjc, kas spazndan, direnje ürefrH}r), anorond goz harekedcri, isien^siz kasdnıalar, boyüEi kaskınnın yzs.nr süre kasih kahnası sonucu kalbini ajK^rmaf pozisyorui, yavaş harekeller veya hüzarsüzfyk. Siz pabpefidoii palnıital ile tedavi obuaya devanı ederke»

hu

besililerin ba/dari ba.şka ikiçkü' İİe tedavi edilebibr,
[)iğer yaygijr yan etkiler:
® Enjeksiyon bölgesinde ağrı veya diğer fi^aksiyonksr (eryeksiyon bülgesiiidc şişme gibi).. Enjeksiyondari seaıra ağrs İdssedei'sernz drsktoniouz de koiuışHKüHZ önernİKİir.
Doksorunoz. ilacınş/s cn rah;?? şekilde aldıĞinizdan emin olmak için sbirsk' bivnklc ç^diŞitcukiH'.

BÜTÜO, BOĞAZ VEYA GÖĞTISIE ENIEKSIYON

Kiki iHınii, yüksek k;<Ei şekeri, yiiksek kan üiHİiscridi (bir çcşii yag)
Siriiriilik
Baş döi^nıesi. uyludü seya daha az uysuı^k lussey^^e İç huzursuzluk Ihzh kalp aimn Yüksek k[in bı^sisıci
BühınU. kosina, kasiEi ligıısı ve karında rahaisıshk, ishaL kabı/lsk, djş agriss Döküntü
Ssr^ ağr^SL üzüvlarda ağıı Z:ıyHİık, yorgünlük Yaygın ohnayan yan etkiler:
Aleriik reak^;[yoo
Kaii lesileıınde "prolaktiıY* honunınüHiii yüksek düzeyde (seıvipiondara yol açabilir de açoKivabdir di^) cskoıasL Yüksek prokjkıin Ncnıpıorniara yoi açarsa:
G Erkeklerde: rneme tniynmesi, ereksiyon olmada ve sürekldiğinde zorluk veya diğer cinsel bozukloksar
o Kadınlarda: meme ucıındaF? süi echısesi, ade^ göroiede düzensizlik veya ade^ ile dgili diğer prohiender
s KajuJa arlFHiş ir^siilin (kao şeker seviyesini ayarlayan bir hornion), işialua arinıa ya da iszalriia, kanda kolesieml seviyesinin anması
« Huznrsüzkık, kabosksr
® Baydına, kasdnıa, konuşma ile ilgili probleıııbr, sürekli ıdarak vücudun belir!? yerlerini ov[5anna, ayağa kaiknıea baş dönmesi
« Görnıede bidarukhk
® Baş dönrnes? hisseinu' {verngo)
» EKG (kalbsn übknikst!İ cfkinliğine ali kaysl) ^oRuçiiinnd;? dü/eosi/HI,, yavaş kalp ^LinıiL ayağa ka^knKa hızlı kalp ann^ı, kalp çarpnılşsr, QT amhğiOin y;^L^nKs^ı ® Ayağ;,s kalkırica düşük kan b;is!ncs (p;il i peridon pain^iiai kıHİana^ı bazı hasiafar
iıalsizHk. baş döriiiscsi, hissedebjiirk'r veya anide» ayaüa kühp oUH'dukhınnda i^iyıiabilirier).. .
® Tüküiük sufgi'ıinda arüş, ısgii'da kınuluk . :
® Üniker, kaşinli
® Eksenılerde ve/veya kas[:.irda gerginlik hİHsi, kas ağrıları
» Erkeklerde nıerne büyıiinesi, erekniyon pmhlenders, chiKeİ işlevlerde bozukiok,
rnenıekrdeR kü! geırnesL düzensiz adetler ve adet dedi diğer problender (kadudar)
« Esijel<>.iyon bölgesinde kaşınii . ¦
Seyrek y[fri eikiler: . ¦ .
« Nörfdepük OKdign seı^drom ikonfyzyon, biline düzeyinde a/alnıa ya da bl!»K kaybi,
yüksek aleş ve şiddeüi kas serdiği), aniden beyne kan gitnıenıesi (Jnnıe)
« Gözlerin isienisiz hareked, göz lıarekctlerindc probsCin
« haca bağh üfıikcr ¦
* Boyun senİeşnıesİ
* MeiisCİerden akırür
« uygulanıa bölgesinde agrL enjeksiyon bölgesinde reak^iyorL enjeksiyon bölgesinde
şişdk
Aşağuia oral paüperidon uzaidiiiiş sainnh [ableiier de biklirden ek advers ikjç reaksiyuıduri siraiaiHrnşür;
YaygiB yan eikik'r:
® Boğazda ve burujuia enieksiyoii
« Öksiirisk, boğazda ve sohik borıısenun (isi kisrıuiKİa ağn, burtın ükanikhöi
^ Sindirim güçfdgii
® Eklejii agrssi .
Yaygnı oirnayajı yan etkıfcr: '
« İdrar yodar^ enleksiyonu
® Uyku bo/üklügo
® Nefes ahnaya bağii kalp auiBEoda artış ... ... .
* Düşok kari basnıc? ¦ ¦ ¦
« Âşııı giiz geçişi
® K;is agrjsi ¦
® idrar yapniLUİLi zorhık
® Dokiilarda sis UElynıuiUİL^ arnş (ödciiıj
Seyrek

ym

cikiler:
« l^udak vc gözlerde hohnıunı güçlüğüne sehehiyel veren ani şişkinlik

® YÜZ, KOL VE BACAKKSRIKR ÖZELLIKLE (EK LARIIFLA GÖRÜLEN NRN GÜÇSÜZLÜK VEY;ı ÜVUŞÜKLUK, 24

sişaUen darıa

'di.

rtürcn koruışiBa. bozukluğü (niini-felç); kaslardü [iirenıe ve gerginlikle
[nrliklL' kasihnakır Kalbin sol ^iiraûnın bloğu Kan dolaşnııyıda k^sUİannı;?
İnce bağıi's;jkıa ükanıklik Deride ks/ankhkla birlikle kabarcıklar klrıya ç^knıa z.orlügu
Göğüslerin içindeki bezmeme büyüriie; gogijs [LÖr^Si; erkeklerde boş[ihna esnasnıda semenin idrar kesesine sızrnas}
Biiirmşeyen:
® Mide içeriğinin ciğerlere kacıiKissınt baöh pnonıoni
* Dilde şişkinlik
s Uzii?ı süren ve aci veren creksiyoiı. Egcr 3-4 saaüeıı =azUı sürerse en yakın sağisk kundüşüiK^ başvıırulnıas! k^vsiye edilir,
* ()/elhkle bacaklarda sıkbkla rasilanai? loplardamarlarda kan pdınfa^masi (şişkinlik, [[ğr^ ve kizar^khk de birlikle), kan pihnsnuıı akciğerlere gitiiiesi dunımuiKİa göğCis ağr?S! ve sfdunuoi liüçldğü göridebibr. Eğer bı? seiTiniondardan herhangi biriyle karşibsşirsanız aci^e^^ er* yakifi sağhk kuryluşüna başvısrıniüz.
I^diperidon, viiemta risperidoiHin vıkL^ii sonncu onaya çıkan bir bileşik okhiğündan dolayı rksperidon (başka bir anüp'dkoiiki ksdlanniinulan sonra görülebilecek heitiaogi bir yan etki XEPL!ON krdfaiHiiı^ ile de görü lebi lir. Yan eLkiber hakküida dalla fazhı bilgİ ahnak iç İn doklorunüza başvuronuZ:

Eğer hu kııllanma talİnnuııuİa bah.si geçmeyen herhangi hir yem etki ile kar^ılaşırsaıuz dokıorunuzu veya eczacınızı bilgilemliriniz.


5. XEPLION*un saklanması

KEPLION'ıt çacukktnn göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve aınhalajuıda sakUıyınız.


25“C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kultannıa tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kııllcmma tarihimlen sonra KEPLION'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz XEPLION'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Jolın.son and Johnson Sıhhi Malzeme San, ve Tic, Ltd. Şti, Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No: 13 Kavacık-Beykoz/lstanbul

Üretici:

Jan.ssen Pharmaceutica N,V. Belçika

Bil kullanma UılinıaU ş'iû}/ay/yd tarihinde onaylanmii'lır.


AŞACIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR Kit, intramUsküler enjeksiyon için kulbnımtı huzır dolu bir enjektör ve 2 güvenlik iğnesi içerir.
•n is: kili;

V\


XEPLION sadece tek kullanım içindir,
L Homojen bir süspansiyon sağlamak için enjektörü en az 10 saniye kuvvetii bir şekilde çaikaSaymız.
2. Uygutı iğneyi seçiniz,
DELTOİD enjeksiyon İçin hasla 9ü kg'dan hafif ise merkezi mavi renkli iğne; hasta 90 kg veya daha ağır İse merkezi gri renkli İğne seçilir.
GLUTEAL enjeksiyon için merkezi gri olan iğne kuManmız,
3. Enjektörü dik olarak tutarken lastik uç başhgnıı saat yönünde çevirerek çıkanmz.
(
4. Güvenlik iğnesinin kabmı yarıya kadar sıyırınız. Plastik sıyırma kabım kutlanarak iğne kılıfını kavrayınız. Güvenlik İğnesini enjektörün cam şırınga bağlantısına saat yönünde çevirerek takınız.

J l


R

5.

İğnenin kılıfını düz bir şekilde çekerek iğneden ayırınız, İğne gevşeyerek enjektörden çıkabileceği için kılıfı bükmeyiniz.
r
i
6. Havasını gidermek için, takılmiş olan iğne ile birlikte enjektörü dik pozisyona getiriniz. Piston çubuğunu dikkatli bir şekilde ileri iterek enjektörün havasını gideriniz.
7, Enjeksör içeriğinin tamamını hastanın seçilen deltoid veya glutea! kası içine intramüsküler olarak enjekte ediniz.

İntravasküier veya subkutan olarak uygulamayınız.

8. Enjeksiyon tamamlandıktan sonra iğne koruma sistemini etkinleştirmek için başparmagmızı veya bir parmağmızı (8a, 8b) veya düz bir yüzeyi kullanınız, 'Klik' sesi duyulduğu zaman iğne koruma sistemi tam olarak etkinleşmiştir. İğne ile birlikte enjektörü uygun şekilde atınız.

8a

8b

8c

İlaç Bilgileri

Xeplion 75mg/0,75ml IM Enjeksiyon İçin Uzun Salımlı Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjeksiyon

Etken Maddesi: Paliperidon palmitat

Atc Kodu: N05AX13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.