Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Allerset 10 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Piperazin Türevleri » Setirizin

KULLANMA TALİMATI

ALLERSET® 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Setirizin dihidroklorür
Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, laktoz, povidon, magnezyum stearat, demineralize su, eudragit E çözeltisi (kuru madde olarak), polietilen glikol 6000, titandioksit, talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ALLERSETnedir ve ne için kullanılır?


2. ALLERSET8


3. ALLERSETnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALLERSET8


Başlıkları yer almaktadır.

1. ALLERSET® nedir ve ne için kullanılır?

ALLERSET®, kutuda, 10, 20ve 30tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, beyaz veya hemen hemen beyaz renkli, her iki tarafı bombeli, bir yüzünde sn/10 logosu bulunan, yuvarlak film kaplı tabletler şeklindedir.
ALLERSET®, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
ALLERSET® 10 mg film tablet;
6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;
- Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. ALLERSET®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ALLERSET®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• ALLERSET®'in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,
• Ağır böbrek yetmezliğiniz

(kreatinin klerensinizin10ml/dk'nın altında olduğu böbrek yetmezliği)

var ise bu ilacı kullanmayınız.
• Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

ALLERSET®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• ALLERSET® i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
• İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
• Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce ALLERSET® ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. ALLERSET® alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALLERSET®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALLERSET® i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Setirizin dihidroklorürün hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da setirizin dihidroklorürün hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.nm

ası önerilmez.

Araç ve makine kullanımı


Önerilen 10 mg dozda setirizin dihidroklorür araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.
Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, ALLERSET® in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

ALLERSET®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALLERSET®'in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı


ALLERSET®'in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALLERSET® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

6 vas ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde:

Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg (1/2 tablet) veya 10 mg (1 tb) uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

ALLERSET® Tablet ağızdan kullanım içindir.
ALLERSET® Tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaş altı çocuklarda ALLERSET® 10 mg Film Tablet'in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir. Bu popülasyon için ALLERSET® Şurup 1 mg/ml veya ALLERSET® Oral Damla 10 mg/ml formları kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.
Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Eğer ALLERSET® 'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERSET® kullandıysanız

ALLERSET® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALLERSET®'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALLERSET® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ALLERSET® ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALLERSET®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ALLERSET®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması] Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
Aşırı duyarlılık Konfüzyon (zihin karışıklığı)
Halüsinasyon (varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
Senkop (baygınlık)
Titreme
Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
Bulanık görme
Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALLERSET®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Halsizlik Sersemlik hissi Baş ağrısı Ağız kuruluğu Mide bulantısı,
Somnolans (uyuklama hali)
Rinit (nezle)
Farenjit (yutak iltihabı)
Diyare (ishal)
Agresyon (saldırganlık hali)
Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
Unutkanlık Hafıza bozukluğu Uykusuzluk Tik
Tat alma bozukluğu
Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
Kaşıntı
Döküntü
Ürtiker (kurdeşen)
Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
Disüri (ağrılı işeme)
Enürez (idrar kaçırma)
Asteni (yorgunluk)
Kırıklık Kilo artışı Karın ağrısı Depresyon Ödem
Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
İştah artışı İntihar düşüncesi
Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
İdrar yapamama, işeme zorluğu
Bunlar ALLERSET®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALLERSET®'in saklanması

ALLERSET® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALLERSET® 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Allerset 10 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Setirizin Dihidroklorür

Atc Kodu: R06AE07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Allerset 10 Mg Film Tablet-KUB
 • Allerset 10 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.