Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Molar Sodyum Bikarbonat Biosel Ampul Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Sodyum Bikarbonat

KULLANMA TALİMATI

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL Ampul Sadece damar içi kullanım içindir.

• Etkin madde

.-10 ml'lik ampul'de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkadice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklaymızDaha sonra tekrar okmaya ihtiyaç duyabilirsiniz

.

• Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkımla size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. MOLAR SODYUMBIKARBONA T BİOSEL AMPUL nedir ve ne için kullanıhr?


2. MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL nedir ve ne için kullanılır?

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL, etkin maddesi olarak sodyum bikarbonat içeren bir ampuldür. Her 10 ml'sinde 0.84 g sodyum bikarbonat içeren 10 mİ x 10 ampul ve 10 mİ X 100 ampullük kutularda piyasaya verilmiştir
MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL, kalp durması (kardiyak arrest) sonrasında, vücut pH'sını normale döndürmek için kullanıl m aktadır. Kalp durması esnasında vücutta aşırı miktarda asit ortaya çıkar ve sodyum bikarbonat enjeksiyonu ile artan asit miktan normale döndürülür

2. MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• Böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Metabolizma veya solunum sisteminde asit-baz dengesizliğiniz varsa (metabolik veya respiratuvar alkaloz),
• Kan basıncınız yüksekse (hipertansiyon),
• Ödeminiz varsa,
• Kalbiniz vücudunuza ihtiyacı olan kanı pompalayamıyorsa (konjestif kalp yetmezliği),
• Böbrek taşı hikayesi ile birlikte potasyum eksikliğiniz varsa veya serum kalsiyum seviyesiniz düşükse,
• Solunum yetersizliğiniz varsa (hipoventilasyon),
• Klor eksikliğiniz varsa veya serum sodyum seviyesiniz yüksekse.

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Hamileyseniz
• Emziriyorsanız

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ön yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yolu nedeniyle besinlerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelik süresince kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Damar yoluyla bu ilaç veriliyorsa, emzirmeyiniz

Araç ve makine kullanımı

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ün araç ve makine kullanımına etkisi bulunmamaktadır.

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ampulde 230 mg sodyum ihtiva eder Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
• Kortikosteroid ve kortikotropin (örneğin eklem iltihabı (artrit) tedavisi için kullanılır.)
• Tetrasiklinler özellikle de doksisiklin (antibiyotik)
• Kinidin (kalp rahatsızlığı için kullanılır),
• Amfetamin,
• Efedrin (burun tıkanıklığı için kullanılan spreylerde bulunabilir.) Psödoefedriıı (örneğin gribal enfeksiyonda kullanılan ilaçların içeriğinde bulunabilir.)
• Bumetamid, etakrinik asit, fiırosemid ve tiyazidler gibi potasyum düzeyini azaltan diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)
• Potasyum destekleyici ürünler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

.

3. MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Uygulama dozu kandaki asit miktarına bağlı olarak değişmektedir.
Yaygın başlangıç dozu vücut ağırlığının kg'ı başına 1 mmol'dür. Bu ifade vücut ağırlığınız 50 kg ise, size 50 x 1 - 50 mmol MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece damar içi kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuk dozu: yaygın doz yavaş intravenöz enjeksiyon ile 1 m m ol/kg Mır Prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda % 4,2'lik solüsyonları kullanılabilir veya %
8,4'lük solüsyon 1:1 oranda % 5'lik dekstroz çözeltisi ile seyreltilebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Geriyatrik hastalarda yetişkin dozu kullanımı uygundur

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği ile ilgili olarak yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır

.

Eğer MOLAR SODYUM BİKARBONA T BİOSEL AMPUL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

.

Kullanmanız gerekenden fazla MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL kullandıysanız:

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

.

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Geçerli değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki!erden biri olursa, MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşın hassasiyet
• Kas kasılması
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Serum potasyum düzeyinde azalma veya serum asit-baz dengesizliği (alkaloz)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Gerginlik hissi
Bunlar MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ün zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma ialimatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ün saklanması

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çökelme olursa kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MOLAR SODYUM BİKARBONA T BİOSEL AMPUL 'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

MOLAR SODYUM BİKARBONA T BİOSEL AMP UL 'ü

kull anmayınız
Bu preparat yoğun tuz içerdiğinden partıkül görülebilir, bu dunundaki ampuller kullanılmamalıdır.

Ruhsat Sahibi ve Üretici;


Adı

:Osel Haç San. ve Tic A Ş

Adresi

: Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52

Tel

Fax

E-mail


34820 Beykoz/İSTANBUL : (0216) 320 45 50 (Pbx)
: (0216) 320 41 45 : osel@osel.com.tr

Bu kullanma talimatıtarihinde onay lanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Molar Sodyum Bikarbonat Biosel Ampul

Etken Maddesi: Sodyum Bikarbonat

Atc Kodu: B05XA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.