Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Volfenaks %0.1 Göz Damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienflamatuar İlaçlar » Non steroid Antienflamatuarlar » Diklofenak sodyum

KULLANMA TALİMATI

VOLFENAKS % 0.1 göz damlası Göze uygulanır.

• Etkin Madde:

Bir mİ çözelti 1 mg diklofenak sodyum içerir.

• Yardımcı Madde(ler):

Dietanolamin, borik asit, tiyomersal, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız• Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız

.

Bu Kullanma Talimatında:

1.


VOLFENAKS nedir ve ne için kullanılır?


2

.

VOLFENAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.

VOLFENAKS nasıl kullanılır?


4.


Olası yan etkiler nelerdir?


5.


VOLFENA KS y


Başlıkları yer almaktadır.

1. VOLFENAKS nedir ve ne için kullanılır?

VOLFENAKS, berrak, renksiz - hafif san çözelti halinde ve 5 ml'lik damlalıktı plastik şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.
VOLFENAKS etkin madde olarak her bir ml'sinde 1 mg diklofenak sodyum içerir.
VOLFENAKS non-steroidal antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
VOLFENAKS, göz ameliyatlarının öncesinde göz bebeğinin açık kalmasını sağlamak amacıyla ve göz ameliyatlarının veya yaralanmalarının sonrasında ağrı ve/veya
inflamasyonu kontrol altına almak amacıyla kullanılır. Ayrıca gözdeki ağrının ve ışığa hassasiyetin giderilmesinde kullanılır.

2. VOLFENAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VOLFENAKS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Diklofenak veya VOLFENAKS'in bileşimindeki bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Aspirin veya diğer NSAİ ilaçlar ile astım, kaşıntı veya burun akıntınız şiddetleniyorsa (bu ilaçlara alerjiniz varsa)
• Hamileyseniz, (Hamileliğinizin 6. ayından sonra VOLFEN AKS kullanmayınız.)

VOLFENAKS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Gözünüzde enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,
• Kanama bozukluğunuz varsa,
• Kontakt lens kullanıyorsanız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOLFENAKS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VOLFENAKS gebeliğin 6. ayından sonra kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk 6 ayı süresince doktorunuz gerekli görmedikçe kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde VOLFENAKS kullanımı ile ilgili doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Araç ve makine kullanımı

VOLFENAKS görmede bulanıklığa neden olabilir. Bu gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

VOLFENAKS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOLFENAKS tiyomersal maddesini içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
• Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar alıyorsanız,
• Başka göz damlaları kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VOLFENAKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen normal doz 4-6 saatte bir etkilenen göze birer damladır. İlacınızı hangi sıklıkta ve süreyle kullanacağınız durumunuza göre değişebilir. Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.
Aşağıda belirtildiği şekilde gözünüze uygulayınız:
1. Başınızı arkaya doğru eğiniz; bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz.

2. Diğer elinizle şişeyi baş aşağı, gözünüzün üstünde dik olarak tutunuz. Yavaşça sıkarak bir damla damlatınız. Damlalığın ucunu eliniz veya gözünüze değdirmemeye dikkat ediniz.

M3. Damlattıktan sonra gözünüzün iç ucuna parmak ucunuz ile 1-2 dakika bastırınız. Bu, ilacın gözyaşı kanallarından buruna akmasını önler.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

VOLFENAKS'ın çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları: Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

VOLFENAKS'ın böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Eğer VOLFENAKS 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLFENAKS kullandıysanız:

VOLFENAKS9

.

VOLFENAKS'ı kullanmayı unutursamz:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız

.

VOLFENAKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan VOLFENAKS kullanmayı kesmeyiniz, istenilen sonucu alamazsınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VOLFENAKS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VOLFENAKS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı
• Alevlenen astım
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOLFENAKS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sık uygulamaları takiben gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı, komeal bozukluklar
• Kornea kalınlaşması, görme fonksiyonunu tehdit edebilecek kornea ödemi Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Geçici yanma hissi
• Gözde ağrı, kaşıntı, kızarıklık, bulanık görme Bunlar VOLFENAKS'm hafif yan etkileridir.
Komplike göz cerrahisi geçirmiş, kornea duyarlılığı kaybolmuş, kornea yüzeyi hasarlı olan, diabetes mellitus'lu, romatoid artriti olan veya yüzeyel göz hastalığı bulunan (örn. kuru göz sendromu) ve kısa bir süre içerisinde birden çok göz cerrahisi geçirmiş olan hastalarda görme için tehdit oluşturabilen kornea yan etkilerinin görülme riski daha yüksek olabileceğinden, topikal oftalmik antienflamatuarlar dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VOLFENAKS'm saklanması

VOLFENAKS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Işıktan korumak için dış ambalajı içerisinde saklayınız.
Kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.
Şişe açıldıktan sonra 15 gün içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısmı atınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOLFENAKS'ı kullanmayınız

.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VOLFENAKS'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


İ.E. Ulagay ilaç Sanayii Türk A.Ş.
Davutpaşa cad. No.12 (34010)
Topkapı-İSTANBUL Tel.: (212)467 11 11 Fax: (212) 467 12 12

Üretim yeri:


İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
Davutpaşa cad. No. 12 (34010)
Topkapı-İSTANBUL Tel.: (212)467 11 11 Fax: (212)467 12 12

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Volfenaks %0.1 Göz Damlası

Etken Maddesi: Diklofenak Sodyum

Atc Kodu: S01BC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Volfenaks %0.1 Göz Damlası-KUB
 • Volfenaks %0.1 Göz Damlası-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Volfenaks 75 Mg 3 Ml 4 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.