Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cetryn Film Tablet 10 Mg Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Piperazin Türevleri » Setirizin

KULLANMA TALİMATI

CETRYN film tablet 10 mg Ağızdan alınır.

Etkin madde

: Her bir film tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

Yardımcı madde:

Laktoz granül, mikrokristalin selüloz (pH 112), koloidal silikondioksit 200, magnezyum stearat, Opadrv Y-l-7000, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CETR YN nedir ve ne için kullandır?


2. CETRYN7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CETR YN nasıl kullandır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CETRYN' in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CETRYN nedir ve ne için kullanılır?

CETRYN, beyaz renkli, iki yüzü çentikli, oblong. film kaplı tabletler. Her kutuda 20 ve 30
tablet bulunur. . .
CETRYN, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde
kullanılan bir ilaçtır.
CETRYN Film Tablet 10 mg;
6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde: ......
- Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

CETRYN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- CETRYN'in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,
- Ağır böbrek yetmezliğiniz (

kreatinin klerensinizinJ_0ml/dk'nın altında olduğu böbrek yetmezliği

) var ise bu ilacı kullanmayınız.
- Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

CETRYN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- CETRYNM alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
- İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
- Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Cetryn ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. CETRYN aleıjı testinin sonuçlarım etkileyebilir.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

CETRYN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CETRYN'i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CETRYN'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da CETRYN'in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CETRYN'in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin CETRYN'i kullanması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı .

Önerilen 10 mg dozda CETRYN araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.
Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda. CETRYN'in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlan (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

CETRYN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CETRYN 10 mg Film Tablet'in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar İle birlikte kullanımı

CETRYN'in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CETRYN nasıl kullanılır ? Uygun kullanım ve doz/uvgulama sıklığı için talimatlar :

6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde:

Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg
(1/2 tablet) veya 10 mg (1 tablet) uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

CETRYN ağızdan kullanım içindir.
CETRYN yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Değişik yaş gruplan :

Çocuklarda kullanımı:

6 yaş altı çocuklarda CETRYN kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.
Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Eğer CETRYN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CETRYN kullandıysanız

CETRYN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CETRYN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

CETRYN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CETRYN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri otursa CETRYN'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması] Anafılaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)
Aşırı duyarlılık Konfiizyon (zihin karışıklığı)
Halüsinasyon (Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
Senkop (baygınlık)
Titreme
Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
Bulanık görme
Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz. alkalen fosfataz. gamma-GT ve bilirubin artışı) Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CETRYN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Halsizlik Sersemlik hissi Baş ağrısı Ağız kuruluğu Mide bulantısı,
Somnolans (uyuklama hali)
Rinit (nezle)
Farenjit (yutak iltihabı)
Diyare (ishal)
Agresyon (saldırganlık hali)
Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
Unutkanlık Hafıza bozukluğu Uykusuzluk Tik
Tat alma bozukluğu
Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
Kaşıntı
Döküntü
Ürtiker (kurdeşen)
Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
Disüri (ağrılı işeme)
Enürez (idrar kaçırma)
Asteni (yorgunluk)
Kırıklık Kilo artışı Karın ağrısı Depresyon Ödem
Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
İştah artışı İntihar düşüncesi
Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
İdrar yapamama, işeme zorluğu
Bunlar CETRYN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CETRYN'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CETRYN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No : 3 Hadımköy / İstanbul

Bu kullanma talimatı (—/—/—)tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cetryn Film Tablet 10 Mg

Etken Maddesi: Setirizin Dihidroklorür

Atc Kodu: R06AE07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cetryn Film Tablet 10 Mg-KUB
 • Cetryn Film Tablet 10 Mg-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.