Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Algopet 100mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KULLANMA TALİMATI ALGOPET 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 100 mg flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler:

Hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon diok monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, magnezyı; hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol, FD&C mavi no. 2
sit, laktoz m stearat,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATI] okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyahili


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında,doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı doktorunuza söyleyiniz.

•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışımdüşükdoz kullanmayınız.


VI dikkatlice

r

kullandığınızı iayüksek veya


J-

Bu Kullanma Talimatında:


~~

1. ALGOPET nedir ve ne için kullanılır?


Z

ALGOPEVi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


5.ALGOPET nasıl kullanılır?

!

4Olası yan etkiler nelerdir?

j

5.ALGOPET in saklanmasıj


Başlıkları yer almaktadır.

'i

1. ALGOPET nedir ve ne için kullanılır?

ALGOPET mavi renkli, oval şekilli, bir yüzü çentikli, film kaplı tablettir. Her bir Kim kaplı tablet 100 mg flurbiprofen içerir. 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
!
ALGOPET çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak bilinen grupta yer alır. i
ALGOPET;

j


• Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

j


• Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit) ;
• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karaijcterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit) |
• Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit) ]
• Yumuşak doku yaralanmaları

i


• Adet ağrısı (dismenore) j tedavisinde kullanılır.

\


2. ALGOPET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALGOPETi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer; :
ALGOPET'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız v^ırsa, Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sorirası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysamz, !
Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursg,
Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,

j


Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,

i


Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa<j Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız. j

ALGOPET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız v^rsa. Böyle bir durumda, doktorunuz etkili en düşük dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya i çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanızj gerektiği hakkında size bilgi verecektir, i
• Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise ALGOPET tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,
• Sıvı tutulması veya ödem olursa, i
• Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa, |
• İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince bağırsakta veya kalın bağırsakla delinme olursa,
• Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysamz veya yaşıyorsanız,
• Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,
• Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşın duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.
• Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.
COX-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar^ birlikte kullanmayınız. ;
Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil £iddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında ¦!meydana gelmektedir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen dojktorunuza danışınız.

j

.1

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALGOPET, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebeliğin geç safhalarında (ö.aydan itibaren) ALGOPET kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez. i!

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız,j


Emzirme

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer^ bu durum da bebeğinize zarar verebilir. ;i

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.1


Araç ve makine kullanımı

ALGOPET baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden ojabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

j


ALGOPET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozd| sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temas^ geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALGOPET ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:
• ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisirilde kullanılır) :j
• Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)
• Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar) ;
• Beta-adreneıjik biokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
• Diüretikler (idrar söktürücüler)
• Kortikosteroidler (aleıji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)
• Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)
• Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)
• Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
• Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır) i
• Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları)
• Kinolon grubu antibiyotikler |]
1
kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar ALGOPET ile etkileşim gösterirlet

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zartan/arda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALGOPET nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg'dır.
Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg'a kadar arttırılabilir.
.i
Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) veya osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen inflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan l^asar, ağn ve sertlik durumu) belirti ve semptomlarının giderilmesi için ALGOPET'in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg'dıj*.
Adet sancılarında, başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg almalısınız. j
Çoklu doz uygulamalarında tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından, çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en djüşük doz verilmeye çalışılmalıdır. |

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlanna yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer ALGOPET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiijvar ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.i

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGOPET kullandıysanız;

ALGOPET'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALGOPET'i aşın dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve kai|ın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. ALGOPET'in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kul (anılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

ALGOPET'i kullanmayı unutursanız:

Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir;! sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. ilacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız

unutulan dozları dengelemek için çift doz almaytnız;

doz sizin için aşırı olabilir.
Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALGOPET'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde;;yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALGOPET'i kullanmayı durdurunuz ve ;|DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer; ;j
Solunum güçlüğü (bronkospazm)
• Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
Göz ve deri renginin sarıya dönmesi
• Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sanrı)
• Bulanık ve çift görme
• Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)
Ciddi baş ağrısı, yüksek ateş, görmede değişiklik
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir, Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise,;! acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirinizi veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte döküntü (ürtiker)
• Hipotansiyon veya hipertansiyon
• İştahsızlık, aşın susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefijiit)
• Böbrek yetmezliği
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Karın ağrısı Bulantı
İştahta değişiklikler Tat almada değişiklikler Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı Halsizlik, hasta hissetme
Bunlar ALGOPET 'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALGOPET'in saklanması

ALGOPETçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°Cnin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. j!

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALGOPET i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALGOPET 'i kullanmalınız.

Ruhsat sahibi:


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No:6 34885 Sancaktepe / İstanbul

Üretim yeri;


İlko İlaç San. ve Ticaret A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok. No:l Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı 31.12 2013 tarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Algopet 100mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Flurbiprofen

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.