Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ronkotol 2.5mg/2.5ml Nebulizasyon İçin İnhalasyon... Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Sistemik Adrenerjikler » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamol

KULLANMA TALİMATI

RONKOTOL 2.5mg/2.5mL nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tejt dozluk flakon

Ağızdan solunarak alınır.

Etkin madde:

Her 2.5 mİ'sinde (1 flakon) 2.5 mg salbutamol'e eşdeğer 3.0 mg sflbutamol sülfat içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, sülfürik asit (pH ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI Rikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyal ilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozıtyı dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. RONKOTOL nedir ve ne için kullanılır?


2. RONKOTOL 'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. RONKOTOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler neferdir?


5. RONKOTOL 'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. RONKOTOL nedir ve ne için kullanılır?

RONKOTOL selektif beta2 adreneıjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubbnun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir. RONKOTOL nebüller normal serum fizyolojik içinde salbutamol çözeltisi içeren plastik ampullerdir. Her nebül 2.5 mİ çözelti içerir. Nebüllerin içinde bulunan sıvı haldeki RONKOTOL nebülizör adı verilen cihaz yardımıyla buhar haline getirilir. Ağızdan solunarak akciğerlere çekilen RONKOTpL hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.
• Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
• Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
• Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azai ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.
tmak için

2. RONKOTOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler RONKOTOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer salbutamole veya RONKOTOL'ün diğer bileşenlerinden herhangi bi alerjiniz varsa,
ine karşı eparatları

• RONKOTOL erken doğum tedavisi için uygun değildir. RONKOTOL p düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

RONKOTOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kıjllanımını artırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
• Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
• RONKOTOL sadece inhalasyon yoluyla kullanılmalıdır; ağız yoluyla sol enjekte edilmemeli ya da yutulmamalıdır.
lalı ve
eya etki torunuza

• Eğer RONKOTOL ile evde tedavi görüyorsanız, ilaçtan sağladığınız fayda süresi azalırsa ilacınızın dozunu veya doz sıklığını artırmayınız, dol danışınız.

j

• RONKOTOL kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı imiktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
• RONKOTOL kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi netabolik değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve RONKOTOL aldıktan sonra göğsünüzdf: ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleşti belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
iine dair

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliys doktorunuza danışınız.
e lütfen

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz RONKOTOL'ü sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar kullanınız.
verdi ise

czacmızaTedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


RONKOTOL muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece d< kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
ktorunuz

Araç ve makine kullanımı

RONKOTOL'ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Araç ya da makine kullanımı sırasında nebulizer kullanılmamalıdır.

RONKOTOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli n ilgiler

RONKOTOL'ün içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

RONKOTOL'ü doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. RONKOTOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

Başlangıç dozu nemli inhalasyon yoluyla 2.5 mg'dir. Doz 5 mg'a kadar çıkanlabilir.
Tedavi günde 4 kez tekrarlanabilir.
Çok ağır hava yolu tıkanması olan yetişkinlere hastanede çok sıkı medikal gözetildi altında günde 40 mg'a kadar yüksek dozlar uygulanabilir.
RONKOTOL günün herhangi bir saatinde, aç ya da tok kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

RONKOTOL hekim gözetimi altında nebülizör adı verilen cihaz ile kullanılmak içi Çözeltiyi enjekte etmeyiniz veya içmeyiniz.
dir.
verilmesi

RONKOTOL seyreltilmeden kullanılır ancak uzun sürede (10 dakikadan uzun) gerekli ise serum fizyolojik ile seyreltilir.
İlacınız nebülizör yardımıyla buhar haline getirilir. Aerosol yüz maskesi, T parçası \jeya soluk borusunun içine yerleştirilen tüp yardımı ile buhar ağızdan solunarak akciğerlere çekilir.
Aşın doz yan etkilere yol açabileceğinden doz veya uygulama sıklığını doktorunuza danışmadan artırmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

18 aylıktan küçük çocuklarda RONKOTOL'ün klinik etkisi belirsizdir.

Yaşlılarda kullanım:

İleri yaştaki hastalarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.
Eğer RONKOTOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemini^ var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RONKOTOL kullandıysanız:

RONKOTOL den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen Bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


RONKOTOL'ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


RONKOTOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan RONKOTOL kullanımım kesmeyiniz. Ürünün kullanım ile ilgili başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, RONKOTOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişjlerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: Yaygın:
Yaygın olmayan: Seyrek:
Çok seyrek: Bilinmiyor:
10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görü 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla gc
ebilir.
rülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Alerjik reaksiyonlar

(10.000 hastanın birinden az görülebilir)
Eğer alerjik bir reaksiyon yaşıyorsanız RONKOTOL almayı durdurunuz ve derhal b başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorl yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hiss dönmesi ve yere yığılma.
r doktora tırabilen, tme, baş

Yaygın görülen yan etkiler

• Titreme, baş ağrısı
• Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)

Yaygın olmayan görülen yan etkiler

• Çarpıntı
• Ağız ve boğaz iritasyonu
• Kas krampları

Seyrek görülen yan etkiler

• Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
• Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Kalp ritim bozuklukları (Atrial fıbrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekst dahil kardiyak aritmiler)
asistoller

• İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
• Kanda laktik asit düzeyi artışı
• Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözl| duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları
nen aşırı

• Aşırı hareketlilik

Bilinmiyor

• Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşı,doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


aşırsanız5. RONKOTOL'ün Saklanması

RONKOTOL 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sal

RONKOTOL'ü 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

fayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra RONKOTOL 'ü kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Cirmah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Çankaya-ANKARA Telefon: (312) 427 43 57-58 Faks: (312) 427 43 59

Üretim yeri:


MEFAR İlaç Sanayi A.Ş. Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Pendik / Kurtköy TR 34906 İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 31/12/2013 tarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Ronkotol 2.5mg/2.5ml Nebulizasyon İçin İnhalasyon...

Etken Maddesi: Salbutamol Sülfat

Atc Kodu: R03CC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.