Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Quitide 100mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diazepinler, Oksazepinler ve Tiyazepinler » Ketiapin

KULLANMA TALİMATI

QUİTİDE 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:


Her bir tablet 100 mg ketiapine eşdeğer ketiapin fumarat içerir.

• Yardımcı madde(ler):

Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, laktoz mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat Tip A, povidon (K30), koloidal s| talk, magnezyum stearat, hipromelloz 6 cp, titanyum dioksit (El71), makrogol 400j oksit (E172), etanol içindeki şellak, izopropil alkol, siyah demir oksit (El72), Nİ (bütanol), propilen glikol (El 520), amonyum hidroksit %28.
ıponohidrat, ısuz silika, san demir bütil alkol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumayaihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuzilaç hakkında size önerilen dozun\ dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. QUITIDE nedir ve ne için kullanılır?


2. QUITIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. QUİTİDE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. QUİTİDE'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. QUİTİDE nedir ve ne için kullanılır?

QUİTİDE tabletler bir tarafında 'E53' basılı, diğer tarafı düz, san, yuvarlak, bikoııveks, film kaplı tabletlerdir.
QUİTİDE 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
QUİTİDE, etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıklannın tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandmlan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.
Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıklann tedavisinde etkilidir:
• Halüsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları,
• Aşın coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kiş: herzamankinden daha az ihtiyaç duyduklarım, daha konuşkan olduklarını, d veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini farkedebilir. Bu kişiler alışılmadık dere< olabilirler.
• Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık , suçluluk, e iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.
Doktorunuz kendinizi daha iyi hissettiğinizde de, belirtilerin tekrarlanmasını önlem* QUİTİDE vermeye devam edebilir.
Bir yakınınıza veya arkadaşınıza bu belirtilerden rahatsızlık duyduğunuzu söy onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer deği endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

2. QUİTİDE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

düşünceler,
1er uykuya üşüncelerin ede gergin
nerji kaybı,
:k için, size
emeniz ve Onlardan, iikliklerden

QUİTİDE beyin fonksiyon kaybı (demansı) olan, ileri yaştaki hastalar t; kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, QUİTİDE'in de içinde bulunduğu gri ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazı vakalarda ölü artırabilmesidir.

ırafından ptan olan tn riskini

Ketiapin ve bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, d< davranışsal bozukluğu olan yaşlı hastalarda ölüm riskinde artış raporlanmıştır. Keti kullanımda onaylı değildir.

QUİTİDE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

• Etkin madde ketiapine veya QUİTİDE'in herhangi bir bileşenine (yardımc listesine bakınız) aşın duyarlıysanız (aleıji).

QUİTİDE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Depresyondaysanız ve/veya başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa bazen kendini verme veya intihar düşüncesi ortaya çıkabilir.
Çocuk, genç veya genç yetişkinlerde yapılan klinik çalışmalardan elde edile antidepresan ile tedavi edilmiş olan çocuk, genç ve 25 yaşın altındaki genç ye intihar düşüncesi ve/veya intihara eğilimli davranışlarda artış olduğunu göstermiştir.
QUİTIDE bipolar depresyonu olan 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlik dö
;mansı ve apin bu tür
maddeler
zarar
ı bilgiler, tişkinlerde
ıemindeki
gençlerde onaylı değildir.
İntihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.
Eğer;
• Kalp hastalığınız varsa,
• T ansiyonunuz düşükse,
• Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
• Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),
• Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,
• Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,
• Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,
• Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bfr nedenle akyuvar sayınız düşük bulunduysa,
• Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, ketiapin çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiş nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız.
ile yapılan tir.Aynca hamilelikte

• Trigliserid ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
• Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
• Karaciğer ile ilgili bir probleminiz varsa,
• Yutma zorluğunuz varsa,
• Katarakt hastalığınız varsa.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendiniii düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bufı bu tip ilaçların genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda s Bu tür düşünceler ayrıca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir, yetişkin iseniz bu tür düşüncelerde olma ihtimaliniz daha yüksektir. Klinik çalışm^ edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.
öldürme un sebebi, flamasıdır, r genç bir ardan elde 25 yaşın

olain

Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakını!uza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma I talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

QUİTİDE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

QUİTİDE'i yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz.
Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü QUİTİDE ile alkolün birleşen etkileri i sizi uykulu yapabilir.
QUITIDE tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Hamilelik

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


QUİTİDE gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yaran beb|ğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrerjneden önce, araç ya da makina kullanmayınız.

QUITIDE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önenjıli bilgiler

QUİTİDE bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekejrlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuz^ danışınız. Sodyum:
Her bir tablet 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı IJerhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:
Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gfbi) Fenitoin veya karbamazepin gibi sara (epilepsi) ilaçlan Tansiyon ilaçlan enfeksiyon ilaçları (eritromisin veya ketokonazol gibi)
Uykusuzluk tedavisi için kullanılan (barbitürat) ilaçlar;
AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (HlV-proteaz inhİbitörleri gibi) Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).
Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar Diüretikler (idrar hapı)
Aşağıdaki gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlan alıyorsanız veya yakı ı dönemde kesecekseniz doktorunuza bildiriniz.
• Tüberküloz tedavisi için rifampisin
• Mantar enfeksiyonlan için ketokonazol
Antibiyotik olarak eritromisin veya klaritromisin.
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son Samanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İdrarda ilaç taraması

Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, QUITIDE kullanmanız nedeniyle mejadon veya depresyon için kullanılan trisiklik anti depreş ani ar olarak adlandırılan j ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

3. QUİTİDE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

QUİTİDE'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyujıuz.
Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet QUİTİDE alacağınıza dokto junuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu :

• QUİTİDE tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletlerinizi genellikle günde iki defa alacaksınız.
• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
• Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletleri almayı durdurmayınız.
• QUİTİDE kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişetjilir ya da uykusuzluk çekebilirsiniz.
• QUİTİDE tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etnje yolunu değiştirebilir.
<ıe

r zaman uza veya

rqn

Değişik yaş grupları

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım:

QUITİDE'i çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanırken doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda dokto

eczacınıza sorunuz.

Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet QUİTİDE alacağınıza doktojfunuz karar verecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıfl hastalarda tedaviye düşük dozla, 25 mg ile başlanmalı daha sonra dc yükseltilmelidir.
ır. Yaşlı z yavaşça

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.
QUİTİDE, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedaviniıj döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla, 25 mg ile başlanmalı datja yavaşça yükseltilmelidir.

Eğer QUITIDE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


başlangıç sonra doz

Kullanmanız gerekenden daha fazla QUİTİDE kullandıysanız

QUITIDE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor'^eya eczacı ile konuşunuz.


Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atış lan yaşayabilirsiniz.

QUİTİDE'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sür^e, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

QUİTIDE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

QUİTİDE kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.
Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı i önerebilir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi QUİTİDE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerdejyan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, QUİTİDE'i kullanmayı durdurunuz veDERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz (bunlar aşağıda da tanımlanmıştır): Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

• Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir),
• Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir),
• Kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi QUİTİDE kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomla} . Bir ila 2 haftalık bir periyotda ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir),
• Kilo alımı.

Yaygın 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

• Kalp hızında artış (taşikardi),
• Burun tıkanıklığı,
• Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık)
• Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
• Kol veya bacaklarda şişme,
• Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
• Kan şekerinin yükselmesi,
• Bulanık görme,
• Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,
• Anormal rüyalar ve kabuslar,
• Açlık hissi (iştah artışı),
• Asabilik,
• Konuşma ve telaffuzda bozulma,
• Baygınlık (düşmeye sebep olabilir).

(100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birhjıden fazla

Yaygın olmayan görülebilir)


• Nöbetler,
• Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi alerjik reaksiyonlar,
• Huzursuz bacak sendromu,
• Yutkunmada güçlük,
• Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,
• Cinsel aktivitede bozukluk.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görüle

lilir)


• Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağrısı, ağız ülserleri, hızlı nefes altr^, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma,
• Deri ve gözlerde sararma,
• Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon),
• Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),
• Adet düzensizliği,
k

• Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarlal akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacakl ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğijı doktorunuza başvurunuz.
boyunca ^rda şişme, de derhal

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden daha az görülebilir)

• Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,
• Karaciğer iltihabı (hepatit),
• Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,
• Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan şiddetli alerjik reaksiyonlar (anafla^si),
• Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi ve, dudaklar ve boğazda (anjiyoödem),
• İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,
• Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (rabdomiyoliz).
QUİTİDE'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek bozukluklarına sebep olabilir.
:alp ritim

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (triglji total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktarında artış, bazı kan hücrelerini azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktarında artış şeklinde görülebilij hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:
seridler ve sayısında . Prolaktin

Jn

• Kanda prolaktin hormonu miktarında artış. Nadiren bu durum aşağıdaki sor) ucu ortaya çıkarabilir:
Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütı| üretilmesi Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:


Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir.
Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür:

Çok yaygın:

Kan basıncında artış.
Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür:

Çok yaygın:

• Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlarja yol açabilir:
- Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretjlmesi
- Kızların aylık periyodlannın olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları
• Açlık hissinin artması
• Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas hareketleri veya ağrı olmaksızın kas gerginliği olması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

.

5. QUİTİDE'in saklanması

QUITİDE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayanız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra QUİTİDE'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Aurobindo İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti
Eğitim mah. Poyraz Sok. Sadıkoğlu Plaza 5 No 27
Kadıköy/İstanbul

Üretim yeri:


APL (Aurobindo Pharma Limited) Unit-III
Survey No: 313, Bachupaliy village, Quthubullapur Mandal Hyderabad, Andhr^ Pradesh, Ranga Reddy District, Hindistan

Bu kullanma talimatı 30,12,2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Quitide 100mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Ketiapin Fumarat

Atc Kodu: N05AH04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.