Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Concor 5 Mg Lak Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Bisoprolol

KULLANMA TALİMATI

CONCOR® 5 mg Lak Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde

: Her bir tablet 5 mg bisoprolol fumarat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Silika, kolloidal anhidr, magnezyum stearat, krospovidon, mikrokristalize selüloz, mısır nişastası, kalsiyum hidrojen fosfat anhidr, san demir oksit (E 172), dimetikon 100, makrogol 400, titanyum dioksit (El71), hipromelloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz

.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz

.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz

.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatmda:

(K)
/.

CONCOR nedir ve ne için kullanılır?


2. CONCOR® 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CONCOR® nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


^ 5.CONCOR®9


Başlıkları yer almaktadır.

1. CONCOR® nedir ve ne için kullandır?

CONCOR®, 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Tabletler sanmsı-beyaz renkli ve kalp şekilli ve iki eşit parçaya bölünebilir şekilde çentiklidir. Her bir lak tablet, 5 mg bisoprolol fumarat içerir.
CONCOR®, kalbin atım hızını düşürerek kalbin kanı daha etkin pompalamasını sağlamaya ve yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan beta-blokör içerir.
CONCOR®; yüksek kan basıncının (hipertansiyon) düşürülmesinde, kalbin yeterince oksijen alamadığı koroner kalp hastalıklarında, kalbin iyi fonksiyon gösteremediği bazı tip kalp yetmezliklerinde ve bazı kalp atım hızı bozukluklarında kullanılır.

CONCOR®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• CONCOR®'un içindeki etkin madde olan bisoprolol veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz, (yardımcı maddeler listesine bakınız)
• Ağır astım ya da ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH) varsa,
• Akut kalp yetmezliğiniz varsa,
• Kan basıncı düşüklüğü ve dolaşım yetmezliğine yol açan ağır bir kalp hastalığı olan kardiyojenik şok sorununuz varsa,
• Hasta sinüs sendromunuz varsa,
• Kalp yetmezliğinizin ağırlaşması nedeni ile damardan kalbin atım hızını kuvvetlendirecek ilaçlar uygulanıyorsa,
• Kalp atım hızınız düşükse veya kalp atım hızınızı çok düşürecek yada düzensiz atımlara yol açacak bir durumunuz varsa (bradikardi),
• Kan basıncınız çok düşükse,
• Elleriniz ya da ayaklarınızın morarmasına yol açan şiddetli dolaşım bozukluğunuz varsa (Raynaud sendromunun ağır tipleri ve şiddetli oklüzif periferik atar damar hastalıkları),
• Tedavi edilmeyen bir çeşit böbrek üstü bezi tümörünüz (Feokromositoma) varsa,
• Kanda asit miktarının yükseldiği metabolik asidozunuz varsa.

CONCOR®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Diyabet hastası iseniz,
• Sıkı perhiz uyguluyorsanız,
• Kalp ritminizde bozukluklar ya da istirahat halinde göğüs ağrınız (Prinzmetal anjina) varsa,
• Karaciğer ya da böbrek sorunlarınız varsa,
• Kol ve bacaklarınızda hafif dolaşım sorunlarınız varsa,
• Astım ya da akciğer hastalığınız varsa,
• Kabuklanan cilt hastalığınız varsa (sedef/psöriyazis),
• Böbrek üstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma),
• Troid bezi sorunlarınız varsa,
• Genel anestezi uygulanacaksa (çünkü bu ilaç sizin genel anesteziye yanıtınızı etkileyebilir),
• Saman nezlesi gibi bir hastalık için aleıji aşılan (desensitizasyon) uygulamyorsa (bisoprolol aleıjik bir durumun ortaya çıkmasına ya da şiddetlenmesine yol açabilir)
doktorunuza CONCOR® ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CONCOR®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

CONCOR®; sabah kahvaltıdan önce, kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tablet bir miktar sıvı ile yutulmalı ve çiğnenmemelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Gebelikte CONCOR® kullanımının bebeğe zarar verme riski vardır.
Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız CONCOR® kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Bisoprololün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle CONCOR® emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Sizin CONCOR® tedavisine yanıtınıza bağlı olarak araç ve makine kullanımınız etkilenebilir. Bu durum özellikle tedavinin başlangıcında, ilacınızın dozu değiştirildiğinde ve alkolle birlikte kullanımında göz önünde bulundurulmalıdır.

CONCOR®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CONCOR®'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,
• Düzensiz ya da normal dışı kalp atımım düzeltmeye yönelik ilaçlar kullanıyorsanız (kinidin, hidrokinidin, disopiramid, lidokain, disopiramid gibi Sınıf I antiaritmik ilaçlar; amiodaron gibi Sınıf III aritmik ilaçlar; propafenon, flekainid)
• Yüksek kan basıncı, anjina pektoris, kalp atım bozukluğu için bazı ilaçlar kullanıyorsanız (verapamil, diltiazem, bepridil gibi kalsiyum kanal blokörleri; nifedipin, amlodipin, felodipin gibi dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokörleri)
• Kan basıncı kontrolünde kullanılan bazı ilaçlan kullanıyorsanız (klonidin, metildopa, moksonidin, rilmenidin gibi)
• Lokal olarak uygulanan beta blokörler kullanıyorsanız (örneğin glokom tedavisinde kullanılan göz damlaları)
• Diyabet ilaçlan kullanıyorsanız (insülin dahil)
• Anestezi ilaçlan kullanacaksanız (örneğin ameliyat nedeni ile)
• Kalp yetmezliği için dijital glikozitler kullanıyorsanız
• Ağn şikayetleriniz için steroid dışı ağn kesiciler kullanıyorsanız (diklofenak, ibuprofen gibi)
• Hipertansiyon ilaçlan gibi tansiyon düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (katopril, enalapril gibi)
• Bazı depresyon ilaçlannı kullanıyorsanız (trisiklik antidepresanlar ya da monoamin oksidaz inhibitörleri - MAO-B inhibitörleri hariç)
• Bazı psikolojik koşullann tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum kullanıyorsanız,
doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.Doktorunuzun özel önerileri olmadan ilaçlanmzı almayı kesmeyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Doktorunuz CONCOR® ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

CONCOR®; sabah kahvaltıdan önce, kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tablet bir miktar sıvı ile yutulmak ve çiğnenmemelidir.

Hipertansiyon veva aniina pektoris tedavisinde


Yetişkinlerde: Her iki endikasyon için doz günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarattır. Gerekirse doz günde bir kez 10 mg bisoprolol fumarata kadar arttırılabilir.
Hafif hipertansiyon olgularında (diastolik kan basıncı 105 mmHg'ye kadar) günde bir kez 2,5 mg bisoprolol fumarat yeterli olabilir.

Önerilen en yüksek doz, günde bir kez 20 mg bisoprolol fumarattır.

Tüm olgularda dozaj, özellikle nabız hızı ve terapötik başarıya göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Stabil kronik kalp yetmezliği tedavisinde


Tedaviyi yürüten doktorun kronik kalp yetmezliği konusunda deneyimli olması önerilir.
Stabil kronik kalp yetmezliğinin tedavisine ilke olarak küçük dozlarla başlanmalıdır; dozlar aşağıda açıklandığı gibi yavaş bir şekilde arttırılmalıdır.
Dozun nasıl artırılacağına doktorunuz karar verecektir:
1 hafta süreyle günde bir kez 1.25 mg bisoprolol fumarat;
1 hafta süreyle günde bir kez 2.5 mg bisoprolol fumarat;
1 hafta süreyle günde bir kez 3.75 mg bisoprolol fumarat;
4 hafta süreyle günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarat;
4 hafta süreyle günde bir kez 7.5 mg bisoprolol fumarat;
10 mg bisoprolol fumarata yükseltilir ve sürekli bu dozda devam edilir.

Önerilen en yüksek günlük doz günde bir kez 10 mg bisoprolol fumarattır.

İlacınızı tolere etme durumunuza göre doktorunuz doz yükseltme sürelerini değiştirebilir. Durumunuzun ağırlaşması ya da kullandığınız dozu tolere edememeniz durumunda doz yeniden azaltılabilir ya da tedavi sonlandınlabilir. Bazı hastalarda 10 mg'ın altında bir doz yeterli olabilir. Doktorunuz size bilgi verecektir. Eğer tedaviyi tamamen sonlandırmanız gerekirse doktorunuz tedavi dozunu azaltarak kesecektir. İlacınızın aniden kesilmesi durumunuzu ağırlaştırabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

(S)
CONCOR 'un çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş veya üzerindeki kişiler de CONCOR® kullanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ağır böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz çok dikkatli olarak yükseltilmelidir.

Eğer CONCORun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CONCOR® kullandıysanız:

CONCOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımının belirtileri; kalp hızında yavaşlama, solunum güçlüğü, sersemlik hissi ya da titreme (kan şekeri düşmesine bağlı) olabilir.

CONCOR®'u kullanmayı unutursanız:

Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırlar, hatırlamaz o tableti alınız. Daha sonra normal şekilde devam ediniz.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.


CONCOR® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CONCOR®'u kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer ilacı bırakmanız gerekirse yan etkilerin ortaya çıkmaması için,

ilaç kademeli olarak kesilmelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CONCOR®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CONCOR®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşın duyarlılık,
• Kalp hızında yavaşlama,
• Kalp yetmezliğinde kötüleşme,
• Kalp atımında düzensizlik,
• Güçsüzlük hissi,
• Solunum sorunları
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CONCOR®'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karaciğer testlerinde yükselme
• Kas güçsüzlüğü, kramplar
• El ve ayaklarda üşüme ve uyuşukluk hissi
• Sersemlik, baş ağrısı
• Kan basıncında düşme
• Ciltte ve gözlerde sararma (karaciğer enflamasyonu)
• Bayılma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz;

• Bulantı, kusma, karın ağrısı ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi belirtileri
• Uyku bozuklukları
• Depresyon
• Hepatit
• İşitme sorunları
• Alerjik burun akıntısı
• Göz yaşı azalması
• Ereksiyon bozuklukları
• Kabuslar, halüsinasyonlar
• Kaşıntı, kızarıklık
• Gözde batma ve kızarma (konjunktivit)
• Saç dökülmesi
• Kabuklu deri döküntülerinde (psöriyazis) kötüleşme Bunlar CONCOR®'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CONCOR®'un saklanması

(fi)

CONCOR u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CONCOR® 'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CONCOR®'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

DAIICHI SANKYO İlaç Ticaret Limited Şirketi Kayışdağı Cad., No: 47, Kar Plaza E Blok, Kat: 3 İçerenköy-Kadıköy- İstanbul

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Lüleburgaz/Kırkl areli

Bu kullanma talimatı,tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Concor 5 Mg Lak Tablet

Etken Maddesi: Bisoprolol Hemifumarat

Atc Kodu: C07AB07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.