Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gabalene 25mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Pregabalin

KULLANMA TALİMATI

GABALENE 25 mg kapsül Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir GABALENE kapsül 25 mg pregabalin içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, kısmen prej el atinize mısır talk, silikon dioksit susuz, titanyum dioksit (El71), jelatin
nişastası,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI c okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız- Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duya


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz

.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktor ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozıııyüksek veya düşükdoz kullanmayınız

.

ikkatlice

bilirsiniz.


muza bu ı dışında


Bu Kullanma Talimatında:

1.GABALENE nedir ve ne için kullanılır?


2. GABALENE f


3. GABALENE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GABALENEyBaşlıkları yer almaktadır.

GABALENE nedir ve ne için kullanılır?

GABALENE 25 mg kapsül, beyaz başlıklı, beyaz gövdeli, temiz, parlak, kuru opak, sert jelatin kapsüldür, içinde gözle görülebilen kirlilik içermeyen, serbes beyaza yakın renkte toz içermektedir. Her kapsül 25 mg pregabalin içer
düzgün, t akışkan i ve 56
kapsüllük şeffaf PVC / alüminyum folyo blister ve kullanma talimatı ile birli Jte, karton kutuda sunulur.
GABALENE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozı kluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
GABALENE 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakileı de yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.
Nöropatik Ağrı
GABALENE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görfnes inden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birço!: hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şekli ide ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.
Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yc neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
rgunluğa
çullanılır
parsiyel

Epilepsi
GABALENE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği
konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrcl altında tutamadığı zaman, GABALENE'i tedavinize ekleyebilir. GABALENE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
GABALENE yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etıfıek için kullanılır.
Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzırsuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırıl mı şlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme,
konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uykı ı sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.
Fibromiyalji
GABALENE yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya nede|ı olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. GABALENE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GABALENE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer, GABALENE'nin etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetini |z) varsa GABALENE kullanmayınız.

GABALENE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalar ia intihar
düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geç bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
yor veya

GABALENE ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyine sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırası ıda kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabil rsiniz.
Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilj;i olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğsr idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
!
S!
Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunun yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa GABALENE derhal kesilmelidir.
Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler GABALENE'nin kes iyileşebilir veya sona erebilir.

r

görme ilmesi ile
3u tedavi

Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastis^e ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağrı (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, bildirilmiştir.
kesiciler
alınması
kabızlık)

• Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu dc ktorunuz ile paylaşınız.
• Pregabalin ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra
konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktofunuz ile iletişime geçiniz.
• Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GABALENE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

GABALENE aç ya da tok olarak kullanılabilir.
GABALENE kullanırken alkol almayınız. GABALENE ile birlikte alkol alınmksı uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli <ılabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
GABALENE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıc ır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yötıtemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile oMuğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışın
z.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için GABALENE kullanırken b emzirmemeniz önerilir.
öbeğinizi

Araç ve makine kullanımı

GABALENE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi aialtabilir. GABALENE'nin sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kulla] ımayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

GABALENE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa g< içiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

GABALENE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.
• GABALENE'nin merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
GABALENE'nin oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gi
(anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alk( ıl içeren
ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusu dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
• GABALENE ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazoli iindionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına b; ığlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
oluğun ve

• GABALENE ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kull^ılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız Veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında biliveriniz.


3. GABALENE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GABALENE'i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
GABALENE'i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini dc söyleyecektir.
ktorunuz

• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
• GABALENE'i her gün aynı saatte alınız.
• GABALENE' nin etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• GABALENE ağız yoluyla alınır.
• GABALENE'i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

GABALENE'nin çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımın
600 mg
a ilişkin stalarda
yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki tu kul lanıl mamal ıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda GABALEIs dozlarında kullanılabilir.
E normal

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik b planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.
r doz

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer GABALENE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimin doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


ız var ise


m eczacıKullanmanız gerekenden daha fazla GABALENE kullandıysanız:

GAB ALENE'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor ve ile konuşunuz.


Eğer almanız gerekenden fazla GAB ALENE kullandıysanız, doktorunuzu arayı ıız ya da kullanmakta olduğunuz GAB ALENE kutusunu da yanınıza alarak, derhal on yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa ka rışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

GABALENE'i kullanmayı unutursanız:

GABALENE'i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.
Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:
• Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz aliniz.
• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona jakm ise
unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.
şekilde

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

.

GABALENE ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:

• Doktorunuzla görüşmeden GABALENE'i aniden bırakmayınız. Tedavini

ı

en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa si reli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandınidığmda bazı yan etkiler görülebilir. Bu yi m etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre GABALENE kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp ar mayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GABALENE'nin içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarl kişilerde yan etkiler olabilir.
ılığı olan

veya size


Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde şişme
• Dilde şişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
ullanılan

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
:10 hastanın en az birinde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek Bilinmiyor

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden f|zla görülebilir.
:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birindefı fazla görülebilir.
; 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

• İştah artışı
• Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bâlamklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzlv k, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi
• İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
• Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, başağrısı
• Bulanık görme, çift görme
• Baş dönmesi (vertigo)
• Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik
• Peniste sertleşme bozukluğu
• Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına ba|lı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi
• Kilo artışı

Yaygın olmayan:

• İştah kaybı
• Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalilzasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygıdurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorlı k, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzı ırsuzluk durumu (panik atak), çevresel uyanlara ilgisiz kalma (apati)
• Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda umanlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seğirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psil :omotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyara]
aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerdi (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
lara karşı

Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözleı de şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma
Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
• Birinci derece AV blok
• Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve $yaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borucuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın öde|m, ağrı, üşüme
Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma
• Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)
• Sese hassasiyet (hiperakuzi)
Seyrek:
• Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
• Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
• Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
• Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı y4zma yeteneğinde bozulma (disgrafı)
• Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel Jperiferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
• Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
• Sinüs taşikardisi
• Sinüs aritmisi
• Sinüs bradikardisi
• Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit)j horlama, boğaz kuruluğu
Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankr|atit) Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, iğrılı adet /aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunc|a düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma

Bilinmiyor:

• QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyrede

\

iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık
• Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
• Konjestif kalp yetmezliği
• Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
• Halsizlik, kırıklık
• Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı
• İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması
• Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ö( em)
• Erkeklerde meme büyümesi
• Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin k lyıtlarında (EKG) değişiklik gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GABALENE'nin saklanması

GABALENE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


GABALENE'i 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra GABALENE'i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GABALENE'i kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GABALENE'i şehir suyuna ve ya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
Turgut İlaçları A.Ş.

Ruhsat SahibiFeriköy Fırın Sokak No. 61 34381 Bomonti-Ş işli/İstanbul

Üretim YeriRecordati İlaç ve San. ve Tıc. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No.: 219 34510 Esenyurt-İstanbul

Bu kullanma talimatı 20.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


\2l\2


İlaç Bilgileri

Gabalene 25mg Kapsül

Etken Maddesi: Pregabalin

Atc Kodu: N03AX16

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Gabalene 25mg Kapsül-KUB
 • Gabalene 25mg Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Gabalene 25mg Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.