Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aksil-2.5 Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Akne İlaçları » Sivilce İlaçları » Peroksitler » Benzoil Peroksit

KULLANMA TALİMATI

AKSİL*-2^ krem Cilt üzerine uygulanır.

•Etkin madde:Her 1 g krem mikrosûnger içerisinde %2,5 benzoil peroksit içerir.

•Yardmcı maddeler:Propil paraben, xanthan gum, sitrik asit, metil par^^ aerosil 200, sodyum sitrat, magnezyum {üuminyum silikat, stearil alkol, gliseril dilaurat, sodyum lauril sûl&t, setil alkol, soıbitol % 70, gliserin, deionize su.

Bu KULLANMA TALİMATINI diklcatlice okuyunuz, çOnkfi sizin için önemU bİlgUcr içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karcın, yine de AKSİL^ 'den en iyi sonuçlan alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorulanmz olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danifinız.


• Bu ilaç kifisel olarak sizin için reçete edilmiştir, bankalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilaa kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara t^men uyunuz. İlaç hakhnda size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


1. A KSİl^ nedir ve ne için kullanılır?


2. AKSİL*U kuUanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AKSİL* nasıl kuUantltr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.AKSİL**İn saklanması


Başlıkiftn yer almaktadır.

1. AKSİL'^ nedir ve ne için kullanılır?

• AKSİL*^, sivilce (akne) tedavisinde kullamlan krem fonnunda bir ürün olup, etkin madde olarak benzoil p^oksit içermektedir.

• MikrosOnger sistemi içerisinde %2.5 benzoil peroksit içeren AKSİL*, 20 g kron içeren lamine mlifoil tüp içinde kullamma sunulmaktadır.

• AKSİL , akne tedavisinde deriye sürülmek suretiyle (topikal olarak) kullanılır. Ağır nodülo-kistik aknede (derin ve ağnh cilt kabarcıkları ile seyreden tedaviye kolay yamt vermeyen akne tipi) sistemik tedaviye yardımcı olarak da kullamlabilir.

2. AKSİL^M kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AKSİL^'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Benzoil peroksite karşı aleijiniz var ise, AKSİL^'i kullanmayınız.

AKSİL®'! aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• AKSİL"^, gözlere ve göz çevrelerine, dudaklara, ağız boşluğuna ve mukozalara (ağız, burun gibi bazı organlann iç yüzeylerini kaplayan ve salgı üreten dokular) temas etmemelidir; temas ettiği takdirde bol su ile yıkayınız.
• AKSİL^, renkli kumaşlan, saç, bıyık, kaş ve sakallan beyazlatabilir. Saç, bıyık, kaş ve sakallar uzadıkça beyazlık kaybolacaktır.
• AKSİL* 'i, boyun ve diğer hassas bölgelere uygularken dikkatli olunuz.
• AKSİL^ kullanımı esnasında güneşe ve yapay güneş ışınlanna {örn. ultraviole lambalara) maruz kalmayınız.
• Birlikte kullanıldığında tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, salisilatlar veya sülfür gibi derinin keratin tabakasını yok eden ilaçlar (keratolitikler) ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz.
• AK.SİL* tedavinin ilk haftasında uygulama bölgesinde soyulma ve kızanklık görülebilir. Bu durum zararlı değildir ve tedavinin geçici olarak durdurulması ile bir veya iki gün içinde normale döner.
• AKS İL* kullanımına bağlı olarak cildinizde ciddi tahriş meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz. Tahriş olan bölge İyileştikten sonra AKSİL^ 'i daha az sıklıkta uygulayarak tedaviye devam edebilirsiniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçeriiyse lütfen
doktorunuza danışınız.

AKSİL®*in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AKSİL^'in uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AKSİL^ 'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hamile olmanız durumunda AKSİL^'i kullanıp kullanamayacağımza ancak doktorunuz karar
verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Benzoil peroksitin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Benzoil peroksitin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.
Emzirme döneminde AK S İL'1 kullanımı konusunda doktorunuza danışımz.

Araç ve makine IcuUanmu

AKSİL*'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
* ®

AKSIL 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

Bileşiminde bulunan setil alkol ve stearil alkol nedeniyle, lokal deri reaksiyonlanna (Örneğin temas egzamasına), metil paraben ve propil paraben nedeniyle ise aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• AKSİL^'i A vitamini türevlerini içeren topikal akne preparatlan ile aynı anda kullanmayınız.

• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Ergenlik Öncesi çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda akne görülmediğinden özel kullanım önerisi yoktur.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım önerisi yoktur.

Eğer AKSİL^'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazlaİL® kullandıysanız:

AKSİL^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıpamz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Belirtildiği şekilde uygulandığı takdirde AKS İL® ile zehirlenme görülmez. Kazara çok fazla miktarda yutulması halinde, bulantı, kusma, kannda rahatsızlık hissi ve ishal görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurulmalıdır.
AKSİL® sadece topikal kullanım için uygun bir ilaçtır. Fazla miktarda uygulandığında şiddetli tahriş oluşturma ihtimali vardır. Bu durumda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

AKSİL^'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


AKSİL*^ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

AKSİL^ tedavisi sonlandınidığmda herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AKSİL*^'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandın İmi ştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler:
• Temas duyarlılığı reaksiyonlan
• Deride yanma ve batma hissi
• Deri üzerinde kızankhk (eritem), soyulma
• Deride aşın kuruluk
Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler:
Uygulama bölgesinde;
• Sızlama
• Yanma
• Ödem
• Pullanma
Bunlar AKSİL^ 'in hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


AKSİL^'in saklanması

AKSİL ^ 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz. Ateş, alev ve sıcaktan uz;ak tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuUanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra AKSİI7 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AKSİL^'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Maslak Mah. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:3/l Şişli - İSTANBUL
Tel
Faks
E-posta

0212 365 93 30 0212 286 96 41

info@embil.netüretici:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi

Birahane

Sokak No; 28 Sisli/İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


1
Doktorunuz tarafindan farklı şekilde önerilmedikçe formülünde PABA (para amino benzoik asit) içeren sabun veya güneş koruyucular ve alkol içeren kozmetik ürünler ile birlikte kullanmayınız.
• Topikal olarak kullandığınız başka bir ilaç var ise dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AKSİL® nasıl kuUanıür?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor veya eczacınız tarafindan başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, günde bir kez uygulanması yeterlidir; ancak doktorunuz tarafindan gerekli görüldüğü takdirde günde iki ya da üç kez de uygulanabilir. AKSİL*'in ciltte kaldığı süre arttıkça etkinliği de artar. En iyi etkinin görülebilmesi için en az 12 hafta süre ile kullanılması önerilmektedir.

• Uygulama yolu ve metodu:

AKSİL'*' yalnızca topikal kullamm içindir. Cildinizi sabunlu su ile yıkayıp kurulandıktan sonra, AKSİL®'i akneli bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayımz.

İlaç Bilgileri

Aksil-2.5 Krem

Etken Maddesi: Benzoil Peroksit

Atc Kodu: D10AE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Aksil-2.5 Krem-KT
 • Aksil-2.5 Krem-KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Aksil-2,5 20 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.