Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aksil-5 Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Akne İlaçları » Sivilce İlaçları » Peroksitler » Benzoil Peroksit

AKStL1

• Etkin madde:

Her I g krem mikrosünger içerisinde %5 benzoil peroksit içerir.

• Yardımcı maddeler:

Propil paraben, xanthan gum, sitrik asit, metil paraben, aCTosil 200, sodyum sitrat, mapıezyum ^uminyıun silikat, stearil alkol, gliseril dilaurat, sodyum laurii sülfat, setil alkol, sotbitol % 70, glisCTİn, deionize su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkfi sizin için önemli bilg;Uer içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karcın, yine de AKSİL” 'den en iyi sonuçlan alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatım scdUaymız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen dohorunuza v^a eczacınıza danifimz.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakhnda size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


1.


2.


3.

4.


5.2. AKStL*M kulUnnıadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AKSİL®»i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğen
• Beozoil peroksite karşı alerjiniz var ise, AK.SİL®'! kullamnayımz.

AKSİL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

m

AKSİt^*^, gözlere ve göz çevrelerine, dudaklara, ağız boşluğuna ve mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerim kaplayan ve salgı üreten dokular) temas etmemelidir; temas ettiği takdirde bol su ile yıkaymız.
• AKSİL^, renkli kumaşlan, saç, bıyık, kaş ve sakallan beyazlatabilir. Saç, bıyık, kaş ve sakallar uzadıkça beyazlık kaybolaodctu:.
• AKSİL'^'İ, boyun ve diğer hassas bölgelere uygularken dikkatli olunuz.
• AKSİL® kullammı esnasında güneşe ve yapay güneş ışmlarma (örn. ultraviole lambalara) maruz kahnaymız.
• Birlikte kullamidığmda tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, salisilatlar veya sülfür gibi derinin keıatin tabakasım yok eden ilaçlar (keratolitikler) İle birlikte kullanırken dikkatli olımuz.
• AKSİL® tedavinin ilk haftasmda uygulama bölgesinde soyulma ve kızarıklık görülebilir. Bu durum zararlı değildir ve tedavinin geçid olarak durdurubnası ile bir veya iki gün i^de normale döner,
• AKSİL*^ kullanımına bağlı olarak dldinizde dddi tahriş meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz. Tahriş olan bölge iyileştikten sonra AKSİL*^'! daha az sıklıkta uygulayarak tedaviye devam ^ebUirsiniz.
Bu uyanlar, ge^ştdci herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza damşımz.

AKSİL^^in yiyecek ve içecek ile inıilanılnıası

AKSİL'®'in uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamüeiik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damşımz.


AKSİL'®'in gd)e kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hamile ohnanız durumunda AKSİL^M kullamp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar
verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz kemen doktorunuza eczacınıza danışınız.


Emzurme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza eczacınıza danışınız.


Benzoil petoksitin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Benzoil peroksitin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştınlmamıştır.
Emzirme döneminde AKSİL2^ kullanımı konusunda doktorunuza damşımz.

Araç ve makine

kDİlfliııım
AKSİL® 'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz Özerinde bilinen bir etkisi yoktur.

AKSİL*^'in İçeriğinde bıılıman bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bi^er

Bileşiminde bulunan setil alkol ve stearil alkol nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarma (dmeğm temas egzamasına), metil paraben ve propil paraben nedeniyle ise alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) seb^iyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• AKSİL*''i A vitamini türevlerini İçer«ı topikal akne preparatlan ile aym anda kullanmayınız.
• Uj^lama yoln ve metodu:
AKSİL* yalnızca topikal kullanım içindir. Cildinizi sabunlu su ile yıkayıp kurulandıktan sonra, AKSİL*'i atoeli bölgelere yaygm olarak ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayınız.

• Değlfik ysf gruplan:

Çocuklarda kBİlaoımı;
Ergenlik öncesi çocuklarda etkinliği ve gûvaıilirliği incelenmemiştir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda akne görülmediğinden Özel kullanım önraisi yoktur.
• Özel kullanım durumlan:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Özel kullamm önerisi yoktur.

Eğer AKSİlJ^'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşuma.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AKSİL® knllandı^aııız:

AKSİL^'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczaa ile konuşunuz.


Belirtildiği şekilde uygulandığı takdirde AKSİL'^ ile zehirlemne görülmez. Kazara çok fİEizla miktarda yutulması halinde, bulantı, kusma, kannda rahatsızlık hissi ve ishal gorül^ir. Bu durumda hemen bir doktora başvurulmalıdır.
AKSİL*^' sadece topikal kullamm için uygun bir ilaçtı. Fazla miktarda uygulandığmda şiddetli tahriş oluşturma ihtimali vardır. Bu durumda tedavi hemen kesilmeli ve ^ktora başvurulmalıdır.
AKStL*'! kullanmayı unutursanız

Unutulan dazlan dengelemek için çifi doz kullanmayınız.


AKSİL* ile tedavi sonlandınld^mdaki otaif abilecek etkiler
AKSİL^ tedavisi sonlandınidığmda heriıangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
4. Olası yan efldler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi AKSİL'^'in içeriğinde bulunan maddelere duyarh olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınimıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygm görülen

ym

etkiler;
• Temas duyarhlığı reaksiyonları
• Deride yanma ve batma hissi
• Deri üzerinde kızarıklık (eritem), soyulma
• Deride aşın kuruluk
Sıklık derecesi bilinmeyraı yan etkiler:
Uygulama bölgesinde;
• Sızlama
• Yanma
• Ödem
• Pullanma
Bunlar AKSİL'^'in hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karştlaşırsana doktorunuzu veya eczacımzı bilgilendiriniz.


AKSİL®'in saklfumusı

AKSİL* 'i çoaMann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °Cnin altındaki, oda sıcaklığında saklayımz. Ateş, alev ve sıcaktan uzak tutunuz.

Son inıllanmatarihiyle uyumlu oUırak Imllmmız


Ambalajdaki son kullanma tarikinde sonra AKSİL^'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz AKSİL'^'i kullanmayınız.

Ruh^ Sahibi:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Maslak Mah. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:3/l Şişli - İSTANBUL
Tel
Faks
E-posta

0212 365 93 30 0212 286 9641

[email protected]üretici:


£mbil İlaç Sanayii Ltd. Şti.

Merkez

Mahallesi Birahane Sokak No: 28 Şişli/İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


1
Mikrosünger sistemi içerisinde %5 benzoil peroksit içeren AKSİL^, 20 g krem içeren plastik kraldı polifoil tüp içinde kullamma stmulmakta^r.
• AKSİL®, akne tedavisinde deriye sürülmek suretiyle (topikal olarak) kullamhr. Ağır nodûlo-kistik aknede (derin ve a^lı cilt kabarcıkları ile seyreden tedaviye kolay yanıt vermeyen akne tipi) sistemik tedaviye yardımcı olarak da kullamiabilir.
2
Doktorunuz tarafindan farklı şeMlde önerilmedikçe formülünde PAHA (para amino benzoik asit) içeren sabun veya güneş koruyucular ve alkol içeren kozmetik ürünler ile birlikte kullanmayınız.
• Topikal olarak kullandığınız başka bir ilaç var ise dikkatli olımuz.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullamyorsartız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacımza bunlar haJdanda bilgi veriniz.


3. AKSİL'^' nasıl laıltanılır?

• Uygun kullanım ve doz/aygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor veya eczacınız taraûndan başka bir şekilde tavsiye edibnediği takdirde, günde bir kez uygulanması yeterlidir; ancak doktorunuz tarafindan ge^li görüldüğü takdirde günde iki ya da üç kez de uygulanabilir. AKSİL*'in ciltte kaldığı süre arttıkça etkinliği de artar. En iyi etkinin görülebilmesi için en az 12 haib süre ile kullanılması önerilmektedir.

İlaç Bilgileri

Aksil-5 Krem

Etken Maddesi: Benzoil Peroksit

Atc Kodu: D10AE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Aksil-5 Krem Kullanma Talimatı
 • Aksil-5 Krem Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Aksil-5 20 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.