Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dermovate Saç Losyonu Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Çok Güçlü Kortikosteroidler (Grup 4) » Klobetasol Propiyon

DERMOVATE^^ saç losyonu Haricen kullanılır.

Etkin madde: % 0.05

klobetazol 17-propiyonat içerir.

Yardımcı maddeler:

Karbomer, izopropil alkol, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.

o

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,


o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız,


o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


o

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DERMOVATE nedir ve ne için kullanılır?


2. DERMOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DERMOVATE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DERMOVATE'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DERMOVATE nedir ve ne için kullanılır?

DERMOVATE topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal steroidler belirli cilt problemlerindeki kaşmtı ve kızarıklığı azaltırlar.
DERMOVATE, sedef hastalığı zor tedavi edilen egzamalar gibi cilt problemlerinde iltihabın etkilerini azaltmak için kullamlır.

2. DERMOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DERMOVATE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Klobetazol propiyonat veya DERMOVATE'm bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa Saçlı deride enfeksiyonunuz varsa Hastalıklı bölge bir bandaj ile kapatılacaksa Derinin viral enfeksiyonlarmda (uçuk, suçiçeği gibi)
Mantar ya da diğer mİkroplarm neden olduğu deri lezyonlarmda 1 yaş altmdaki çocuklarda

DERMOVATE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Gözünüze kaçmasına izin vermeyiniz. Göz ile temas ettiği takdirde bol su ile yıkayımz.
• Özellikle bebeklerde ve 12 yaşmdan küçük çocuklarda geniş alanda, yüksek doz, vızun süre uygulanması adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinde baskılanma) yapabilir.
• Uygulama sırasmda sigara içilmemelidir. Uygulama ardından saç kurutma makinesi dahil ateş, alev, ısı maruziyetinden kaçımimalıdır.
• DERMOVATE'ı sedef hastalığında kullamyorsanız yakmdan takip gereklidir.
• Emziriyorsamz
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsamz
• Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır. Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal DERMOVATE tedavisine son verilmeli, gerekirse sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunııza danışın.

DERMOVATE'm yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DERMOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DERMOVATE'm anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile atıldığı için DERMOVATE emziren annelerde dikkatli kullamimalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

DERMOVATE'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DERMOVATE'm içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkmda özel bir bilgi bulunmamaktadır.
DERMOVATE içerisinde bulunan sodyum hidroksit için ürünün uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullamlan bir ilaç) ya da itrakonazol (mantar enfeksiyonlarımn tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullamyorsamz doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DERMOVATE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Uygulamadan önce saçın kuru olduğuna emin olunuz. Sabah akşam iyileşme meydana gelinceye kadar saç derisine az miktarda uygulayımz. Başkasına uyguluyor iseniz uygulama sonrasında ellerinizi yıkayınız veya uygulamayı eldiven ile yapınız.
Daha sonra sağlanan düzelmenin sürdürülmesi için günde bir kez ya da daha seyrek olarak uygulanabilir.
Doktorunuz söylemedikçe;
• Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayımz
Doktorunuzun size söylediği şekilde kullamn. Bu kullanma talimatı size ilacımzı ne kadar ve ne sıklıkla alacağımzı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacımza sorun.

Uygulama yolu ve metodu:

DERMOVATE sadece saçlı deriye uygulamr. Klobetazol propiyonat uygulamasından sonra ellerinizi yıkamalısınız.

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanım:

Bir yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda yarar sağlanan en düşük miktarda uygulanmalıdır.

• Yaşlılarda kullanımı:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullamimalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer DERMOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMOVATE kullandıysanız:

Bu kullanma talimatındaki bilgileri takip etmeniz önemlidir. Eğer kısa bir süre tavsiye edilen miktardan daha fazla kullanmışsanız ya da yanlışlıkla yutarsanız endişelenmeyiniz. Mümkün olan en kısa sürede hastaneye gidiniz.

DERMOVATE'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DERMOVATEkullanmayı unutursanız

Eğer saç losyonunuzu sürmeyi unutursamz, hatırlayınca olağan dozunda sürün.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DERMOVATE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DERMOVATE tedavisi sonlandınidığında, herhangi bir olumsıız etki oluşması beklenmez. Ancak yinede doktorunuza damşmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DERMOVATE'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygm: 10 hastamn en az birinde görülebilir.
Yaygm; 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastamn birinden az görülebilir.
Çok seyrek; 10.000 hastamn birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

Uygıüama yerinde kızanklık, döküntü, kaşıntı, yanma, temasa bağlı alerjik reaksiyon Lokal yanma hissi

Yaygın olmayan yan etkiler

Deride incelme, çizgilerime Deri yüzeyindeki damarların belirgin hale gelmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

Ağırlık artışı
Aydede yüzü/yüzde yuvarlaklaşma Obezite
Deride kırışıklık Deride kuruluk Deri renginde değişiklik Vücut kıllarında artma Saç dökülmesi/uzamaması/ saçta incelme Uygulama yerinde allerjik reaksiyon Derideki durumun kötüleşmesi Uygulama yerinde tahriş Kızarıklık Döküntü, kaşıntı
Sedef hastalığımz varsa iltihaplı şişlikler oluşması Deri enfeksiyonu
Çocuklarda kilo artışı/büyümede yavaşlama Kanda kortizol hormonunun azalması Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması Kan basmcı yükselmesi Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)
Göz içi basıncı artışı (glokom)
Kemiklerde mineral kaybma bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DERMOVATE'm Saklanması

DERMOVATE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERMOVATE'ı kullanmayınız.


Uygulama esnasında ve sonrasında DERMOVATE'ı ateşten veya sigaradan uzat tutunuz.

Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dermovate Saç Losyonu

Etken Maddesi: Klobetazol propiyonat

Atc Kodu: D07AD01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Dermovate % 0,05 125 Ml Losyon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.